Téma: zápisky z rokovanie z posledného zastupiteľstva konaného 2.2.2017

Téma: zápisky z rokovanie z posledného zastupiteľstva konaného 2.2.2017

Zápisky zo zasadnutia OZ dňa 02. 02. 2017

 

Bod 1. Otvorenie rokovania OZ

Starosta otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva a privítal prítomných.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený:  Ing. Peter Kolár

 

Bod 2. Schválenie programu

Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ, vyzval na prípadne doplnenie.

Rabada – žiada doplniť do programu – bod 3. – Pripomienky prítomných občanov

Husnaj – žiada doplniť do programu bod.  – Udelenie mimoriadnej odmeny poslancovi Adamčíkovi

Hlasovanie:

za: 8                             proti: 0                        zdržal sa: 0

 

Bod. 3 Pripomienky občanov

p. Kristan  - prišiel riešiť „blokovanie ulice Rybárskej“, bol nútený odkúpiť pozemok nad svojim pozemkom, chcel to riešiť s obcou, bol osobne za pánom starostom, obec to nemala záujem riešiť, tak isto s riešením elektriny, musel si riešiť sám celý projekt

- pýta sa v rozpore akého zákona je to, že si ohradil svoj pozemok na Rybárskej ulici

- zimná údržba podľa neho nie je v poriadku

starosta – obec pôjde do rokovania na odovzdanie ul. Rybárskej, občania by mali predložiť náklady vynaložené na výstavbu

Rabada – mala by sa vysporiadať všetky ulice, nielen Rybárska, mal by fungovať aj okruh Rybárska – M.Č.T. – ako je to v ÚPO

Adamčík – hovorí, že je to voľba a právo občana ohradiť svoj pozemok

starosta – je to na rokovanie, čomu sa nebráni

p. Rusnák – má žiadosť o 1. izb. byt, ktorý by mu vyhovoval, keďže žije sám

- v obecnom byte býval do r. 2003

Adamčík – je prijaté VZN o pridelení bytu, ktorým sa musíme riadiť

starosta – v utorok zasadne komisia a rozhodne o pridelení bytu

Rusnák – mal záujem platiť nájomné za obecný byt, ale po problém v rozvodovom konaní už platby nehradil

starosta – musí doplniť doklady potrebné na pridelenie bytu

zást. firmy SWAN -  ohľadom vybudovania stožiara

SWAN, ktorá je investorom  stavby, chce postaviť na pozemku p. Urbančíka 20 m priehradový stožiar, nosič antény operátora 4ka, potrebujú to umiestniť v tejto oblasti, aby vedeli pokryť signálom celú obec, jeden je na križovatke ciest Košické Olšany smer Rozhanovce, jedná sa o novú technológiu, podali žiadosť o stavebné povolenie na stavebný úrad

starosta – návrh prekonzultovať výber iného miesta

SWAN – do úvahy prichádza starý kostol, ale Rímskokatolícka cirkev sa k tomu stavia odmerane a arcibiskup vydal zákaz na montovanie antén na kostolné veže

starosta – ak by sa vybavila výnimka, vyhovovalo by?

SWAN – museli by overiť miesto po technickej stránke, 2 operátory asi ťažko zmestia do jednej veže, robí sa to tak,  že žalúzie sa vymenia za plastové

Rabada – bolo by vhodné najprv preveriť  priestory a potom začať rokovať s cirkvou

starosta – najprv by vybavil výnimku

SWAN – už majú negatívne vyjadrenie cirkvi

Adamčík – pýta sa, či majú vyjadrenia vlastníkov okolitých pozemkov

SWAN – až v stavebnom konaní budú prizvaní susedia

starosta – chce počuť názor poslancov

Rabada – nepáči sa mu stožiar v strede dediny, aj susedom by to vadilo podľa ústnych sťažností

Adamčík – v min. bola snaha, ale p. Bosák to územným konaním zastavil, keďže zastupujú záujmy občanov, za seba tiež nesúhlasí

SWAN – na stavebnom konaní budú pozvaní všetci vlastníci, postavil veľa stožiarov priamo v záhradách ľudí

starosta – stanovisko je skôr zamietavé, už bola snaha dať stožiar, ale petíciou sa to zamietlo

