Téma: zápisnica z posledného rokovania OZ

Téma: zápisnica z posledného rokovania OZ

Doplnená ZÁPISNICA zo zasadnutia OZ dňa 27.09.2018

1. Starosta otvoril rokovanie OZ a privítal prítomných
Starosta privítal prítomných
2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Starosta vyzval prítomných na doplnenie programu
Ing. Rabada – predniesol návrh na zmenu programu, navrhuje vsunúť bod 3A. – podnety občanov
Starosta – navrhuje presunúť body 8. a 9. za bod 3A.
Hlasovanie za program s úpravou:
za všetci: 5 (Ing. Adamčík, Ing. Nedbalová, PaedDr. Koribská, Ing. Rabada, Ing. Záviš)
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
ospravedlnený :
Mgr. Matúš Dugas
Návrhová komisia:
Ing. Marek Rabada
Ing. Aneta Nedbalová
Jana Verebová
Overovatelia zápisnice:
Ing. Michal Husnaj
Ing. Matúš Adamčík
Zapisovateľka:
Mgr. Katarína Pružinská
Starosta vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali za zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Adamčík, Ing. Kolár, PaedDr. Koribská, Ing. Nedbalová, Ing. Rabada, Ing. Záviš)
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta si prešiel uznesenia z posledného zastupiteľstva, nevyplynuli mu žiadne úlohy.
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4, zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z posledného rokovania Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Adamčík, Ing. Husnaj, Ing. Kolár, PaedDr. Koribská, Ing. Nedbalová, Ing. Rabada, Ing. Záviš)
proti: 0
zdržal sa: 0
3A. Dopyty občanov
p. Getlík – informuje sa o stave ukončenia spracovania územného plánu
ZaD08 – pýta sa na možnosť prekonfigurovania ZaD 08 na spracovanie nového územného plánu, čo by pomohlo aj obci aj občanom a neodkladalo sa to na roky 2019 a 2020.
p. Ing. Sekeráková – odborne spôsobilá na proces spracovania ÚP, ZaD08 je jeden proces a druhý je ÚP, procesne to nie je možné prekonfigurovať, existujú iné vyjadrovania orgánov a iné etapy sú pri obstarávaní nového územného plánu
- vysvetlila celý proces spracovania Územného plánu
Getlík – vyjadrenia majú ten istý účinok?
Ing. Sekeráková – spracovanie nového územného plánu trvá niekedy aj 3 – 4 roky
- spracovanie ZaD 08 k ÚP je pred koncom, obec požiadala Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov o odsúhlasenie týkajúce sa záberu poľnohospodárskej pôdy
- do konca mesiaca 11/2018 by sa to mohlo schváliť
- OÚ odkontroluje celý proces obstarania ÚP a odsúhlasí ho
Getlík – aké príde stanovisko z OÚ?
Ing. Sekeráková – podľa nej odporučí obecnému zastupiteľstvo schváliť ÚP
Getlík – prečo bol tento proces taký dlhý?
Ing. Sekeráková – občania sa vyjadrovali, boli nespokojní, záleží aj aký predmet zmien je riešený v zmenách a doplnkoch
Getlík – je rozhorčený, že sa to rieši taký dlhý čas
Ing. Sekeráková – rieši sa viacero lokalít, tak aj tento proces bol dlhší
Starosta – proces je v záverečnom štádiu pred schválením, nie je možné do neho vstupovať, s novým OZ je možné riešiť nový ÚP
Žiadosť na odkúpenie pozemku – Grécko - katolícka cirkev, farnosť Rozhanovce
starosta - prečítal žiadosť – Grécko – kat. cirkev žiada o odpredaj pozemku pri súčasnom chráme, v súčasnosti majú tento pozemok prenajatý na dobu 10 rokov. Je na poslancoch či odpredaju daný pozemok, vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k tejto žiadosti.
Ing. Nedbalová – p. Pacák ju oslovil, je oboznámená so žiadosťou
Ing. Rabada – pýta sa na názor p. kontrolórky
HK – je potrebné zverejniť zámer predať obecný majetok, dať vypracovať znalecký posudok, kde sa pozemok môže predať najmenej za cenu podľa znaleckého posudku alebo vyššie, predpokladá že v tomto volebnom období sa to už nestihne.
Starosta – ide o jednu parcelu o výmere 911 m²
Ing. Rabada – je v žiadosti uvedené na aký účel bude slúžiť pozemok?
