Téma: zápisky zo včerajšej schôdze OZ - viac v utorok ráno

Téma: zápisky zo včerajšej schôdze OZ - viac v utorok ráno

Kvôli pracovným povinnostiam nestíham zverejniť celé zápisky zo schôdze tak aspoň v krátkosti:

 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo:

 • žiadosť prítomných občanov za ulicu Záhradná, ktorí žiadajú riešiť odvodnenie a povrch komunikácie, stavebná komisia vec preverí do siedmych dní
 • žiadosť obyvateľov Krátkej ulice na riešenie povrchu vozovky, tak isto stavebná komisia preverí do siedmych dní
 • bod programu štatút obce - odporúčame prepracovať vzhľadom na chyby v návrhu v pomenovaní obce a iných nedostatkov
 • rozpočet obce s výhradami, ktoré budú uverejnené v uznesení zo schôdze - schválené
 • bod programu rozširenie kapacity MŠ o jednu triedu - neschvaľuje
 • informáciu riaditeľky MŠ a vedúcej jedálne o potrebe investícii do budovy a zariadenia - zapracované v rozpočte a schválené
 • žiadosť riaditeľa ZŠ o príspevok na výzvu z úradu vlády na vybudovanie multifunkčného ihriska - dotácia 5 percent obec, 95 percent štát - schválený príspevok v prípade, že žiadosť prejde na úrade vlády
 • pripomienky predsedu komisie pre kultúru a šport k organizácii folklórnych slávností
 • ďalej OZ berie na vedomie vyhlásenie hlavnej kontrolórky o odstúpení z funkcie
 • OZ nesúhlasilo so žiadosťou prevádzkovateľa prevádzkyna ulici SNP, vybudovať parkovacie miesta pred budovou obchodu
 • viac v rozsiahlejšom zápise cez víkend - oprava, viac až v ponedlok v noci resp. v utorok (nestíham)
 
Pridané 30.4.2015