Téma: zápisky z rokovania OZ 30.6.2015

Téma: zápisky z rokovania OZ 30.6.2015

Zápisky poslanca z rokovania obecného zastupiteľstva, pre informáciu:

 

Prítomní poslanci: Ing. Matúš Adamčík, Matúš Dugas, PaedDr. Martina Koribská, Ing. Marek Rabada, Ing. Aneta Nedbalová, Marián Nosáľ, Jana Verebová

Ospravedlnení: Ing. Michal Husnaj, Ing. Oto Záviš (dostavili sa neskôr)

Ďalej prítomní starosta obce: Viktor Gazdačko – viedol zasadnutie

Hostia: 8

Začiatok: 17:09

Koniec: 21:00

 

Kontrola plnenia uznesení.

Starosta prečítal uznesenie z minulého zasadnutia a zhodnotil jeho plnenie nasledovne:

 

Prečítal časť uznesenia OZ odporúča:

1. zistiť možnosti technického riešenia opravy oplotenia a umiestnenia reflektorov na ihrisku pri OU – starosta objasnil spôsob opravy plota a spôsob umiestnenia osvetlenia, termín neuviedol.

 

2. osloviť Ing. P. Šeňa ohľadom riešenia problémov s dažďovou vodou na uliciach Stromová, Záhradná, Mlynská, Ružová a Dúhová – starosta objasnil, že meracie práce prebehnú tento týždeň.

 

3. zistiť cenovú ponuku na opravu ciest na uliciach Záhradná, Krátka, Družstevná a MČT – starosta objasnil, že proces verejného obstarávania sa ujasní vo štvrtok kedy dôjde pani, ktorá prejde podklady poslanca Adamčíka.

 

4. do projektu na osadenie retardérov zahrnúť aj ulice podľa zoznamu – podľa problémových miest a zrkadlá na križovatke pri Dome smútku (starom kostole) – starosta objasnil, že projekt na osadenie retardérov a zrkadiel je hotový, tak isto predstavil petíciu obyvateľov Zámočníckej ulice, ktorí si neželajú na ich ulici retardér. Po odsúhlasení na inšpektoráte môže začať obstaranie zrkadiel retardérov. Poslanci zobrali petíciu zo Zámočníckej občanov na vedomie.

  • tu by som chcel poznamenať výhodu zverejňovania faktov na internete k zamýšľaným krokom vopred, občania tak môžu reagovať a pômocť k správnemu riešeniu v záujme väčšiny

5. vyvolať jednanie s VSD Košice o možnosti presunutia umiestnenia transformátora na ul. Školská – starosta objasnil riešenie tejto situácie a to čiastočný kompromis kedy sa posunie trafostanica o 70 centimetrov od plota sťažovateľky.

 

6. zvážiť zriadenie funkcie prednostu – starosta predstavil zámer zriadiť tejto funkcie k termínu 1.8.2015

 

7. zaobstarať úpravu priestorov na cintoríne – úprava priestorov na cintoríne má prebehnúť tento týždeň v piatok, kedy firma dovezie kontajnery.

 

8. stavebnej komisii vyvolať jednanie s konateľom AT Abov, s.r.o. ohľadom zriadenia zberného dvora – starosta predstavil aktuálny posun pri práci na zbernom dvore, kde obec použila frézovaný asfalt a tento týždeň sa areál pokosí a pripraví na oplotenie. Poslanec Nosáľ tak isto upresnil postup prác a objasnil, že pozemok sa poskytne na tento účel bezodplatne resp. za symbolický nájom.

 

9. stavebnej komisii prerokovať kúpu traktora s alternatívou kúpy kosačky a valníka – starosta odovzdal slovo predsedovi komisie stavebnej a životného prostredia Ing. Michalovi Husnajovi, ktorý predstavil výsledok komisie, ktorá neodporúča kúpu traktora.

 

10. stavebnej komisii prerokovať výstavbu nájomných bytov na mieste Domu služieb – starosta tak isto prenechal slovo Ing. Michalovi Husnajovi a ten predstavil výsledok z rokovania komisie, ktorá odporúča zachovať dom služieb a prípadnú bytovú výstavbu situovať na inom pozemku.

