Téma: zápisky zo schôdze obecného zastupiteľstva

Téma: zápisky zo schôdze obecného zastupiteľstva

V tejto téme by som sa rád podelil o zápisky z posledného rokovania obecného zastupiteľstva:

 

Zápisnica zo schôdze obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.3.2015

 

Miesto konania: malá sála kultúrneho domu v Rozhanovciach

Čas: 17:30 – 22:00

Prítomní:  p. Viktor Gazdačko (starosta), p. Terézia Kinlovičová (hl. kontrolór obce), p. Milena Česláková a p. Mária Nagyová (za obecný úrad)

Ing. Matúš Adamčík, Ing. Aneta Nebalová, p. Marián Nosáľ, p.Matúš Dugas, Ing. Michal Husnaj, Ing. Oto Záviš, PaeDr. Martina Koribská, p. Jana Verebová, Ing. Marek Rabada (prítomní všetci poslanci)

Ďalej prítomných asi 12 občanov a zástupcovia ZŠ Rozhanovce

 

Program rokovania z pozvánky:

1. Otvorenie zasadania

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zastupiteľstva

4. Interpelácia poslancov

5. Schválenie rozpočtu na r. 2015 až 2017

            a/ stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu rozpočtu

            b/ stanovisko finančnej komisie k rozpočtu

6. Správa hl. kontrolóra obce z vykonaných kontrol podľa plánu práce

7. Schválenie návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb pre občanov v hmotnej núdzi

8. Poučenie poslancov zodpovednou osobou (ochrana osobných údajov)

9. Rôzne

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

 

1.Otvorenie zasadania

Starosta obce otvoril zasadnutie OZ a privítal prítomných (17:40)

2.Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Ako zapisovateľa navrhol poslanca Ing. Matúša Adamčíka 

Členovia návrhová komisia: Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Michal Husnaj

Overovatelia zápisnice: Ing. Marek Rabada, Ing. Oto Záviš

Hlasovanie za: všetci poslanci

 

Faktické poznámky:

Poslankyňa Nedbalová a poslanec Adamčík upozornili na chýbajúci bod a to schválenie programu schôdze.

Starosta dal následne možnosť doplniť program schôdze.

Návrh na doplnenie programu č.1 – Poslanec Nosáľ Žiada doplniť program schôdze o bod „Schválenie obecnej rady“

Návrh na doplnenie a zmenu programu č. 2 – Poslanec Adamčík žiada prehodiť body 4. a 5, vypustiť z programu schôdze bod číslo 8 – „Poučenie poslancov zodpovednou osobou“ a doplniť program schôdze o prerokovanie návrhov pre prijatie VZN o verejnom obstarávaní (Husnaj) a Zásad hospodárenia s majetkom (Adamčík)

Poslanec Adamčík upozornil, že obecnú radu už prerokovalo OZ na ustanovujúcom zasadnutí OZ v Decembri 2014, kde návrh nebol prijatý a tento bod navrhuje vypustiť zo schôdze.

 

Hlasovanie návrh zmeny programu č.1 – ZA 2, Proti 6, Zdržala sa 1

Hlasovanie za program schôdze, ktorý bol zaslaný v pozvánkach – Za 2, proti 7

Hlasovanie za návrh zmeny programu č.2 – ZA 5, Proti 3, zdržal sa 1

 

3.      Kontrola plnenia uznesenia z posledného zastupiteľstva

-          Uznesenie č.1/2015 C/1 – OZ ukladá Ing. M. Rabadovi osloviť riaditeľa ZŠ ohľadom parkovania aút pri telocvični. Poslanec Rabada informoval, že svoju povinnosť vyriešil bezodkladne na ďalší deň. Prítomný riaditeľ ZŠ vysvetlil, že parkovanie je zakázané okrem väčších akcií ako sú športové turnaje a rodičovské združenia.

-          Uznesenie č.1./2015 C/2 – OZ splnomocnilo Ing. A.Nedbalovú a Ing. M. Rabadu vo veci jednania s obcami K. Oľšany, Beniakovce a Čižatice ohľadom žiadosti o finančné prostriedky na prevádzku výdajne stravy. Ing Nedbalová a Ing Rabada informovala, že vec je v riešení vzhľadom na plánované OZ v menovaných obciach.

