Téma: doplnená zápisnica z posledného rokovania OZ

Téma: doplnená zápisnica z posledného rokovania OZ

ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ dňa 31.01.2019
1. Starosta otvoril rokovanie OZ a privítal prítomných
Starosta privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku.
Vyzval p. Sekeráka, aby podpísal sľub poslanca. Starosta prečítal sľub poslanca. Pán Sekerák podpísal sľub a prevzal osvedčenie o zvolení za poslanca.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta vyzval prítomných na doplnenie programu.
Ing. Rabada – navrhuje bod 3 alebo 4 - dopyty občanov
Starosta – v platnom rokovacom poriadku nie je zakotvený priestor pre občanov.
JUDr. Sekerák – navrhuje doplnenie do programu – doplnenie členov jednotlivých komisií
Starosta – bude sa to riešiť v bode rôzne
Hlasovanie za návrh na zmenu programu:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta navrhol členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľku
Návrhová komisia:
Ing. Aneta Nedbalová,
Ing. František Nosáľ
Ing. Marek Rabada
Overovatelia zápisnice:
Ing. Jozef Maščák ......................................................
Ing. Milan Tóth ......................................................
Zapisovateľ:
Mgr. Katarína Pružinská
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
3.Kontrola plnenia uznesení
Starosta - po ustanovujúcom zasadnutí neboli prijaté žiadne uznesenia, ktoré by bolo treba kontrolovať
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
4. Dopyty občanov
p. Buči – Krátka 12, dôvod prečo sa zúčastnil OZ je cesta a chodník. 5 rokov sa snaží získať prísľub, že sa bude robiť cesta alebo chodník. 2x sa to riešilo navezením sute, ale realizovalo sa to až v novembri. Po preštudovaní rozpočtu, zistil, že sa s ul. Krátkou v rozpočte neráta. Lokalita Krátka, kde je cca. 40 domov. Je rád, že sa opravujú chodníky, ale prekvapilo ho, že sa rieši oprava niektorých chodníkov, ale opäť nie ul. Krátkej, ktorá je obecná. Navrhuje, aby sa doplnila do rozpočtu. Plánuje sa chodník na ul. Jarnej, ktorá je ulica bočná a je tam 9 domov a ide sa tam robiť chodník.
Ing. Maščák – o aký dlhý úsek sa jedná?
p. Buči – urobil sa úsek po koniec cintorína, odhadom 160-200 m. Navrhuje aspoň každý rok 50m.
Starosta – nie je to posledná cesta, ktorá nemá povrchovú úpravu. Na všetky cesty nie sú prostriedky. Polovica je urobená, druhá polovica sa plánuje urobiť.
Ing. Adamčík – na stavebnej komisii sa dohodlo na čiastke, ktorá sa vyčlení na tieto položky. Prišla ponuka od spoločnosti Eurovia, navrhujú systém financovania, podľa ich prezentácie sa dohodne či sa bude riešiť viacero ciest. Pokiaľ bude táto ponuka výhodná, tak sa o tom môže rokovať. Zatiaľ nevie nič sľúbiť. Tento rok je vyčlenených cca. 120 000 € na líniové stavby.
p. Buči – ak to zhrnie, tak pokiaľ Eurovia nedá výhodnú ponuku, tak sa neurobí nič. Chcú cestu.
Ing. Rabada – OZ nevie momentálne dať odpoveď.
p. Buči – chce len aby sa to doplnilo do rozpočtu, že sa bude táto cesta v budúcnosti riešiť.
Starosta – zapísaná môže byť aj ul. Krátka, ale bez finančného krytia. Keď sa podarí vyjednať dobré pozície s Euroviou, tak sa tam dá zahrnúť.
Ing. Adamčík – teraz to uzavrime a uvidíme čo sa bude dať urobiť. Rozpočet sa dá meniť, položky sa dajú navýšiť aj počas roka.
Ing. Maščák – vychádzalo sa z cien, ktoré boli v minulom roku. Zoznam ulíc nie je nemenný a dá sa tam ulica doplniť.
Ing. Nosáľ – pekne prosí p. Bučiho, aby ostal do konca diskusie, kde sa budú predkladať aj iné požiadavky. Chápe ho, ale okrem Krátkej ulice musí obec riešiť aj iné oveľa väčšie investície.