SWAN  - kostol brali ako 1. alternatívu, miesto nie je vybrané náhodne, stožiar pokryje celú obec signálom

Adamčík – obec je celkom dobre pokrytá signálom, takže nie je podstatné ďalšie pokrytie v strede obce 22m stožiarom

starosta – priestor pre občanov

 

Bod. 4. Kontrola plnenia uznesení

starosta - z posledného zastupiteľstva nebolo potrebné riešiť nejaké úlohy z uznesení, bol schválený plán zasadnutí, plán kontrol HK, neboli uložené úlohy

Bod. 5.  Správa o činnosti starostu od ostatného riadneho zasadnutia OZ

 • koordinácia prác VPP
 • zabezpečenie zimnej údržby
 • vývoz Kosit – koordinácia vývozu napr. Rybárska ul.
 • doplnenie osvetlenia na ul. Morušovej
 • odovzdanie bytu po pani Sončíkovej
 • projekt parku pri ZŠ
 • vypracovanie energetických auditov na Kultúrny dom a Obecný úrad
 • spracovanie podkladov na dotáciu na ÚZO na zmeny a doplnky 08
 • prezutie Renault - u na zimné pneumatiky
 • kolaudácie, stavebné konania
 • ostatné veci súvisiace s chodom úradu

Rabada – poriešilo sa to s vodičmi firmy Kosit

starosta – Kosit prepustil veľa zamestnancov, poprijímali nových, pracujú s  novou technikou a vznikajú problémy a problémy boli počas kalamity aj v Košiciach, preto nestíhali

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie správu o činnosti starostu

Hlasovanie:

a: 8                              proti: 0                        zdržal sa: 0

Bod 6. Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie na kalendárny rok 2017

Prednosta – predstavil návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku

 • bez prijatého VZN sa nemajú poskytovať financie na školské zariadenia
 • stálo to veľa času pripraviť dané VZN
 • návrh VZN visel od 17.01.2017
 • v zmysle z. 396/2003 – obec je povinná mať prijaté  VZN , ktorým určuje čiastky, ktorými bude podporovať chod školských zariadení, buď v zriaďovateľskej pôsobnosti obce alebo inými inštitúciami
 • niektoré články sa opakujú ale je rozdiel, ak je obec zriadovateľom, nemusí žiadať, ale automaticky má dotáciu, ak niekto iný, tak musí byť žiadosť – OZ
 • podľa zákona je potrebné určiť kedy sa bude poskytovať  dotácia
 • ako sa má požiadať
 • vychádza sa z počtov ktoré dávajú k 15.09., budú sa aktualizovať k 15.01. k 15.04.
 • prišla 1. pripomienka, kde prezentovali ako sa tvorí rozpočet obce – podiel dane FO sa delí na 70% pre obce a 30% pre VÚC a tých 70% sa delí na 40% ide na školstvo a ďalej sa počíta suma na jednotlivého žiaka a na jedného žiaka vychádza určitá suma, vždy sa odvíja od výberu daní
 • podľa indexov náročností sa prepočítavajú, my máme MŠ, ŠJ, ŠKD

Poslanci – rozumejú návrhu VZN

 • požiadavka na zmenu pre ŠKD

Návrhy poslancov:

Nedbalová – žiada zapracovať pripomienku poslancov:

ŠKD -   312,89

CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce -  naša škola– 50 eur na jedného žiaka

Súkromné CVČ -  iní zriaďovatelia – 44 eur

Návrh uznesenia

OZ v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

 1. schvaľuje VZN č. 01/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenia na kalendárny rok 2017

zo  zapracovanými  pripomienkami:

 • dotácia na mzdy a prevádzku na rok 2017 na 1 dieťa v ŠKD - € 312,89
 • CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rozhanovce – dotácia na 1 dieťa - € 50,00
 • CVČ  iných zriaďovateľov – dotácia na 1 dieťa - € 44,00

b) žiada starostu vyhlásiť VZN č. 1/2017

c) zverejniť VZN č. 1/2017

Hlasovanie:

za: 8                                         proti: 0                                    zdržal sa: 0

 

Bod 7.  Návrh postupu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územného plánu obce Rozhanovce – Zmeny a doplnky č. 08“

Pán starosta prečítal Návrh postupu obstarávania.

