Téma: zápisky zo schôdze obecného zastupiteľstva

Téma: zápisky zo schôdze obecného zastupiteľstva

Včera sa o 18:00 konalo v malej sále kultúrneho domu ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva - bolo verejné. 

Ešte pred tým sa poslanci zišli na diskusnom stretnutí pred dvoma týždňami, kde sme prebrali niekoľko tém a rozobrali priority jednotlivých poslancov.

 

Prítopmní: všetci poslanci, starosta, p. Nagyová, p. Česláková, p. Kinlovičová – kontrolórka obce

Na rokovanie bolo zvedavých aj asi 8 občanov.

 

Ku spomenutým témam sa vyjadrovali poslanci a hostia.

 

Zasadnutie sa riadilo podľa programu, ktorý si nájdete na tomto odkaze. K programu som napokon ešte navrhol doplniť prerokovanie zásad odmeňovania poslancov a schválenie plánov a členov komisií.

 

Sumár tých dôležitejších vecí v odrážkach, ospravedlňujem sa ak som na niečo zabudol...

-       kontrolórka obce predstavila svoje závery z kontrol podľa jej plánu kontrol za minulý rok

-       informovala o svojom úväzku 30%, informovala kedy sa zúčastnila rokovaní a čo kontrolovala

-       správu sa pokúsim zverejniť na webe

-       odporučila prijať VZN k dotácii na stravu pre dôchodcov, ktorú obec poskytuje

-       odporúčala dotáciu pre CVČ Chrobák riešiť právnou cestou, ďalej nás upovedomila o pochybeniach s ktorými sa oboznámila počas svojej kontrolnej činnosti

-       p. Kontrolórka nás ďalej oboznámila so pohľadávkami voči občanom a firmám v obci

-       stihol som si poznačiť daň z nehnuteľností cca 14600 za 2014, z toho staršie pohľadávky 8900, komunálny odpad 17350 z toho staršie pohľadávky cca 11180, a za rok 2014 6172, ďalej pohľadávky daň za psa 587 eur

Sumár pohľadávok: DzN - 14581, TKO 17352,73

-       k pohľadávkam obec posielala dotknutým stranám upomienky, dala nám odporúčanie ich riešiť, pohľadávky voči firme, (vyvesiť na úradnej tabuli, internete a podobne)

-       bol nám predstavený program kontroly na 1. polrok  2015, (visel dva týždne na nástenke mali sme sa s ním oboznámiť...), tam Aneta Nedbalová žiadala doplniť základné dokumenty obce overiť ich aktuálnosť a platnosť - zároveň ich pridať na web obce

-       v ďalšom bode sme mali prerokovať návrh rozpočtu na rok 2015. Kvôli tejto téme sme sa viacerí zišli na obecnom úrade už v predstihu, ale na základe ponúknutých údajov z účtovníctva, bolo obtiažne pripraviť aspoň základný náčrt plánu. Aneta pripravila základný prehľad o ktorom bude rokovať finančná komisia obce v najbližších dňoch.

-       bod sa presunul na ďalšie rokovanie

-       ďalší bod schválenie predaja pozemkov, išlo o pozemky na Ružovej, ktorých predaj za určenú cenu už odsúhlasilo predchádzajúce zastupiteľstvo v minulom roku, na čo som aj upozornil - zápisnica z tohto rokovania je tu

-       o týchto pozemkoch sa napokon nehlasovalo, nebolo o čom z vyššie spomenutého dôvodu...

-       schválili sme predaj pozemkov p. Zamborský a p. Tóth, geometrický plán pridám neskôr lebo som si nestihol poznačiť čísla parciel ale ide o nižšie výmery, doplnenie zvýrazním k článku

-       schválili sme členov komisií a ich plán činnosti na rok 2015, k týmto plánom a členom pridám osobitný článok

-       ďalej sme prerokovali zásady odmeňovania poslancov, v tomto sme sa jednohlasne zhodli na tom, že odmien sa ako poslanci na celé funkčné obdobie vzdávame.