Pacák – nie je uvedené v žiadosti, ale táto parcela by slúžila na výstavbu chrámu. Tento úmysel bol riešený aj s kurátormi, obyvateľmi tejto obce, jeho úlohou je zistiť možnosti predaja od obce.
Ing. Kolár – súčasné OZ tu bude iba mesiac, nevie či je vhodné to teraz riešiť, je potrebné dať vypracovať geometrický plán a znalecký posudok, ktoré niečo stoja a budúce OZ to nemusí odpredať.
Ing. Nedbalová – zámerom sa zatiaľ nič nerieši.
Starosta – všetky náklady s prevodom majetku sa zohľadnia v zmluve a zaplatí to kupujúci.
HK – odporúča schváliť zámer
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4, zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje zámer odpredaja pozemku obce, parcely č. 800 k. ú. Rozhanovce, vedená na LV C 748 pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Rozhanovce.
za: 6 (Ing. Adamčík, Ing. Nedbalová, PaedDr. Koribská, Ing. Rabada, Ing. Husnaj, Ing. Záviš)
proti: 0
zdržal sa: 1 ( Ing. Kolár)
4. Zámer zámeny pozemkov Kostolná / SNP
HK – ide o verejný záujem vybudovať chodník, vstúpila do jednania s podielovými vlastníkmi. Neprichádza do úvahy zámenná zmluva, dohodli sa tak, že my od nich kúpime podiel 74 m2 a zároveň im predáme náš pozemok a doplatia rozdiel. Je to inak nepoužiteľná parcela z dôvodu umiestnenia podzemného vedenia rozvodov vody a kanalizácie.
Ing. Kolár – pýta sa, kto bude doplácať?
HK – p. Lengyelová a syn budú doplácať, obec kúpi 74m2 – 50 eur za m2 a obec predá po 20,36 za m2, takže doplatia cca 400 eur
Ing. Kolár – nesúhlasí s týmto doplácaním, dohodol s nimi že upustia pozemok na chodník, nebola reč o doplácaní
HK – je to už dohodnuté s p. Lengyelovou
Ing. Kolár – viacero ľudí bolo jednať, mne sa to podarilo a nie je fér, že budú doplácať, podľa neho je to neseriózne
Ing. Adamčík – dá sa to vyriešiť navýšenou cenou o 400 eur
Ing. Kolár – je to neseriózne, nebolo to jednoduché tú vec dohodnúť
Ing. Rabada – ak by sa dalo dohodnúť tak, tak by bol rád, ak by nedoplácali
Ing. Husnaj – bol pri rokovaniach a môže potvrdiť, že to nebolo jednoduché dohodnúť
Starosta – už sa urobili zmeny v pripravovanej zmluve
Ing. Adamčík – navrhuje prečítať uznesenie
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4, zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje predaj pozemku parcelu KN- „C“ č. p. 370/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m², zapísaného na LV 748, okres Košice – okolie, katastrálny odbor, vo vlastníctve Obec Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce, pre Lengyelová Mária, rodená Daňková za kúpnu cenu 20,36 €/m² spolu za 201 m ² vo výške 4092,36 € (slovom štyritisícdeväťdesiatdva eur a tridsaťšesť eurocentov).
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Adamčík, Ing. Husnaj, Ing. Kolár, PaedDr. Koribská, Ing. Nedbalová, Ing. Rabada, Ing. Záviš)
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4, zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje kúpu pozemku, časť parcely KN –„C“ č. p. 374, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m² v zmysle geometrického plánu na oddelenie parcely 374/5, číslo plánu 47/2018, vedeného na mapovom liste 2-8/12, vyhotoviteľ Miroslav Antolík, geodet, Košický Klečenov 15, autorizačne overeného Ing. M. Zemen, PhD, zo dňa 17.07.2018, úradne overeného Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor dňa 23.07.2018 Ing. Martina Olexová, pod číslom 1086/2018, zapísaného na LV 83, okres Košice – okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce, vedenom na Okresnom úrade Košice – okolie katastrálny odbor v podielovom vlastníctve Lengyelová Mária, rodená Daňková (podiel 2/3) a Rastislav Lengyel, rodený Lengyel (podiel 1/3) pre Obec Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce, za kúpnu cenu 50 €/m², spolu vo výške 3 700,00 € (slovom tritisícsedemsto eur).
