Téma: zápisnica zo stavebnej komisie

Téma: zápisnica zo stavebnej komisie

Zápisnica zo zasadnutia komisie stavebnej a životného prostredia

Dátum konania: 15.1.2019

Čas: 16:30 – 19:00

Miesto konania: Obecný úrad Rozhanovce

 

Prítomní: Ing. Matúš Adamčík, Ing. František Nosáľ, Ing. Milan Tóth, Ing. Jozef Maščák, Mgr. Milan Kič, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák

 

Prezentácia s fotkami k riešeniam tu

 

Program

  1. Úvod
  2. Návrh na doplnenie členov komisie
  3. Návrhy na zapracovanie projektov do rozpočtu obce pre rok 2019
  4. Diskusia
  5. Záver

 

 

Úvod.

Predseda komise privítal prítomných členov a predstavil ciele a úlohy komisie.

Návrhy na doplnenie členov komisie:

Adamčík – navrhuje doplniť o Ing. arch. Janu Račkovú a Ing. Pavla Škombára. Ďalších odborníkov osloviť externe. Ak sa niekto prihlási dohodneme ďalší postup operatívne.

Záver: Všeobecná zhoda na doplnenie členov komisie.

 

 

Maščák, Nosáľ = návrh zberný dvor, rozšíriť otváracie hodiny. Navrhol len riešiť drvenie konárov priebežne, dajme tomu tým novo prijatým zamestnancom a odporúča prijímať na zberný dvor len taký drevný odpad, ktorý je schopný drvička spracovať. Zároveň upozorňuje na vyvezený drevný odpad na letisku z minulého roka.

Nie je doriešené doriešené drvenie konárov = viac sa starať v tejto veci dodávateľsky.

Záver: Všeobecná zhoda navrhnúť starostovi prijať zamestnanca na čiastočný úväzok, ktorý by pracoval len na zbernom dvore z radov záujemcov tak aby robotníci mali viac času starať sa o ostatné práce v obci.

 

Adamčík – Územný plán zmeny a doplnky č. 8

Odporúča schváliť keď, že v zmenách nie je možné vypustiť obchvat obce, ten navrhuje vypustiť v novom územnom pláne a pokračovať s iným obstarávateľom/realizátorom nového ÚP, inak zazmluvnená suma za realizáciu nebude vynaložená efektívne.

Maščák: nesúhlasí so sumou, ktoru ma zaplatit obec, chce aby sa Tempus + ti ktori zmeny 08 iniciovali aj podieľali  na konečnej cene za zmeny 08 územneho plánu, ktore cinia  17000 eur.

Sekerák: navrhuje schváliť doplnky č. 8 k ÚP, ďalšie riešenie ÚP odložiť na čas po dokončení diaľnice.

Adamčík: cena je zazmluvnená nedá sa nič robiť, výsledok verejného obstarávania.

Maščák + Nosáľ = tiež odporúča iného obstarávateľa/spracovateľa, zámer realizovať po spustení diaľnice a reálnych viditeľných dopadov na diaľnicu v decembri 2019.

Nosáľ – pripomína požiadavku občanov – odstrániť z územného plánu južnu komunikáciu v časti Bunkov- až po cestu na hrašovík

Záver: stavebná komisia odporúča schválenie ZaD územného plánu č. 8

Maščák – križovatka pri ZŠ, možné riešenia

Kič = dohodnute stretnutie so správou ciest a VÚC, bude informovať o termíne aby sa ho mohli všetci zúčastniť.

Adamčík - navrhuje zapracovať peniaze na značenie prechodov opätovne min. 2x počas roka.

Tóth – navrhuje doplniť značenie kvôli parkovaniu napr. na Zámočníckej.

Záver – stavebná komisia navrhuje členom komisie pripraviť zoznam opaterní a vybrať ulice na pilotný program riadeného parkovania v obci na ďalšiu komisiu.

 

Adamčík – predstavil prezentáciu s aktuálne hotovými projektami na rekonštrukciu a dostavbu chodníko, ciest a stavebnej agendy v obci. Na stavebné účely je zatiaľ vyčlenených v návrhu rozpočtu 120 000 eur plus peniaze na projektovú dokumentáciu.