-          Uznesenie č.1/2015 odporučenie 1. – rokovať o prenájme miesta pre športové a kultúrne aktivity (futbalové ihrisko a okolie s vlastníkom) urbariát – Starosta informoval, že sa predbežne dohodol s vlastníkom pozemku resp. predstaviteľom vlastníkov o dlhodobom prenájme ihriska na 5 rokov, dohoda by mala byť ešte spresnená po súhlase všetkých vlastníkov.
Uznesenie č.1/2015 odporučenie 2. – predložiť zoznam a stavy na jednotlivých bankových účtoch. Starosta informoval, že stavy na bankových účtoch boli predložené.

-          Uznesenie č.1/2015 odporučenie 3. Zabezpečiť zverejňovanie dátumov zverejnenia faktúr, zmlúv a objednávok. Starosta informoval poslancov, že došlo k náprave. Faktickou poznámkou reagoval poslanec Adamčík, kde informoval starostu, že nedošlo k zlepšeniu situácie vzhľadom na chýbajúce dátumy pridania dokumentov na web, stále chýbajúce uznesenia, zle zoradené a neskoro zverejnené zmluvy a žiada o nápravne opatrenia vzhľadom na podozrenie z porušovania zákona.

-          Uznesenie č.1/2015 odporúčanie starostovi 4. – materiály na zasadnutia OZ predkladať s pozvánkou v elektronickej podobe. Starosta konštatuje, že požiadavka bola len čiastočne splnená lebo sa nestíha.

 

4.      Schvaľovanie rozpočtu obce

Ekonómka obce predstavila návrh rozpočtu. Kontrolórka obce vyjadrila nesúhlasné stanovisko s rozpočtom zverejneným na stránke www.nase-rozhanovce.com a odporučila schváliť navrhovaný rozpočet obce. A. Nedbalová upozornila, že poslancom ani finančnej komisii neboli poskytnuté „Programy obce“ a nesúlad so zákonom. Poslanci tak isto nedostali stanovisko kontrolóra ku schôdzi podľa platného rokovacieho poriadku obce.  Poslanec Adamčík prečítal stanovisko Finančnej komisie, ktorá neodporúča schváliť navrhovaný rozpočet. Stanovisko finančnej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice. Adamčík navrhuje stretnutie finančnej komisie a ekonómky obce za účelom prípravy nového rozpočtu. Ekonómka najprv protestovala, následne sa dohodol konkrétny dátum schôdze finančnej komisie na 8. Apríl 2015 (streda).

Schvaľovanie rozpočtu sa presúva na ďalšiu schôdzu

5.      Interpelácie poslancov

Adamčík interpeluje žiadosti zaslané na obec

a/ žiadosť doplniť značenie na prechody pre chodcov – starosta informuje, že budúci týždeň bude stretnutie dotknutých orgánov o riešení chýbajúcich označení, stredové čiary, doplnenie zrkadlá (Severná, Lesná), vodorovné a zvislé značenie, kvetináče Rybárska – SNP. Prerokuje sa to budúci týždeň. Adamčík odporúča do rozpočtu aj osvetlenie.

b/ žiadosť opraviť stenu a kanalizáciu v škôlke –  starosta zatiaľ neriešil lebo nemá odborné kapacity a nevie kedy sa to bude riešiť. Poslanec Husnaj informoval o postupe opravy a o konkrétnych miestach prasklín na revíznej šachte.

c/ reklamácia prác na prepojovacej chodbe – starosta informoval, že ústne podal reklamáciu. Firma by mala prísť po veľkej noci.

d/žiadosť opraviť prepadnutý mostík na Mlynskom potoku – starosta informoval, že vytipoval firmu s mechanizmom ktorá by mohla aspoň mostík opraviť. Meliorácie š.p. by mali na Mlynskom potoku majú v správe od prvého 1.mája po ústie do poľa. Horná časť je v majetku obce, ktoré majú riešiť VPP.

e/výrub stromov – starosta informoval, že máme dostať stanovisko z úradu. Máme rozhodnutie vyrúbať stromy. Drevo z výrubu odporúča poslanec Dugas použiť na remeselný víkend a výrobu sakrálnych postáv na betlehem. Tenšie kúsky napríklad použiť na varenie Guľáša.

f/ žiadosť predložiť zoznam dlžníkov – Kontrolórka sa vyjadrila, že nám dokumenty dá v prípade, že bude mať finančná komisia v pláne činnosti kontrolu takýchto dokumentov. Následne informovala o postupe pri daňových pohľadávkach a že nám zoznam neposkytne.