 

11. komisii verejného poriadku prerokovať osadenie košov na komunálny odpad v uliciach obce – starosta informoval, že koše zatiaľ nezakúpil, pretože sa mu zdala ponuka za koše drahá. Poslanec Adamčík pripomenul, že všetci poslanci sa zhodli na zakúpení košov ako aj ich tvare a cene na minulom zasadnutí a nie je nutné tento bod zdržiavať.

 

Ďalší bod rokovania  - Voľba hlavného kontrolóra obce Rozhanovce – bod číslo 5 - OZ zvolilo za novú kontrolórku JUDr. Máriu Želinskú.

 

Ďalší bod rokovania - Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za r. 2014 – bod číslo 6 - Schválené s výhradou, pre chýbajúcu správu audítora.

 

Ďalší bod rokovania - Schválenie rokovacieho poriadku – bod číslo 7 - schválený jednohlasne

 

Ďalší bod rokovania - Schválenie zásad o oznamovaní protispoločenskej činnosti (§11 ods.8 zák. č. 307/2014 Z.z.) – bod číslo 8 - Výsledok hlasovania – Za 8, Proti 0, Zdržal sa 1 (M.Nosáľ)

 

            Ďalší bod rokovania – Prejednanie žiadosti občanov – bod číslo 9.

 

Starosta ozrejmil žiadosť pani Anety Dugasovej o reklamáciu vozovky na ulici MČT – obec si dala vypracovať posudok, ktorý by mal zahrnúť aj túto reklamáciu pre zhotoviteľa.

 

Starosta ozrejmil postup pri vymáhaní dlhu voči nájomníkovi v obecnom byte číslo 7 a postup obecného právnika. 

 

Ďalšia žiadosť nájomníkov z obecných bytov k riešeniu havarijnému stavu elektriny a zmene merania energií. Tak isto sťažnosť kvôli zatekaniu vody. 

Prijaté do uznesenia.

 

Tak isto oznámil, že obec žiadosť o zámenu pozemku, ktorú JUDr. Klika zaslal na úrad, už komunikovala v zamietavom stanovisku.

 

Ďalšou bola žiadosť obyvateľov z lokality Karamy o participáciu obce na výstavbe komunikácie. Po rozsiahlej diskusii OZ odporúča prejednať spôsob akým by mala obec postupovať pri takýchto žiadostiach a odporúčala starostovi poskytnúť na spevnenie vozovky materiál z drveného asfaltu, ktorý obec získala bezplatne.

 

Žiadosť p. Lovášiho z ulice SNP o riešenie zasypaných a upchatých rigolov na ulici SNP a 1. Mája. Starosta oznámil poslancom, že podnikol kroky so správcom a vlastníkom cesty s Ing. Rybárom na odbore dopravy spísali rigoly všetky rigoly, ktoré sú zanesené a zasypané. Správa ciest má situáciu riešiť.

 

Ďalšou žiadosťou bola petícia obyvateľov bytovky na ulici SNP, za budovou služieb, ktorí žiadali o spevnenie príjazdovej cesty k bytovke asfaltovou drvou. Žiadosť bola prijatá s návrhom uznesenia na súhrnné schvaľovanie.

 

Ďalší bod rokovania Interpelácie poslancov – bod č. 10

 

Poslanec Rabada sa pýtal na postup prác k predaji obecného vodovodu – starosta informoval, že vodárne stále pracujú na znaleckom posudku.

 

Poslanec Adamčík sa pýtal na plnenie bodov starších uznesení, konkrétne riešenie využívania priestorov budovy služieb podnikateľom. Starosta na aprílovej schôdzi informoval, že podnikateľ priestory vyprace, resp. vyvolá jednania o možnosti prenájmu. Poslanec Adamčík ďalej informoval, že podnikateľ priestory naďalej využíva bezodplatne a starosta nezvolal stretnutie s poslancami na vymeranie a obhliadku budovy a jej priestorov. Starosta informoval, že vykoná nápravu nasledujúci deň. (nemám informáciu, že sa tak stalo)

Tak isto apeloval na dôsledné zasielanie žiadostí a materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva z dôvodu rozsiahlych diskusií k témam a žiadostiam. Poznamenal, že to len predlžuje rokovania schôdze a nedáva priestor na správne rozhodnutia. Tak isto vyvoláva nespokojnosť občanov podávajúcich žiadosti.