Návrh na uznesenie:

OZ v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov súhlasí s Návrhom postupu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územného plánu obce Rozhanovce – Zmeny a doplnky č. 08“ s tým, že proces obstarávania a schválenia tejto územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Hlasovanie:

za: 8                                         proti: 0                                                zdržal sa: 0

Návrhom sa ušetrilo cca 6500 eur

 

Bod 8. Správa HK o výsledku finančnej kontroly

HK – prečítala správu o výsledku finančnej kontroly

Návrh na uznesenie:

OZ berie na vedomie v zmysle § 18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov Správu HK o výsledku finančnej kontroly.

Hlasovanie:

za: 8                                         proti: 0                                    zdržal sa: 0

 

Bod 9. Žiadosti o dotácie

Prednosta – 3 žiadosti o dotácie, podmienky  boli splnené

Občianske  združenie -  Klub športu a kultúry Rozhanovce – doložili všetky podklady

 • žiadajú € 5000,-, spoluúčasť  € 500,- plus sponzori v zatiaľ nezazmluvnenej výške, za klub hrá 90 percent domácich futbalistov, nie ako v okolitých obciach kde je to naopak
 • prečítal účel použitia: viď účel v dotácii

Adamčík: doplnil, že € 3500,- zohnal samostatne od sponzorov a zväzu čiže ťarcha nie je len na obci a nespoliehajú sa len na obec, rozpočet na chod troch družštiev majú € 8500,- a ďalej že všetky náklady, ako aj doklady zverejňujú na svojej webovej stránke, aby boli maximálne transparentní a to vrátane sponzorských darov, čo sa podarí ušetriť ide na mládež a vybavenie ihriska, min rok žiaci dostali tréningové oblečenie, lopty, dresy aj s dlhým rukávom, kúpila sa práčka a kosačka. Vysvetľuje že náklady na autobusy 1500, zväzové poplatky 3000 eur zvyšok technické vybavenie, športové vybavenie, natrel sa komplet plot okolo ihriska, bránky a striedačky, šatňa, hráči mali bagety po zápase atď.

starosta – navrhuje viac pre OZ šport a kultúry, vyzýva poslancov, aby dali svoje návrhy

 

Rabada – navrhuje 6000,-

Záviš – 6500,-

Nedbalová – 7000,-

starosta – 7000,-

Koribská – či by bola možnosť usporiadať turnaj pod hlavičkou obce ak sa navýši

Adamčík – už organizujú 3 turnaje do roka pod hlavičkou obce, pomáhajú aj v obci, robia klzisko pri OcÚ, roznášajú časopis Rozhanovčan

Návrh na uznesenie:

OZ  v zmysle § 11  ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje dotáciu € 7000,- pre Občianske združenie – Klub športu a kultúry Rozhanovce na účel uvedený v bode 9. Žiadosti o poskytnutie dotácie.

Hlasovanie:

za:7                                    proti: 0                        zdržal sa : 1 (Adamčík)                       

 

Dobrovoľný hasičský zbor Rozhanovce – doložili všetky podklady

 • zúčtovanie za minulý rok bolo v poriadku
 • prečítal účelný list , viď účelný list v žiadosti – žiadajú € 3500,-
 • potrebujú financie hlavne pre deti

HK: aj vyplatenie budovy je kvôli hasičom

Nedbalová: aj tak by sa odkúpila pre obavy, kto by sa tam nasťahoval

Záviš: navrhuje € 4000,-

Adamčík: €  4000,-

 

OZ  v zmysle § 11  ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje dotáciu € 4000,- pre Dobrovoľný hasičský zbor Rozhanovce na účel uvedený v bode 9. Žiadosti o poskytnutie dotácie.

Hlasovanie:

za: 8                                   proti: 0                        zdržal sa: 0

 

Adriana Vrbová – tanečné štúdio – doložili všetky podklady

Prednosta – prečítal účel dotácie

 • po doručení žiadosti o dotáciu  prišiel list o ukončení činnosti v Rozhanovciach, žiadosť je bezpredmetná

 

Vyjadrenie:

Nedbalová – nesprávne zúčtovaná dotácia za minulý rok  a už nepôsobia v obci

Koribská – ostala po nich telocvičňa bez zrkadiel

starosta – zrkadlá zobrali, aj podlahu a je treba robiť vysprávky stien

starosta – budú tam fungovať aj deti z Rozhanoviec?