g/ žiadosť vysvetliť nájomníkov v dome služieb – starosta informuje o podnikateľovi využívajúcom priestory starej budovy služieb, priestory údajne nevyhovujú na prenájom. Na to poslanec Adamčík reagoval poznámkou, že ak tam podnikateľ skladuje potraviny tak to asi musí vyhovovať aj prenájmu a prečo obec platí energie v sume cca 2500 eur ročne za túto budovu ak nemá žiadny príjem a navyše podnikateľ využitím priestoru blokuje občanov pri parkovaní. Starosta ďalej vysvetlil, že podnikatelia sponzorujú rôzne kultúrne podujatia cukrovinkami atď. čím kompenzuje využitie priestorov. Ďalší podnikateľ využívajúci priestory vykompenzuje tento rok vyšším darom obci využitie priestorov. Poslanec Adamčík odporúča začať rokovanie o nájme priestorov. Poslanec Husnaj odporúča vyvesiť ponuku na prenájom priestorov, alebo začať riešiť budúcnosť budovy. Poslanec Nosáľ odporúča riešiť aj nájom za parkovanie.

h/ žiadosť o správy kontrolóra – kontrolórka upozornila, že poslancovi Adamčíkovi nedá správy do ruky v prípade, že si plánuje vyrobiť kópie dokumentu. Sprístupniť nám ich sprístupní, ale neodovzdá na fotenie. Poslanec Adamčík upozorňuje, že šíriť informácie zo správy je jeho ústavné právo a kontrolórke dohovoril, že porušila svoje povinnosti. Kontrolórka reagovala, že ich dá k dispozícii ostatným poslancom, ktorí nemajú záujem si ich fotiť.

i/ žiadosť predložiť programy obce – kontrolórka obce sa vyjadrila, že nám ich nedá a pýtala sa načo nám sú. Poslankyňa Nedbalová upozornila, že ich potrebuje na vypracovanie návrhu rozpočtu.

Poslanec Husnaj - interpelácie

Poslanec Husnaj interpeluje riešenie parkovanie na školskej ulici č.3. Informoval o stretnutí s majiteľmi bytov a návrh riešenia parkovania za poplatok za a pred bytovkou na obecnom pozemku.  Zároveň by sa tým mohla vyriešiť problémová zóna s parkovaním na školskej ulici. Následne riešiť globálny problém s parkovaním na obecných pozemkoch za poplatok. Zároveň sa pýtal poslancov a starostu na ich názor na túto problematiku a návrh riešenia. Poslanec Nosáľ tak isto prispel do diskusie k tejto téme a odporučil poriadkovej komisii, tiež sa zaoberať návrhom riešenia. Kontrolórka odporučila zaviesť daň za záber verejného priestranstva. Poslanci prejavili všeobecný súhlas a navrhli zapracovať poverenie poslanca Husnaja rokovaním so spoločenstvom vlastníkov.

Poslanec Husnaj sa pýta na zoznam vozidiel a strojov, ktoré spotrebúvajú pohonné hmoty a žiada predložiť tento zoznam. Pýta sa na kontrolu PHM, či je dokumentácia a evidencia za minulý rok na pohonné hmoty. Zároveň žiada predložiť tieto materiály na ďalšiu schôdzu OZ, prípadne pred ňou.

Poslanec Husnaj informuje o cenovej ponuke na riešenie položky na opravu strechy na budove materskej školy.

Poslanec Husnaj interpeloval starostu vzhľadom na jeho návrh na VZN o verejnom obstarávaní, ktoré zaslal na úrad. Starosta má záujem to v obci prijať.

Poslankyňa Nedbalová - interpelácie

Poslankyňa Nedbalová sa pýtala na žiadosť zapracovať potrebu technicky vybaviť budovu jedálne materskej školy. Starosta odpovedal, že to má byť predmetom tvorby návrhu rozpočtu.

Ďalej tlmočila pochvalu za spoluprácu pri preložke vysokého napätia v obci od občianky obce a pýtala sa či obec neplánuje zaviesť stavebný úrad v obci, kvôli prieťahom na strane stavebného úradu. Starosta informuje, že stavebný úrad tento problém rieši vzhľadom na stavebný ruch v obci.

Poslanec Dugas – interpelácia

Abovské folklórne slávnosti a ich príprava – starosta informoval poslanca Dugasa o tom, že na ďalšie riešenie programu dostane organizátor kontakt na jeho osobu, aby mohol tieto prípravy koordinovať.