JUDr. Sekerák – prvýkrát počuje o tejto problematike, najprv sa to prediskutuje na stavebnej komisii a následne sa dá na to pozrieť
Mgr. Takács , riaditeľ ZŠ – niektorí poslanci ho oslovili, aby objasnil riešenie prístavby ZŠ. Je nutné nájsť riešenie neriešiteľného problému, ktorý nastane 01.09.2019. Po schválení obedov zadarmo, a tiež po schválení projektu nové učebne, ktorý škola získala. Zriaďovateľ zodpovedá za to, aby sa strava deťom poskytla. Predniesol požiadavky hygieny na zabezpečenie stravy. Predpoklad je cca. 500 obedov denne od septembra.
Za projektovú dokumentáciu na prístavbu dali 14 000 €, je pripravená a žiada poslancov, aby zvážili, ako sa to dá riešiť. Prístavbou by sa vyriešilo veľmi veľa vecí. Spomenul ZUŠ, kmeňové učebne, odborné učebne, ŠKD, knižnicu. Za posledných 5 rokov pribudlo takmer 100 žiakov. Oslovil Ministerku školstva, odkázala ho na pána Ravasza, splnomocnenca vlády, ale keď s dozvedeli koľko máme Rómov - 15%, tak nepochodili. Škola tiež vie ušetriť určité finančné prostriedky, zabezpečiť vybavenie učební. Kmeňové učebne sú tiež problém – navýšené počty žiakov v triedach. Prepojenie telocvične so školou by bolo tiež výhodou pre žiakov. Je to problém, vie, že sa jedná o veľa peňazí. Je to vec zriaďovateľa.
Ing. Maščák – má 2 otázky. Percentuálne zastúpenie čo sa týka rozhanovských detí. Termín realizácie projektu – nové učebne.
Mgr. Takács - 50-58% z celkového počtu detí je z Rozhanoviec, začiatok realizácie je 02/2019 a koniec najneskôr 03/2020. Po tomto termíne sa peniaze musia vrátiť. Nevie či sa dá posunúť termín realizácie. Zisťoval možnosti verejného obstarávania, za 2 mesiace je možné dokončiť VO.
Ing. Nosáľ – jednalo sa na obci, kde by sa dali zriadiť tieto učebne, napr. v knižnici v KD? Ohľadom obedov zadarmo - tak ako to nestihnú Rozhanovce, tak aj ostatné obce. Na konci sa dostane k tomu, že obec musí nájsť v rozpočte prostriedky a riešiť aj iné priority. Obec môže čerpať úver do výšky 60% bežných príjmov. Obec sa úverovo vyblokuje na akúkoľvek inú činnosť.
Tóthová, vedúca ŠJ - prosí nových poslancov, aby sa prišli pozrieť ako sa varí, transportuje strava a obeduje v jedálni. Od 01.09.2019 pribudne ďalších 150 obedov.
Starosta – kapacita kuchyne je na maxime
Tóthová – v kuchyni by sa to dalo riešiť, tým že je veľká, nakúpením nového vybavenia – konvektomat, kotol.
Ing. Rabada – uvedomujeme si vážnosť situácie. Budeme to riešiť, musí sa to prediskutovať, bez úveru to určite nepôjde.
JUDr. Sekerák – postavením prístavby sa navýši aj kapacita?
Mgr. Takács – sú tam zahrnuté aj kmeňové učebne, odborné učebne, kuchyňa a jedáleň
Ing. Nosáľ – do doby splatenia úveru, obec nie je možné zobrať žiadny iný úver
HK – žiadne iné požiadavky občanov sa nebudú môcť riešiť počas splácania úveru
Ing. Nedbalová – školu je potrebné podporovať, v 4 obciach kde pracuje to takto funguje aj s úverom a je to možné utiahnuť
Ing. Tóth – pri schválení ÚP, pribudne nová výstavba, a tým aj nové deti
Ing. Nedbalová – veľa ľudí nemá skolaudované stavby, je potrebné robiť osvetu, aby si ľudia zmenili trvalé pobyty do Rozhanoviec, čím sa zvýši aj príjem na podielových daniach
Mgr. Takács – jednalo by sa o poslednú veľkú investíciu do školy na desaťročia, bežné opravy si vedia pokryť z vlastnej réžie
Ing. Nosáľ – je potrebné dať prepočítať možnosti úveru ekonómovi. Bude nutná aj rekonštrukcia zdravotného strediska, takže možno ďalší úver
HK – podporuje aktivity školy. Rozpočet bol zverejnený, bolo potrebné dať návrh. Ak teraz schváli tento rozpočet, tak tam nebude zapracovaná požiadavka na úver
Mgr. Takács – upozorňuje na vyjednanú možnosť sponzorsky získať betón zo stavby diaľnice na základy prístavby. Čo už nebude možné po ukončení prác na diaľnici.
