Téma: zápisky z verejného zrhomaždenia

Téma: zápisky z verejného zrhomaždenia

V piatok 25.9.2015 sa o 19:00, konalo verejné zhromaždenie občanov obce.

 

Prišli poslanci okrem ospravelnených Ing. Anety Nedbalovej a Ing. Michala Husnaja, starosta Viktor Gazdačko a prednosta Ing. Mgr. Miroslav Šulík.

Stretnutie trvalo presne dve hodiny.

V úvode starosta predstavil poslancov a prenodstu občanom a v rýchlosti zhrnul čo sa v obci za posledných 9 mesiacov podarilo, resp. nepodarilo.

 

Začal chodníkmi - projekt je spracovaný, čaká sa na stanovisko správcu komunikácii - KSK, v prípade, že bude kladné začne sa s procesom obstarávania. Teraz sa ešte dorába dokumentácia na Robotníckej a od križovatky od STS, KOMES po koniec SNP smer na Vajkovce. To má byť naprojektované do konca mesiaca september. Ďalej sa pracovalo na projekte odvodnenia ulíc Stromová, Záhradná, Ružová, Jarná, Dúhová. Tieto práce boli najprv plánované ako svojpomocný projekt, ale po dohode s odborníkmi je nutné vypracovať projektovú dokumentáciu. Geodetické zameranie je hotové, projekt momentálne nie je spracovaný - projektanti sú natoľko vyťažení, že najskôr by mohli začať v októbri. Ulica Krátka - obec tak isto eviduje problém s prašnosťou cesty. Tu chce tak isto najprv ulicu odvodniť a následne opraviť povrch vozovky novým asfaltom do polovice cesty po priestor kde bola rampa. V druhej polovici dôjde k úprave frézovaným asfaltom. Ulica Lesná, minulý rok tam bola urobená provizórna pokládla asfaltu. Ak sa to bude riešiť odvodnenie tak až budúci rok. Ďalší problém sú priekopy na hlavnej ceste, lebo niektorí obyvatelia si parkovanie vyriešili tak, že si ich zakopali a nedali tam v niektorých prípadoch ani rúru a tá robí problémy obyvateľom priľahlých domov. Po dvoch urgenciách starostu na stav rigolov sa dostavil zamestnanec správy ciest a ten si problémové lokality nafotil a bude vyzývať obyvateľov, aby si tieto dali do pôvodného stavu, resp. ich bude dávať do pôvodného stavu správca komunikácie. To isté platí aj pre zanesené rigoly, tie majú tak isto prečistiť priebežne. Termín riešenia nebol upresnený. Pokračoval o zlepšení informovanosti občanov od nástupu nového poslaneckého zboru, upresnil, že sa v obci vybudovali nových informačných tabúľ a internetová stránka je vedená lepšie. Obec čo sa týka čistoty, boli v obci osadené nové odpadkové koše, v rámci bezpečnosti na komunikáciách zrkadlá na ulici Robotníckej. V mesiaci októbri na žiadosť občanov chce osadiť retardéry, projekt už máme hotový. V mesiaci október by malo prísť k vysúťaženiu dodávky prác na osadenie retardérov na základe žiadostí obyvateľov. Tak isto sa rieši výzva z envirofondu na domáce kompostéry do každej domácnosti v rámci nového zákona o odpadoch. Realizuje sa tak isto svojpomocná brigáda nového chodníka v areáli základnej školy. Budúci týždeň sa má pokračovať. Tak isto bude prebiehať výber dodávateľa na dokončenie oplotenia okolo ZŠ. Tento týždeň tam bola firma, ktorá postavila nové ihrisko pre cvičenie. Zberný dvor - po konzultáciách s okresným úradom sa to bude volať dvor na dočasné skladovanie separovaného odpadu a drobného stavebného odpadu. Tým pádom sa urýchli proces otvorenia a že areál je pripravený, na budúci týždeň majú prísť kontajnery. S poslancami sa dohodne aký odpad sa bude zbierať. Tým by chcel predísť tvorbe nepovolených skládok. Tak isto upozornil, že má obec umiestnené fotopasce, kde sme prichytili niekoľko ľudí, ktorých už riešil v správnom poriadku. Materská škôlka je tak isto v štádiu riešenia, kvôli problému. Projekt je pripravený, žiadali sme o pridelenie dotácie z výziev. Poslanci ale mali názor, že cena za realizáciu projektu je privysoká a takto kvôli stavu chceli riešiť separé a to opravou strechy a výmenou okien. Ďalej povedal, že toto všetko dlhšie trvá, ale pracuje sa na tom. Viac k tomu nevedel povedať, to je asi všetko. Ďalej rozprával prednosta úradu, upresnil, že projekty trvajú dosť dlho kvôli dĺžke chodníka, ktorý ma 1440 metrov. Upresnil, že pred každým domom sa musia spraviť priepusty, nájazdy a odvodnenie. Hovoril ďalej, že to bude stáť veľa peňazí a že proces cez vestník bude trvať aj dva až tri mesiace. Ďalej na projektore predstavil samotný projekt a jeho vyhotovenie na projektore. Po konzultácii s odborníkmi sa bude musieť prečistenie priepustov na Mlynskom potoku. Kto si chce pozrieť projekt v papierovej forme, môže sa prísť pozrieť ako je konkrétne riešený vstup do dvora, pretože každý je zvlášť zameraný. Ďalej upresnil , že vo výberovom konaní musí byť odborná komisia. Ďalej upresnil, že predpokladá začiatok výstavby na Marec 2016. Ďalej upresnil, že pri zadaní zákazky sa bude prihliadať na to aby bol vybraný vhodný subjekt s dostatočným počtom techniky a referenciami. Trvanie prác by malo byť 3-4 mesiace.