Poslanec Rabada – interpelácia

Poslanec Rabada sa pýta na riešenie odpredaja vodovodu a schôdzu s predstaviteľmi vodárni na, ktorej sa má so starostom a poslancom Adamčíkom zúčastniť. Starosta informoval, že stretnutie je už vybavené na budúci týždeň. Poslanec Nosáľ.

 

Starosta v tomto bode ešte informuje o prekládke VN – trafa – križovatka Viničná a Pokroku. Trafo je umiestnené v telese cesty a musí sa odstrániť a presunie sa na školskú 3 vo forme kioskovej stanice. Perspektívne posilní kapacitu na celý nový stavebný súbor a celé nové sídlisko za školou. Obec sa podieľa na nákladoch čiastočne. Celý náklad je v sume 250 000 €, kde väčšinu platí VSD, zvyšok sa spolupodieľajú majitelia a obec. Navyše obec dostane späť poplatky za projektovú dokumentáciu súvisiacu s výstavbou.

 

 

 

6.      Správa hl. kontrolóra obce z vykonaných kontrol podľa plánu práce

 

Kontrolórka preverovala základné dokumenty obce - Štatút obce, ktorý bol schválený v roku 2003 a je potrebné urobiť nový štatút obce. Do pozornosti dáva, že je potrebný dať počet poslancov, zriadiť obecnú radu, tak isto mandát poslanca a jeho povinnosti. Potom rokovací poriadok z roku 2010 a tak isto odporúča aktualizovať a odporúča používať interpelácie na schôdzach.

Poslanec Husnaj mal otázku, že v správe kontrolóra má odporúčania riešiť pochybenia, ale neuvádza sa termín na odstránenie pochybenia. Kontrolórka odpovedala, že termínom sa rozumie „do ďalšieho OZ“.

Poslankyňa Nedbalová, pripomína že tieto dokumenty sme mali dostať elektronicky pred schôdzou a nie strácať čas čítaním celej správy o kontrole.

Kontrolórka pokračuje o kontrole zásad o hospodárení s majetkom obce a dodatkom z roku 2010. Obec má povinnosť prepracovať tieto zásady podľa zákonných zmien. Ďalej odporúča, aby boli zmenené do ďalšieho OZ.

Ďalším dokumentom bola smernica pri obstarávaní tovarov a služieb 14.4.2011 a konštatuje, že ju schvaľuje starosta obce a je nutné ju aktualizovať podľa nových predpisov a elektronického obstarávania.

Všetko bolo prerokované so starostom a obec má predložiť nové dokumenty na najbližšie rokovanie OZ na schválenie.  Smernicu pripraviť, ale len podať na poslancov s ňou len oboznámiť nie dať schvaľovať keď že je to v kompetencii starostu.

Poslanec Adamčík sa pýta, prečo nebola žiadna reakcia na jeho a návrh dokumenty na nové zásady hospodárenia s majetkom a návrh poslanca Husnaja na VZN o verejnom obstarávaní. Odpovedala kontrolórka, že najprv chcela prekontrolovať stav dokumentov. Poslanec Rabada žiada všetky spomenuté návrhy poslať elektronicky v dostatočnom predstihu. Tým pádom nastala všeobecná zhoda, že bod programu 8 a to prerokovanie návrhov VZN o verejnom obstarávaní a zásadách hospodárenia s obecným majetkom sa presunie na ďalšiu schôdzu.

Adamčík sa pýta kontrolórky či niekedy zistila porušenie maximálneho limitu pre starostu obce súvisiaceho s obstarávaním majetku. Odpoveď bola, že takúto kontrolu nemala nikdy v pláne kontrol.

Poslanec Husnaj musel pre pracovné povinnostiť opustiť rokovanie OZ.

