Téma: zápisky zo schôdze OZ zo dňa 29.4.2015 celý zápis

Téma: zápisky zo schôdze OZ zo dňa 29.4.2015 celý zápis

Pridávam moje zápisky zo schôdze OZ minulý týždeň. 

Zápisky sú stručným prepisom konania schôdze

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Rozhanovciach dňa 29.4.2015 v malej sále KD Rozhanovce 

Prítomní poslanci: Adamčík, Dugas, Rabada, Verebová, Záviš, Koribská, Nedbalová

Ospravedlnení poslanci: Husnaj, Nosáľ

Ďalej prítomní: Starosta obce V. Gazdačko, hlavná kontrolórka obce T. Kinlovičová, za obecný úrad p. Nagyová, p. Česláková, p. Halčišáková

Hostia: napočítal som 34 obyvateľov

 

Starosta otvoril schôdzu o 17:40 a predstavil návrhy na zapisovateľa a členov návrhovej komisie.

Následne prešlo k návrhu zmeniť body v programe.

 

Zapisovateľ: Adamčík, Overovatelia: Záviš, Rabada

Návrhová komisia: Dugas, Koribská, Verebová

 

Poslanec Adamčík navrhol zmenu programu (pôvodný program v prílohe č. 1) v nasledujúcom znení s návrhom na vypustenie bodu poučenie oprávnených osôb v zmysle zákona 122/2013.

1.     Otvorenie schôdze

2.     Žiadosti občanov

3.     Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva

4.     Viacročný rozpočet obce rokov 2015-2017

5.     Štatút obce – prerokovanie návrhu

6.     Rozšírenie kapacít materskej škôlky

7.     Hlasovanie o vyslovení dôvery hlavnej kontrolórke obce

8.     Interpelácie starostu a poslancov

9.     Abovské folklórne slávnosti

10.   Rôzne

11.   Diskusia

12.   Návrh na uznesenie

13.   Záver

 

Hlasovanie o novom programe schôdze - schválené jednohlasne.

Hlasovanie o zapisovateľovi a členoch návrhovej komisie – schválené jednohlasne.

Následne starosta vyzval prítomných občanov, aby predniesli svoje žiadosti. Za početnú skupinu občanov z ulice Záhradná vystúpil pán Spišiak a predniesol žiadosť na riešenie problému z nedostatočným odtokom dažďovej vody a k stavu vozovky.

Podľa vyjadrení obyvateľov táto ulica od roku 1975 a 1976 nemá odtokový rigol, aj keď pôvodne mala ulica naprojektovaný rigol aj s chodníkom. V prípade väčších zrážok dochádza k vytápaniu pivníc a podmáčaniu stavieb. Riešenie problému podľa prezentovanej žiadosti spočíva vo výmene vozovky a vybudovanie rigola. Ďalej sa uviedlo, že nápravou situácie na ulici Záhradná by došlo aj k riešeniu susedských sporov. Pán Spišiak odovzdal žiadosť s podpismi občanov starostovi. Starosta uviedol, že v rozpočte sú peniaze na vybudovanie nových komunikácii v obci, hlavne na hlavnej ulici. V tejto súvislosti avizoval poslanecký prieskum po jednotlivých uliciach, k prevereniu stavu jednotlivých ulíc.

K žiadosti občanov zo Záhradnej sa pridala pani Lacková z Krátkej ulice, ktorá upozorňuje na stav tejto komunikácie. Pýtala sa či avizovaná oprava na jar 2015 z minulého roka je stále vo výhľade. Starosta informoval, že o prednosti jednotlivých ulíc a poradí opravy rozhodnú poslanci po prieskume v navrhnutý deň. Pravdepodobný časový horizont riešenia odvodnenia a vozovky na uliciach oznámil starosta na jeseň tohto roka. Zberné žľaby navrhuje riešiť komplexne v závese všetkých ulíc vrátane Dúhovej, Stromovej, Ružovej a pod.

Pán Spišiak žiadal, aby obecný úrad dal stav ciest, kde si občania navozili hlinu do pôvodného stavu ato na náklady toho kto tam materiál navozil, resp. na náklady obecného úradu. Starosta pripomína, že situáciu preverí obec prieskumom a následne bude riešiť prostredníctvom obecného právnika. Pripomienky občanov starosta berie na vedomie vrátane pripomienky občanov, k žiadosti konzultovať prípadné projektové riešenie v súčinnosti s občanmi.