 

Otázky občanov, O - občan, S - starosta

 

O - Otázka, či sa bude robiť chodník na Kostolnej?

S - Plánuje chodník na strane ako je cirkevná budova a tak isto zriadenie prechodu pre chodcov. Ďalej informoval že pracovníci dokončili betónovanie schodov a pustia sa aj do výspravkov chodníkov.

 

O - Či obec bude opravovať cestu MČT smer Hrašovík?

S - Áno od Jarnej po značku Rozhanovce a v pondelok uplynie lehota ne predkladanie ponúk firiem, prihlásili sa tri.

 

O - Zberný dvor - čo tam môžeme nosiť?

S - upresnil, že to bude riešiť po dohode s poslancami, zatiaľ predpokladal elektro odpad, drobný stavebný odpad, konáre, pneumatiky atď.

Doplnil že obec zakúpila drvič konárov do primeru 10 cm.

 

O - V čom spočíva práca prednostu?

Prednosta odpovedal, že prednosta riadi chod obecného úradu, nie obce a to podľa zákona. Vmenoval niekoľko povinností, ktoré zverejní po tom čo starosta podpíše organizačný poriadok. Spomenul, že tam bude krízové riadenie, civilná obrana, zabezpečenie materiálu pre obec, spolupráca pri obstarávaniach pri výbere alebo zadávani podmienok pre verejné obstarávanie. Ďalej prečítal niekoľko ďalších povinností, tvorba smerníc a rôzne iné povinnosti. Ďalej upresnil, že pracuje na polovičný úväzok, ale popri tom naviac ešte spolupracuje pri riešení problémov v obci.

 

O - kedy bude o prechod pre chodcov medzi súpisnými číslami 113 a 115 na ulici SNP, pretože to už bolo viac krát spomínané a doteraz tam nie je. Ďalej na ulici Košickej, že je smrad z kanálov a nič nebolo riešené a tak sa pýtal kedy to bude riešené?

S - odpovedal k prechodu pre chodcov, ten nie je v kompetencii obce, ale v kompetencii KSK a správy ciest. V tomto projekte na riešenie chodníkov sme si dali požiadavku na umiestnenie prechodov pre chodcov. Ďalej informoval, že urgoval aby napríklad pri škole bol minimálne zvýraznený ale správca komunikácie tam dal len obyčajný prechod. Ďalej upresnil, že vodárne čistili všetky potrubia, ale poznačil si nech apeluje aby tieto veci riešili častejšie. Ďalej upresnil, že celé sídlisko za školou má kanalizáciu riešenú dažďovou kanalizáciou preklasifikovanou na splaškovú. Poklopy mali byť zablendované čo asi projektant aj realizátor zabudol. Upresnil, že dve lokality sú mu dobré známe a povedal, že bude apelovať na riešnie a čistenie vodárňami.

Zástupca starostu pánovi odpovedal, že podľa jeho je problém v napojení niektorých obyvateľov na kanalizáciu a to cez žumpu a nie priamo na kanalizačnú sieť. Uviedol aj príklad, kedy je podľa jeho názoru nelogické aby voda z vane resp. z domácnosti fermentovala krátkou cestou z potrubia do čističky. Naopak podľa jeho názoru dochádza k jej usádzaniu v žumpe a tie neprepúšťajú obsah do kanalizačného potrubia, naopak kvasia a tvoria neprijemný zápach. Prítomná občianka sa pýtala, kto dal na takéto napojenie súhlas. Zástupca starostu uviedol, že podľa neho, by mal mať každý napojený na kanalizáciu revíznu šachtu.