Rabada – niektoré chodia, ale je ich menej, podporil by iba rozhanovské deti

HK – nespĺňa podmienky podľa VZN, nevyúčtovala dotáciu, je treba ju vyzvať dať priestory do pôvodného stavu

Návrh na uznesenie:

OZ  v zmysle § 11  ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  neschvaľuje dotáciu pre Občianske združenie Tanečné štúdio Adriany Vrbovej.

Hlasovanie:

za: 8                                               proti: 0                        zdržal sa: 0

 

Prednosta:

Žiadosť Evanjelický  cirkevný zbor Budimír žiada sponzorský finančný príspevok  na týždenné letné prázdninové pobyty detí v r. 2017

Adamčík – nepodali žiadosť podľa platného VZN lebo o nej opäť nevedia a mali by dodať zoznam detí, ktoré sa zúčastnia tábora a sú z Rozhanoviec, treba ich o tom poučiť o platnom VZN aby podali žiadosť podľa neho, pretože sú už druhý krát v omyle a nemajú o tom vedomosť a možno ani odpoveď

HK – usmerniť ich o správnom podaní správnej žiadosti o dotácie listom

 

Bod 10.  Návrh odmeny pre poslanca podľa VZN

Husnaj: navrhuje  odmenu pre poslanca Adamčíka za tvorbu občasníka, za vznik, myšlienku, tvorbu.  Zaslúžil sa o dobrú informovanosť obce, občanov, obsahovo je na dobrej úrovni, úroveň stúpa, takisto dizajn, veľa investované času, odmena by bola zaslúžená, nie iba ako finančný prospech, ale aj ako poďakovanie.

Adamčík -  vzdal sa odmeny na celé obdobie pri ustanovujúcej schôdzi, ale ďakuje za uznanie

HK – ale toto je mimoriadna odmena

Rabada – tiež uznáva prácu, štúdium materiálov

Návrh na odmenu € 150,- pre poslanca Adamčíka

Dugas: klobúk dole pred prácou, poďakovanie za prácu všetkých poslancov

OZ podľa Zásad odmeňovania poslancov schvaľuje mimoriadnu odmenu pre poslanca Ing. Matúša Adamčíka vo výške € 150,- za tvorbu občasníka, jeho roznos a tiež za ďalšiu prácu pre Obec Rozhanovce.

Hlasovanie:

za: 7                                               proti: 0                        zdržal sa: 1 (Adamčík)

Adamčík odmenu neprevzal a neprevezme, vzdal som sa všetkých odmien, nebudem to už meniť.

 

Nedbalová: navrhuje odmenu pre pána starostu, pretože funguje spolupráca, aj pri príležitosti životného jubilea vo výške jednomesačného platu

Návrh:

OZ v Rozhanovciach v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, podľa § 4, ods. 2 schvaľuje jednorazovú odmenu starostovi pri príležitosti životného jubilea vo výške 100% jeho základného platu. Odmena bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne za mesiac február.

Hlasovanie:

za: 8                                               proti: 0                        zdržal sa: 0

prestávka: 15 min.

 

Bod 11. Dopyty a interpelácie poslancov

Koribská: odporúča p. starostovi, aby odmenil aj zamestnancov obecného úradu

Verebová: tiež odporúča odmeniť zamestnancov OcÚ

HK: je v kompetencii starostu, aby udelil odmeny

Koribská: pýta sa na úpravu ciest, 1.víkend,chodník do kostola bol plný snehu, bolo by vhodné zavolať hasičov v prípade kalamity, odporúčanie nabudúce osloviť hasičov

Starosta: schvaľuje dobrú pripomienku k pracovníkom OcÚ, majú pracovať aj cez víkend, s tým že čerpajú NV cez týždeň

Nedbalová : bola dobrá údržba v obci

Dugas: mesto Košice bolo na tom horšie

starosta: spomína pohodlnosť ľudí a potrebu nákupu výkonnejšej frézy na úpravu chodníkov

HK: zákon upratovať svoje chodníky je platný od čias Márie Terézie

Koribská: hroby,  o ktoré sa nikto nestará, sú tam obrovské trsy tráv ako sa to rieši?

starosta: obec je povinná starať sa o dané hroby, ak nie sú uzatvorené zmluvy o nájme hrobového miesta, vyzve ľudí  a ak je to bez odozvy, tak sa ponúkne iným záujemcom

Koribská: aký je počet nevysporiadaných hrobov?

starosta: asi jedna tretina

Dugas: termín rekonštrukcie parku pri ZŠ?