Hlasovanie:
Za: 7 (Ing. Adamčík, Ing. Husnaj, Ing. Kolár, PaedDr. Koribská, Ing. Nedbalová, Ing. Rabada, Ing. Záviš)
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Návrh na odpredaj pozemku na ulici SNP
HK – prečítala návrh na kúpu 21 m² na ulici SNP, na základe geometrického plánu, spolu za 427,56 €, návrh zmluvy je odsúhlasený
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje predaj pozemku časť parcely KN – „E“ č. p. 3146/15, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 516 m², časť parcely KN – „E“ č. p. 3146/114, druh pozemku orná pôda o výmere 68 m², (novovytvorená parcela 173/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m² v zmysle geometrického plánu na oddelenie parcely 3146/15, 3146/114, číslo plánu 31/2018, vedeného na mapovom liste 2-7/32, vyhotoviteľ Ondrej Špak, 044 21 Nováčany 79, autorizačne overeného Ing. Peter Kompiš zo dňa 25. 06. 2018, úradne overeného Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor dňa 28.06.2018 Ing. Juliana Bučková, pod číslom 917/2018, zapísaného na LV 3215, okres Košice – okolie, katastrálny odbor, vo vlastníctve Obce Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce pre Ing. Ľudmilu Sekerákovú, SNP 87. 044 42 Rozhanovce, za kúpnu cenu 20,36 €/m², spolu vo výške 427,56 € (slovom štyristodvadsaťsedem eur a päťdesiatšesť eurocentov/m²).
za: 7 (Ing. Adamčík, Ing. Husnaj, Ing. Kolár, PaedDr. Koribská, Ing. Nedbalová, Ing. Rabada, Ing. Záviš)
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Vyhodnotenie 50. ročníka Abovských folklórnych slávností
Prednosta – 50. ročník je za nami, boli aj optimistickejšie očakávania na AFS, postupom a oslovovaním jednotlivých účinkujúcich sa prišlo na to, že ceny za vystúpenie sú vysoké, vykryštalizovalo sa to do takej podoby.
Rozhanovská svadba bola nosná téma – za režiséra bol oslovený p. Urban, so súbormi z okolia Košíc pripravil pásmo Rozhanovská svadba – kde boli prezentované jednotlivé etapy svadby. Pri generálnej skúške mal ešte obavy ako to dopadne, ale nakoniec to bolo oživenie AFS. V sobotu sa konala výstava fotografií, kde prispeli hlavne občania z dediny svojimi fotkami.
Rozpočet – 14074,- EUR – kde bol zahrnutý program, rekonštrukcia amfiteátra, strava...
Príjmy – 6635,- EUR, sponzori, dotácia z KSK
Rozdiel je 7439,- EUR
Kultúrne centrum Abova ako spoluorganizátor:
Výdavky 9491,- EUR,
Príjem – vstupné 3700,- EUR
Otázka je, či naďalej spolupracovať s KCA, alebo bude obec sama usporadúvať AFS. Podľa prednostu je spolupráca potrebná, pretože pre samotnú obec by bolo organizovanie takejto veľkej akcie dosť zaťažujúce.
Boli oslovení zástupcova KCA, je treba sa vyjadriť či spolupráca bude pokračovať alebo nie. Prednosta je za spoluprácu, aj keď má ešte rezervy, ale v konečnom dôsledku sa 50. ročník Abovských folklórnych slávností vydaril.
Starosta – vyzval prítomných na podnety, poznatky
PaedDr. Koribská – asi by malo rozhodnúť nové OZ.
Ing. Rabada – podľa neho obec nemôže vstupovať do tvorby programu, riadi to KCA.
Ing. Kolár – v minulosti sa menili sa zástupcovia – riaditeľ KCA, nebolo s kým jednať.
Ing. Adamčík – boli stretnutia pred konaním aj po, Mgr. Dugasovi sa vyčítalo viacero vecí, nebolo to zvládnuté ako by malo byť.