S ďalšou žiadosťou o súčinnosť obce vystúpil riaditeľ ZŠ a to k aktuálnej výzve na dotácie pre multifunkčné ihriská. Informoval, že má pripravené dva varianty 33x18, alebo 20x40 metrov. Podkladové práce spodnej stavby by boli v réžii buď obce alebo školy, všetky ostatné náklady by pokryl úrad vlády. Je možné žiadať od 30 až 50 tisíc eur. Pri väčšom rozmere je náklad 38 tisíc eur, pri menšom rozmere 30 tisíc eur. Pri väčšom ihrisku by obec musela prispieť zhruba 7000 eur z celkovej sumy.  V cene sú mantinely, oplotenie a aj osvetlenie. Navrhované umiestnenie predstavil na mieste asfaltového ihriska pri škole. Starosta doplnil riaditeľa a informoval, že všetky potrebné žiadosti a potvrdenia už má pripravené. Tak isto poznamenal, že žiada o dotáciu na odstránenie čiernych skládok. Z tohto dôvodu už bude mať niektoré potvrdenia pripravené a platné po dobu ďalších troch mesiacov. V závere svojho vystúpenia riaditeľ ZŠ pozval na desiaty ročník futbalového turnaja o pohár riaditeľa školy, ktorý sa bude konať 16.5.2015 pre rodičov a priateľov školy. Doplnil, že 7. mája až 11. mája budú dokončené nové šatne v budove školy.

 

Hlasovanie o zámere podieľať sa na výstavbe multifunkčného ihriska – schválené jednohlasne.

 

Za členov dobrovoľného hasičského zboru predstavil novinky predseda p. Dancák. Oznámil, že žiadal o budovu bývalej policajnej stanice a tak isto o žiadosti o vyradené vozidlo z ministerstva vnútra, ktoré by mohlo v prípade pridelenia slúžiť pre potreby občanov a obce. Tak isto informoval o materiálnom zabezpečení hasičov a prevzatí priestorov garáže pod zdravotným strediskom, ako novej zbrojnice. Členov DHZ Rozhanovce je momentálne 22, plus veľké množstvo detí od 8 do 15 rokov, ktoré sa ďalej môžu predbežne hlásiť na krúžok hasičov. (dhzrozhanovce@gmail.com) 

Ďalej informoval o žiadosti o dotáciu z ministerstva na hasičské auto a priestory ihriska pre tréning športovej činnosti hasičov. Prítomný zástupca urbariátu oznámil, že zmluva o prenájme ihriska s futbalovým klubom je platná do augusta a po jej vypršaní môže urbariát vstúpiť do rokovania o prenájme ihriska obci. OZ súhlasilo s podporou tomuto združeniu.

 

 

Prešlo sa k ďalšiemu bodu programu – a to kontrole plnenia uznesenia OZ z poslednej schôdze.

-          OZ žiadalo o predloženie zoznamu vozidiel a ich spotreby PHM na ďalšiu schôdzu – predložené 

-          Zákaz parkovania na ihrisku pri obecnom úrade – riešenie začne od mája, zákaz parkovania bude platiť po obede, do vtedy tam budú môcť parkovať rodičia, ktorí vozia deti do škôlky, v popoludňajších          hodinách má slúžiť na športové účely.

-          OZ poverilo poslanca Husnaja o riešení parkovania pri bytovke školská 3 – poslanec Husnaj nebol prítomný a tak riešenie resp. výsledok predstaví na ďalšej schôdzi

-          OZ žiadalo kontrolórku obce k doručovaniu dokumentov týkajúcich sa jej činnosti elektronickou formou – starosta odporúčal kontrolórke vyjadriť sa k tejto téme neskôr počas schôdze

-          OZ žiadalo starostu o odstránenie betónových zátarás na ulici Družstevná – starosta informoval, že zátarasy boli odstránené a nahradené rampou. V prípade potreby, je možné si kľúče od rampy prevziať na obecnom úrade. Ďalej informoval, že k podobnému riešeniu dôjde aj na konci Lesnej ulice, pre šírenie nepovolených skládok.

-          OZ žiadalo starostu o zaslanie programov obce elektronickou obce – starosta informoval, že toto sa nesplnilo, na opätovnú otázku z akého dôvodu nevedel vysvetliť (pôvodné programy obce nám neskôr priniesla nafotené pracovníčka obecného úradu v dostatočnom počte kópií)

-          OZ žiadalo starostu o hospodárnu reguláciu kúrenia v kultúrnom dome – splnené poučením zodpovednej osoby starostom.