Prednosta: VO sa ešte nezačalo, projekt už je, je treba niektoré staré stromy vypíliť, predpoklad toho roku

Dugas: pôjdu výzvy?

Prednosta: pôjde VO na dodávateľa, podklady na verejné obstarávanie, ešte nie je isté,  či to pôjde naraz alebo po častiach,

 • dobrá pripomienka na neohradenie outdoorového ihriska, aby bolo prístupné
 • realizácia chodníka od ul. Košickej až po školu

Husnaj – osloviť obyvateľov bytovky, aby sa vyjadrili, napojenie chodníka

Adamčík – bol by za, aby sa projekt poslal všetkým poslancom aj na obecnú stránku ho treba zavesiť

Husnaj – zo zelených peňazí sa bude financovať zeleň a stavebné práce zvlášť

 Adamčík – pýta sa na p. Migáča – nemá ešte nájomnú zmluvu, musí doložiť pôdorys a výmeru, nech ho o tom obec vyrozumie lebo nevie čo sa deje

Adamčík – keď prídu žiadosti na kamery, treba dať spätnú väzbu obyvateľom zo Školskej, že sa to bude riesiť a to vždy keď niekto pošle podnet mal by dostať odpoveď žiada teda prednostu o nápravu, treba začať riešiť kamery na školskej čím skôr

Husnaj – osloviť firmu, ktorá montovala kamery, nech vypracujú cenovú ponuku

Adamčík – pýta sa na osvetlenie Kvetnej ulice

starosta – bude sa riešiť v lepšom počasí

Adamčík – sms rozhlas, pýta sa na spustenie?

 • chce sa venovať ÚZO – je treba vytvoriť komisiu pre ÚZO alebo preniesť na stavebnú komisiu
 • žiadosť nad novým kostolom
 • postup s p. Burákom
 • aby to bolo  v záujme občanov

starosta – p. Burák to prejedná s poslancami a následne s občanmi, nech to rieši stavebná komisia

Adamčík – petardy, pyrotechnika upraviť používanie VZN, rozčleniť rok na obdobia, kedy sa môže používať

 • riešiť by to mala komisia pre verejný poriadok, Adamčík predložá návrh VZN v dohľadnej dobe

starosta –je to ťažko vymožiteľné ale je za schválenie, aby sa to obmedzilo

Husnaj – urobiť osvetu u ľudí, aby bolo čím argumentovať

starosta – spropagovať

HK – musíme spracovať VZN o referende, zmena rozpočtu a následne sa môžeme venovať VZN o zákaze pyrotechniky

Rabada – ak by bolo možné, aby sa vybavil KD, osvetlenie na pódium, do kuchyne nová umývačka a chladnička

HK – overí sa to v rozpočte, v marcovej zmene rozpočtu

Rabada –navrhuje zbernú nádobu na tetrapaky, napr. pri obecnom úrade

Koribská – jednanie ohľadom zberného dvora?

starosta – bude sa to riešiť s firmou Kosit

 • pri obecnom úrade je bigbag, kde je možnosť to dať

Husnaj – dohodnúť sa či sa bude rozširovať kapacita MŠ, vypracuje sa prieskum, čo sa týka financií, aby sa na najbližšom zastupiteľstve predložil návrh

Koribská –navrhuje osloviť aj pani riaditeľku

starosta – rekonštrukcia prebieha a je dobre mať v rezerve budovu a triedu,  každému rodičovi aj z iných obcí je treba vyhovieť

Husnaj – dom služieb – išla výzva?

Adamčík –najprv treba vypracovať posudok o stave budovy, stále sa nič neobjednalo, prečo?