- spolupráca s KCA je podľa neho nula bodov, obec by mala vyberať vstupné, nemuseli by sme ho odvádzať do KSK
Ing. Kolár – navrhuje dohodnúť pravidlá na rokovaní kultúrnej komisie
Ing. Adamčík – mali by sme sami organizovať Abovské folklórne slávnosti
- bolo zbytočné budovať altánok, ktorý sa využije iba raz za rok, schodnejšie by boli stany, ktoré by sa použili aj počas iných akcií
Starosta – navrhuje odložiť toto rozhodnutie na ďalšie OZ, pouvažovať na organizovaním sami – obec
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4, zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie vyhodnotenie 50. ročníka Abovských folklórnych slávností.
za: 7 (Ing. Adamčík, Ing. Husnaj, Ing. Kolár, PaedDr. Koribská, Ing. Nedbalová, Ing. Rabada, Ing. Záviš)
proti: 0
zdržal sa : 0
7. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu obce Rozhanovce a čerpaní rozpočtu k 31.08.2018
Ing. Bombová – poslanci dostali v elektronickej podobe rozpočtové opatrenia aj čerpanie rozpočtu. Vyzvala prítomných poslancov na otázky.
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4, zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie Rozpočtové opatrenia starostu obce Rozhanovce č. 7 – 17 a informáciu o čerpaní rozpočtu obce Rozhanovce k 31.08.2018.
Hlasovanie:
za: 7(Ing. Adamčík, Ing. Husnaj, Ing. Kolár, PaedDr. Koribská, Ing. Nedbalová, Ing. Rabada, Ing. Záviš)
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Správa o kontrolnej činnosti
HK – prečítala hlavné body správy:
- kontrolovala sociálny fond, rozčlenil sa po odchode MŠ
- kontrolovala výber miestneho poplatku za rozvoj – medzi stavebným úradom a obecným úradom nie je dobrá spolupráca, obec dostala iba prehľad právoplatných stavebných povolení za prvý štvrťrok 2018, akonáhle je právoplatné stavebné povolenie, malo by sa poslať na obec
- spolupráca s pracovníčkou oddelenia PaM na Spoločnom obecnom úrade Beniakovce tiež nie je dobrá
- ul. Školská – pripravila 5 kúpnych zmlúv, z toho 2 boli ukončené aj zaplatené, prostriedky sú vedené na osobitnom účte a opäť sa použijú na zveľadenie obce
- pripravila aj ďalšie zmluvy na odpredaj pozemkov
- poskytla súčinnosť pri vyplatení jednorazovej sociálnej dávke – majiteľ domu, v ktorom vznikol požiar
- riešila všetky aktuálne veci
Ing. Rabada – dá sa aj spätne vyrubiť poplatok za miestny rozvoj?
HK – pokiaľ nepríde právoplatné stavebné povolenie, tak sa nedá, ale poplatok platí od 01.01.2018, takže spätne sa dá
Starosta – musí dohodnúť lepšiu spoluprácu medzi obcou a Spoločným obecným úradom
Návrh na uznesenie
OZ v Rozhanovciach v zmysle § 18f ods. 1, písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti.
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Adamčík, Ing. Husnaj, Ing. Kolár, PaedDr. Koribská, Ing. Nedbalová, Ing. Rabada, Ing. Záviš)
proti: 0
zdržal sa: 0
9. Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 1/2015 o pomoci v hmotnej núdzi
Starosta – obec prispieva dôchodcom na stravu, je to členené podľa kategórie výšky dôchodku, berie sa do úvahy aj súčet dôchodkov manželských dvojíc
HK – navrhuje doplnok schváliť s účinnosťou od 01.01.2018
Ing. Nedbalová – oslovila ju p. Halčišáková, zodpovedná za túto agendu, každoročne sa zvyšujú dôchodky a niektorí občania už vypadli z tejto kategórie, a tým už obec nemôže prispievať
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Doplnok k VZN č. 2/2015 o pomoci v hmotnej núdzi, príloha č. 2 s účinnosťou od 01.01.2019.
Za: 7 (Ing. Adamčík, Ing. Husnaj, Ing. Kolár, PaedDr. Koribská, Ing. Nedbalová, Ing. Rabada, Ing. Záviš)
proti: 0
zdržal sa: 0
10. Dopyty a interpelácie poslancov
Ing. Rabada – pýta sa, čo je nové v záležitosti rekonštrukcie MŠ
Starosta – v súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na ministerstve životného prostredia
Ing. Rabada – pýta sa, na možnosť stretnutia pred začiatkom rekonštrukcie MŠ s rodičmi a poslancami?
starosta – áno bude sa konať
Ing. Rabada – informuje sa ako prebehlo spojenie ZŠ a MŠ?
