Téma: zápisky z poslednej schôdze OZ

Téma: zápisky z poslednej schôdze OZ

Zápisky zo zasadnutia OZ dňa 15.12.2016

Nahrávka je dostupná na tomto odkaze

 

Bod 1. Starosta otvoril rokovanie OZ

Starosta otvoril rokovania Obecného zastupiteľstva a privítal prítomných.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

ospravedlnený : Ing. Rabada Marek

Návrhová  komisia:

Ing. Nedbalová Aneta

Paedr. Koribská Martina

Overovatelia zápisnice:

Ing. Husnaj Michal

Dugas Matúš

Zapisovateľ:

Mgr. Katarína Pružinská

Hlasovanie:

za:8                                        proti: 0                                  zdržal sa: 0

 

Bod 2. Schválenie programu

 

Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ, vyzval na prípadné doplnenie a dal hlasovať za schválenie programu.

 

Hlasovanie:

za:8                                        proti:0                                   zdržal sa:0

 

Bod 3. Kontrola plnenia uznesení

Starosta informuje o plnení uznesení z min. OZ.  Zásady o úhradách za služby poskytované obcou sa prerokujú na tomto zasadnutí OZ - doplnený bod. Schválenie názvu ulice Kvetná – bolo nutné vypracovať VZN, ktorý je potrebné na schválenie názvu ulice.

 

 

Návrh na uznesenie:

OZ berie na vedomie v zmysle § 18c ods.5 zákona SNR č. 369/1990 kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

Hlasovanie:

za:          8                              proti:0                                                   zdržal sa:0

 

Bod 4. Správa o činnosti starostu od ostatného riadneho zasadnutia OZ

 • boli ukončené stavebné akcie, odvodenie ulíc Dúhová, Stromová, Jarná – koordinácia prác
 • vývoz odpadu – veľkokapacitné kontajnery
 • uskutočnilo sa osvetlenie cintorína
 • rekonštrukcia ul. Krátka, asfaltový koberec a distribúcia frézovanej trosky
 • montáž termohlavíc v MŠ
 • pripravená zmluva s MV SR ohľadom policajnej stanice
 • vývoz kontajnerov zo zberného dvora
 • dovoz trosky z US Steel
 • výpožička medzi obcami Rozhanovce a Budimír - voz pre Hasičský zbor
 • montáž vianočných ozdôb a stromčeka
 • prevzatie nájomného bytu od p. Sončíkovej
 • stretnutie občanov, kt. majú záujem o výstavbu v oblasti Hýľovho potoka
 • koordinácia VPP
 • verejné osvetlenie na ul. Kvetná – na zač. nového roka, by to malo byť sprevádzkované
 • výroba a distribúcia kalendára po obci
 • jednanie s Krajským pamiatkovým úradom ohľadom kúrie a čerpanie eurofondov
 • rozpracované jednanie na zateplenie MŠ

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 18c ods. 5 SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie správu o činnosti starostu

Hlasovanie:

za:8                                        proti:0                                   zdržal sa:0                          

 

Bod 5. Návrh plánu kontrolnej  činnosti HK na I. polrok 2017

Pani kontrolórka predniesla svoj plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017:

 • výkon kontroly podľa prípadných podnetov poslancov a občanov
 • spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov
 • stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016
 • kontrola zúčtovania dotácií.

Návrh na uznesenie:

OZ berie na vedomie v zmysle §18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017

Hlasovanie:

za : 8                                      proti:0                                   zdržal sa:0

 

Bod 6. Správa HK o činnosti od posledného zasadnutia

HK predniesla správu o svojej činnosti od posledného zasadnutia OZ:

Kontrola v školskej jedálni MŠ – na zákl. kontroly sa prijal návrh VZN č. 3 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka

 

Vykonala kontrolu vybavovania sťažností, kde sa zistili nedostatky, preto pripravila novú smernicu o vybavovaní sťažností + vzory zápisnice, ktorá bude prerokovaná na dnešnom OZ.