 

Ďalšia interpelácia sa týkala reklamácie prác na prepojovacej chodbe, ktorú žiadal poslanec Adamčík v Januári 2015. Starosta informoval, že firma príde budúci týždeň z dôvodu aby bol v budove menší pohyb detí počas prác.

Ďalšia interpelácia reflexných prvkov na prechodoch pre chodcov, ktoré nie sú použité po nedávnom doplnení tohto značenia. Starosta informoval, že tieto prvky žiadal zhotoviteľa ako aj správcu vozovky použiť no táto žiadosť nebola splnená. Osvetlenie plánuje riešiť v budúcnosti.

Ďalšia interpelácia sa týkala žiadosti poslanca Adamčíka o zoznam pohľadávok a zoznamu dlžníkov na TKO a daniach, ktorú podal v marci. Tak isto žiadal o odstránenie zoznamu neplatičov z obecného webu z minulosti, v prípade, že už svoje pohľadávky voči obci splnili.

Ďalšia interpelácia sa týkala žiadosti objednať statický posudok na južnú stranu kultúrneho domu podanej v Januári 2015. Starosta informoval, že statika ešte neobjednal, ale urobí tak.

Ďalšia interpelácia sa týkala zápisu z rokovania komisie pre kultúru a šport z Apríla 2015, kde odporúča starostovi zavesiť obrazy z výstavy umelcov na skrášlenie priestorov obecných budov ako je úrad, škola, škôlka, zdravotné stredisko. Zobral na vedomie.

Ďalšia interpelácia sa týkala podania informácie o stave obstarania pre rekonštrukciu ciest, Záhradná, MČT, Družstevná, Krátka. Starosta informoval, že sa to ujasní vo štvrtok po rokovaní s paní Mikulíkovou, ktorá ma na starosti obstarania tak isto aj výmena strechy a okien na škôlke.

 

Poslanec Adamčík odovzdal starostovi zoznam žiadostí a komunikácie, ktorú zaslal elektronickou cestou za posledné obdobie a požiadal starostu o odpovede, resp. stretnutie, kde sa preberie ich riešenie resp. podá informácia. Tak isto odovzdal žiadosť k tomuto podaniu. V závere svojich interpelácii požiadal poslanec Adamčík o zhodnotenie doterajšej práce za posledný polrok starostu obce. Poslanec Adamčík vyzval na zlepšenie spolupráce a zvýšenie pracovného nasadenia v budúcom období.

 

Poslanec Rabada vyzdvihol pozitívne dianie a to v pozícii nového kontrolóra obce a snahu zriadiť miesto prednostu úradu.

 

Ďalší bod rokovania – Diskusia, Rôzne – bod číslo 11.

 

Poslanec Dugas v tomto bode informoval o pláne komisie pre kultúru a šport a to Deň obce. Ďalej k výročiu SNP plánuje komisia pripraviť vatru a rozlúčku s letom v závere augusta.

Následne poslanec Adamčík navrhol zmeny uznesení tak ako ich poslal v príprave na rokovanie. Týkali sa zmien uznesení o prevode majetku a zapracovanie uznesenia o dlhodobom zámere vytvárať rozpočtovú položku pre zriadenie hasičskej zbrojnice. Tie boli schválené a zapracované do uznesenia.

 

Výsledok hlasovania – schválené jednohlasne.

 

Ďalej poslanec Adamčík informoval o stretnutí s predstaviteľom štátnej ochrany prírody a požiadal starostu o objednanie orezania konárov pred hniezdom pre bociany na ulici SNP.

 

Do diskusie sa prihlásil občan Radomír Prekop, ktorý sa pýtal na stav premeny parčíka pri škole a parkoviska – Ing. Michal Husnaj informoval o postupe pri vytvorení parkoviska, minulý týždeň prebehli výmery. Pokiaľ ide o parčík sa bude robiť vizualizácia. Čo sa týka multifunkčného ihriska žiadosť ju podaná, ale nie je ďalšia informácia v akom je stave.