Starosta – p. riaditeľ Takács už poriešil všetky náležitosti - IČO, DIČ, boli ukončené pracovné zmluvy so zamestnancami ŠJ a MŠ a následne nové pracovné zmluvy dostali v ZŠ
Ing. Rabada – v akom stave sú líniové stavby, či sa ešte robí a kedy sa majú dokončiť?
Prednosta – termín ukončenia prác je do konca septembra, finišuje sa s lávkou, má sa dokončiť na budúci týždeň. Ešte sa má zrealizovať zábradlie na ulici Družstevnej a nakresliť značenie na parkovisku - Školská 2 a všetko je ináč hotové. Tiež ul. Krátka je dokončená.
Ing. Kolár – pýta sa na priebeh stavieb, ohlasy od občanov?
- sám má pozitívne ohlasy, stalo sa aj, že riešil veci za subdodávateľa stavby – Eurovia
- je potrebné urobiť viac zmien pri KD aj pri ZŠ
- termín dokončenia je do konca novembra 2018 ešte sa urobí výsadby pri ZŠ
- uskutočnilo sa stretnutie so stavebnou komisiou, ktorá prekonzultovala navrhované zmeny zhotoviteľom a odporučila prijať dodatok č. 2 k ZoD
- v zmluve je aj 2 ročná údržba drevín
HK – oproti plánovanej čiastke plánujete navýšiť faktúru?
Ing. Kolár – jedná sa asi o 5 % navýšenie oproti zmluve
Ing. Kolár – rozprával sa aj so zástupcami NDS a nemajú problém prispieť ešte ďalšie peniaze za výrub stromov pri stavbe diaľnice
Ing. Rabada – osobne sa mu to páči, pribudli parkovacie miesta, ktoré boli potrebné, pretože doteraz bolo parkovisko stále obsadené
Ing. Nedbalová – upozorňuje na vydláždená plochu pri ZŠ, či nie je možné dať tam nejaké zábrany, kvôli parkovaniu a otáčaniu vozidiel, ktoré ohrozuje deti pohybujúce sa v tomto priestore
Ing. Rabada – priznáva že sa na tejto ploche otáča s vozidlom
Starosta – uznáva, že je možné tam osadiť zábrany. Chce veci dotiahnuť do konečného štádia, zvýrazniť prechody pre chodcov kontrastným podkladom, aby sa zvýšila bezpečnosť
Ing. Nedbalová – pýta sa na stav rekonštrukcie hasičskej zbrojnice?
Starosta – firma, ktorá ju bude rekonštruovať už prevzala stavbu, mali by začať od strechy, do konca novembra 2018 by mali ukončiť rekonštrukciu strechy kvôli zúčtovaniu dotácie. Rekonštrukciu strechy zdržuje nebezpečným azbest, je potrebné tam vybaviť povolenie na likvidáciu.
Ing. Nedbalová – pýta sa na rekonštrukciu strechy na Obecnom úrade?
Starosta – od 28.9.2018 by mali začať
Starosta – prevádzka obecného úradu bude musieť byť prispôsobená rekonštrukcii, termín na dokončenie prác je 1 mesiac.
Prednosta – strechu budú odkrývať postupne, kvôli prípadnej nepriazni počasia
Ing. Nedbalová – upozorňuje na dieru na ulici M. Č. Trenčianskeho - už 5 mesiacov, zostala po oprave Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti
Ing. Adamčík – tiež na ulici Mlynskej je veľká diera
Starosta – stále urguje VVS. a. s., ich stanovisko je, že pokiaľ sa nazbiera viacero opráv vozovky, tak sú ochotní to prísť urobiť
Ing. Nedbalová – upozorňuje na chodník na ul. Robotníckej, bol zarastený burinou aj konáre vŕby zasahovali do chodníka
Ing. Nedbalová – výsadba je krásna, len či sa bude v budúcnosti kto o túto výsadku starať?
Ing. Kolár – 2 roky je to zahrnuté v zmluve, a potom dúfa, že sa to porieši
Starosta – prečítal žiadosti
Správa ciest KSK – žiada o predbežný súhlas na zriadenie cestmajsterstva v areáli AT Abov, potrebujú súhlas, aby mohli konať, chcú vybudovať priestory na posypový materiál, priestory na garáže áut a výstavbu prízemnej administratívnej budovy.