 

O - Riešenie chodníka na Robotníckej - hovoril, že by bolo dobré, keby zastávku posunuli dva metre dozadu a potom sa chcel opýtať či je plánované od zastávky smerom ku mostu prechod pre chodcov?

S- k prechodom, je to v riešení projektanta ktorý rieši projekt a tak isto tam chcel mať prechod ale mali voči tomu výhrady.

 

O - Asfaltovanie Krátkej - prečo sa rekonštrukcia plánuje len do polovice cesty?

S - upresnil, že zameranie bude na celú ulicu, ale asfaltovanie iba do polovice po miesto kde bola rampa. Spodná časť cesty sa upraví drveným asfaltom z dôvodu pokračovania výstavby. Až bude výstavba hotová vo vyššom štádiu, bude obec uvažovať nad riešením ďalej. Ďalší občan sa opýtal, že či to nebude vadiť že mechanizmy budú napriek tomu chodiť po tejto ceste a tá bude do polovice vyasfaltovaná. Starosta odpovedal, že je to nutné z ohľadom na prašnosť a v záujme obyvateľov, ktorý na tejto ulici bývajú už dlhé roky a tak isto z dôvody obsluhy cintorína. Do budúcna uvažuje s domom smútku. 

Poprosil ich, aby vydržali, že do budúcna sa obec zapojí do možných výziev na financovanie týchto opráv. 

Ďalej sa občan pýtal, že či by nemohla byť aspoň betónová. Starosta informoval, že niečo k spevneniu by obec mohla prispieť, ale tiež že sa nechce vracať k podmienkam, za ktorých tieto parcely ľudia kupovali a či neboli uvedený do omylu predávajúcim. Povedal, že čo možno obec prispeje, ale všetko sa nedá, povedal, že to je problém vo viacerých lokalitách, ale bude sa snažiť o nápravu. Ďalej sa občan informoval, že ako vie obec pomôcť pri kolaudácii. Starosta odpovedal, že ak má všetky náležitosti splnené môže si podať žiadosť.
 

O - Opäť či sa bude opravovať chodník na ulici 19. januára. 

S - informoval občana, že síce prišiel neskôr ale zopakoval, že to bude musieť obec riešiť pretože si už z tohto chodníka zvykli obyvatelia robiť parkovisko. Tak isto aj cestu by chcel robiť. Termín neuviedol

 

Asi najdiskutovanejšia téma pri ktorej sa osmelili viacerí

O - do akej miery je reálne stavať dom smútku, pretože sme jedna z mála obci v okolí, kde musia smútočný sprievod vyprevádzať po hlavnej ceste. Hovoril, že by už bolo na čase aj niečo poriadne pre obec lebo sa rozrastá a určite by si to zaslúžila.
S - starosta poďakoval za otázku a upresnil, že v jeho predvolebnom programe bol aj bod výstavba domu smútku. Nový poslanecký zbor si urobil prieskum na internete a vzišlo z neho, že výstavba domu smútku nie je priorita tejto obce. Za prioritu uviedli chodníky, škôlku. Jeho snaha tým vyšla na zmar ale napriek tomu sa toho nevzdáva, lebo to nie je názor len jeho ale aj viacerých občanov a je rád, že poslanci tento názor počuli. Dúfa, že do budúcna zmenia názor a že do budúcna bude mať obec takúto budovu. Tak isto upresnil, že aj starý kostol má v úmysle zachovať a udržiavať. 