JUDr. Sekerák – zasadla finančná komisia, kde výsledkom je tento rozpočet. Absentovala syntéza, aké sú priority. Záver je ten, že nie sú jasné priority. Veľa návrhov a žiaden výsledok.
Ing. Adamčík – na komisii sa pýtal, že kto je za úver na prístavbu, ale väčšina chcela počuť pána riaditeľa
HK – prosí si o podklady, banka neposkytne úver bez stanoviska hlavného kontrolóra obce
Ing. Adamčík – je treba poveriť osobu na verejné obstarávanie aby sa zistila konečná cena a potom rozmýšľať z čoho to zaplatiť
JUDr. Sekerák – pýta sa p. starostu aký je jeho názor. Za alebo proti úveru?
Starosta – je postavený pred ťažkú vec, ak sa to neporieši, tak sa bude porušovať zákon. Deti sú naše, je to priorita.
ThLic. Pacák – nerieši taký akútny stav ako p. riaditeľ. Zo strany cirkvi išli na obec žiadosti 3. Farnosť plánuje mať svoju klubovňu. Ide o priestor knižnice v kultúrnom dome. Ak nebude iný záujem, tak by to chcel využiť na farskú pastoráciu.
Ing. Rabada – nevidel žiadosť, je tam uvedená výška nájmu alebo doba nájmu?
ThLic. Pacák – do vybudovania chrámu by využívali tento priestor.
p. Lovaši – prišiel ohľadom územného plánu. Zaujíma ho stav na Bunkove, aký je stav týchto pozemkov.
Ing. Maščák – je to už zakotvené v predchádzajúcich zmenách územného plánu - predĺženie ulice Záhradnej
Ing. Rudišin –zaujíma ho cestu pozdĺž ulice 1. mája
Ing. Maščák – cesta je zakreslená v územnom pláne
5. Správa o činnosti obecného úradu od ostatného zasadnutia OZ
Posledné zastupiteľstvo sa konalo v 12/2018. Po voľbách sa konali vianočné trhy, pripravila sa ľadová plocha pri Obecnom úrade, doplnilo sa viac svetiel. Zabezpečoval sa posypový materiál, soli, drva. Koordinovali sa práce na ul. M. Č. Trenčianskeho – hasičská zbrojnica. Znalecké posudky na odpredaj pozemkov p. Lengyelová, p. Petercová, byt po p. Rusnákovej. Odstraňovala sa porucha a na zdravotnom stredisku, zatekanie do ambulancie, riešila sa komplet výmena elektroinštalácie. Dokončila sa výmena elektrických rozvodov na obecnom úrade, vymaľovanie priestorov. Nájomná zmluva s urbariátom. Porada na KSK ohľadom dotácie na AFS.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Stanovisko HK k návrhu viacročného programového rozpočtu obce Rozhanovce
HK - predniesla stanovisko k predloženému rozpočtu 2019. Bol spracovaný v súlade so zákonmi.
Informačná povinnosť bola dodržaná, bol zverejnený na úradnej tabuli aj webe obce.
Návrh bol zostavený na základe rozpočtovej klasifikácie.
Konštatuje, že je prehľadný, transparentný a vychádza z ekonomických možností obce.
Celkový rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. HV je prebytok 272,52 €.
Odporúča zmapovať pohostinstvá, umiestnenie nevýherných prístrojov.
V oblasti odpadového hospodárstva – zberný dvor, veľké výdavky na odvoz odpadu.
Energie v dome smútku - v minulom roku je to 20 000 tisíc eur na elektrickú energiu, je to vysoká čiastka. Je rozpočtované nové chladiace zariadenie v dome smútku. Nájsť príčinu tak vysokého účtu.
Budeme nútení rozpočtovať prostriedky na úver pre prístavbu Základnej školy.
Odporúča ho v tejto podobe schváliť.
7. Návrh programového rozpočtu obce Rozhanovce
HK - žiadne písomné pripomienky neboli doručené. Bol prerokovaný.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 18f ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020,2021.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje programový rozpočet pre rok 2019 podľa predloženého návrhu celkový rozpočet včítane FO vyrovnaný v objeme:
Príjmy: 3 209 856,14
Výdavky: 3 209 580,62
HV: 275,52
berie na vedomie návrh programového rozpočtu pre roky 2020-2021 podľa predloženého návrhu.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 01/2017 i určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na kalendárny rok 2019
Prednosta – oboznámil prítomných s návrhom dodatku, návrh bo zverejnený na úradnej tabuli a webe obce.
