Téma: zápisnica z novembrovej schôdze OZ

Téma: zápisnica z novembrovej schôdze OZ

Okrem poslednej scôdze som ostal dlžný ešte zápisky z predposlednej schôzdze a novembra.

 

ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ dňa 08.11.2018
1. Starosta otvoril rokovanie OZ a privítal prítomných
Starosta privítal prítomných.
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny
2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Starosta vyzval prítomných poslancov na doplnenie programu a navrhuje vypustiť bod 4. – predaj pozemku ulica Mierová, keďže znalecký posudok je už po lehote platnosti podľa zákona. Navrhuje ako bod 4. - zmenu účelu dotácie pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Rozhanovce.
Hlasovanie za program s úpravou:
Za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Návrhová komisia:
Ing. Aneta Nedbalová
Jana Verebová
Overovatelia zápisnice:
Ing. Rabada ....................................................
Mgr. Dugas ....................................................
Hlasovanie za zloženie komisií:
za: 8 (Ing. Adamčík, Mgr. Dugas, Ing. Nedbalová, Ing. Kolár, Verebová, Ing. Rabada, Ing. Záviš, PaedDr. Koribská )
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod 3. 3. úprava rozpočtu r. 2018
Ing. Bombová – poslancom bola elektronicky doručená 3. úprava rozpočtu. Nedostala žiadne pripomienky. Vyzvala prítomných poslancov na vyjadrenie prípadných pripomienok.
Poslanci bez pripomienok.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje
1. 3. úpravu rozpočtu r. 2018 podľa predloženého návrhu
2. celkové príjmy v sume 3 352 864,74 € a
celkový výdavky v sume 3 339 384,04 €
Za: 7 (Ing. Adamčík, Mgr. Dugas, Ing. Nedbalová, Ing. Kolár, Verebová, Ing. Rabada, Ing. Záviš )
proti: 0
zdržal sa: 1 (PaedDr. Koribská)
Bod 4. Žiadosť o zmenu účelu dotácie pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Rozhanovce
Starosta prečítal žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, žiadajú o zmenu účelu už schválenej dotácie – 2500 eur. Pôvodne bol účel dotácie - zakladanie, zemné práce na chrámovú vežu. Koncepcia sa zmenila po konzultácii s arcibiskupstvom – žiadajú o zmenu účelu na realizáciu kopuly chrámovej veže.
Starosta vyzval poslancov na pripomienky.
Poslanci bez pripomienok.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4, zákona č. 369/1990 Z. z. mení schválené uznesenie č. 26/2018, účel poskytnutia dotácie - na realizáciu kupoly chrámovej veže.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Adamčík, Mgr. Dugas, Ing. Nedbalová, Ing. Kolár, PaedDr. Koribská, Verebová, Ing. Rabada, Ing. Záviš)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Ing. Husnaj)
Bod 5. Návrh na schválenie VZN č. 1/2018 o určení názvu ulice Pod brehmi
Starosta odôvodnil potrebu schválenia názvu novej ulici, obyvatelia, ktorí potrebujú skolaudovať novostavby, potrebujú na to názov aj názov ulice. Zaužíval sa názov Pod brehmi.
Starosta predniesol návrh VZN.
Poslanci bez pripomienok.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Rozhanovce č. 1/2018 o určení názvu ulice: Pod brehmi.
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Adamčík, Mgr. Dugas, Ing. Husnaj, Ing. Nedbalová, Ing. Kolár, PaedDr. Koribská, Verebová, Ing. Rabada, Ing. Záviš )
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta poďakoval za účasť prítomným a ukončil rokovanie o 17:15.
Mgr. Milan Kič Viktor Gazdačko
prednosta starosta

 

pridané 16.12.2018