Všeobecná zhoda na priorite dobudovať chodník z oboch strán na Kostolnej ulici s vyústením na SNP pri budove pohostinstva oproti autobusovej zastávke s odvodnením a dobudovanie chodníka pred vchod do cirkevnej budovy s možnsťou vytvoriť prechod oproti domu smútku. Oprava BG odvodňovacieho žlabu a vozovky v tomto úseku. Je potrebné objednať projektovú dokumentáciu kvôli zásahu do časti cesty v správe VÚC.

Oprava chodníka Mierová, Dargovská, 19. januára, Košická. Oprava cesty Poľná, Mierová, dokončenie chodníka Robotnícka po Kvetnú.

Sekerák: pri vybudovaní chodníka na ul. SNP (križovatka s ul. Kostolná) je potrebné riešiť vyústenie do rigolu resp. samotný rigol na ul. SNP v tej časti, kde by mal byť chodník.

Adamčík: Viničná je tak isto v hroznom stave, vrátane chodníka, oboznámi sa s trasovaním kanalizácie, detto Lesná.

Kič: je ponuka z Eurovie an možnosť financovania väčších úsekov opráv na jednu etapu.

Diskusia k výstavbe chodníka podľa platného projektu na Jarnej.

Maščák: navrhuje doplniť o výhybňu pre autá. Navrhol miesto chodníka na Jarnej radšej rozšírenie tejto cesty práve o šírku uvažovaného chodníka.

Nosáľ: navrhuje doplniť o jazdný pás.

Adamčík: navrhuje doplniť alebo vyňať ulice podľa návrhov a osobnú obhliadku miest a následný postup prekonzultovať na mieste.

Záver: Všeobecná zhoda prekonzultovať spôsob opráv pri osobnej prehliadky, termín navrhne predseda komisie počas mesiaca Január/Február. Prednostovi odporúča pripraviť podklady od eurovie k možnosti financovania na jednu etapu.

 

Futbalové ihrisko

Adamčík: podľa poslednej informácie z minulého roka je požadovaná cena za odkúpenie ihriska cca 306 000 eur. Súčastný vlastník je pozemkové spoločenstvo v Rozhanovciach. Treba jednať s vedením o definitívne požadovanej cene. V prípade odkúpenia navrhuje úver vo výške 250 000 eur čo by znamenalo splátku okolo 10 000 eur ročne na 30 rokov a zvyšok dofinancovať z predaja bytu na Školskej. Nájom je platný do konca tohto roka, ale pre začiatkom ďalšej sezóny potrebuje vedieť či má vôbec mužstva prihlasovať do súťaže ak nebudú mať kde dohrať.

Maščák: nesúhlasí s úverom, príliš vysoká čiastka

Tóth: navrhuje pripravovať pozemok na výstavbu nového ihriska pri čističke na obecných pozemkoch za nižšie náklady, vyčleniť len peniaze na osivo. Záorávanie pozemku na prípravu plochy poskytne sponzorsky.

Nosáľ: súhlasí s prípravou pozemku. Pripravený navýšený pozemok do budúcna môže poslúžiť na rôzne športovo-rekreačno- oddychové aktivity.

Adamčík: informuje o konzultáciach k výstavbe nového irhiska, značne limitujúce rozmery pozemku a súčasného trasovania vysokého napätia by mohlo tento projekt výrazne predražiť. Skôr sa prikláňa k odkúpeniu ihriska za požadovanú cenu, alebo navrhnúť iné riešenia po osobných obhliadkach. Ak nebude vôľa riešiť situáciu, vzhľadom na dôležitejšie projekty v obci zváži po aktuálnej sezóne ukončenie činnosti futbalového klubu.

Záver: komisia odporúča predsedovi stavebnej komisie pripraviť podklady a predbežný rozpočet výstavby novej hracej plochy na obecnom pozemku na nasledujúcu schôdzu.