Ing. Nedbalová – je potrebné upraviť § 4 a 6.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 6zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje predložený návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 01/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so zapracovaním pripomienok na zmenu a doplnenie § 4 a § 6.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
9. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 03/2016 o určení výšky mesačného príspevku zák. zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Obec Rozhanovce
HK – návrh bol zverejnený, pripomienky neboli vznesené. Spolu s vedúcou ŠJ návrh prekonzultovali – v dodatku navrhuje vypustiť bod 7 ..a v bode 8 doplniť znenie a v článku 4 bod c) doplniť do príručnej pokladne u vedúcej ŠJ.
Ing. Adamčík – osvojil si návrh pani kontrolórky
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 03/2016 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Rozhanovce
- s pripomienkou doplniť v čl. 4 bod c) hotovostne – do príručnej pokladne u vedúcej ŠJ.
- vypúšťa sa bod 7
- bod 8 sa dopĺňa o znenie:
Úhrada stravného za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením školskej dochádzky a žiaka, ak žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi sa od 01.01.2019 dotuje podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
10. Predaj pozemku PhDr. Petercová
PhDr. Petercová požiadala o odkúpenie dielov vo vlastníctve obce.
HK - zámer nie je potrebné schváliť, len musí byť vyvesený na úradnej tabuli, pripravila návrh uznesenia.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach schvaľuje v zmysle ustanovení § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemku časť parcely KN „C“ č. p. 383/67, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4172 m², časť parcely KN „C“ č. p. 380/3, druh pozemku záhrady o výmere 57 m², časť parcely KN „C“ č. p. 833/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2881 m² (z parcely 383/67 odčlenený diel 1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m², z parcely 383/67 odčlenený diel 2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m², z parcely 380/3 odčlenený diel 3, druh pozemku záhrady o výmere 43 m², z parcely 833/1 odčlenený diel 4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m² v zmysle geometrického plánu na pričlenenie oddelených pozemkov diel 1 ku parcele číslo 383/198 a diely 2, 3, 4 ku parcele č. 383/199, číslo plánu 12/2010, vedeného na mapovom liste 2-8/21, vyhotoviteľ Ing. Štefan HUT, 04011 Košice, Toryšská 6, autorizačne overeného Ing. Štefan HUT zo dňa 21. 06. 2010, úradne overeného Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor dňa 19. 07. 2010 Ing. Silvia Spišáková, pod číslom 680/2010, zapísaného na LV 748, okres Košice- okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce, vedenom na Okresnom úrade Košice – okolie, katastrálny odbor, vo vlastníctve Obce Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce, pre PhDr. Štefániu Petercovú, bytom Mierová 1, 044 42 Rozhanovce, za kúpnu cenu 20,28 €/m², spolu za 184 m² v sume 3 732,24 € (slovom tritisícsedemstotridsaťdva eur a dvadsaťštyri eurocentov).
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
11. Plán kontrolnej činnosti
HK – bol zverejnený na obecnej tabuli, pripomienky neboli vznesené.
Vyzvala na doplnenie prípadných pripomienok.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
12. Správa o kontrolnej činnosti
HK – bola predložená v písomnej podobe. Zo zákona je povinná prekladať súhrnnú správu za minulý rok.
HK – okrem kontrolnej činnosti vykonáva aj inú činnosť z vlastnej vôle a dobrej spolupráce.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 18f ods. 1, písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
13. Návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúce zmluve o vecnom bremene pre nájomcu Národná diaľničná spoločnosť a. s.
Starosta – pozemky dočasne zabrala to NDS a. s. počas výstavby diaľnice
Nosáľ – zmluva je za 3 roky, je predpoklad že NDS a. s. bude doplácať, alebo či sa zmestí do tohto termínu
Starosta – nevie, júl august sa má demontovať betonárka, mal by sa dodržať termín
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov schvaľuje Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene – Národná diaľničná spoločnosť a. s.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
14. Návrh plánu zasadnutí OZ na r. 2019
Starosta – predniesol návrhy termínov konania zasadnutí OZ v roku 2019:
31.01.2019, 25.04.2019, 27.06.2019, 26.09.2019, 12.12.2019
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Návrh plánu zasadnutí OZ na r. 2019 v termínoch:
31.01.2019
25.04.2019
27.06.2019
26.09.2019
12.12.2019
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
15. Návrh VZN č. 01/2019 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 08 Územného plánu obce Rozhanovce
Starosta- obdržali stanovisko Okresného úradu ohľadom územného plánu
Ing. Adamčík – prebrali to na stavebnej komisie so záverom schváliť ÚP
Ing. Nosáľ – lokalita Bunkov , nie je legislatívne možné obchvat odstrániť, dali sa poriešiť menšie zmeny, dalo by sa to riešiť novým územným plánom.