Husnaj – dať výzvu a ten kto by mal záujem by si posudok dal vypracovať sám

Prednosta – nie je to asi lukratívne

starosta – bol návrh na novú stavbu, dom dôchodcov

Husnaj – mala by to byť stavba, ktorá by zachovala ráz prostredia

 • apeluje na projekty a pripravenosť
 • rozpočet – uvažovať o nejakom úvere, ktorým by sa vykryli rozrobené projekty, otázka na HK

HK – pýta sa na čo by sa zobral úver?

Husnaj – všetko stojí, podľa neho je treba dokončiť rozrobené veci

starosta – pracuje sa na všetkom, pôjdu výzvy

Adamčík – urobí sa projekt a čaká sa na výzvu a nie hneď brať úvery

Rabada – pouvažovať o úvere, mať niečo pred schválené

HK – urobí analýzu úverového zaťaženia obce a vyjadrí sa k novému úveru

starosta – boli vytýčené veci, čo by sa mali urobiť, na niektoré máme a niektoré počkáme na výzvy

HK – aj pri úvere musí byť projekt, pripravenosť, nie je za nový úver

Husnaj – chodník Robotnícka a park by sme vykryli z úveru

HK – kontroluje úver ŠFRB a podľa nej je to zderstvo občanov

Rabada – bez úverov by nebol rozvoj obce ani žiaden rozvoj

Adamčík - nesúhlasí s úvermi ak to nebude nevyhnutné

HK – nešla by do veľkého rizika

HK – čo je naplánované na tento rok, tak to urobíme z peňazí z RF, rozpočtu a v prípade havarijného stavu sa to bude riešiť

Nedbalová – ako sa riešil obecný byt?

starosta – poslaná výpoveď z nájomnej zmluvy

HK – odporúča predať za trhovú cenu

starosta – je dobré mať aj v rezerve jeden byt, pre obecné účely

starosta: určil komisiu na pridelenie nájomného bytu -  1. izbového bytu nad zdravotným strediskom v zložení:  Koribská, Česláková, Verebová  - utorok 14:30

Záviš – pýta sa odkiaľ bude čerpať vodu betonárka pri diaľnici?

starosta – majú svoj zdroj, kopú vlastné studne

Rabada – ďakuje za vybavenie p. starostovi -  skoršie zapnutie elektriny, pýta sa na dôvody vypnutia el. energie

starosta – bolo to kvôli ďiaľnici

starosta – pozemkové spol. Urbariát Košické Olšany  žiada o  odpustenie dane z nehnuteľnosti

HK – pokiaľ v zákone je to uvedené je možné odpustiť

starosta – ohľadom cesty, vysporiadania majetkovoprávne vo viacerých lokalitách či je ochota, aby tieto nehnuteľnosti prešli do majetku obce

Adamčík – či je to fér voči ostatným obyvateľom, ktorý tu roky žijú a majú stále rozbité cesty aby obec suplovala činnosť developerov

Rabada – ak už existuje cesta, tak odovzdať zadarmo

Adamčík - áno ale dokončenú, nie z ťarchou nákladou na jej vybudovanie, nech znáša náklady developer nie dlhoročný obyvateľ obce, ktorý tiež chce chodiť po normálnej ceste

Rabada -

 • ak je neochota dať zadarmo, tak bude treba kompenzovať náklady podľa posudku
 • je za všetky obecné cesty
 • ak je nová cesta bez výstavby, tak odovzdať obci a do budúcna upraviť

Adamčík – je treba naakumulovať peniaze a urobiť cestu vo svojej réžii, zriadiť spoločenstvo vlástnikov a nebude to ani také nákladné

Rabada –je možné zaviazať v stavebnom konaní, aby sa po ukončení odovzdala cestu obci

Adamčík – ak sa schváli poplatok za miestny rozvoj, tam sa naakumulujú peniaze na cesty, horizont dvoch troch rokov

HK – v Košiciach – Barci -  obec otvorila účet a obyvatelia sa zložili a financovali siete a cestu

Koribská – v ÚZO také kúsky budú zakreslené ako?

Nedbalová – sú zakreslené ako cesty, bez ohľadu na vlastníka

starosta – téma cesty sa  odsúva  na ďalšie zastupiteľstvo

 

o 20:00 starosta ukončil zastupiteľstvo

 

Nahrávku spracujem neskôr, niet čas :)

pridané 20.2.2017