Téma: Zápisky zo schôdze Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.6. 2014

Téma: Zápisky zo schôdze Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.6. 2014

27.6. sa o 16:30 konala schôdza OZ.

Program sa týkal hlavne správe kontrolórky, schválenie záverečného účt obce za rok 2013 a zabezpečenia organizácie folklórnych slávností.

- Mimoriadne sa do programu zaradila žiadosť zabezpečiť financovanie prístavby základnej školy, vzhľadom na to, že 1. júla už robotníci začnú stavať výdajňu stravy. Tá by mala byť hotová do 30 júla, následne do 30 dní od dokončenia je nutné poukázať cca 107 000 eur na účet zhotoviteľa (informácie o výjadni stravy nájdete v príspevku na hlavnej stránke). Obec bude financovať iba výstavbu, zariadenie si bude financovať škola sama so zvojich zdrojov. Projekt bol realizovaný prostredníctvom riadneho verejného obstarávania, ktoré si zabezpečovala škola sama.

Riaditeľ ZŠ oboznámil poslancov aj s ďalším projektom a to jazykovou učebňou, kde sa škole podarilo získať interaktívnu tabuľu a 20 tabletov na výučbu.

Poslanci napokon schválili financovanie výstavby, pravdepodobne preklenovacím úverom, pretože peniaze za pozemky pod diaľnicou očakávajú až v priebehu septembra. 

- Spomínali sa aj čiastočné opravy materskej škôlky, (prepojovací tunel, výspravky) kedy ku komplexnejším opravám má prísť až na budúci rok.

- Nasledovala správa kontrolórky, kde oboznámila poslancov o záverečnom účte obce za rok 2013 a o kontrole dotácií.

- Spomínali sa žiadosti z minulého zasadnutia, schválená dotácia 5000 eur na výstavbu veže pri Gr. Kat. Kostole, 3000 eur pre tanečné štúdio, schválený prenájom pozemku pre Gt.Kat.Farnosť na 10 rokov za podmienky že sa o pozemok budú riadne starať.

- Nezúčtované žiadosti Športový klub, Školský klub, CVČ Chrobák.

- Schválila sa lízingová zmluva na verejné osvetlenie. Starosta pripomína, že treba nahlasovať nefunkčné osvetlenie. Zistilo sa, že počas silejšieho vetra vzníka porucha na vodičoch. Tak isto sa rieši oprava rozhlasu na Robotníckej na základe podnetu prítomného občana.

- Poslanec Nosáľ upozornil na prepadajúci sa chodník na ulici Školskej - preverí sa.

- Zistilo sa nesprávne účtovanie elektriny na budove čističky. Obec do teraz platila účty za elektrinu za objek ktorý nevlastní. Bude sa riešiť žiadosťou na spútné preplatenie nákladov a zmenu účtovania na elektromer.

- Cez poslanca Rabadu som posunul návrh na oznamovanie dôležitých oznamov z obecného rozhlasu aj na webovej stránke obce, vzhľadom na to, že nie všetci sú doma počas vyhlásenia rozhlasu. Návrh bol prijatý.

- V rámci diskusie sa riešili možnosti zazmluvniť ďalšieho všeobecného lekára pre dospelých, bez konkrétneho záveru.

- V rámci výmeny oplotenia, ktoré si zabezpečila základná škola sa diskutovalo o dokončení oplotenia a výmeny brán a vstupných bránok do areálu základnej školy, ktoré by ďalej mala financovať obec. Z diskusie vyplynulo, že obec sa s touto témou bude zaoberať, až budúci rok resp. po poukázaní finančných prostriedkov za pozemky pod ďialnicou.

- Z diskusie vyplynulo, že obec už disponuje peniazmi za výrub drevín. Obec ich ešte nechce použiť z dôvodu chýbajúceho usmernenia z príslušného úradu, ktoré by jasne definovalo na čo sa tieto peniaze môžu použiť. Tieto prostriedky su účelovo viazané na zariadenia resp. projekty, ktoré súvisia s obnovou a ochranou drevín. V súvislosti s touto témou starosta objasňoval prípad zo susednej obce, kde tieto peniaze použili na stavebné práce. Následne po kontrole za zistilo, že neoprávnene a teda tieto prostriedky obec musela vrátiť, čím sa dostala do nútenej správy. Z toho dôvodu je obec opatrná ako s prostriedkami bude ďalej nakladať.

- Riešili sa aj nefunkčné stĺpy na ulici Rybárskej, ktoré sa odstránia.

- Starosta obce mi dal súhlas vyriešiť čiarovanie na ihrisku pri obecnom úrade svojpomocne. Po dohode s mládežou zabezpečíme čiary na streetbal a zatiaľ tenis. Máme prísľub vyuťívať stĺpiky na osadenie sietí, ktoré už obec zabezpečila. O tejto akcii budem v dohľadnej dobe informovať podrobnejšie.

 

 

Ďalšie informácie zverejním po sprístupnení zápisnice.

 

 

pridal ado 29.6.2014