-       tak že len pre upresnenie lebo som počul, že zarábame 100-300 eur mesačne :)

-       ďalej nasledovala časť rôzne kde sme prerokovali niekoľko odporúčaní pre starostu obce

-       Marián Nosáľ navrhol poveriť starostu rokovať s urbariátom o dlhodobom prenájme futbalového ihriska pre využitie futbalovým klubom, hasičmi a občanmi obce

-       ďalej odporučil osloviť riaditeľa ZŠ a požiadať o vysvetlenie k parkovaniu aut na asfaltovom ihrisku pri ZŠ, ktéme parkovania sa vyjadril aj hosť z radov občanov ktorí obhajoval bezpečnosť detí

-       po týchto príspevkoch som sa dostal k slovu na dlhšiu dobu ja a zaujímalo ma plnenie uznesenia z minulej schôdze

-       konkrétne, neplatiči z obecných bytov: v jednom prípade dostal nájomník výpoveď z nájmu ktorá vyprší v marci, v druhom prípade nájomníčka prejavila záujem odkúpiť nehnuteľnosť do osobného vlastníctva - v riešení po úhrade záväzkov za čo už boli pripísané penále

-       ďalej ma zaujímal prehľad obecných účtov, ich stavy a finančné vyjadrenie v sume ktorá bola použitá z predaja pozemkov pod diaľnicou. Starosta ich od 5.12 stále nemá k dispozícii. Viacerí poslanci prejavili znepokojenie nad týmto stavom, starosta prisľúbil, že si to pripraví na ďalšiu schôdzu. Osobne to nedokážem pochopiť a vnímam to nedôveryhodne. Situáciou sa bude zaoberať finančná komisia obce. Až bude mať viac informácií, pridám ich na web.

-       výherné automaty – starostu obce sme žiadali o vysvetlenie k porušovaniu VZN o zákaze prevádzky výherných automatov. V jednom prípade podnikateľ naďalej v obci prevádzkuje výherný automat a preto ho obecný právnik požiadal o vyjadrenie k tejto veci. Lehota na odpoveď uplynie v najbližších dňoch -ak budem mať viac informácii pridám ich na web.

-       ďalšia otázka smerovala k elektronickému obstarávaniu a k tomu či už obec má pripravený plán resp. osobu ktorá bude tieto obstarávania zadávať. Odpoveď bola, že obec ešte nie je ani zaregistrovaná v systéme a nad konkrétnou osobou ešte neuvažovala. Odporúčal som zamyslieť sa nad touto skutočnosťou...

-       požiadal som o zoznam zamestnancov obecného úradu a zoznam dohodárov na ďalšiu schôdzu

-       žiadal som o vyjadrenie k predchádzajúcemu vyjadreniu starostu obce, že bude situáciu v personálnom zabezpečení riešiť. Odpoveď bola, že zatiaľ riešiť neplánuje nič a akékoľvek informácie o odchode niektorých zamestnancov sú nepravdivé.

-       pýtal som sa na zimnú údržbu: zimná údržba v obci je zabezpečená nasledovne, horný koniec obce má na starosti AT ABOV, dolný koniec Marián Nosáľ. Pomyselné rozdelenie tvorí hlavná cesta v obci. K vzniknutej situácii s poľadovicou a neodohnutým snehom bolo podané vysvetlenie, že kvôli technickým problémom nebolo možné použiť posyp na vozovky a pravdepodobne bol aj zle uskladnený pretože navlhol a nebolo možné ho použiť.

-       K tejto téme by som rád doplnil, že v niektorých častiach je veľmi ťažké odhrnúť či posypať cestu, vzhľadom na to že obecné cesty si viacerí obyvatelia obce, hlavne v hornej časti obce využívajú na parkovanie osobných automobilov aj keď sami majú kde parkovať na svojich dvoroch. Prosím uvedomte si, že prejsť pluhom pomedzi autá nie je jednoduché a v niektorých prípadoch ani možné.

-       ďalej ma zaujímalo akým spôsobom obec uhrádza výkony obecného právnika. Obecný právnik vystavuje súhrnnú faktúru za právne služby raz ročne, nedostáva žiadne paušálne sumy.

-       zaujímala ma aj objednávka (objednávky su na tomto odkaze) na spevnenie cesty pri jedálni (areál MŠ), ktoré si podľa objednávok na obecnej stránke obec objednala u miestnej spoločnosti. Starosta uviedol, že situáciu bolo nutné urgentne riešiť a nepamätá si koľko to stálo. Zistíme to podľa výkazu nových faktúr. K tejto téme som si vyžiadal aj dokument Zásady hospodárenia s obecným majetkom, kde sa uvádza že starosta môže rozhodovať sám len do výšky 3319 €. Tento dokument budem navrhovať pozmeniť na najbližšej schôdzi, pretože sa domnievam, že nie je dostatočne vypracovaný. (aktuálne zásady zverejním na webe)

V krátkosti vyberám zo zásad:

Dodatok č.1/2010

§ 4 Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce

(2) Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom.

(3) Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie hnuteľných vecí nad hodnotu 3319 €.