-          Hlavná kontrolórka p. Kinlovičová sa vyjadrila k programom obce a k žiadosti zasielať dokumenty poslancom elektronickou formou, čo splnila zaslaním stanoviska kontrolóra k rozpočtu. Ďalej upozornila, že zrušenie poučenia povinných osôb z programu schôdze považuje za marenie výkonu a obráti sa na príslušné orgány. Poslanec Adamčík poznamenal, že poučenie neodmieta, ale mimo schôdze OZ, ako to žiadal aj naposledy. Pri vystúpení kontrolórky vznikla po niektorých vyjadreniach napätá atmosféra.

-          Kontrolórka obce požiadala o slovo a upozornila na viaceré nedostatky posledného uznesnia a nedostatky v návrhu rozpočtu čo vyvolalo napätie. 

-          Starosta prešiel k ďalším bodom uznesenia - OZ ďalej žiadalo zistiť možnosť prenájmu bývalej budovy služieb – starosta informuje, že užívateľ vypratá miestnosť do dvoch týždňov. Informuje, že má kľúče od priestorov a navrhuje obhliadku celej budovy poslancami, vzhľadom na to, že v poslednom navrhnutom termíne sa obhliadky nemohol zúčasniť.

-          OZ žiadalo finančnú komisiu vypracovať nový návrh rozpočtu v súčinnosti s ekonómkou obce v termíne 8.4.2015 – p. Nagyová informovala, že bola prítomná na prerokovaní nového návrhu rozpočtu. Poslankyňa Nedbalová informovala, že pani Nagyová poskytla všetky vyžiadané dokumenty k vypracovaniu rozpočtu a chýbajúce dokumenty k čerpaniu rozpočtu za minulé roky následne na jej žiadosť pani Nagyová doplnila do návrhu rozpočtu a na schválenie.

-          OZ žiadalo komisiu verejného poriadku o riešenie výskytu hlodavcov v bývalej budove policajnej stanice – komisia nestihla prejednať túto tému, podľa vyjadrenia predsedu komisie Rabadu, sa komisia zaoberala viacerými sťažnosťami o čom predložil aj zápis a k téme sa vyjadrí neskôr, pretože sa obrátil so žiadosťou na vlastníka budovy – políciu.

-          OZ žiadalo komisiu pre verejný poriadok riešením zabezpečenia venčoviska pre psov. Poslanec Rabada informoval starostu o obsahu zápisnice z rokovania komisie pre verejný poriadok, kde komisia zaujala stanovisko, ktoré skôr odporúča zakúpenie košov pre psie exkrementy, vzhľadom na to, že venčoviská by museli byť zriadené na viacerých lokalitách v obci, na čo obec nemá pozemky a v neposlednom rade by sa problém s exkrementami takto nevyriešil. Ďalej odporúča komisia zabezpečiť pravidelné oznamy v obecnom rozhlase k tejto téme a smerom k majiteľom psov.

-          OZ odporúčalo premiestniť kontajnery na separovaný zber pri starom kostole z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky – starosta informoval, že vytýčil nové miesto pre ich umiestnenie a ten sa uskutoční v dohľadnej dobe.

-          OZ odporúčalo zabezpečiť opravu výtlkov na miestnych komunikáciách – starosta informoval, že bod je v riešení a obec bude zákonným postupom obstarávať tieto práce prostredníctvom elektronického trhoviska. Ďalej upresnil, že obec práve v procese registrácie do tohto systému. Zároveň informoval, že súťaž na dodávateľa projekcie na nové chodníky bola obnovená v zmysle platných predpisov a v dohľadnej dobe bude ukončená.

-          OZ odporúčalo riešiť zberný dvor odpadov v obci a nepovolené skládky – počas schôdze starosta informoval, že obec požiada o dotáciu z envirofondu na likvidáciu nepovolených skládok. Tak isto informoval o postupe v príprave projektovej dokumentácie na zriadenie zberného dvora a o objednaní veľkokapacitných kontajnerov k likvidácii nepovolených skládok na ulici Lesná.