Ing. Maščák – mal rozsiahlu debatu s p. Ing. Sekerákovou, viac v bode Rôzne. Stotožňuje sa s názorom Ing. Nosáľa
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní programu
berie na vedomie
stanovisko Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP1-2019/005294 zo dna 31.01.2019 k preskúmaniu „Územný plán obce Rozhanovce – Zmeny a doplnky 08“ podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.
súhlasí
s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania „ Územný plán obce Rozhanovce – Zmeny a doplnky 08“,
schvaľuje
podľa §31 ods.1, §26 ods. 3 a §27, odst.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vo väzbe na §11, odst.4, písm. c) a §6, odst.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
1. Územný plán obce Rozhanovce – Zmeny a doplnky 08
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 01/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce Rozhanovce – Zmeny a doplnky 08“,
žiada
starostu obce
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie „Územného plánu obce Rozhanovce – Zmeny a doplnky 08“:
1. Zabezpečiť v súlade s §6, odst.8 zákona č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2019 k záväzným častiam „Územného plánu obce Rozhanovce – Zmeny a doplnky 08“.
2. Označiť dokumentáciu schváleného „Územného plánu obce Rozhanovce – Zmeny a doplnky 08“ schvaľovacou doložkou v súlade s § 28, odst.1 stavebného zákona.
3. Zabezpečiť v zmysle §28, odst.5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a doručiť ho MDVRR SR s kópiou uznesenia o schválení.
4. Zabezpečiť v súlade s §28 stavebného zákona uloženie dokumentácie „Územného plánu obce Rozhanovce – Zmeny a doplnky 08“ na Obecnom úrade obce Rozhanovce, na príslušnom stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, odbor výstavby a bytovej politiky.
5. Zverejniť v súlade s §27, odst.4, písm. a), b) stavebného zákona záväznú časť „Územného plánu obce Rozhanovce – Zmeny a doplnky 08“ vyvesením na úradnej tabuli a doručením dotknutým orgánom štátnej správy.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Ing. Aneta Nedbalová)
16. Dopyty a interpelácie poslancov
Ing. Nosáľ - otázky od občanov
– odbery vody cisternami pri zdravotnom stredisku – počas zimy namŕza ulica Kostolná. Pýta sa kam smeruje načerpaná voda?
Starosta – je to voda do vodojemu do Košických Oľšan, majú to ošetrené, náklady neznášajú to naši občania
- pýta sa na možnosť prenajímania obecného štiepkovača pre občanov obce, ktorý bol zakúpený na zberný dvor
- na zbernom dvore sa zbiera odpad dlhšiu dobu a až potom sa to rieši
Starosta – musí sa doriešiť prenájom, je treba určiť odborne spôsobilú osobu, ktorá môže obsluhovať štiepkovač
Starosta – musí sa tomu povenovať, po jednotlivých uliciach by sa to dalo riešiť
Ing. Nosáľ – zdravotné stredisko - nutné opravy, nové zmluvné podmienky pre lekárov a navrhuje pripraviť projektovú dokumentáciu na celkovú rekonštrukciu ZS - počkať na výzvy
Ing. Nosáľ – riešenie križovatky pri ZŠ v súčinnosti s DI a so Správou ciest - navrhuje posunutie zastávky smerom do Košických Oľšian – mimo hlavnú cestu. Smer na Beniakovce riešiť kompletným posunutím zastávky aj prístrešku mimo križovatku v smere popri školskom plote s posunutým výjazdom na hlavnú cestu.
