Téma: zápisnica z ustanovujucej schôdze OZ z decembra 2018

Téma: zápisnica z ustanovujucej schôdze OZ z decembra 2018

ZÁPISNICA z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 07.12.2018
1. Starosta otvoril rokovanie OZ a privítal prítomných
Starosta privítal prítomných
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
ospravedlnený : JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia:
Ing. Aneta Nedbalová
Ing. Marek Rabada
Ing. Marek Vašiga
Overovatelia zápisnice:
Ing. František Nosáľ
Ing. Milan Tóth

Zapisovateľ:
Mgr. Katarína Pružinská
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva – predseda miestnej volebnej komisie
PhDr. Dominik Béreš – predseda miestnej volebnej komisie - legislatívne mu pripadla úloha predniesť výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
- zapísaných bolo 1991 oprávnených voličov
Prečítal výsledky volieb:
- výsledky volieb starostu – zvíťazil Viktor Gazdačko – 602 hlasov
- výsledky volieb poslancov: prečítal zvolených poslancov

Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Milan Tóth, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Marek Rabada, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga

Inštitút uvoľnenia – možný náhradník – Ing. Marek Jurko

Počas celých 4 rokov mu pripadla úloha predsedu miestnej volebnej komisie.

Poprial úspech v práci pre p. starostu a poslancov.

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Starosta – prečítal sľub starostu:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavne zákony, zákony a ostatné všeobecne právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Starosta podpísal svoj sľub a prijal osvedčenie o zvolení.

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta prečítal sľub poslanca Obecného zastupiteľstva:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavne zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Poslanci jednotlivo podpísali sľub poslanca a starosta im odovzdal osvedčenie o zvolení.

6. Vystúpenie novozvoleného starostu
Pán starosta prečítal svoj prejav:
Svojimi podpismi sme potvrdili vôľu urobiť niečo pre obec. Vyzval poslancov, aby nesklamali dôveru občanov, ktorí ich zvolili. Zaželal poslancom veľ zdravia, šťastia, pohody ale aj pokory.

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta vyzval poslancov na schválenie programu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje
1.program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. zloženie návrhovej komisie v zložení:
Ing. Aneta Nedbalová
Ing. Marek Rabada
Ing. Marek Vašiga

Hlasovanie:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

A) berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B) konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Viktor Gazdačko zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. a) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva starostom obce za zástupcu starostu v zmysle § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení berie na vedomie informáciu starostu o poverení poslanca Ing. Matúša Adamčíka za zástupcu starostu obce.
Hlasovanie:
za: 7 (Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Ing. Matúš Adamčík)

8. b) Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva - § 12 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poveruje poslanca Ing. Jozefa Maščáka zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:

Za: 7 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Jozef Maščák

8. c) Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine schvaľuje poverenie sobášiacich poslancov Mgr. Matúša Dugasa a Ing. Anetu Nedbalovú pre toto volebné obdobie.
Hlasovanie:
Za: (Ing. Matúš Adamčík, Ing. Jozef Maščák, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová)

9. Zriadenie komisií pri OZ Rozhanovce a voľba ich predsedov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení
Starosta prečítal návrh na predsedov a členov jednotlivých komisií. Vyzval prítomných poslancov na prípadne návrhy.
Návrh na uznesenie:

 

Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
A) Zriaďuje
1. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi
2. Komisiu verejného poriadku
3. Komisiu kultúry a športu
4. Finančnú komisiu

 

5. Komisiu stavebnú a životného prostredia
B) Volí
1. Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi Ing. Mareka Vašigu
Členov komisie:
Ing. Marek Rabada
Ing. Milan Tóth
2. Predsedu komisie verejného poriadku Ing. Jozefa Maščáka
Členov komisie:
Ing. Marek Rabada
3. Predsedu komisie kultúry a športu Mgr. Matúša Dugasa
Členov komisie:
JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák
Ing. Marek Vašiga
Ing. Jozef Maščák

4. Predsedu finančnej komisie Ing. Anetu Nedbalovú
Členov komisie:
Ing. Matúš Adamčík
Ing. Milan Tóth

5. Predsedu stavebnej komisie a životného prostredia Ing. Matúša Adamčíka
Členov komisie:
Ing. Jozef Maščák
Ing. František Nosáľ
Ing. Milan Tóth
Hlasovanie:

Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. Určenie platu starostu obce
Starosta predniesol bod – určenie platu starostu
Ing. Nedbalová – navrhuje navýšenie platu starostovi o 20%
Ing. Vašiga – pýta sa, či je možné upravovať plat starostu každý rok?
HK – áno dá sa na každom rokovaní OZ
Ing. Nosáľ – je jeden z nových poslancov, starší poslanci vedia, ako sa s p. starostom pracovalo v minulom volebnom období. Je zvolený už 5krát. Príde mu nelogické nechať ho na základnom plate.
Ing. Rabada – výsledky v obci hovoria za všetko
Ing. Adamčík – bolo mu počas minulého volebného obdobia vyplatená odmena
Ing. Vašiga – navrhuje 10% navýšenie
Ing. Nedbalová – v minulom volebnom období sa poslanci nezapodievali navýšením platu starostovi
Ing. Maščák – určité navýšenie je zahrnuté aj v novom koeficiente, podľa ktorého sa vypočíta plat starostu