Ďalej sa pýtal na kroky obce k zlepšeniu bezpečnosti – starostia informoval o stave k prechodu pre chodcov ktorá bola spomenutá v interpeláciách a tak isto, že obec získala dotáciu na nový kamerový systém. Tak isto o zámere realizovať lepšie osvetlenie nad prechodmi pre chodcov. Podá tiež žiadosť správcovi komunikácie, aby ozrejmil za akých podmienok môže obec realizovať reflexné označenie prechodov na vlastné náklady v prípade, že správca tieto nie je schopný vykonať.

Ďalej sa pýtal na stav riešenia petície za vybudovanie optickej siete v obci – poslanec Adamčík informoval, že zatiaľ platí rovnaký termín investor a to najskôr začiatkom roka 2016. Tiež informoval o programe dni obce v obci Veľká Ida a odovzdal program p. Dugasovi pre inšpiráciu.

 

Do diskusie sa prihlásil občan Jozef Dancák, ktorý žiadal o umiestnenie prechodu predchodcov resp. jeho značenia na ulici SNP oproti budove služieb. Ďalej sa informoval ohľadom možnosti umiestniť retardér na ulicu 19. Januára. Tak isto žiadal o opravu chodníka pri starom kostole.

 

Do diskusie sa prihlásil Ing. Mgr. Miroslav Šulík, ktorý sa pýtal poslanca Husnaja, na výsledok stretnutia stavebnej komisie kde sa neodporúča zámena bývalej budovy služieb za nový bytový dom. Poslanec Husnaj vysvetlil, že po dohode komisie sa komisie uzniesla na tom, že táto budova by mala byť zachovaná resp. opravená pre polyfunkčné využitie pre občanov a obce a pre bytovku nájsť iný pozemok. Občan Šulík žiadal v budúcnosti prizvať aj developerskú firmu, aby tento zámer predstavili osobne. Ďalší podnet na poslanca Husnaja sa týkal návrhu aby prizvali na rokovania o nákupe majetku aj finančnú komisiu – týkalo sa to prejednania kúpy traktora, ktorý komisia zamietla.

 

Ďalej p. Šulík predniesol sťažnosť k umiestneniu prechodov pre chodcov.

Ďalej sa pýtal na riešenie opravy na ceste Dúhová a Mlynská – asfalt – starosta informoval, že prebehne tento týždeň.

Parkovisko na školskej – starosta upresnil, že tak isto prebehne počas realizácie projekcie chodníkov a následnej výstavby.

 

Do diskusie sa prihlásil opäť pán Jozef Dancák o potrebe zmluvy o budúcej zmluve o prenájme garáže resp. priestorov na zaparkovanie auta  prípade, že im ho pridelia v rámci DHZ Rozhanovce.

 

Poslanec Dugas predložil návrh na zariadenie nutných veci do kuchyne KD kvôli zabezpečeniu kultúrnych podujatí a tak isto kvôli zvýšeniu atraktivity nájmu kultúrneho domu. Návrh prijatý do uznesenia.

 

Poslanec Rabada sa pýtal na potrebnú zmenu rozpočtu kvôli modernizácii kuchyne v jedálni MŠ. Poslankyňa odporúča predložiť ponuku vedúcej jedálne a následné obstaranie podľa potreby a zmenu rozpočtu.

 

Poslanec Nosáľ sa informoval o stave odstránenie tehál z pred domu na ulici Pokroku a apeloval na jej urgovanie predsedom komisie pre verejný poriadok.

 

Poslanec Adamčík pripomenul sťažnosť občanov zo Záhradnej ulice, kvôli navozeniu zeminy na tejto ulici. Návrh na riešenie bol prijatý do uznesenia.

 

Následne bolo prečítané uznesenie a to bolo schválené.

 

Nájdete ho na webovej stránke obce a to neskôr, hádam som na nič nezabudol.

 

Koniec schôdze o cca 21:00.

 

pridané 3.7.2015