 

7.      Schválenie návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb pre občanov v hmotnej núdzi

 

Kontrolórka informuje, že je nutné prijať tento dokument na základe správy o vykonaní kontroly a zistení, že obec nemá vypracovaný dokument upravujúci podmienky poberania tohto príspevku. Kontrolórka sa podieľala na znení dokumentu a získala súhlas použiť tento návrh VZN, ktorý bol poslancom predložený na schvaľovaní. Poslanec Adamčík sa pýtal na doterajší priebeh tejto služby občanom. Starosta podal vysvetlenie, že subjekt dostal objednávku na celý rok a obec prispela 0,50 € na základe súhlasu predchádzajúceho zastupiteľstva. Fakturovaná čiastka predstavoval celkový náklad za obedy a obec následne posielala šeky za obedy ponížené o výšku dotácie 0,50 €. Dôchodcom sa posielali šeky za obed osobitne. Tieto dávky poberalo doteraz 34 občanov. Do diskusie okolo návrhu sa zapojili poslanec Nosáľ, Adamčík, Husnaj, poslankyňa Koribská, starosta a hlavná kontrolórka obce. Poslanec Husnaj a poslanec Adamčík doplnil, že súčasťou VZN by mal byť aj vzor žiadosti. Poslankyňa Nedbalová navrhla zjednotiť výšku dotácie v návrhu k nároku na opakovanú dávku sociálnej pomoci na dávku a to na limit do dvojnásobku životného minima a vo výške 0,50 €. Došlo k úprave článku 5 v návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb pre občanov v hmotnej núdzi.

Hlasovanie: Za všetci prítomní poslanci, neprítomný poslanec Husnaj

OZ schvaľuje návrh s úpravou v článku 5 návrhu VZN.

 

Bola vyhlásená 5 minútová prestávka

 

8.      Prerokovanie zásad hospodárenia a VZN o verejnom obstarávaní

Bod prerokovaný v interpeláciách.

 

9.      Rôzne

Starosta navrhuje prijať VZN o pomenovaní ulíc v časti Karamy.

Predstavený je návrh názvu ulíc v tejto lokalite mapa ulice s číslami parciel. Prebehla diskusia v ktorej starosta vysvetlil, že ulice môžu mať názov aj keď parcely nie sú vo vlastníctve obce, čím sa pomôže obyvateľom tejto lokality s kolaudáciou ich nehnuteľností.

Hlasovanie: Za všetci prítomní poslanci, neprítomný poslanec Husnaj

 

Marek Rabada sa pýta na riešenie automatov – v obci platí VZN o zákaze prevádzky niektorých druhov hazardných hier. Čo sa týka výherných automatov a posledného automatu v prevádzke v obci, tu má konať starosta. Situáciu rieši to obecný právnik zákonným postupom.  Ďalej sa preukázalo, že podnikateľ neprevádzkuje automat na základe licencie. Právnik kontaktoval ministerstvo a zistil, že v prevádzke je hrací automat na, ktorý nie je vydaná licencia, v súčasnosti beží lehota do ktorej má prevádzkovateľ dokladovať na základe čoho prevádzkuje automat. Ďalej bolo pripomenuté kontrolórkou, že v obci je možné prevádzkovať stávkové hry (zápasy) o čo požiadal ďalší subjekt v obci, čo je v súlade s platným VZN.

 

Marek Rabada informuje o riešení sťažnosti o riešení stromov zasahujúcich na pozemok sťažovateľa. Komisia verejného poriadku v súvislosti s podanou žiadosťou občana Rozhanoviec, za prítomnosti členov komisie a sťažovateľa preverila túto sťažnosť. Záver - Konáre ihličnatých stromov prerastajú na pozemok sťažovateľa a bránia slnečnému svitu. Komisia odporúča výrub alebo orezanie týchto stromov, z dôvodu presahu konárov na pozemok sťažovateľa. Do diskusie sa zapojil poslanec Nosáľ a bolo mu vysvetlené, za akých okolností si môže občan vyrúbať alebo orezať strom. Vlastník pozemku musí podať žiadosť o súhlas na obec, v prípade že občan chce aby jeho sused vyrúbal strom na svojom pozemku tak isto musí byť súhlas občana a obce.

 

Starosta ďalej informuje o výzve na projekt na projektovú dokumentáciu na chodníky -  v piatok budúci týždeň do 12-stej hodiny je potrebné podať ponuky.

Ďalej informuje o odpredaji pozemkov, odsúhlasených na minulej schôdzi a ostatné z minulého obdobia budú predložené budúci rok.

Starosta požiadal poslancov o vyplnenie dotazníka od MAS OKO – miestna akčná skupina.

Poslanec Nosáľ informuje o sťažnosti zvýšeného výskytu hlodavcov v priestoroch bývalej policajnej stanice a odporúča riešiť situáciu výzvou vlastníkovi pozemku udržiavať pozemok a stavbu tak, aby nesťažovala život susedom a obyvateľom obce.