Prenájom KD, poplatky: zapracovali sa pripomienky Ing. Rabadu, Ing. Husnaja a Ing. Adamčíka

Príprava rozpočtu na r.  2017

Nedbalová – sa pýta na hmotnú zodpovednosť vedúcej ŠJ – zatiaľ nemá

HK – smerovať rodičov na bezhotovostné platby a pripraví sa náplň práce a hmotná zodpovednosť pre vedúcu ŠJ

Nedbalová – prijať vecnú aj hmotnú zodpovednosť vedúcej a zriadiť príručnú pokladňu

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle §18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení berie na vedomie správu HK od ostatného riadneho zasadnutia OZ

Hlasovanie:

za: 8                                                       proti:                                     zdržal sa:

 

Bod 7. Návrh VZN č. 3 o určení výšky mesačného príspevku zák. zástupcu na čiastočnú úhradu

Zmenil sa článok 4,  doplní sa bod 9 -  doplní sa písm. c  - hotovosťou do príručnej pokladne vedúcej ŠJ   

Prijatím VZN č. 3/2016 sa  ruší VZN č. 7/2008 a dodatky 1, 2 a 3.  

Nedbalová: výška príspevkov od rodičov sa nemení

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení   

a/ schvaľuje VZN č. 3/2016 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rozhanovce doplnením v bode 9 sa dopĺňa písmeno c) hotovosťou do príručnej pokladne vedúcej ŠJ

b/ žiada starostu vyhlásiť VZN č. 3/2016

c/ zverejniť VZN č. 3/2016

Hlasovanie:

za: 8                                       proti: 0                                  zdržal sa: 0

 

Bod 8. Návrh Zásad obce Rozhanovce o vybavovaní  sťažností

HK vypracovala Návrh Zásad Obce Rozhanovce o vybavovaní sťažností, na základe zákona, ktorý ukladá obci, mať schválené takého zásady a postup pri vybavovaní sťažností.

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle §11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a §11 ods. 1 a §26 ods. 3 zákona SNR č. 9/2010 o sťažnostiach schvaľuje Zásady obce Rozhanovce o vybavovaní sťažností

Hlasovanie:

za: 8                                       proti:0                                   zdržal sa:0

 

Bod 9. Návrh doplnku č. 1 VZN č. 21/2013 o nakladaní s odpadmi

Prednosta: prečítal návrh doplnku a  zapracované pripomienky.

 • v čl. 6 sa doterajšie znenie nahrádza iným
 • v čl. 6. bod 11 iným znením
 • za čl. 7 bol vsunutý čl. 7a nakladanie so separovaným odpadom
 • poplatok za dočasné uskladnenie DSO sa uhradí do pokladne

Adamčík: ako sa bude platiť za uskladnenie odpadu?

Starosta: v diskusii sa to rozvedie

Návrh na uznesenie:

OZ  v zmysle §6 ods. 1 – 10  zákona SNR č. 369/1990 Z. z.  o obecnom zriadení schvaľuje Doplnok č. 1 VZN č. 21/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi okrem elektroodpadov, biologicky rozložiteľným odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

za: 7                                         proti: 0                                zdržal sa : 1 (Ing. Husnaj)

 

 

 

 

Bod 10. Návrh Doplnku č. 1 VZN 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Prednosta prečítal návrh doplnku.

 • mení sa poplatok za psa – poplatník ZŤP bývajúci bez inej zárobkovo činnej osoby zaplatí daň za psa 1 euro, za každého ďalšieho platí plnú tarifu
 • vlastník nehnuteľností, ktorý dovŕšil 62 rokov v predchádzajúcom zdaňovacom období zaplatí poplatok so zľavou 30%.

HK: VZN bolo v rozpore so zákonom, prijatý doplnok je už v súlade so zákonom -  občan, ktorý dovŕšil 62 rokov, má už automaticky nárok na zľavu.

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle §6 ods. 1-10 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení schvaľuje doplnok č. 1 VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

 Hlasovanie:

za:  8                                      proti: 0                                  zdržal sa: 0

 

Bod 11. VZN č. 2/2016 o určení názvu ul. Kvetná

Podľa zákona musí prejsť určenie názvu ulice schvaľovacím procesom s prijatým VZN.

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 6 ods. 1 – 10 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení schvaľuje VZN č. 2/2016 o určení názvu ulice Kvetná

Hlasovanie:

za: 8                                       proti: 0                                  zdržal sa: 0                                         

 

Bod 12. Informácie o rozpočtových opatreniach

Ing. Bombová:  informuje podľa zákona o rozpočtových opatreniach č. 4 a č. 5.

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení berie na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach.

