Téma: zápisky zo stretnutia so starostom zo dňa 31.7.2015

Téma: zápisky zo stretnutia so starostom zo dňa 31.7.2015

Pod dlhšom čase som bol za starostom pozisťovať čo a ako s rôznymi problémami a témami.

 • Reklámacia prác na prepojovačke firmou Pirostav - firma sa má dostaviť a opraviť nedostatky do 15.8.2015 
 • Malo by dôjsť aj k čiastočnej oprave elektorinštalácie taktiež do 15.8.2015
 • Webstránka obce - informoval som sa prečo stále neprišlo vyjadrenie či môžeme navýšiť hosting a riešiť novú webovú stránku obce - odpoveď bola, že to môžem začať riešiť
 • Prechod + zrkadlá + retardér - starosta mi zašle hotový projekt a v krátkom čase objedná zrkadlá pre umiestnenie na Robotníckej ulici - projekt zverejním. Ešte pripomeniem, že retardér na ulicu Zámočnícka obec neumistni, kvôli petícii občanov z tejto ulice. Zrkadlá objedná resp vysúťaží do 15.8.2015
 • Prednosta úradu - starosta oznámil, že za prednostu úradu už rieši a na túto funkciu si vybral Ing. Mgr. Miroslava Šulíka, malo by ísť o úväzok na 50% na dobu určitú. Viac k prednostovi neskôr ked budú známe všetky jeho kompetencie.
 • Pohľadávky - zoznam pohľadávok pripraví zamesnakyňa úradu a pošle mi ho v elektronickej podobe.
 • Výsledky dotázníka MAS OKO (miestna akčná skupina) - pýtal som sa na výsledok - údajne to ostalo visieť a pracovníci MAS dotazník nevypracovali
 • Statika Kultúrneho domu - zatiaľ starosta neobejdnal statika, bude to riešiť tiež do 15.8.2015 - Južná strana KD je totiž v opticky zlom stave a preto som ešte v Januári navrhoval statický posudok aby prípadná sanácia v predstihu ušetrila prostriedky za veľké opravy v budúnosti.
 • Obrazy z výstavy umelcov - už viackrát sme pripomínali, aby obrazy z výstavy umelcov zo zimy obec zavesila na skrášlenie obecných budov. Starosta oznámil že už vytipoval miesta a dá ich zavesiť čo najskôr (do 15.8.2015)
 • Dokumenty z verejného obstaravánia, ktoré som žiadal mi pripraví obecný úrad a zašle elektronicky.
 • Chýbajúce uznesenia a zápisncie - mám dohodnúť stretnutie s pracovníčkou OÚ a navrhnúť riešenie.
 • Obstarávanie k asfaltovaniu ciest - na opravy výtlkov ma byť do 10 dní pripravená súťaž. Na celé asfaltovanie po meškaní zabeypečia posudky k zadaniu súťaženiu zákazky tak isto do 10 dní.
 • Odvodnenie ulíc Záhradná, Dúhová, Ružová - projektant príde v pondelok na konzuláciu.
 • Vodárne - predaj vodovodu - v pondelok ide starosta na vodárne zistiť čo nové so znaleckým posudkom, ktorý si dali vypracovať vodárne.
 • Výzvy eurofondy a likvidácie odpadu - pýtal som sa či sa obec zapijí do aktuálnej výzvy na zetepľovanie budov - áno zapjí sa a začne súťažiť projektového manžéra. Žiadosť o dotáciu na likvidovanie nepovolených skládok si obec nepodala, ale údajne sa už zapojí do ďalšieho termínu...
 • Sťažnosť občana k zaneseným rigolom v správe kraja - zatiaľ neeviduje odpoveď z príslušného úradu.
 • Riešenie problémov z aprílového poslaneckého prieskumu - starosta zhodnotil, že toho v riešení veľa nepribudlo, ale bude sa snažiť o nápravu. 
 • Reklámacie popraskanej cesty MČT - starosta mi prepošle kópiu monitorovacej správy a údajne už zaslal reklamáciu doporučene zhotoviteľovi diela.
 • Územný plan zmenu č. 7 - záznamy z obstarania mi zašle obecný úrad a zmeny v elektronickej podobe tak isto čiže ich rozoberieme v osobitnom článku.
 • Zmluva na projekciu chodníkov cintorín a vizualizácia domu nádeje, ktorú som kritizoval v mojom blogu - zhotoviteľ údajne dielo nezaslal a preto zmluvu zruší resp. nezaplatí.
 • Budova služieb - podnikateľ sa už z budovi má vysťahovať (3 mesiace po limite). Na dvere som umiestnil nápis zákaz vstupu bez nájomnej zmluvy, dúfam že starosta už definitívne termín dodrží. Priestor som si chcel pozrieť ale starosta nemá kľúče...
 • Verejná schôdza občanov - starosta súhlasíl rozšíriť program schôdze z 18.8. aj na bežné otázky občanov, týkajúcich sa nielen územného plánu.
 • Žiadal som predložiť evidenciu sťažností a žiadostí - zašle mi obecný úrad elektronicky.
 • Pripomenul som dodržiavanie zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciam.
 • Kamery - chcel som vidieť stav kamier a obslužného pultu - pravdepodobne nefunguje zdroj, kamery snímajú ale nenahrávajú. Starosta vysvetlil že už sa pracuje na úprave projektu  k vysúťaženiu dodávateľa nového systému. (získali sme dotáciu 5 000 € od ministerstva)
 • Kúpa kosačky, nového auta pre komunálne práce - starosta súhlasí s návrhom zakúpiť kosačku na veľko plošné kosenie a jazdené vozidlo, ktoré by malo nahradiť obecný multicar. Komisia nech pripraví podklady.
 • V závere zhodnotil, že sa bude snažiť lepšie pracovať a riešiť spomenuté projekty a činnosti kde za posledné obdobie došlo k žiadnemu alebo veľmi malému posunu vopred. 
Všetky témy opäť prediskutujeme po 15.8.2015
 
pridané 1.8.2015