Ďalej poslanec Nosáľ odporúča nájsť vhodnú lokalitu na výbeh pre psov resp. aj dve tri takéto lokality v rôznych častiach obce. Sťažoval sa, že exkrementy po psoch si neupratujú hlavne obyvatelia z ulice Poštová a doplnil, že by to malo byť v kompetencii komisie pre verejný poriadok.

Poslanec Adamčík sa pýta na riešenie zatarasenej cesty z robotníckej do Bikeparku, kde sa nájomca nevie dostať po štátnej ceste k prenajatému pozemku a doviesť mechanizmy na jarnú údržbu. Poslanec odporúča odstrániť betónové panely a nahradiť ich rampou, ktorú musí zabezpečiť obecný úrad a poskytnúť kľúče nájomcom. Starosta informuje, že betónové bloky dá odstrániť v blízkej dobe a nahradí ich rampou v letných mesiacoch.

Poslanec Adamčík žiada presunúť kontajnery na separovaný zber od kostola na parcelu pod kostol, z dôvodu že clonia vo výhľade vodičov prechádzajúcich smerom k hlavnej ceste smer K. Oľšany.

Poslanec Adamčík odporúča odstrániť menný zoznam neplatičov z obecnej webovej stránky vzhľadom na to, že niektorí si už svoje záväzky dávno uhradili a pýtala či má starosta k dispozícii zoznam neplatičov k inventarizácii k 31.12.2014 o ktorý žiadal. Kontrolórka sa pýtala či finančná komisia má v pláne komisie overovať pohľadávky voči obci na čo poslanec Adamčík reaguje, že je to v jeho záujme a kontrolórka sa má zaujímať o svoju správu z vykonanej kontroly, kde odporúčala predložiť zoznam dlžníkov na nasledujúcu čiže prebiehajúcu schôdzu OZ. Starosta neodpovedal, poslanec informoval že si kvôli zoznamu podal žiadosť podľa infozákona a odporúča zoznam podať do zákonného termínu.

Poslanec Adamčík sa pýtal na jeho žiadosť predložiť vypracovanú stratégiu rozvoja MAS OKO. Starosta informuje, že na stratégii MAS OKO pracuje vzhľadom na rozsiahlosť územia iných obcí zahrnutých v programe.

Poslanec Adamčík sa pýtal, kedy dostane programy obce v elektronickej podobe k posúdeniu návrhu rozpočtu. Nebola podaná odpoveď, preto poslanec Adamčík navrhuje pridať do uznesenia opatrenie k tejto skutočnosti.

Poslanec Adamčík odporúča upozorniť zodpovednú osobu poučiť k hospodárne nakladať s reguláciou kúrenia v obecných budovách. Odporúča zapracovať do uznesenia.

Poslanec Adamčík odporúča poslancom premyslieť si, čo s bývalou budovou služieb a navrhnúť využitie. Poslanec Nosáľ odporučil dať vypracovať znalecký posudok na budovu, aby bolo jasné koľko to bude stáť. Starosta odpovedá, že starší znalecký posudok je k dispozícii. Odporučenie je na riešenie stavebnej komisii.

Poslanec Adamčík odporúča začať riešiť opravy miestnych komunikácii v obci a výtlkov. Upozorňuje na dôsledné opravy, nie také, ako v októbri minulého roku, kde podľa jeho názoru nekoordinovane firma plátala výtlky za vysoké sumy. Starosta informoval, že dieru na Dúhovej budú riešiť vodárne a už im išla výzva.

Poslanec Adamčík odporúča opatrenie proti rozširovaniu čiernej skládky v lokalite Lesná ulica zakúpením zariadenia, resp. umiestnením rampy k tejto časti obce.

Poslanec Adamčík odporúča zakázať parkovanie na ihrisko pri kultúrnom dome vzhľadom na to, že deti ho často využívajú na hranie a športovanie, v čom im bránia zaparkované autá a tak isto môže dôjsť k úrazu. Odporúča aby zamestnanci úradu parkovali svoje autá pred kultúrnym domom aby parkovanie pred budovou úradu mohli využívať občania a nezaberali im miesto. Poslanec Adamčík upozorňuje na nevhodné parkovanie aj na tráve. Starosta odpovedá, že bude hľadať plochu pre parkovanie zamestnancov.