-          Ďalej k upozorneniu OZ k porušovaniu povinností hlavného kontrolóra starosta poznamenal, že uznesenie z poslednej schôdze podpísal, ale s výhradou k týmto bodom. Uviedol, že podľa uznesenia z minulej schôdze nie je dostatočne špecifikované o aké porušenie sa má jednať. Poslankyňa Nedbalová poznamenala, že do dnešného dňa nie je zverejnené na webovom sídle obce uznesenie z tejto schôdze a tak isto do desiatich dní mal, pripomienkovať uznesenie. Nasledovala búrlivejšia diskusia po ktorom požiadala starostu obce o predloženie dokumentu poslancom, v ktorom sa vzdala svojej funkcie a poďakovala za spoluprácu starostovi, poslancom aj vedeniu základnej školy. K vyjadreniu sa pridal starosta obce, ktorý sa tak isto poďakoval za doterajšiu spoluprácu a prácu hlavnej kontrolórky obce.

 

Bola vyhlásená prestávka.

 

Po prestávke požiadal o slovo poslanec Rabada, ktorý informoval o pripomienke niektorých občanov či je rozumné vybudovať multifunkčné ihrisko na mieste asfaltového ihriska. Ďalej informoval o tom, že umiestnenie po telefonickom rozhovore s riaditeľom ZŠ nie je isté.

 

Ďalej požiadal o udelení slova riaditeľke MŠ a vedúcej školskej jedálne, ktoré informovali o stave a potrebe investícii do vybavenie týchto prevádzok. Za jedáleň bolo spomenutá potreba investície do konvektomatu, prípadne opravy elektroinštalácie a nakladacej rampy, ktorá je potrebná vzhľadom na nároky výdaja stravy pre potreby ZŠ. Vedúca jedálne požiadala o navýšenie limitu v pokladni z 1500 na 2000 eur z operatívnych dôvodov. Riaditeľka škôlky sa vyjadrila k bodu programu a to rozširovaniu kapacity škôlky. Upozornila, že v prvom rade je dôležité investovať do terajších priestorov exteriéru, interiéru a vybavenia škôlky a až potom sa zamerať na jej rozšírenie. Ďalej informovala o počte žiadostí a kapacite škôlky pričom poznamenala, že otvorenie ďalšej triedy by znamenalo aj ďalšie náklady na mzdové ohodnotenie pracovníkov. K zvýšeniu školného sa vyjadrila, že v súčasnej situácii je školné 8,30 eur a navrhuje zvýšenie na minimálne 10 eur od nového školského roka. Poslanec Rabada reagoval poznámkou, že jednou z troch priorít v obci je aj rekonštrukcia škôlky. Informoval aj o vyčlenených prostriedkoch v návrhu rozpočtu vo výške 100 000 eur, ktoré navrhuje použiť na rekonštrukciu strechy a výmenu okien v letných mesiacoch. Poslanec Rabada ďalej priblížil počty žiadostí o prijatie do MŠ za minulé roky, kde v závere poznamenal klesajúci trend. V prípade otvorenia štvrtej triedy vidí hlavný prínos v prijatí všetkých detí a znížení počtu detí v triedach. Ďalej poznamenal, že tanečné štúdio by sa muselo presťahovať z priestorov škôlky, pričom nie je jasné kam by sa malo presťahovať. Ďalej poznamenal, že otvorenie by znamenalo aj jednorazové investície do vybavenia a pravidelné náklady na mzdy učiteliek.

 

Hlasovanie o zvýšení školného príspevku na 12 eur mesačne od septembra 2015 – schválené jednohlasne.

 

Ďalším bodom programu bolo prerokovanie viacročného rozpočtu obce na rok 2015 až 2017

Hlasovanie k tomuto bodu, bolo návrhom predsedkyne finančnej komisie a poslancov doplnené o pripomienky uvedené v uznesení z rokovania, za akých súhlasia s návrhom rozpočtu.

Hlasovanie - schválené jednohlasne.

 

Bod programu Štatút obce – prerokovanie návrhu. O slovo sa prihlásil poslanec Dugas, ktorý poznamenal, že návrh dokumentu obsahuje chyby a to že v pomenovaní obce sa vyskytujú aj iné obce a návrh odporúča prepracovať. Štatút obce poslanci po diskusii odporúčajú prepracovať návrh a presunúť na ďalšiu schôdzu vrátane rokovacieho poriadku vrátane zásad hospodárenia s majetkom obce.

 

Bod programu- Hlasovanie o rozšírení kapacity materskej škôlky.

Hlasovanie o návrhu rozšíriť kapacitu materskej školy o štvrtú triedu – za 1 (Rabada), proti 6 (ostatní prítomní).