Hlasovanie:

za: 8                                       proti: 0                                  zdržal sa: 0                                         

 

Bod 13. Návrh na III. úpravu rozpočtu r. 2016

Ing. Bombová informuje:

 •  o navýšení položky na prevádzku ŠKD, na základe podnetu zo ZŠ
 • navýšenie položky na opravu MŠ
 • menilo sa verejné osvetlenie – cintorín
 • prijatie nových zamestnancov – navýšenie + úpravy miezd – zapracované do rozpočtu

HK: položky mzdy, mzdy spracováva Spoločný OcÚ, zvýšenie miezd u 6tich zamestnancov MŠ a navýšenie kreditov zamestnancov MŠ, mzdová účtovníčka to písomne oznámi p. ekonómke

 • rozpočet ZŠ – na zam. vychádza mzda €1450,-  a na OcÚ? – chýba odmena ku mzde
 • HK – tento rok sme 65% poskytli, malo by sa poskytnúť 40%,
 • peniaze, kt. poskytuje obec sa musia poskytovať podľa presných pravidiel. Musí byť schválené nové VZN, presne vyrátané indexy.

Nedbalová: porovnávať platové tarify zamestnancov ZŠ a zamestnancov Obecného úradu nemôžeme, lebo sú rôzne

HK: musí byť prijaté VZN

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 9 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje

1/ III. úpravu rozpočtu r. 2016 podľa predloženého návrhu

2/ celkové príjmy              € 2 019 600,74

     celkové výdavky          €  1 988 413,74

Hlasovanie:

za: 8                                       proti:0                                   zdržal sa:0

 

Bod 14. Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r. 2017 a viacročnému rozpočtu r. 2017 – 2018

HK:  informuje o znení zákona a potrebe prijatia VZN, informuje o výpočte kooeficientu – 66,61 na jedno dieťa

informuje – výklad zákona: pre obec nie je určená záväzná výška na poskytnutie sumy na žiaka

podľa zákona č.  229/1996 – obec ma možnosť predložiť návrh na dotáciu na odpady

Nedbalová:  informuje o stretnutí finančnej komisie, prerokovali sa žiadosti o dotácie, stavebná činnosť, kde je priorita dokončiť rozrobené veci, v rozpočte sa  schváli malý prebytok,

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r. 2017

Hlasovanie:

za: 8                                       proti: 0                                  zdržal sa: 0

 

 

Bod 15. Návrh na Programový rozpočet

Bombová – predstavuje návrh rozpočtu, jednotlivé príjmy a výdavky

 • v kapitolových výdavkoch – zvýšenie splátky na nájomné byty, na budúci rok vo výške

€ 5772,28 a leasing na verejné osvetlenie, vo výške € 2471,-

 • celkový stav pohľadávok úver € 144102,98 a leasing VO € 4500,- a v r. 2018 by mal byť celý leasing uhradený
 • zahrnuté položky: nový ÚP, budova pre hasičov, projekt na rekonštrukciu budovy obecného úradu, rekonštrukcia KD, projektová dokumentácia na dom smútku, chodník na Robotníckej ulici, rekonštrukcia MŠ.

 

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 9 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje a/  programový rozpočet na r. 2017 podľa predloženého návrhu, celkový rozpočet včítane FO je prebytkový v objeme:  príjmy:                  € 1 532 066,00

                                                výdavky:              € 1 529 797,28

                                                HV:                         €         2 268,72

 b/ berie na vedomie návrh programového rozpočtu pre roky 2018 – 2019 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie:

za: 8                                       proti: 0                                  zdržal sa: 0

 

Bod 16. Zásady o úhradách za služby poskytované obcou

Starosta informuje o doplnení výhrad/pripomienok, ktoré sa doplnili do materiálu Zásady.

HK: položka prenájmu pre občanov s trvalým pobytom so zľavou 30%, ceny sa nezvyšovali, iba sa dodržala dikcia zákona.

Verebová: podľa jej názoru išli ceny vyššie, príklad plesu 210,- eur oproti 150,-

Husnaj, Kolár: malo byť v položke ples vrátane kuchyne a bufetu

HK:  návrh - plesy, zábava - kuchyňa aj bufet bude vrátane položky plesu, návrh na poslancov o úprave ceny

Kolár: pokiaľ nechceme zvyšovať ceny, tak musíme upraviť cenník

Prednosta: v položke Plesy (€ 230,-) – všetko vrátane (veľká sála, kuchyňa, bufet, malá sála)

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 6 ods. 1 - 10 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Zásady o úhradách za služby poskytované obcou s pripomienkou (pri prenájme KD pre účel plesy, zábavy sa uhradí iba jednotná cena za veľkú sálu KD bez ďalších doplatkov za používanie kuchyne, malej sály a bufetu).

