Téma: zápisnica z rokovania stavebnej komisie

Téma: zápisnica z rokovania stavebnej komisie
Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie, ktorá sa konala dňa 11. 02. 2015
 
 
Prítomní: Ing. Michal Husnaj - predseda stavebnej komisie 
 
Marián Nosáľ – poslanec obecného zastupiteľstva, člen stavebnej komisie
 
Ing. Matúš Adamčík – poslanec obecného zastupiteľstva, člen stavebnej komisie
 
Ing. Peter Kollár – člen stavebnej komisie
 
Ing. Roman Šplíchal – člen stavebnej komisie
 
Ing. Pavol Škombár – člen stavebnej komisie 
 
Ing. Jana Račková – člen stavebnej komisie
 
Ing. Marek Rabada - hosť
 
 
1. a 2. Predstavenie členov komisie a oboznámenie sa s plánom činností komisie
 
Členovia komisie boli oboznámený s plánom činností stavebnej komisie, s plánom súhlasia
 
 
3. Oboznámenie sa s aktuálnou projektovou dokumentáciou pre výstavbu chodníka a rekonštrukcie Materskej školy.
 
Na zasadnutí komisie boli členmi komisie preštudované aktuálne projekty na rekonštrukcia MŠ a časti chodníka na ul. SNP poskytnuté obcou
 
 
4. Výstavba chodníkov v obci
 
Stavebná komisia odporúča dať vypracovať podrobnú projektovú dokumentáciu na chodníky na uliciach SNP, 1. Mája a Robotníckej, s riešením problémových miest (výškové rozdiely medzi vozovkou a vjazdmi do dvorov) s riešením odvodnenia dažďovej vody do miestnych potokov. Komisia ďalej odporúča, aby projektová dokumentácia obsahovala prieskum podložia pod plánovanými chodníkmi s vytýčením sietí a iných možných kolízií z dôvodu eliminácie faktorov navršujúcich cenu diela. Ako povrch chodníka komisia odporúča zámkovú dlažbu so štrkovým podložím (pokračovanie so súčasným stavom)
 
Komisia odporúča informovať predsedu komisie o priebehu verejného
 
 
5. Návrh rozpočtu obce - odporučenie na naplánovanie finančných prostriedkov pre vybrané projekty výšku potrebných prostriedkov na výstavbu chodníkov bude možné určiť na základe rozpočtu podľa projektovej dokumentácie.
 
 
K rekonštrukcii MŠ – komisia po obhliadke objektu odporúča prioritne riešiť havarijný stav strešného plášťa na budovách MŠ k zamedzeniu vzniku prípadných škôd. Rekonštrukciu strechy odporúčame realizovať tepelnou izoláciou a hydroizoláciou na existujúci strešný plášť a taktiež vykonať renováciu atiky a odkvapových žľabov. 
 
V druhej fáze odporúčame výmenu okien, kde je potrebné vyžiadať si cenovú ponuku od výrobcov a podľa množstva dostupných finančných prostriedkov prioritne realizovať výmenu na budovách s vyučovaním.
 
 
 
Michal Husnaj  v. r.
 
predseda stavebnej komisie
 
 
pridané 19.2.2015