Nejaký projekt už má v štádiu riešenia a môžu si ho občania pozrieť. Iný občan povedal, že nápad je to dobrý, ale až by obec mala, čo už dlhé roky nemá, poriadne chodníky, poriadnu opravenú škôlku tak potom by mohla uvažovať aj nad investíciou do domu smútku. Aby sa nestalo, že nám hygienici zavrú škôlku a až keď budú chodníky a škôlka v primeranom stave riešiť dom smútku. Ďalej uviedol, že počul aj pripomienku, že môžeme robiť len to na čo máme peniaze. Uviedol, že postupne by dom smútku mohol stáť, za rok projekt, za rok základy a následne hrubú stavbu a dom smútku môže stáť.
Poslanec Rabada povedal, že podľa neho sa určite nenájde v poslaneckom zbore niekto, kto nechce dom smútku, chce aby tu bol, ale ako povedal aj občan Dancák a preto by chcel riešiť hlavne dôležitejšie veci ako chodník a škôlka a riešiť to do budúcna až to bude hotové a momentálne na to obec nemá peniaze.
Občan sa pýta, že prečo sa stále spomínajú peniaze, pretože čim ďalej do budúcnosti tým drahšie budú náklady na stavby. Ďalšia vec je, že prečo sa hovorí koľko treba peňazí na škôlku keď v minulosti ju celú postavili občania zadarmo. Boli tam dvaja alebo traja majstri a celá dedina chodila stavať škôlku. Teraz keď je už starší stále sa bavíme o škôlke. Pýta sa že kto z tých starších povedal, že nechce dom smútku. Ďalej uviedol že to je len jeho názor, ale pýtal sa či sa niekto zamyslel nad tým prečo niektorí rodičia neprídu a nepomôžu s opravou škôlky nemali by sme všetko dávať na škôlku - nemusia s nim ľudia súhlasiť.
K tomu sa pridal ďalší občan ktorý spomenul akciu Z kedy viacerí obyvatelia vlastným pričinením postavili viacero budov v obci. Pýtal sa prečo obec nemá pracovnú čatu ktorá všetko svojpomocne robí. Lebo keď budeme čakať na firmu, už sa toho nedožije. Ďalej sa upozornil starostu, že už štvrté volebné obdobie hovorí, že chodníky budú urobené. Navrhuje zriadiť pracovnú čatu resp službu a nech to robí obec sama. Ďalej by chcel prispieť ku kanalizácii, upozornil starostu, že keď on nepovie svoje rozhodné slovo, každý si robí čo chce. Kanalizácia bola urobená tak ako je, a pýta sa kto ju skolaudoval ak nebola urobená podľa projektu. Ďalej že keď starosta sa o to nebude zaujímať tak to tak aj bude vyzerať. Tak isto informoval o možnom znečistení vody týmto systémom kanalizácie a napojením niektorých občanov. Tak isto pripomenul, ako si niektorí urobili z rigolov pred domom parkovacie priestory, vyzval starosta aby sa prešiel po dedine a pozrel v akom stave sa obec nachádza. 

Starosta informoval, že stavebný dozor koordinuje celú výstavbu a pri kolaudácii človek nie je odborník na všetky veci, kolaudovalo sa, merania boli a sídlisko ale s poznámkou k domom za školou má pravdu. Mala sa robiť kanalizačná vetva na 19. Januára. Napriek tomu sa urobili nejaké kanalizácie na Lesnej, Poľnej atď. Stále s vodárňami debatuje aby sa staré betónové rúry vymenili za také aké majú byť v celej obci. Zatiaľ je to v štádiu riešenia. Chce urobiť rozbor vody a porovnanie z pred doby kedy sa kanalizácia spustila, len s vodárňami je ťažká debata ale dáva si to ako svoj bod ktorý chce dotiahnuť k spokojnosti.
K parkovaniu starosta objasnil, že musíme obmedziť parkovanie prijatím VZN o parkovaní a platenie za využívanie verejného priestranstva.
 

O - revitalizácia verejných plôch. Občan sa pýtal sa prednostu či pôjde pri vestníku výber tak, aby na to mala obec dosah.

Prednosta odpovedal, že v komisi musia byť občania so stavebným vzedlaním napríklad. Tak isto sa občan pýtal či bude výber na stavebný dozor. Prednosta obecného úradu odpovedal, že to nevie momentálne vysvetliť a podmienky len dolaďuje. Občan len pripomenul aby to neprebehlo ako pri revitalizácii firmy, ktorá realizovala práce v roku 2013 a pripomenul, akým spôsobom realizovali práce. 

 

O - Dopravná obsluha strojmi AT ABOV, či by nemohli chodiť inými ulicami ako MČT kde je 5 cm asfaltu. Tak isto treba riešiť vodovod na MČT pretože opäť po prejazde kombajnu vodovod praskne a bude sa opravovať čím asfaltovanie nebude mať zmysel.

S - odpovedal, že to nemajú inú možnosť, a nie je mu to jedno, že nechávajú po sebe na cestách neporiadok, ktorý chlapi z úradu musia čistiť. Ale na druhú stranu zamestnávajú obyvateľov a platia podielové dane. Naposledy napríklad nechodili cez Lesnú ulicu a pri suchom počasí využili Vajkovskú cestu. Toto zariadil. Bohužial nemajú inú možnosť ako by dopravili tieto komodity tam kam potrebujú.

 

O - Či obec nebude využívať bioelektráreň?

S - upresnil, že je to veľmi finančne náročné.

 

O - Či po spustení prevádzky zberného dvora budú obejdnané veľkokapacitné kontajnery?

S - Áno, aj teraz o jeden až dva týždne.