- ďalej ma zaujímala objednávka č.6/15 z 15.1.2015 Ing. D.M. na aktualizáciu projektu na prevenciu kriminality kamerový systém a to z toho dôvodu, že danú žiadosť si už raz obec dala vypracovať v minulom období, prakticky stačilo zmeniť dátumy a podať do lehoty, ktorá uplynula niekedy v polovici decembra 2014 na príslušný štátny orgán čo aj starosta obce urobil. Preto som si nevedel vysvetliť, čo by sme si mohli objednať aktualizovať v januári 2015, na žiadosti už podanej v decembri 2014. Žiaľ nevedel mi to vysvetliť ani pán starosta, povedal že to preverí. Domnievam sa, že ide o nejakú chybu...dúfam...

- následne sme odsúhlasili dočasnú komisiu, starosta, p. Rabada a ja (Adamčík), ktorá má rokovať s predstaviteľmi vodárni o odpredaji obecného vodovodu

- uviedol som odporúčanie kontrolórke obce podávať jej stanoviská písomnou formou všetkým poslancom poštou resp. emailom v dostatočnej dobre pred schôdzou aby sme sa s nimi mohli zoznámiť

- bol podaný návrh osloviť KSK ako vlastníka pozemku na križovatke Rybárska – SNP pri predajni MILK-AGRO a to z dôvodu získať povolenie umiestniť zábrany (napr. kvetináče) pre parkovanie v týchto miestach z dôvodu bezpečnosti a pre sústavné porušovanie pravidiel prakovania

- k tomu doplním že na diskusnej schôdzi sme ešte pred dvoma týždňami odporučili starostovi kontaktovať príslušný úrad, kvôli označeniu prechodov pre chodcov zvislými dopravnými značkami. V prípade, že budú označené, KSK bude musieť prechody vymaľovať

- to isté som odporučil starostovi k podkladom na všetky nasledujúce schôdze, napríklad návrh zmlúv, kópie žiadostí, podnety od občanov, geometrické plány k predajom pozemkov a čísla parciel podobne. Myslím, že so skutočnosťami o ktorých majú poslanci hlasovať by sa mali zoznámiť v dostatočnom predstihu a nie priamo na schôdzi

- ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo zastupujúceho sobášiaceho a to PaedDr. Martinu Koribskú

- ďalej som predniesol návrh na kúpu dresov pre športové účely, ktoré by občanom zapožičiavala obec, celková suma za 15 dresov s číslami a podlačou názvu obce by sa zmestili do 300 eur. Ako som informoval dresy by potrebovali florbalisti a vypožičiavať by si ich mohli aj ostatní obyvatelia obce ktorí by obec reprezentovali na športových podujatiach. Tento návrh sa nepáčil kontrolórke, ktorá tvrdila, že obec si dresy nemôže kúpiť. Toto som naozaj nedokázal pochopiť, vzhľadom na to že v prehľade faktúr sa nachádzajú napríklad odevy pre zamestnancov jedálne – tie sú už obec môže kupovať... Návrh presúvam finančnej komisii k tvorbe rozpočtovej položky.

- ďalej som podal odporúčanie pridávať k zmluvám, fakturám a objednávkam chronologickým postupom aj dátumy zverejnenia jednotlivých dokumentov, kvôli podozreniu z porušovania zákona o povinnom zverejňovaní dokumentov

- informoval som k žiadosti na rozšírenie optickej siete v obci, ktorú mi pomohol vypracovať p. starosta a bola podaná na investičný odbor investora – realizácia najskôr 1/2016

- ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť pre dotáciu pre Tanečné štúdio v Rozhanovciach. Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu vo výške 3500 eur. (myslím že jednohlasne alebo jeden sa zdržal nestihol som si poznačiť)

-ďalšou žiadosťou bola žiadosť grécko-katolíckej cirkvi o dotáciu 5000 € na výstavbu veže pri kostole. Žiadosť bola reakciou na minuloročnú dotáciu z pôvodnej žiadosti 10 000 €, z ktorej obec minulý rok priklepla farnosti 5000 €. Žiadosť poslanci schválili

Hlasovanie (Za: Nosáľ, Rabada, Verebová, Dugas, Záviš, Zdržali sa Nedbalová, Husnaj, Proti Adamčík)

-       K diskusii prispel aj p. Dancák, za vznikajúci dobrovoľný hasičský zbor Rozhanovce, ktorý priblížil plány tohto združenia. K téme DHZ sa pridal aj p. starosta a p. Nosáľ, viac menej sa diskutovalo k na tému finančného zabezpečenia o ktorú bude DHZ žiadať v blízkej budúcnosti. Tak isto p. Dancák informoval o žiadostiach, ktoré si podali na príslušné štátne orgány. Na základe vybavenia žiadostí sa DHZ bude uchádzať o prostriedky v úmernej výške.