Hlasovanie:

za: 8                                       proti: 0                                  zdržal sa: 0

 

 

Bod 17. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Rozhanovce za šk. r. 2015/2016

Starosta vyzval na vyjadrenie poslancov, pokiaľ majú nejaké otázky k správe.

Poslanci bez pripomienok.

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy Rozhanovce za školský rok 2015/2016.

Hlasovanie:

za: 8                                       proti: 0                                                  zdržal sa: 0

 

Bod 18. Organizačný poriadok OcÚ Rozhanovce

Prednosta- informuje o organizačnom poriadku OcÚ

 • 4 referáty OcÚ, cieľom bolo rozložiť agendu medzi zamestnancov
 • v spolupráci s HK sa vypracovali náplne práce referátov
 • referát vnútornej správy, preverovanie sťažností a podnetov
 • referát ekonomiky a účtovníctva
 • referát daní a poplatkov a evidencia obyvateľstva, matričný úrad
 • referát osvedčovania listín a podpisov, cintorínske poplatky
 • oddelenie správy a údržby verejného majetku
 • správca cintorína – hľadá sa nový človek + správca „zberného dvora“
 • Dobrovoľný Hasičský zbor obce
 • Materská škola
 • Školská jedáleň

otázky:

Nedbalová: nemá byť Organizačný poriadok obce Rozhanovce?

HK: správne má byť Organizačný poriadok obecného úradu

Nedbalová: pýta sa na postavenie OZ, zahrnuté v Organizačnom poriadku

Prednosta: môže sa v prípade potreby upraviť – vynechať z org. poriadku

 

 

 

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle §18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie Organizačný poriadok Obecného úradu  Rozhanovce s pripomienkou vynechať § 3 – Postavenie Obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:

za: 7                                       proti: 0                                  zdržal sa: 1

 

Bod 19. Návrh plánu zasadnutí OZ na I. polrok r. 2017

Starosta predniesol návrh plánu zasadnutí : 16.32017

        15.6.2017

Nedbalová: navrhuje ešte jedno stretnutie OZ v  januári

Adamčík: tiež navrhuje január – 26.01.2017

Poslanci sa zhodli na dátume -  26.01.2017 – pridaný termín OZ

Návrh na uznesenie:

OZ  v zmysle § 18f ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie návrh plánu zasadnutí OZ na I. polrok 2017 s doplnením 26.01.2017

Hlasovanie:

za: 8                                       proti: 0                                                  zdržal sa: 0

 

Bod 20. Dopyty a interpelácie poslancov

Adamčík: pýta sa na priebeh stretnutia obyvateľov/majiteľov pozemkov plánovanej novej ulice, ktorá by sa mala napojiť na ul. Zámočnícku

Starosta: jediný pán Matis, ktorý v lokalite vlastní pozemok je sporný, most premostí potok a napojí sa na hlavnú, vysvetľuje možnosti cesty, zatiaľ nemá starosta stanovisko p. Matisa, ale myslí si že je prístupný, aby uvoľnil časť pozemku na cestu, budeme súhlasiť s výstavbou

Koribská: myslí si, že by bolo dobre riešenie aj chodník, ak by nebol prístupný na cestu

Starosta: myslí si že nebude súhlasiť s chodníkom, ale aj vyvlastnenie je cesta

Nedbalová: pýta sa na cestu na Rybárskej, či je možné riešiť  spor o cestu aj formou vyvlastnenia

Starosta: na Rybárskej nie je zatiaľ tá možnosť, ale dá sa doplniť do ÚP

Nedbalová: majitelia sa nestarajú sa o pozemky, pýta sa ako sa napr. pri upchatí kanalizačnej šachty,  dostanú vodárne k oprave

Adamčík: ako sa rieši kúria OcÚ -  fondy?

Starosta: rieši to Ing. Mojžiš

Adamčík: bolo by výhodné získať podnikateľa, ktorý by pri verejnoprospešnej stavbe a bezodplatnom prenájme zrekonštruoval kúriu – bývalé zdravotné stredisko

 • Ing. Mojžiš by sa mohol pozrieť aj na kúriu a jej rekonštrukciu
 • odporúča na dlhodobý nájom pre verejnoprospešné účely
 • ostane stále vo vlastníctve obce

Kolár: je to prijateľnejšie ako predchádzajúce návrhy

Starosta : boli návrhy na stacionár, domov služieb dôchodcov

Starosta: bolo by potrebné urobiť sondy okolo základových pásov, aby sa zistil stav, ktorý by bol potrebný pri prenájme záujemcom

Kolár – dať výzvu a poskytnúť zámer

Adamčík – pýta sa na ÚP, či už sú dané výzvy, MŠ – zapojíme sa do výzvy na rekonštrukciu?