- odvodňovací rigol pri hlavnej ceste
- straty dažďovej vody – prameň pod kostolom, uskutočnilo sa jednanie s p. Kravčíkom, prietok je 13 l vody za minútu, vytvoriť jazierko príp. hasičskú nádrž. Prístrešok za amfiteátrom využiť– osadiť stoly, na rekreačné posedenie, pre MŠ - škola v prírode
- prednosta – práce pre pracovníkov – upraviť vstupy do obce od Košických Oľšan – spevniť okraj vozovky vysypaním frézovaného materiálu, chodník cez most ,
- vstup do Rozhanoviec z Beniakovce, výrub od náletových drevín, vie, že je to v pôsobnosti správy ciest, ale nevyzerá to pekne
- vyčistiť priestor pred plynovou regulačnou stanicou na ul. 1. mája,
- Mlynský jarok – osadenie rampy, skládka narastá
Ing. Nedbalová – požičiavanie kotlov – kto kontroluje ich požičiavanie, pri varení kapustnice si museli umyť sami a pracovníci ho nevedeli ani nájsť, potom radšej nepožičiavať
- parkovanie na ploche pri zastávke ZŠ, je určená pre deti a na zastávku, navrhuje osadiť kvetináče alebo zábradlie
Starosta – uvažuje o osadení zábradlia, tak ako bolo predtým
Ing. Nedbalová – posyp na M. Č. Trenčianskeho, boli to hrudy, nebezpečné pre ľudí, nespĺňa to účel
Ing. Rabada – kedy sa bude posyp zbierať?
Starosta – bol to len tento posledný posyp
Ing. Nedbalová – oddychová zóna pri prameni, bolo by to pekné, ale druhá vec je hluk v okolí
Ing. Nosáľ – uvažuje sa aj s oplotením aby sa to zachovalo aj na ďalšie roky, bolo by vhodné poriešiť aj odber pitnej vody, skultúrniť tento priestor
Mgr. Dugas – navrhuje urobiť fontánku, kde by sa využil tento prameň, mládež na amfiteátri – robí problém – ničí prostredie
JUDr. Sekerák – je to miesto vhodné na takéto aktivity – nekalé, kamerový systém by vyriešil najhoršie problémy
Ing. Adamčík – väčšinou to robia cudzie deti a naše nám hlásia vinníkov
Starosta – kamerový systém sa rozšíri a 1 alebo 2 kamery sa tam môžu osadiť
Ing. Vašiga – chce byť pri VO na kamerový systém, má skúsenosti s touto problematikou
Ing. Vašiga – zberný dvor – otváracie hodiny – raz za 6 týždňov bol otvorený, kvôli výlukám - sviatkom
Starosta – firma, nevyviezla kontajnery, preto nebolo kam sypať. Z dôvodu, že sa neplatí za dovoz sute, sa tam kopí odpad. Je treba doriešiť aj váhu, ľudí, spôsob, sadzbu za dovoz sute
Ing. Vašiga – informuje sa o práci p. prednostu, čo obnáša jeho práca, náplň práce, stačí mu to aj neskôr, písomne, osobne
- nie sú dostatočné informácie pre občanov, zaobstarať dataprojektor, premietanie, pre lepšiu predstavu o prejednávanej problematike
- apeluje na staronových poslancov, informácie ktoré dostali na prvých stretnutiach boli nepravdivé a zavádzajúce – ohľadom AFS
JUDr. Sekerák – boli to vyjadrenia kategorické, prvé stretnutie poslancov na finančnej komisii
Ing. Maščák – KCA bolo vykreslené v zlom svetle, že je treba ukončiť spoluprácu s nimi
- Zápis z kultúrnej komisie, došiel až potom ako to bolo odoslané na Obecný úrad
Mgr. Dugas – uznáva, v budúcnosti to bude zaslané najprv členom komisie na pripomienkovanie
Ing. Tóth – pýta ako sa poriešia kopiace sa konáre na letisku?