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Viktora Gazdačka v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 (2,20 násobok) a jeho zvýšenie o 20%.
Hlasovanie:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. Diskusia
Starosta otvoril diskusiu.
Ing. Viktor Dulina – poslanec KSK, je tu preto, aby vedel čo potrebujú Rozhanovce. Vie pomôcť v oblastiach - Cesty II.,III. triedy, zdravotné zariadenia, stredné školy.
- Malo by vzniknúť nové cestmajsterstvo – pre Košice okolie - sever. Posledná zimná sezóna bola aká bola. Správa ciest to bude mať vo vlastnej réžii. V Rozhanovciach by malo byť zriadené cestmajsterstvo.
Ing. Maščák – križovatka pri ZŠ, ktorá je nebezpečná. Možno by pomohli semafory, kruhový objazd, niečo čo by ju urobilo bezpečnejšou.
Ing. Dulina – odbor dopravy, pán Titl, by to mal mať na starosti - e- mailom treba dať na vedomie, že sa niečo poslalo
starosta – je to cesta III. triedy
starosta – upozorňuje tiež na križovatku v Košických Oľšanoch, ktorá je neprehľadná
Ing. Nosáľ – vybudovanie ostrovčeka dopravnú situáciu iba skomplikovalo
- postavenie autobusov pri ZŠ– je komplikované, navrhuje posunúť zastávku autobusu do trávnatého trojuholníka, ktorý je nevyužitý.
Ing. Maščák – najdôležitejší bod je podľa neho prechod pre chodcov. Zabezpečenie semaforu alebo kruhový objazd.
Ing. Adamčík – téma rigoly na hlavnej – SNP, jednania s KSK boli nepostačujúce. Pozemky patria KSK
Starosta – na náklady obce sa riešilo odvodnenie - na majetku KSK. Na jednej strane suplujeme KSK a ešte robili prieky. Robil sa chodník, rigol a odvodnenie. Bol návrh aj účasť obce na 50%.
Ing. Maščák – pripomienka občanov z Hýľa - umiestnenie zastávka od Beniakoviec. Chcú posunutie smerom do centra.
Starosta – bol by problém s autobusom prichádzajúcim z Čižatíc
Ing. Nosáľ – navrhuje dojednať stretnutie s KSK, ohľadom dodania materiálu na ulici SNP a 1. mája
Ing. Dulina – navrhuje napísať žiadosť na KSK, aby to išlo aj oficiálnou cestou
Ing. Adamčík – Kultúrne centrum Abova, zriadené KSK, spolupráca bola, aká bola, zinkasovali vstupné za AFS – cca 3800 eur ktorú odovzdali kraju, a keď sa chcelo odstúpiť od spolupráce, tak mali argument, že prídeme o dotáciu od KSK, spolupráca s riaditeľkou je zlá. Myslí si, že je dosť malá dotácia na takéto kultúrne podujatie. Aj na 50ty ročník bola poskytnutá rovnaká čiastka.
Starosta – posledná dotácia na AFS, prostriedky na účet prišli až po konaní AFS
Mgr. Dugas – na obci sa dohodlo rovnaké vstupné ako minulý rok, a bez súhlasu zvýšili vstupné
- obec zabezpečuje priestory, ľudí a obec je stratová
Ing. Dulina – zistí možnosti, či obec môže sama požiadať o dotáciu
Ing. Adamčík – obec potrebuje riešiť futbalové ihrisko, ak by boli nejaké výzvy na kraji, tak by bol rád, ak by sa myslelo aj na Rozhanovce
Ing. Rabada – cesta medzi Košickou Poliankou a Krásnou, pýta sa na opravu
Ing. Dulina – cesta patrí obci Košická Polianka, takže to musí riešiť obec
Starosta – návrh rozpočtu by mal byť prednesený na OZ - 31.01.2018, dovtedy by mali zasadnúť jednotlivé komisie, aby dali svoje návrhy do rozpočtu
Ing. Nedbalová – v predchádzajúcom volebnom období si hneď po ustanovujúcom OZ sadli a dali svoje priority do ďalšieho volebného obdobia
Ing. Nedbalová- navrhuje termín - 09.01.2018 stretnutie komisií pred schvaľovaním rozpočtu
Starosta – pýta sa ešte na návrh do diskusie
Poslanci – bez návrhov
12. Záver
Starosta ukončil rokovanie OZ a poďakoval sa prítomným.
Viktor Gazdačko Mgr. Milan Kič
starosta prednosta

 

pridané 7.1.2019