Prednosta – je treba zvýšiť kapacitu o 10  miest, len tak sa môže žiadať o dotáciu

Adamčík – pýta sa na podrobnosti vzniknutej situácie na OcÚ 15.12.2016

Starosta – incident s pánom, ktorý sa sťažoval na umiestnenie merača na ul 1. mája

Nedbalová – pýta sa na posyp ulíc - M.Č.T.

Starosta – sľubuje nápravu

Adamčík – sa pýta kto má na starosti zimnú údržbu

Starosta – AT Abov  hornú časť obce a M. Nosáľ dolnú časť

 

Bod 21. Rôzne

Husnaj: priority zo stavebnej komisie:

 1. projektová dokumentácia príprava
  • chodník na Robotníckej ul.
  • zateplenie MŠ
  • KD zateplenie
 2. parčík pri ZŠ
 3. rekonštrukcia obecného úradu – elektrina, aj čiastková
 4. údržba potokov, Mlynský potok
 5. Dom služieb - kúria

Starosta: informuje o využívaní miestnych komunikácii v súvislosti s výstavbou diaľnice, pretože niektorý občania sa sťažujú na pohyb ťažkých mechanizmov po miestnych komunikáciách.

 • výstavba mobilných betonární – jedn. diely a výstavba inž. sietí – cca. 120 vozidiel
 • prevádzka mobilných betonárni už bude prebiehať cez obslužné komunikácie
 • bolo by výhodne, ak by sa poškodila M.Č.T., NDS by to opravila.

Záviš: plné autá dole ul. M.Č.T., komunikoval s dispečerom, dozrie na dopravu cez miestne komunikácie

Starosta:  zúčastnil sa rokovania starostov s firmou Kosit, ku ktorej sa pridruží firma AVE

 1. rysuje sa možnosť od firmy Kosit – riešila by Zberný dvor, v kt. by fungovala firma Kosit, zbavili by sme sa starosti s vývozom zo zberného dvora, fungoval by aj pre okolité obce. Zariadili by všetko, poplatky by išli im. Momentálne hľadajú miesto na Furči, ale bolo by to výhodné pre našich občanov, pokiaľ by sa to zriadilo u nás.

Adamčík: kto určuje ceny?

Starosta: podľa VZN, Kosit

Kolár:  bola by to komplexnejšia služba, poplatky sa budú musieť platiť

Adamčík: klesnú nám náklady za vývoz, tak to bude ekonomickejšie

Kolár:  poplatky si nemôžu dovoliť dvíhať vysoko a je treba vyjednať lepšie podmienky pre našich občanov

Poslanci: odobrili jednať v tejto veci

 

Žiadosti občanov

Starosta predniesol žiadosti občanov:

Ing. Popovič – žiada osadenie retardéra na Školskej ulici

 1. Kolár:  pokiaľ má záujem, nech osloví občanov a vyžiada si ich písomný súhlas
 2. Prednosta – celá ulica bola proti retardéru, tak sa odstránil

Poslanci: berú na vedomie a  nech osloví občanov.

Vlastníci na Školskej 2 – žiadajú o kamerový systém pre bytový dom a vyrúbanie stromov a spevnenie pre parkovisko

Adamčík: aká  bude odpoveď?

Starosta: budúci rok sa to plánuje riešiť

Koribská – navrhuje, nech si to zaplatia sami

Starosta: navrhuje, nech si obyvatelia bytovky kúpia kamery a obec linku

Husnaj: navrhuje poriešiť to cez obec

Adamčík: si myslí, že sa dá sa nájsť 1000 eur na kamery

Starosta: odpoveď je v štádiu riešenia

Žiadosť o odkúpenie parcely p. Peterecová – 184m2

 1. predchádzajúci poslanci to nedotiahli

Starosta:  je treba to vysporiadať

Kolár:  je treba vysporiadať všetky nevysporiadané pozemky

HK: musí sa najprv schváliť zámer, ktorý sa musí zverejniť, že obec ponúka pozemky na predaj, urobiť znalecký posudok a potom sa schváli odpredaj

Starosta:  tak sa to aj doteraz riešilo

HK : občan si musí dať žiadosť

Starosta:  už sú hotové niektoré ulice, predávalo sa cca. za 13,- eur

HK : cituje zákon a možnosti o predaji

Adamčík: kto platil geodeta?