Starosta podmieňuje súhlas s realizáciou tým, že nákladné autá budú vchádzať/vychádzať bránou pred vstupom do obce. Myslí si, že je to výhoda pri zimnom posype, že budú v obci. Tiež vieme apelovať na KSK, aby sa starali o rigoly, za to že obec umožní zrealizovať cestmajsterstvo.
Ing. Rabada – to sú pozemky AT Abov?
Starosta – pozemky sú pri spoločnosti Prifol, pozemky vlastnia cudzí občania, predbežne už s nimi jednali, len potrebujú súhlas obce. V územnom pláne obce je táto lokalita riešená ako priestory na priemyselné budovy.
- musia mať súhlas aj od spoločnosti AT Abov
- v blízkosti je obytný dom – p. Kónya
Občan Gazdačko – vyjadruje súhlas so zriadením.
Starosta vyzval poslancov, aby sa k zámeru vyjadrili.
Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas so zriadením Cestmajsterstva Rozhanovce pre oblasť Košice – okolie na pozemkoch evidovaných v katastrálnom území Rozhanovce, obec Rozhanovce, okres Košice - okolie.
Pozemkové spoločenstvo – plot ihrisko
Starosta – prečítal žiadosť Pozemkového spoločenstva – vyjadruje žiadosť o odstránenie, prípadne preloženie, a tiež, že pozemkové spoločenstvo má záujemcu o kúpu plochy celého ihriska
Ing. Rabada – nerozumie, že neboli prizvaní k výstavbe plota?
Starosta – uzrozumení boli, predseda tam pri výstavbe plota bol, dohodli sa že sa plot robí v hraniciach starého oplotenia, priestor sa skultúrnil, vyviezol sa odpad a teraz sa ozvú, že majú kupujúceho
Ing. Kolár – hranica ide cez rómske pozemky
Ing. Rabada – majú záujemcu o kúpu?
Starosta – v územnom pláne sú tieto pozemky vedené ako plochy pre športové využitie
Ing. Adamčík – zmluva s pozemkovým spoločenstvom je podpísaná zmluva do konca roka
– je to nová informácia že už ihrisko predávajú, ak sa rozhodnú predať, tak to rešpektuje nedá sa nič robiť je to ich majetok nie obecný
Ing. Adamčík – má ihriská v zálohe, kde môžu futbalisti dohrať sezónu a ukončiť činnosť ak to bude nezvratné
Ing. Rabada – je to úloha pre budúce zastupiteľstvo
Ing. Kolár – ak rozhodne nadpolovičná väčšina vlastníkov pozemkového spoločenstva, tak môžu predať
Starosta – posledné zastupiteľstvo v tomto volebnom období by malo byť posledný štvrtok v októbri - 25.10.2018
11. Rôzne
Ing. Rabada – na Deň obce vystupovala skupina Bubbles, bola im sľúbená odmena 200 eur, ale keďže nemajú IČO, tak im honorár nemohol byť vyplatený, nemal byť na základe čoho vyplatený
- navrhuje odmenu Mgr. Dugasovi – predsedovi kultúrnej komisie - 200 eur, ktorý potom svoju odmenu vyplatí chlapcom zo skupiny Bubbles
Ing. Nedbalová – Matúš Dugas je tu už 4 roky a vie ako sa to má riešiť, na základe objednávky, ak to tak neurobil je to jeho problém
HK – opakovane porušuje rozpočtové pravidlá, mal zabezpečiť firmu, ktorá na základe objednávky môže dostať honorár za vystúpenie
Ing. Nedbalová – niečo sa dohodne a on to potom zruší, má sa to riešiť pred akciou a nie teraz po akcii
Ing. Rabada – chlapci nedostali zaplatené a teraz to vrhá zlé meno na obec Rozhanovce
Kolár – navrhuje nechať hlasovať za návrh Ing. Rabadu
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje odmenu pre Mgr. Matúša Dugasa za zorganizovanie akcie Deň obce Rozhanovce vo výške 200 Eur.
za: Verebová, Ing. Rabada, Ing. Záviš, PaedDr. Koribská, Ing. Kolár
proti: Ing. Nedbalová
Zdržal sa : Ing. Adamčík
Starosta ukončil zastupiteľstvo o 19:05
Mgr. Milan Kič Viktor Gazdačko
prednosta starosta

 

pridané 3.10.2018