Téma: zápisky z rokovania obecného zastupiteľstva 28.5.2015

Téma: zápisky z rokovania obecného zastupiteľstva 28.5.2015

Po futbalovom víkende som sa konečne dostal k zhrnutiu hlavných tém z rokovania obecného zastupiteľstva.

Tie najdôležitejšie veci:

 

- prítomný boli všetci poslanci, starosta a 14 občanov resp. hostí

- program schôdze bol zverejnený na obecnom webe aj tomto webe nájdete ho tu.

 

Uznesenia OZ z rokovania 29.4.

-           Zakúpenie fotopascí – splnené, umiestnenie prebehne operatívne

-           Zakúpenie úuradných tabuľ pre infomrovanosť občanov – starosta predložil návrhy tabúľ a poslanci schválili vhodné prevedenie

-           Prepracovať štatút obce, rokovací poriadok a zásady hospodárenia s majetkom – presunuté na chválenie na ďalšiu schôdzu kvôli pripomienkam

-           Zakúpenie odpadkových košov a košov na psie exkrementy – starosta predložil varianty odpadkových košov, poslanci schválili výber a nákup zatiaľ 20 kusov na rozmiestnenie po obci, určenie umiestnenia má na starosti komisia pre verejný poriadok

-           OZ vyhlási voľbu hlavného kontrolóra obce na mesiac jún – obec zverejní podmienky kvalifikácie na webe - nájdete v predchádzajúcom príspevku

 

 

Ďalší bod rokovanie  - Schválenie prevodu nehnuteľnosti (ul. M.Čáka Tr., budova PZ) do majetku obce

 

Starosta predložil dokumenty zaslané z ministerstva vnúta ako reakciu na žiadosť získať budovu starej stanice polície do vlastníctva obce. K vyjadreniu poslanci schválili vyjadrenie prítomného predsedu DHZ Rozhanovce, Jozefa Dancáka, ktorý predniesol zámer umiestnit v tomto objekte stanicu dobrovoľných hasičov. Podmienkou bezplatného prevodu by bolo zriadiť stanicu DHZ do dvoch rokov a následná prevádzka stanice po dobu piatich rokov. Budova je momentálne vo vlastníctve ministerstva vnútra.

 

Hlasovanie za nadobudnutie majetku do vlastníctva na verejnoprospešný účel podľa platných noriem.

Návrh schválený jednohlasne.

 

Ďalší bod rokovania - Schválenie: a/ Smernice na verejné obstarávanie

 

                                                      b/ Rokovacieho poriadku

 

Hlasovanie presunuté na ďalšiu schôdzu pre dôležité pripomienky k predloženým návrhov.

 

Ďalší bod rokovania - Určenie komisie na otváranie obálok, projekt: „Chodníky v obci“

Určenie komisie na otváranie obálok projekt chodníky – návrh členov komisie: p. Oľga Mikulíková, Ing. Michal Husnaj, Ing. Oto Záviš, Ing. Matúš Adamčík

Hlasovanie: schválené jednohlasne 9x ZA 

Určenie komisie na posúdenie žiadostí na príspevok v hmotnej núdzi – návrh členov: Ing. Michal Husnaj, PaedDr. Martina Koribská, Mária Nagyová, Mária Halčišáková.

Hlasovanie: schválené jednohlasne 9x ZA

Určenie komisie na posúdenie prihlášok kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra obce - návrh členov: Ing. Marek Rabada, ing. Aneta Nedbalová, Marián Nosáľ.

Hlasovanie: schválené jednohlasne 9x ZA 

 

 

Ďalší bod rokovania - Návrh riešenia podnetov z poslaneckého prieskumu v obci, zo dňa 23.5.2015

 

Poslanec Adamčík pripravil prezentáciu na dataprojektore, kde sa prebrali témy zo zápisu z poslaneckého prieskumu po obci. (vďaka tomu, že už máme projektor sme niekoľko vecí prešli naozaj efektívnejšie a rýchlejšie)

 

1.        Poškodené oplotenie na ihrisku pri obecnom úrade, návhr umiestniť zvárané pletivo na južnú stranu a zabezpečenie lepšieho osvetlenia. Poslanec Rabada predbežne konzultoval ceny za pletivo a odporúča sa ešte poradiť s odborníkom a poskytnúť predbežný odhad. Poslanec Nosáľ navrhoval technické riešenie osvetlenia. Poslanci sa napokon zhodli, že je nutné vypracovať odborný odhad nákladov a pripraviť ho na rokovanie stavebnej komisie. Ďalej zákaz parkovania z dôvodu bezpečnosti detí, bol tak isto zabezpečený oznamom na oplotení o zákaze parkovania od 13:00.

2.        Oprava parketu na amfiteátri z dôvodu blížiacich sa folklórnych slávností – starosta informoval, že firma nastúpi budúci týždeň.