Starosta: obec, ale zahrnulo sa to do ceny predaja

Návrh na uznesenie:

OZ schvaľuje v súlade s § 9 a/ zákona 138/1990 Z. z. o majetku obci v katastri obce Rozhanovce zámer predať pozemky vo vlastníctve obce formou priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.

Hlasovanie:

za: 8                                       proti: 0                                  zdržal sa: 0

 

Žiadosti občanov:

Starosta: prečítal žiadosti občanov o pridelenie/výmenu nájomného bytu:

Viera Horváthová – výmena väčšieho bytu

Jana Nedbalová – žiada o pridelenie nájomného bytu

Iveta Hrbálová – žiada o pridelenie bytu

Poslanci: odsúhlasili výmenu pre p. Horváthovú  - do bytu po pani Sončíkovej.

Hlasovanie:

za: 7                               proti: 0                                  zdržal sa: 1 (PaedDr. Koribská)

 

Starosta: informuje o rozmáhajúcom sa vandalizme - vyklopené bedne, rozbitý altánok vyrazené výplne, často sa spomína p. Štofaník – zachytený na kamerách ako vyvrátil kontajnery a ohrozuje mamičky na chodníku. Bude sa to pri opakovaní riešiť s políciou.

 

p. Tomaškovič – žiada aby bola zakreslená cesta do ÚPO „popod AT Abov“

Nedbalová:  zatiaľ to nie je  schválené v ÚPO

Adamčík: stačí uznesenie OZ nato, aby dostal stavebné povolenie

Starosta: nevidí problém s napojením na ďalšie ulice

Husnaj: už sa odobrilo, aby sa pri nasledujúcom otvorení ÚPO schválila cesta, len sa čaká na otvorenie ÚPO

Starosta: odkonzultuje sa to s p. Burákom, či sa to dá zapracovať do ÚPO

Nedbalová:  apeluje na to,  ako funguje stavebný úrad

Starosta: na najbližšom OZ v januári sa to uzavrie

HK: navrhuje dať výpoveď z nájmu a žalobu na vypratanie bytu

Prednosta: informuje o inteligentnom rozhlase, ktorý sme dostali ako zápožičku na mesiac na vyskúšanie, kde je možnosť plánovať hlásenia, posielať informačné sms pre občanov – pre registrovaných záujemcov, spúšťať sirény, hlásiť priamo cez telefón v prípade potreby.

 • výhoda pre občana, dostane sms, dá sa poslať aj napr. pre občanov na konkrétne ulice

Poslanci odobrili nákup zariadenia.

Cena je € 1600,- s DPH a 6,- eur mesačne za paušál na sms.

Starosta:  pripomína koniec hazardných hier v obci k 31.12.2016

Koribská: sa pýta na nápady na problém parkovania pri vjazde na Rybárskej

Husnaj – firma Milk agro urobila betónovú plochu nie parkovisko

Dancák:  ďakuje za dotáciu a za spoluprácu s obcou, obec prenajala hasičské auto s 38000 km najazdenými

 • bude naďalej žiadať o nové auto
 • Budimír by auto predal za 1000,- eur
 • je treba investovať do opravy
 • výročná členská schôdza hasičov – informuje o činnosti DHZ Rozhanovce
 • vytkol zaradenie DHZO do Organizačného poriadku Obecného úradu bez predchádzajúcej konzultácie
 • chodník na 19. januára je treba dotiahnuť a umiestniť retardér na Košickej ulici

Starosta: je potrebné určiť zásady čo je možné uhradiť a čo nie v rámci poskytnutej dotácie

Prednosta:  DHZO – požiarna jednotka patrí do štruktúry OcÚ, na základe zriaďovacej listina z 30.10.2015. Na jeho činnosť môže obec žiadať dotáciu od štátu, odkúpiť budovu s účelovým využitím ako hasičská stanica a aj prenajať hasičské auto.

Dancák: cez DHZO sa budú riešiť dospelí hasiči a cez DHZ Rozhanovce príprava a súťaže ostatných jednotiek (deti, ženy)

HK:  obec poskytuje prostriedky na nákup budovy, opravy, poistky a pod. a je jej úlohou strážiť rozpočet a jeho čerpanie

Starosta:  urobí sa stretnutie poslancov a hasičov v januári, aby sa dohodli pravidlá.

Starosta  sa poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 20:37.

 

 

 

pridané 1.3.2017