 

Bod programu - Hlasovanie o vyslovení dôvery hlavnej kontrolórke obce – bod zrušený pre odstúpenie kontrolórky počas schôdze.

 

Bod programu - Interpelácie starostu a poslancov

Poslanec Adamčík interpeloval starostu v otázkach:

1.       V akom stave sa nachádza poskytnutie potrebných údajov pre vodárne k stanoveniu ceny za odpredaj obecného vodovodu – upresnil, že údaje budú k dispozícii v pondelok 4.5.2015

Následne osloví vodárne so žiadosťou o ďalšie stretnutie.

2.       Ďalej sa pýtal na stav sťažnosti k oprave vozovky na ulici Dúhová po opravách vodovodu vodárenskou spoločnosťou, zo záveru minulého roka. Starosta informoval, že sa sťažoval už dva krát a že predstavitelia vodárni by mali prísť počas nasledujúceho týždňa opraviť tieto úseky.

3.       Ďalej k oprave prasknutej steny škôlke a prasknutého potrubia – starosta informoval, že stena je už opravená a potrubie bude opravené v pondelok nasledujúci týždeň.

4.       Žiadosť o reklamáciu prác na prepojovacej chodbe v škôlke – starosta na poslednej schôdzi informoval, že práce bude informovať OZ o reklamácii. Starosta poznamenal, že práce bude reklamovať čo najskôr.

5.       Žiadosť o reklamáciu prác na popraskanej ceste na ulici M.Č.T. – starosta informoval, že komplexná správa k reklamácii je v súčasnosti v príprave vrátane úseku na ulici Blatná.

6.       Mlynský potok, spriechodnenie toku a oprava mostíka – odporúča v dohľadnej dobe zabezpečiť prečistenie povodia. Starosta informoval, že niektoré práce už začali v súčinnosti s verejnoprospešnými prácami o ďalších bude informovať.

7.       Žiadosť informovať o postupe pri zriadení zberného dvora v obci – starosta informoval, že projektová dokumentácia bude pripravená do polovice mája. K zmluvnému vzťahu s vývozcom komunálneho odpadu poznamenal, že s zúčastnil na stretnutí mikroregiónu, na ktorom bolo prejedná možnosť spoločného postupu pri vývoze komunálneho odpadu, ktorý by mohol byť výhodnejší pre viacero obcí, materiál k návrhu študuje. Zberný dvor by mal byť sprevádzkovaný v areáli družstva s výhľadom realizácie na jeseň tohto roka.

8.       Žiadosť zakúpiť projektov pre účely kultúrnych akcii a rokovania komisií a obecného zastupiteľstva – starosta berie na vedomie.

9.       Žiadosť zakúpiť fotopascu na monitorovanie lokalít, kde vznikajú nepovolené skládky – starosta berie na vedomie.

10.    Žiadosť zakúpiť nové úradne tabule pre informovanie občanov – starosta berie na vedomie.

11.    Žiadosť informovať o stave riešenia značenia prechodov pre chodcov – starosta informoval o stretnutí s predstaviteľmi kraja a polície, kde tieto orgány žiadali zakresliť žiadané značenie do projektovej dokumentácie ku chodníkom popri hlavnej ulici. O konkrétnych krokoch bude informovať na nasledujúcej schôdzi.

12.     Žiadosť poskytnúť zoznam zamestnancov obce - splnené počas schôdze starosta odovzdal zoznam zamesnancov.

 

Ďalší bod programu bolo prerokovanie zabezpečenia Abovských folklórnych slávností. Poslanec Dugas sa prihlásil o slovo a vo svojom vystúpení požiadal o zmeny v organizácii niektorých aktivít, hlavne v súčinnosti s kultúrnou komisiou a neopakovali sa chyby v organizácii z minulosti, hlavne týkajúce sa občerstvenia a aby priestor dostali najmä podnikatelia z obce a blízkeho okolia. Starosta zobral pripomienky na vedomie.

Bod schôdze Rôzne – v tomto bode bola prerokovaná žiadosť predajne na hlavnej ulici, ktorá plánuje rekonštrukciu. V sprístupnených materiáloch bola predstavená vizualizácia na zriadenie parkovacích boxov pred predajňou. Poslanci tento návrh zamietli z bezpečnostných dôvodov.