3.        Problémy s dažďovou vodou na uliciach Záhradná, Mlynská, Ružová – poslanec Adamčík predložil fotografie dotknutých úsekov vyhotovených počas a po nedávnych dažďoch a predstavil metráže pre odvodnenie jednotlivých úsekov. Zároveň potvrdil informáciu z prieskumu a nutnosť priestor pred rodinným domom na roku Záhradná – Dúhová do pôvodného stavu, vzhľadom na zhoršený stav odvodnenia po navození zeminy, čím sa potvrdzuje sťažnosť obyvateľov z tejto lokality. Tak odporúčal realizovať návrh zo zápisu, ktorý prípravil poslanec Husnaj a vybudovať odvodňovací žlab pozdĺž celej Dúhovej ulice do ktorého by sa napojili prípadné žľaby z priľahlých ulíc. Poslanci po diskusii odporúčali starostovi zabezpečiť odborný posudok prípadne projekt odvodneia a realizovateľnosti. 

4.        Problémy s Mlynským potokom – starosta informoval, že po obhliadke prepadnutého mostíka bol prečitený potok po od cesty Jarná smerom na Západ a odstranený prepadnutý mostík. Podľa podľa vyjadrení správcu potoka pred začatím výstavby dialnice, má správca toku vyčistiť a výšiť prietočnosť.

5.        Neopravená vozovka na ulici Dúhova od minulého roka po oprave vodovodu vodárenskou spoločnosťou -  starosta inforoval, že okrem urguje aj opravy na ulici M.Č.T. a poslanec Nosáľ pripomenul, už trojročnú neopravenú časť vozovky na ulici Družstevná. Starosta informoval o niekoľkých žiadosťiach, ktoré zaslal na príslušnú spoločnosť, ale žiaľ spoločnosť doterz nereagovala. Poslanec Nosáľ odporúčal opraviť úseky na náklady obce a následne spoločnosti zaslať faktúru k úhrade. K tejto téme ešte polanec Rabada informoval starostu o meškaní pri plánovaní rokovania predstaviteľmi vodárni, týkajúcich sa odpredaja obecného vodovodu. Starosta informoval, že zorganizuje stretnutie na pôde obce a momentálne čaká na nový znalecký posudok, ktorí si dala vypracovať vodárenská spoločnosť.

6.        Chodník na školskej okolo aflatového ihriska  - poslanec Husnaj odporúča zakúpenie obrubníkov a vyhlásenie brigády pre dobrovoľníkov k výstavbe chodníka popri ihrisku okolo bytovký na školskej smerom ku chodníku pri základnej škole. K výstavbe navrhuje použiť kamenivo, ktoré má obec zakúpene z USS. Odporúča osloviť členov futbalového klubu a hasičského zboru. Starosta informoval, že po obdržaní výmery zabezpečí obejdnávku obrubníkov. Kvôli svahu je potom nutné zabezpečiť aj zábradlie po celej dĺžke okolo chodníka. K realizácii poslanec Husnaj informoval o pripravovanej vizualizácii celého areálu navrhovaného parku a chodníka pri základnej škole vrátane oplotenia. Poslanci sa zhodli, že alternatívy prekonzultujú po predstavení vizualizácie resp. ich má k schvaľovaniu pripraviť stavebná komisia.

7.        Cesta na v obci, ktoré potrebujú obnovu vozovky – poslanec Adamčík predstavil výmery k uliciam.

Poslanci sa prerokovali návrhy a v rámci schváleného rozpočtu chcú prioritne opravovať cesty: Ulica MČT smer na Hrašovík, Záhradná ulica, Družstevná okolo pošty po križovatku Slnečná a Krátku ulica zhruba po miesto kde bola rampa. K týmto uliciam odporúčajú starostovi zabezpečiť predbežný odhad rozpočtu k zabezpečeniu verejného obstarávania. Zároveň zhodnotili, že ostatné ulice by pridali do projektu rekonštrukcie po odhade nákladov resp. v priebehu roka na základe stavu financií k realizácii iných projektov (chodniky, škôlka)

 

Ďalší bod rokovania – Rôzne, Diskusia

Prebehla diskusia k zakúpeniu novej komunálnej techniky - alternatívy má pripraviť na schvaľovanie komisia stavebná a životného prostredia. Hovorilo sa zatiaľ o komunálnom traktore, štiepačke, kosačke a vozidle, ktoré by malo nahradiť obecný multicar.

Starosta prestavil ponuky firmy, ktorá sa zaoberá výstavbov bytov z príspevku fondu na rozvoj bývania, s ponukou vybudovať bytovku na mieste bývalej sporiteľne. Išlo ponuku postaviť 14 bytov a bol nám predstavený aj návrh projektového riešenia. O zámere majú poslanci uvažovať.