Starosta – postupne sa to zmulčuje
Ing. Tóth – značenie – navrhuje osadenie zákazovej značky, parkovanie na uliciach počas zimnej údržby
Starosta – čakalo sa na nový rozpočet, budú sa osadzovať nové značky,
Ing. Maščák – požiadavka, aby sa agendou týkajúcou sa verejného obstarávania zaoberal pán starosta, tak ako to bolo v minulosti
- ÚP – navrhuje stretnutie s p. Ing. Sekerákovou, kde by podala info z prvej ruky, južný obchvat je možné riešiť aj inak ako otváraním nového územného plánu
- Križovatka - nemyslí si, že by to vyriešil návrh pána Nosáľa , osobná skúsenosť s haváriou na tejto križovatke, apelovať na kompetentných, projektantov, aby sa zabezpečil buď semafor alebo kruhový objazd
Ing. Rabada – uvažovať o odkúpení starého domu p. Láslofiho a vyriešenie tejto situácie, finančne náročnejšie
Starosta – pozve na stretnutie so správou ciest aj poslancov ohľadom riešenia križovatky
Ing. Maščák – má podklady na možnosti riešenia vsakovania dažďovej vody
17. Rôzne
Žiadosti o zriadenie bankomatu
- boli oslovené viaceré banky – zatiaľ obec dostala iba negatívne odpovede, čaká sa na vyjadrenie 2 bánk
Kronika obce Rozhanovce
- Niekoľko rokov sa už nevedia kronika obce, starosta oslovil aj riaditeľa, učiteľky, bez záujmu
- JUDr. Sekerák by bol ochotný viesť kroniku obce, preto ho starosta navrhuje ako kronikára obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. s) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje JUDr. Mgr. Lukáša Sekeráka za hlavného kronikára obce s účinnosťou od 01.02.2019.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 1 (JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák)
JUDr. Sekerák – za svoju činnosť nemôže poberať honorár
Žiadosti o dotácie
Prednosta – boli doručené 4 žiadosti, prejednané na finančnej komisii
OZ Klub športu a kultúry žiada 6000,- €
Evanjelická cirkev Budimír – letný tábor pre deti - 400,- €
Dobrovoľný hasičský zbor – 3000,- €
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje dotáciu € 6 000,- pre Občianske združenie – Klub športu a kultúry Rozhanovce na účel uvedený v bode 9. Žiadosti o poskytnutie dotácie.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 7 (Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth)
proti: 0
zdržal sa: 2 (Ing. Matúš Adamčík, Ing. Marek Vašiga)
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje dotáciu € 3 000,- pre Dobrovoľný hasičský zbor Rozhanovce na účel uvedený v bode 9. Žiadosti o poskytnutie dotácie.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Marek Rabada, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 2 (Ing. František Nosáľ, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák)
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Dotáciu € 400,- pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi na Slovensku – Budimír na účel uvedený v bode 9. Žiadosti o poskytnutie dotácie.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
Byt Školská 1
Starosta – obecný byt po p. Rusnákovej, je voľný, je potrebný schváliť jeho odpredaj, bude sa riešiť formou dobrovoľnej dražby
HK – schvaľuje sa zámer aj forma predaja – dobrovoľná dražba, najmenej za cenu znaleckého posudku
Ing. Adamčík – sú s ním iba náklady, fondy opráv, je prázdny momentálne, nie je dôvod ponechať si tento byt
Ing. Maščák – z dražby sa dosiahne výhodnejšia cena pre obec
HK – odporúča schváliť zámer, k ničomu to poslancov ešte nezaväzuje
JUDr. Sekerák – prikláňa sa k možnosti schváliť zámer a uvidí sa čo ďalej
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v schvaľuje v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov, zámer predať svoj majetok – byt č. 12 na 4. poschodí na ul. Školská 1, Rozhanovce, Košice- okolie, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 107 postavený na parcele registra „C“, č. 434/17, vedený na LV č. 1510, okres Košice – okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce v zmysle § 9a ods. 1, písm. b) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení zmien a doplnkov, formou dobrovoľnej dražby. Znaleckým posudkom č. 10/2019 zo dňa 22.01.2019 Ing. Jána Pojezdala bola stanovená všeobecná hodnota sumou 42 200,00 € (slovom štyridsaťdvatisícdvesto eur).
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
Zdravotné stredisko
Ing. Adamčík – poslanci sú oboznámení so stavom zdravotného strediska, je potrebné uznať MUDr. Vávrovej náklady, ktoré mala s prestavbou, započítaním nájomného
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje zápočet nájomného vo výške 605,08 € pre spoločnosť MEDI - LIVA s. r. o., IČO 36 598 925 so sídlom Kostolná 1, Rozhanovce za náklady na rekonštrukciu ambulancie a ostatných nebytových priestorov so začiatkom zápočtu 01.03.2019.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Nosáľ – treba vyslať jednoznačný signál, vrátiť jej cca 600 eur a postoj obce čo chce robiť so zdravotným strediskom, momentálne je v stave, ktorý je na hrane splnenia hygienických štandardov
- je treba urobiť nevyhnutné opravy
- nastaviť nové zmluvné podmienky pre všetkých poskytovateľov zdrav. starostlivosti v Rozhanovciach
- rozbehnúť projektovú prípravu – počkať na výzvy na celkovú opravu
- obec sa nevyhne celkovej rekonštrukcii, iba ak by zdravotné stredisko obec odstúpila nejakej spoločnosti, ktorá by ho prevádzkovala
- bol by rád aby poslanci vyjadrili názory k tejto problematike
- momentálne dr. Vávrová neambuluje ani to nevyzerá reálne, aby sa vrátila
JUDr. Sekerák – navrhuje tieto podmienky prijať formou odporúčania
HK – robila nové nájomné zmluvy, bolo dohodnuté stretnutie s právnym zástupcom spol. MEDI-LIVA na prediskutovanie úpravy nájomnej zmluvy, ktoré sa neuskutočnilo
- Čo by bolo potrebné upraviť v týchto nájomných zmluvách?