Ďalšou žiadosťou bola, žiadosť odpredať obecný byt na Školskej 1 nájomníčke, ktorá si urovnala svoje záväzky voči obci. Cena by bola stanovená znaleckým posudkom resp. v zmysle platných predpisov. OZ súhlasilo s odpredajom a prejedná cenu bytu na ďalšom zasadnutí v zmysle platných predpisov.

 

Diskusia

-          Počas diskusie sa poslanci dohodli na spoločnom stretnutí v termíne 8. máj, kde si prejdú jednotlivé úseky obce a dohodnú sa na prioritách v súvislosti s opravou miestnych komunikácii aj v súvislosti so žiadosťami prezentovanými v úvode zasadnutia.

-          Spomínali sa úseky pri pošte, M.Č.T. smer na Hrašovík, Krátka, Záhradná, Stromová, 19. Januára.

-          Ďalšia diskusia bola okolo parkovania – poslanec Rabada informoval, že v rámci osobného dohovoru občanom sa situácia zlepšila a žiada ešte preventívne oznamy v obecnom rozhlase.

-          Pri osobnom stretnutí s občanmi poslanec Rabada zaznamenal návrh umiestniť retardér na ulici 19. januára.  

-          Ďalej informoval o riešení sťažností k vraku osobného automobilu pri zdravotnom stredisku a susedských sporoch. Ďalej odporúčal informovať oznamom občanov k problému odtoku dažďovej vody zo striech a pozemkov do ulíc.

-          Ďalej prebehla diskusia ohľadom kolaudácii v lokalite Karamy. Starosta informoval, že našu obec preberie nová pracovníčka na stavebnom úrade.

-          Prebehla aj diskusia k žiadosti požiadať banky o zriadenie bankomatu v obci. Starosta informoval, že už žiadal o zriadenie bankomatu, ale nebolo mu vyhovené. Na teraz odporúča používať poštomat na pošte a funkciu cashback v miestnych potravinách.

-          Parkovanie pri bytovkách na školskej a akútne riešenie – bude prejedané za prítomnosti poslanca Husnaja, ktorí jednal s predstaviteľmi majiteľov bytov na Školskej 3, resp počas poslaneckého prieskumu.

-          Poslanci podali návrh pridať do uznesenia novú voľbu kontrolóra.

-          K diskusii sa prihlásil občan Miroslav Šulík, ktorý odporučil vstúpiť do opätovného rokovania o zriadení bankomatu v obci, v riešenia parkovania oznamom v rozhlase, umiestnenia retardérov na Dúhovej a tak isto odvodnenia tejto ulíc. Upozornil na slabú kvalitu zábradlia pri starom kostole a potrebu spevnenia.

-          Ďalej bol opäť prejednaný návrh vybudovať chodník okolo plota popri asfaltovom ihrisku v areáli základnej školy – členovia stavebnej komisie pripravia vizualizáciu pre ďalšiu diskusiu k realizácii chodníka a parku.

-          Starosta informoval o zmene v službe obedov pre dôchodcov. Od prvého mája si dôchodcovia platia celú sumu obedov za mesiac, čo si následne uplatnia na obecnom úrade, kde im bude preplatená suma vo výške čiastočnej dotácie od obce a to na základe všeobecne záväzného nariadenia.

-          Bol prejednaný návrh preveriť stav a vlastníctvo plota pri materskej škole – prejedná sa počas poslaneckého prieskumu 8.5.2015.

-          Prediskutoval sa aj stav vynechaného úseku štátnej cesty tretej triedy pred obcou – správa ciest informovala, že opravy sa uskutočnia do konca mája.

-          V závere bol predstavený návrh obecného časopisu, ktorý by mal ísť do tlače v priebehu tohto mesiaca.

-          Bola prediskutovaná sťažnosť pre neskoré príchody zamestnancov obecného úradu do práce – starosta upozorní.

-          Starosta informoval o personálnych zmenách – od 1.6.2015 sa zmení údržbár a pomocná sila v kuchyni.

-          Fotky z výstavy umelcov, odporúčajú poslanci vyvesiť v obecných budovách ako zdravotné stredisko, škola, obecný úrad a podobne.

-          Poslanec Rabada informoval o riešení posledného automatu v obci – rieši obecný právnik, posledná informácia hovorí o platnej licencii na prevádzku do roku 2016

Ďalej bol prejednaný návrh uznesenia – schválený jednohlasne.

Záver schôdze 22:45

 

pridané 5.5.2015