Ďalej predstavil ponuku firmy vybudovať v obci kompostovisko - posunuté na rokovanie stavebnej komisie.

Ďalej starosta predstavil projektové riešenie bezpečnostnej situácie na obecných cestách prostredníctvo osadenia retardérov a zrkadiel. K tomuto projektu prebehne stretnutie k príprave odborného posudku k umiestneniu retardérov, medzi starostom a odborníkom zaoberajúcim sa tout činnosťou budúci tyždeň. Prebežne poslanci navrhli ulice Zámočnícka, Družstevná 2x, 19. Januára a Slobody. Ďalej umiestnenie zrkadiel pri starom kostole a Robotníckej ulici.

Ďalej predstavil žiadosť občana o zámenu pozemkov. Poslanci sa zhodli, že žiadosťou sa budú zaoberať v prípade, že im bude pred schôdzou zaslaná spoločne s mapou s katastra a obhliadkou pozemku. Žiadosť nebola schvaľovaná. 

Poslakyňa Nedbalová navrhla vykonať prieskum trhu a objednať finančný audit na obecnom úrade.

Ďalej starosta predstavil žiadosť evenjelickej cirkvi o dotáciu na detský tábor. Poslanci sa zhodli, že je nutné predložiť zoznam detí s trvalým pobytom v Rozhanovciach, ktoré majú záujem zúčastniť sa tábora ap otom rozhodnú o výške a spôsobe dotácie.

Do diskusie sa prihlásila MUDr. Miriam Kozárová, PhD., ktorá podala ústnu sťažnosť k spôsobu akou obec riešila stavebné konanie k preložke trafa k blízkosti jej pozemku na ulici Školskej a upozornila na nedostatky v stavebnom konaní, ku ktorému nebola prizvaná ako vlastník pozemku. Obecné zastupiteľstvo odporúčalo vyvolať rokovanie na pôde VSD v záujme nájst kompromisné riešenie v súvislosti s umiestnením kioskovej trafostanice. Starosta ju informoval o všetkých krokoch a verejných ohláseniach z minulosti, ktoré v súvislosti s preložením trafa a zmenou územného plánu obec realizovala resp. oznamovala. MUDr. Kozárová informovala poslancov o plánovaných dopravných obmedzeniach, ktoré sa nachádzajú v projekte. Poslanci žiadali predložiť projekt dopravnej situácie a obmedzení v dohľadnej dobe, aby o tom obyvatelia a podnikatelia v lokalite Školská vedeli v predstihu. 

Do diskusie sa prihlásil aj Ing. Mgr. Miroslav Šulík – pýtal sa na vysvetlenie k zverejnenej zmluve na projektovú dokumentáciu ku chodníkom na cintoríne. Starosta podal k tejto téme vysvetlenie. Ďalej pán Šulík prezentoval svoj podnet, rozložiť prácu pracovníčiek obecného úradu rovnomernejšie. Ďalej predstavil návrh riešiť odvodnenie Ružovej ulice dvoma spôsobmi, buď spádom na Dúhovú a druhú stranu smerom na Lúčnu.

Poslanec Husnaj poznamenal, že situácia v obci si potrebovala prednostu úradu, aby sa starosta mohol viac venovať plánovaným projektom. Poznamenal, že to nezaťaží rozpočet pretože sme starostovi znížili plat. Starosta informoval, že sa už zaoberá zriadením miesta prednostu úradu. Ďalej poslanec Husnaj infomoval o riešení parkovania pri bytovke na Školskej ulici, kde stále čaká na spätnú väzbu od obyvateľov bytovky. Starosta sa bude zaoberať aj návrhom zmeniť stránkové hodiny na obecnom úrade tak, aby bolo možné úradné veci vybaviť aj skôr, napr. o 7 00, alebo 7 30.

Poslanec Adamčík v diskusii poznamenal, že pre nesplnené žiadosti a nápravy, ktoré stale neboli vyriešené zašle starostovi písomne ich zoznam a bude žiadať dôslednejšie plnenie v budúcom období a taktiež konkrétne výsledky ku ďalšej schôdzi OZ. Ďalej informoval o stave odpadu v areáli cintorína, kde sa nachádza stavebná suť a iné odpady. Tak isto pripomenul, že stále nie je badať konkrétne výsledky v súvislosti so zriadením zberného dvora v obci.

Poslakyňa Koribská prečítala návrh uznesenia obecného zastupiteľstva, následne bolo jednohlasne schválené. Uznesenie bude uverejnené na webovej stránke obce.

 

Na záver dodám, že toto nieje oficiálne zápisnica zo schôdze, ale len moje osobné zápisky.

 

Koniec schôdze o cca 21:30.

 

pridané 1.6.2015