Ďalej k odpadom starosta upozornil na spôsob akým niektorí obvytelia separuju odpad kedy do plastov hádžu bežný odpad, sklo a opačne. Ďalej sa prezentovali obyvateľom aké rôzne odpady hádžu ľudia do potokov a do lesíkov. Celé vrecia fliaš donesú ľudia k nádobám na plasty ale nespučia ich tak aby sa vošlo do nádoby viac fliaš. Tak isto využívajú kontajnery na cintoríne na všetok odpad a tie slúžia výlučne na odpad z cintorína a žiaden iný.
 

O - na šírku Robotníckej ulice, ktorá je veľmi zúžená a sú tam aj havárie. Čo s tým jarkom a vŕbami? 

S - informoval, že cesta je štátna.

V októbri počas vegetačného kľudu to budú môct riešiť - upresnil. Tak isto uvažuje že by celý potok zobral do správy obce.Starosta informoval že správca toku bude upovedomený aby toto riešil. Tak isto upozornila, na nelogické umiestnenie zastávky na Robotníckej. 

 

O -  či nie su zbytočné náklady na to aby KOSIT upratoval cesty. 

S - upresnil, že išlo opráce po výmene vedenia na objednávku elektrárni.

Tak isto hovoril, že sa už dlhšie zaoberal možnosťou vytvorenia obecného podniku služieb, ale myslí si že je málo ľudí ktorý by chceli robiť. Hovoril, že s troma štyrma ľuďmi sa na veľkosti obce robia s takýmto počtom ľudí zázraky.
 

O - na konkrétnych občanov z Rybárksej ulice, čo by sa s nimi dalo robiť a ako to mieni starosta riešiť. 

S - informoval, že zákonné možnosti nedávajú obci možnosť riešiť ich neprispôsobilosť a odporučil kontaktovať za každým políciu. Tak isto má a aktualizuje menný zoznam ľudí obývajúcich nehnuteľnosť na Rybárskej ulici a pokiaľ dotyčný majiteľ prejaví vôľu, že konkrétneho občana tam nechce, vtedy vie konať v spolupráci s hygienou a políciou. Nevie si ale predstaviť ako ich dostať von z obce, pretože sa hneď vrátia. Ďalej upresnil, že tí čo nechodia do školy nie sú do nej prihlásené. Občianka navrhla, aby sa postavil sociálny dom a vysťahovať ich tam. Starosta sa pýta kto na to prispeje a kde pretože obec nemá na to pozemky ani prostriedky.


 

O - ako sa bude riešiť blokovanie áut na Rybárskej zlým parkovaním pri potravinách? 

S - že sa na to myslelo pri projektovaní nového chodníka, kedy by malo dôjst k takému riešeniu, aby sa tam zaparkovať nedalo.
 

O - spôsoby ukladania pokút - kto ich v obci uložiť a koho majú občania volať v prípade, že niekoho prichytí pri porušovaní VZN.

S - starosta informoval, že napríklad pri odpadoch on, ale na vypaľovanie napríklad to treba volať políciu. Poslanec Rabada hovoril, že upozornil viacero občanov na základe sťažností. Parkovanie tak isto riešil dohovorom na novom sídlisku a pripravil aj nejaké oznamy do rozhlasu a časopisu Rozhanovčan. 

O -  či sa bude opravovať obecný úrad, dom smútku a kultúrny dom?

S - informoval, že má projektovú dokumentáciu, ale bol neúspešný pri žiadostiach o dotáciu. Je tam ďalší projekt, tohto roku boli pamiatkari robiť sondy po jednotlivých pilierov okolo okien a vyrobil sa prieskum. A ďalšia žiadosť o dotáciu na opravu strechy a kúrie bude opäť podaná.

Čo sa týka kultúrneho domu, čo sa týka kultúrneho domu má byť riešená vonkajšia fasáda zateplenia, ale termín nevie. Ďalej dom smútku je v majetku cirkvi, ale nebráni sa aby obec na to prispela hlavne sa jednalo o oporný múr. Máme ho prenajatý od cirkvi.

O - čo sa bude robiť s vynechaným úsekom cesty medzi Rozhanovcami a Záhradnictvom?

S - nemá viac informácii iba, že už diaľnicu majú začať stavať v októbri 2015.

 

Ďalej sa pýtal na emailovú adresu na starostu. Starosta odpovedal, že obec@rozhanovce.com
 

Poslanec Dugas predstavil pozvánky na kultúrne podujatia a schôdza sa ukončila.

 

 

Dúfam, že som nič nevynechal, ospravedlňujem sa za chyby resp preklepy ak nejaké sú...

 

pridané 28.9.2015