-       Ďalej požiadal o slovo pán Šulík ktorý sa venoval nasledujúcim témam:

-       Pýtal sa na realizáciu niektorých stavebných prác v obci, konkrétne či bola reklamácia za práce na prepojovacej chodbe, starosta odpovedal, že jedna reklamácia bola vybavené a ďalšia sa pripravuje

-       Ďalej upozorňoval na možný nesúlad vo zmluvnom vzťahu s dodávkou asfaltovacích prác spoločnosťami, ktoré daný predmet prác nemajú v živnostenskom registri a poukázal na formát zmluv, ktorý podľa jeho názoru viac vyhovuje dodávateľovi ako obstarávateľovi.

-       Ďalej sa pýtal pani kontrolórky na výkon jej práce

-       Poslednou témou diskusného príspevku boli práce na Potočnej ulici realizované nedávno. Preto p. Šulík poukázal na podpísanie zmluvy v októbri 2014 a jej zverejneni v decembri 2014 čím bola porušená lehota na jej zverejnenie podľa zákona. Požiadal o vysvetlenie k tejto téme a k dôvodom prác práve na tejto ulici. Starosta ozrejmil práce na ceste s vysvetlením, že obec vlastnila podiel na tejto ceste už dlhé roky a preto bolo vhodné komunikáciu postaviť/opraviť. Išlo o práce v sume 33600 €. Údajne mali časť prác hradiť majitelia časti pozemku v úmernej miere o čom majú hovoriť aj doklady (vraj asi 1700 každý). Realizáciu obec realizovala z rozpočtovej položky na údržbu a opravy ciest čo zodpovedá skutočnosti. Na tejto ulici su momentálne asi dva obývane domy a dva alebo tri rozostavané. Tému budem ďalej venovať.

-       Na moju otázku prečo napríklad obec neriešila ulicu Krátka, ktorá je vo vlastníctve dlhšie obdobie a nachádza sa v najhoršom stave v obci som nedostal adekvátnu odpoveď.

 

Vzhľadom na to, že som dosť dlho rozprával som nestihol všetky poznámky dobre zapisovať, preto dúfam že som na nič podstatné nezabudol. K tejto schôdzi pribudne aj oficiálna zápisnica na webe obce, malo by sa tak stať do 10 dní. Ak som na niečo zabudol dopíšem to na koniec tohto článku.

 

V závere diskusie som po značnej kritike na adresu starostu obce v záujme objektivity poďakoval ze riešenie podnetov z bežných žiadostí občanov, ktoré boli vyriešené naozaj rýchlo a k spokojností všetkých dotknutých strán. Za všetky spomeniem ústretová pomoc starostu pri zabezpečení ukotvenia vianočného stromčeka a výzdoby, ústretovosť k zabezpečení programu pre vianočný koncert, oprava nájazdových mostíkov na zdravotnom stredisku, okamžité riešenie pokazeného osvetlenia nad klziskom, pomoc pri riešení žiadosti pre rozšírenie optickej siete v obci, pridávanie oznamov z rozhlasu na obecnú webovú stránku a niekoľko ďalších ústretových krokov voči ostatným kolegom poslancom. Za tieto skutočnosti som vyjadril poďakovanie a verím, že vytknuté chyby sa už v budúcnosti nebudú opakovať. Tak isto som požiadal o poďakovanie ostatným zamestnancom obecného úradu, ktorí sa o spomenuté opravy či skutky zaslúžili.

 

V závere konštatujem, že posledná schôdza sa mala pôvodne niesť v záujme prospešných návrhov na riešenie rozpočtu na nasledujúci rok, čo z časových dôvodov nebolo možné. Schôdza sa niesla v dosť kritickom duchu hlavne voči starostovi a pani kontrolórke. Na schôdzi sa nám nepodarilo posunúť bližšie k riešení hlavných problémov v obci – chodníky, škôlka, parkovanie, odady atď. Týmto témam sa v najbližších dňoch budú venovať komisie a o ich práci budem informovať na tejto stránke.

 

Verím, že čoskoro začneme schôdze prenášať do oveľa prospešnejších tém v záujme riešiť problémy obyvateľov v našej obci.

Ak Vás zaujímajú iné skutočnosti, kontaktujte ma prosím emailom na adrese naserozhanovce@gmail.com

 

PS - Predtým, než sa začnú množiť otázky v diskusii, ocením ak sa pod svoj príspevok podpíšete. 

 

Ďakujem za návštevu na stránke!

 

Pridané 5.2.2015