Téma: zápisky z ustanovujúcej schôdze

Téma: zápisky z ustanovujúcej schôdze

Zápisky z ustanovujúcej schôdze OZ z 5.12.2014

 

Program bol zverejnený na odkaze

Zúčastnili sa všetci zvolení poslanci, starosta, predsedníčka volebnej komisie, zapisovateľka, hlavná kontrolórka a päť občanov.

Michal Husnaj, Otto Záviš, Martina Koribská, Marián Nosáľ, Jana Verebová, Viktor Gazdačko, Aneta Nedbalová, Matúš Dugas, Marek Rabada, Matúš Adamčík

 

 

Sumár:

Predsedníčka volebnéj komisie oznámila výsledky volieb a odovzdala zvolenému starostovi a zvoleným poslancom osvedčenia.

Následne sme zložili sľub

Starosta učil ako svojho zástupcu pána Mariána Nosáľa

Ako poslanca oprávneného zvolávať zasadnutia OZ určil PaeDr. Martinu Koribskú

Bol prednesený návrh na zriadenie obecnej rady, ktorú sme po disusii napokon zamietli.

(3-za, 5-proti, 1- sa zdržal)

 

Určili sa predsedovia komisií:

- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verej. činiteľmi
Predsedníčka: Jana Verebová, členovia: Michal Husnaj, Martina Koribská
 
- komisia verejného poriadku
Predseda: Marek Rabada, členovia z radov obce budú oslovení
ak máte záujem dajte nám vedieť: naserozhanovce@gmail.com
 
- kultúrna komisia - premenovaná na Komisiu pre kultúru a šport
Predseda Matúš Dugas, členovia: Matúš Adamčík, a ďalší budú oslovení
ak máte záujem dajte nám vedieť: naserozhanovce@gmail.com
 
 
- finančná komisia 
Predsedníčka: Aneta Nedbalová
členovia z radov obzyvateľov obce budú oslovení
ak máte záujem dajte nám vedieť: naserozhanovce@gmail.com
 
- stavebná a životného prostredia
Predseda: Michal Husnaj
členovia z radov obzyvateľov obce budú oslovení
ak máte záujem dajte nám vedieť: naserozhanovce@gmail.com
 
Každá komisia má za úlohu pripraviť plán činnosti na budúci rok k najbližšej schôdzi
 
 
Plat starostu: prerokovali sme návrh na schválenie platu starostu, kde nás informovala pani kontrolórka o kompetenciách a vážnosti tejto práce.
Pôvodný plat, ktorý predstavoval priemerný plat v národnom hospodárstve (857 eur) násobený koeficientom podľa počtu obyvateľov 1,98 bol navýšený o 55%. Ak som našiel správny údaj o priemernom plate tak by to malo predstavovať - minimálny plat vo výške 1698,86 + 55 % navýšenie (933,27) = 2632,13 eur mesačne v hrubom.
 
 
Ak by sme výchadzali z tohto údaja - Podľa predbežnej kalkulácie nákladov na mzdu tak ročne superhrubá mzda činí 3558 eur mesačne čo za 12 mesiacov predstavuje 42696 eur náklad.
 
Návrhy na plat boli, ak som si stihol správne značiť
- pôvodný plat - poradný hlas kontrolórky - zamietnutý hlasovaním
- minimálny plat plus 5% - návrh Adamčík - prijatý hlasovaním 
- Minimálny plat plus 18 % - návrh Koribská - zamietnutý hlasovaním
 

Plat starostu bude na nasledujúce obdobie tvoriť minimálny plat plus 5 percent  z čoho by sme mohli výchadzať v kalkulácii 1698,86 + 84,94 = 1783,8 eur

Náklady na superhrubú mzdu 2410 eur čo za 12 mesiacov predstavuje 28920 eur náklad

 

Úspora pre obecný rozpočet by týmto opatrením mohla predstavovať 13776 eur ročne .

 

Pri tomto bode sme viacerí deklarovali, že pokiaľ bude všeobecná spokojnosť a zásluhy v prospeh obce v nasledujúcom období, plat prehodnotíme ako nám to ukladá aj zákonné opatrenie a to prerokovať výšku platu raz ročne.

 

Po tomto bode nasledovala diskusia:

V tej poslanci odporučili starostovi do nasledujúcej schôdze pripraviť podklady a návrhy pre riešenie:

- dlhodobý neplatič - obecný byt

- osloviť štatutára futbalového klubu s posledným termínom na vypracovanie zúčtovania pre futbalový klub budúci týždeň

- pripraviť so správcom obecného webu nový dizaj stránky s ohľadom na medzery vo zverejňovaní podľa infozákona a pripraviť časť pre obecné oznamy z rozhlasu aj na internete, prerokovať možnosť sms rozhlasu

- v najbližšej dobe spriechodniť prepadnutý mostík na mlynskom potoku (podnet pán Kozma - ďakujem)

- do najbližšej schôdze pripraviť prehľad stavu obecných účtov vrátane prehľadu preklasifikácie finančných prostriedkov z predaja pozemkov pre diaľnicu

- prerokovať zmeny rokovacieho poriadku (obec sa riadi rokovacím poriadkom s normami pre cudziu obec)

- Aneta Nedbalová pripravila dlhodobý plán stretnutí pre obecné zastupiteľsto a to vždy posledný štvrtok v mesiaci, okrem mesiacov júl - august - zaradiť do programu

- požadovala plán kontrolnej činnosti na najbližšiu schôdzu

- pridať štatút obce na obecný web

- informovali sme OZ o pláne zorganizovať Vianočný koncert v termíne 21.12.2014

program zverejníme čoskoro

- urgovala sa oprava prepadajúceho sa chodníka na školskej

- parkovanie ulica školská + chodník a melorizačný kanál

- riešenie parkoviska pri škole a systému parkovania v obci kvôli zimnej údržbe

 

Chcete aby sa Vaším podnetom zaoberalo obecné zastupiteľstvo?

Pošlite váš podnet na: naserozhanovce@gmail.com

 

Každý poslanec má za úlohu predstaviť svoje priority k budúcej schôdzi a príprave rozpočtu obce na nasledujúci rok.

 

Z radov občanov vystúpil Tibor Kušnír, kotrý ponúkol v spolupráci s inovačnou agentúrou projekt na spracovanie odpadu, pomoc pri výstavbe obecných bytov a čerpanie dotácie na opravu kultúrnych pamiatok - má poskytnúť detailnejšie informácie.

 

Dúfam, že som na nič nezabudol.

 

Na záver chcem povedať, že mám z tohto stretnutia dobrý pocit, myslím že sme sa stretli dobrá partia ľudí a spoločne spolu so starostom posunieme túto obec smerom k lepšiemu. V závere sme si slávnostne pripili a v priateľskej debate ešte hodinku posedeli pri občerstvení, čo je pekná vizitka pre starostu.

 

 

pridané 6.12.2014