 

10.  Diskusia

Poslanec Adamčík sa pýta na vyžiadaný dokument k čerpaniu rozpočtu v roku 2014 na položku údržba miestnych komunikácii, kde podľa jeho vedomostí bolo schválených 80 000 € a čerpanie zaslané v elektronickej forme bolo cez 100 000 €. Kontrolórka sa pýta, prečo by to mala vedieť. Adamčík sa pýta na stanovisko kontrolóra či bolo porušené nariadeniem alebo zákon. Kontrolórka konkrétne neodpovedala, lebo to nemá v pláne kontrol. Starosta odpovedám, že poslanec Adamčík konštatuje, že bol porušený zákon ako sudca. Poslanec Adamčík sa pýta ešte raz ako laik, či nenastala niekde chyba.

Martina Koribská sa pýta na možnosť ohrevu domu smútku v zimných mesiacoch, alebo aspoň provizórne riešenie zabezpečiť ohrievače. Starosta hovoril, že môžeme prijať len také opatrenia, ktoré nebudú zásahom do stavby kvôli pamiatkarom. Starosta vidí riešenie v zakúpení niekoľkých ohrievačov. Poslanec Nosáľ sa zapojil do diskusie s tým, že by bol radšej sa výstavbu nového domu smútku. Poslankyňa Nedbalová upozornila, že väčšina občanov má iné priority ako dom  smútku. Poslanec Nosáľ reagoval, že sa mu nezdá efektívne investovať 10-20 000 € do ohrievačov. Poslanec Adamčík sa pýta ako vyzerajú 3 ohrievače za 20 000 eur.

Martina Koribská sa pýta na úpravy rigolov v obci. Starosta informoval, že nová posilnená partia VPP nastúpi budúci týždeň k zametaniu ulíc a následne sa presunú na údržbu rigolov. Starosta spomenul rigol na ulici MČT a navrhuje ho prekryť betónovými skružami a vytvoriť oddychovú zónu s lavičkami.

Starosta obce dal slovo občianke k jej žiadosti. Občianka žiada o splátkový kalendár k nedoplatku na obecnom byte za minulý rok. Ďalšou žiadosťou je posunúť termín na vyprázdnenie bytu. Poslankyňa Nedbalová sa pýta prečo toto nájomca neriešil skôr na čo odpovedala občianka, že to riešila ústne. Poslankyňa Nedbalová dáva návrh predlžiť nájom do konca roka so splátkovým kalendárom k dlhu na byte. Do konca roka má nájomca vyplatiť dlh na nájomnom na základe splátkového kalendára a na základe uznesenia z dnešnej schôdze, bez možnosti ďalšieho predĺženia.

Do diskusie sa zapojil predseda DHZ Rozhanovce Jozef Dancák a urgoval postúpenie garáže pre účely hasičského zboru a k stromom v obci. Tak isto odporúča riešiť zápach z kanálov na Košickej ulici.

Do diskusie sa zapojil ďalší občan, ktorý sa pýta na ukončenie oplotenia okolo základnej školy. Kontrolórka odporúča nech na tento účel minie prostriedky Základná škola, alebo treba s tým rátať pri návrhu rozpočtu. Poslanec Rabada pripomenul ústnu dohodu, že polovicu oplotenia si bude hradiť škola a polovicu v budúcnosti obec vzhľadom na to, že pozemok sa odčlení chodníkom v školskom areáli a vznikne priestor na park a parkovisko pre rodičov a tak isto že padol návrh použiť účelové prostriedky zo zelene na výstavbu plota. Kontrolórka reagovala, že prostriedky na zeleň sa minú na dokončenie oddychovej zóny na cintoríne, lebo inak prepadnú na čo ju poslanec Adamčík upozornil, že ona o tom rozhodovať nebude a že je podľa neho potrebné hlavne urobiť park a zeleň v areáli školy, ktorý dlhé roky chátra. Poslankyňa Nedbalová upozornila, že škola momentálne rieši opravu šatní čo potvrdil aj poslanec Rabada s tým, že o tom rozhodne rada školy. Adamčík sa pýta, či je termín do kedy máme minúť účelovo viazané prostriedky na zeleň a položil otázku ak nie je termín prečo by mali prostriedky prepadnúť kontrolórke obce na čo nedostal odpoveď. Kontrolórka odpovedala, že chodníky na cintoríne sa urobili z peňazí viazaných na zeleň, na čo poslanec Adamčík predložil čerpanie rozpočtu ktorý obdŕžal od ekonómky obce, v ktorom sa uvádza, že peniaze boli použité z rozpočtovej položky na údržbu komunikácií. Kontrolórka ďalej informuje, že o oddychovej zóne rozhodlo minulé zastupiteľstvo na čo sa Adamčík pýta akým uznesením. Odpoveď nedostal.