Ing. Nosáľ – nespochybňuje nájomné zmluvy, situácia sa zdramatizovala po zatekaní do ambulancie. Dr. požiadala VÚC o zriadenie ďalších ambulancií v Košických Oľšanoch a v Tip top v Košiciach, je to na jej zvážení, kde bude ambulovať. Poloha na vyjednávanie je pre obec menej výhodná ako pred 2 rokmi. Po získaní informácií z VÚC a hygieny svoj názor mení a zahŕňa aj nevyhnutné opravy a tiež nové zmluvné podmienky.
HK – z pohľadu, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť o občanov Rozhanoviec, je prístupná rokovať o nových zmluvách pre nájomcov zdravotného strediska
Ing. Nedbalová – máme istotu, že po úprave zmlúv tu lekári ostanú?
Ing. Nosáľ – nemáme istotu, ide hlavne o poskytnutie služby hlavne pre starších občanov
Ing. Rabada – urobiť všetko preto, aby sme mali odobrenie z hygieny, aby dr. nemala dôvod ambulovať v Košických Oľšanoch
Ing. Adamčík – čím viac hodín ambuluje, tým väčšia zľava, prijať nové VZN a začať prípravu na rekonštrukciu
HK - môžeme investovať do svojho majetku, ale obec nemôže platiť energie za lekárov
Ing. Maščák – musíme urobiť všetko pre to, aby sme tu udržali lekárov
Ing. Adamčík – bolo na stretnutí s konateľom ambulancie, je prísľub p. Vávru, po splnení hygienických štandardov bude dr. ambulovať ale už len 3 dni v týždni
JUDr. Sekerák – pri prejednávaní zľavy z nájomného navrhuje upraviť zmluvu tak, aby v prípade, že sa zdravotné stredisko zrekonštruuje, bola možnosť upraviť nájomné po rekonštrukcii
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov odporúča prijať nevyhnutné opatrenia na riešenie situácie zdravotného strediska:
- realizovať nevyhnutné opravy a údržbu z pohľadu hygieny
- pripraviť nové zmluvné podmienky pre poskytovateľov
- rozbehnúť projektovú prípravu pre čerpanie prostriedkov podľa aktuálnych výziev na rekonštrukciu zdravotného strediska
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
Doplnenie komisií:
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje poslanca JUDr. Mgr. Lukáša Sekeráka za člena stavebnej komisie.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 1 (JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák)
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje poslanca Ing. Mareka Rabadu za člena finančnej komisie.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Ing. Marek Rabada)
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje neposlancov Štefana Niguta, Mareka Halušku, PaedDr. Martinu Koribskú, Antona Palaščáka, Tibora Sopka za členov kultúrnej komisie.
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Mgr. Matúš Dugas)
Žiadosť – Čelovská
Starosta – žiadosť o prevzatie cesty na ul. Višňovej do vlastníctva obce, písaná v zastúpení viacerých obyvateľov tejto ulice
Starosta – presúva sa na ďalšie OZ, je nutné preštylizovať žiadosť
HK – každý kto je spolupodielnik musí dať každý sám žiadosť, že daruje obci svoj podiel
JUDr. Sekerák – navrhuje aby dostali vopred rokovací poriadok ešte pred tým ako bude zverejnený na stránke obce na pripomienkovanie
Ing. Rabada – aby bolo možné materiál vopred prediskutovať ešte pred finálnou verziou
HK – zapracovala všetky zmeny, ktoré nastali po schválení predchádzajúceho rokovacieho poriadku z r. 2010, tvorila ho sama, bez kopírovania z iných obcí
p. Sepešiová – pýta sa ohľadom prenájmu knižnice na pastoračné účely pre Gréckokatolícku cirkev
Ing. Adamčík – so stavebnou komisiou prejdú aj priestor a podmienky nájmu
Starosta - odpoveď dostanú písomne
Starosta ukončil rokovanie o 20:50
Viktor Gazdačko Mgr. Milan Kič
starosta prednosta

 

pridané 14.4.2019