Do diskusie sa prihlásil Miroslav Šulík – pýta sa prečo nebola načas zverejnená zmluva so spoločnosťou, ktorá robila cestu na ulici Potočnej. Kontrolórka tvrdí, že zverejnenie podliehalo zaplateniu a že ona nezverejňuje. Tvrdí že účinnosť zmluvy je platenie faktúry nie zverejnenie. Šulík reaguje jeho názorom, že kontrolórka stále poučuje poslancov a občanov a správa sa ako keby riadila túto obec. Pripomína jej, že poslanci budú rozhodovať o tom kam pôjdu peniaze z rozpočtu. Ďalej boli zverejnené zmluvy o predaji pozemkov na základe uznesenia z minulej schôdze, kde na základe výmery v zmluvách chýbajú dva metre štvorcové. Starosta odpovedá, že dva metre štvorcové ostanú obci. Ďalej sa pýta prečo bola zverejnená zmluva o predaji o prenájme pozemku z apríla minulého roka v tomto roku. Tak isto reagoval na ďalšie zmluvy na obecnej stránke a pýta sa či ju niekto čítal pred podpisom, lebo podľa jeho názoru nie je pre obec výhodná. Ďalej reagoval na komisie obce, ktoré sú poradným orgánom a reaguje na poznámky kontrolórky poslancom, či im jednotlivé akcie schválila komisia, ich úlohy odporúča zapracovať do štatútu obce. Ďalej prispel podnetom do komisie verejného poriadku riešiť tehly na chodníku na ulici Pokroku. Ďalej na severnej ulici odpadnutý kábel, starosta reagoval, že to už nahlásil. Ďalej navrhuje aby sa vyhlásilo v rozhlase, aby si občania sami pozametali pred svojim domom a následne obec s multikárou pozbierala kamienky. Poslanec Rabada reagoval, že podnety na komisiu rieši vždy bezodkladne. Svoje závery dáva na riešenie starostovi resp. orgány činné v trestnom konaní.

Adamčík reagoval v diskusii na nejasné okolnosti podpisovania zmlúv a chýbajúce uznesenia na obecnej stránke. Vysvetlenie bolo, že asi nastala niekde chyba. Poslanec Adamčík odporúča pridať do uznesenia opravné opatrenia.  Pýtal sa pani kontrolórky, či nezanedbala svoje povinnosti. Tak isto sa pýta o akej ochrane osobných údajov chcela poslancov poučovať, keď osobné údaje štatutárov sú sústavne zverejňované na osobnej webovej stránke. Kontrolórka reagovala, že svoju prácu si robí len na určitý úväzok. Poslanec Adamčík odporúčal vykonávať práce v kompetencii kontrolóra a nie iné. Do diskusie sa zapojila poslankyňa Nedbalová, že kontrolórka má dodržovať zákon.

Do diskusie sa prihlásil občan Radomír Prekop, ktorý apeloval na dôsledné dopravné značenie na prechody pre chodcov. Starosta ho ubezpečil, že to bude predmetom stretnutia s úradmi.

Do diskusie sa prihlásil aj občan Rabada, ktorý sa pýtal na zberný dvor. Starosta reagoval, že zberný dvor je momentálne v štádiu projektovej dokumentácie a pripravuje sa. Ten sa predloží aj firme, ktorá realizuje zber odpadov, vzhľadom na to že sa majú podieľať na realizácii zberného dvora. Mal by sa nachádzať pri vstupe do areálu družstva.

Starosta ďalej oboznámil poslancov s požiadavkou umiestniť komunikáciu na pozemkoch občanov medzi družstvom a ulicou 1.mája, cestu do územného plánu obce. Zmeny a doplnky územného plánu ešte nie sú ukončené čiže je možnosť dokresliť v rámci zmeny územného plánu č. 7. Poslanci s tým vyjadrili súhlas.


 

 

V závere poslankyňa Nedbalová prečítala uznesenie obecného zastupiteľstva, ktoré obecné zastupiteľstvo schválilo hlasovaním

Hlasovanie o uznesení: za 7, zdržal sa 1, neprítomný 1.

 

Uznesenie pripravila Aneta Nedbalová a tú tak isto zverejním, vzhľadom na to že bude dosť rozsiahle.

 

pridané 21.3.2015