Starostovi obce odporúča jednať s nájomcom pôdy pri čističke o ukončení nájmu v prípade ak zastupiteľtvo súhlasí s prípravou plochy pre budúce využitie.

 

Dom smútku:

Adamčík: navrhuje obhliadku vytypovaných podobných stavieb v okolí a odbornú diskusiu, prípadne vyhlásiť odobornú architektonickú súťaž na štúdiu DS. Súčasná štúdia je finančne náročná na realizáciu.

Následne požiadať o stavebné povolenia a čakať na prípadnú výzvu na dotáciu.

Maščák: navrhuje dokúpiť ohrievače do súčasného domu smútku

Nosáľ: Navrhuje opraviť horný chór v súčasnom dome smútku plus vymaľovanie domu smútku z vnútra

Všeobecný súhlas s postupom, na nákup ohrievačov a opravy bolo vyčlenených 4000 eur.

 

Záver: Stavebná komisia odporúča starostovi objednať práce a ohrievače podľa podkladov J. Maščáka a vytypovať členom stavby, ktoré by sme mali prezrieť ako vhodné príklady pre budúcu realizáciu, ktorých zoznam členovia navrhnú na ďalšej komisii.

 

Vodné hospodárstvo

 

Adamčík + Nosáľ: na základe návrhu na podnety občanov so suchými studňami v jednotlivých lokalitách sa uskutočnilo stretnutie /starosta, prednosta, Adamčík, Tóth, Nosáľ/ s odborníkom na vodné hospodárstvo Michalom Kravčíkom v piatok 11.1.2019. Predstavené boli možnosti riešenia z odborného hľadiska. Pre zadržiavanie vody by bolo nutné vypracovať projekt, ktorý by vhodnotil celkové množstvo vody, ktoré sa tvorí v katastri a na základe neho je možné vypracovať riešenia na zlepšenie vodného hospodárstva a kumuláciu vody. Momentálne naša obec nie je zaradená do možnej skupiny na čerpanie príspevkov pre projekty v intraviláne, ale bolo by možné zapojiť sa do projektov v extraviláne ak by boli vodné toky vo vlastníctve alebo nájme obce.

Zároveň boli predstavené možnosti na vypracovanie projektov na zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne z vlastných prostriedkov obce budovaním tzv. Dažďových záhrad.

Projekt na jednu dažďovú záhradu odhaduje na 250 Eur.

 

Maščák: nie je potrebný projekt, prinesie podklady tykajuce sa iných možnosti vsakovania dažďovej vody do podzemia na ďalšiu komisiu.

Adamčík: treba sa rozhodnúť čo ďalej k tejto téme či neskúsime aspoň pilotne niečo z obecných prostriedkov pri studničke pod kostolom pripádne kaskády na Hyľovom potoku.

 

Záver: prediskutujeme ďalší postup po schválení rozpočtu – bude na to treba projektovú dokumentáciu.

 

Betónové ihrisko pri OcÚ

Adamčík: vzhľadom na alarmujúci stav oplotenia ihriska by bolo dobré ho už konečne vymeniť, je nutné ale zatepliť časť severnej steny na kultúrnom dome kvôli lešeniu.

Záver: stavebná komisia žiada prednostu vyčísliť predbežné náklady na toto obstaranie a následne zapracovať financie na opravu KD. Predseda komisie zistí predbežné náklady na výmenu oplotenia.

 

Parkovanie Školská

Adamčík: navrhuje spevniť plochu pri prvej bytovke pri novom chodníku drvou lebo sa zanáša blatom od aút parkujúcich na odstavnej ploche podľa priloženej fotodokumentácia.

Záver: stavebná komisia odporúča starostovi riešiť situáciu obecnými zamestnancami a asfaltovou drvou.

 

Parkovani bytovka SNP

Adamčík: navrhuje zbúrať čierne stavby garáží resp. Bývalej holubárne aby zvniklo viac parkovacích plôch.

Maščak + Nosáľ: netreba búrať, môžu sa zíjsť ako sklad pri prípadnej rekonštrukcii.

Adamčík: navrhuje vyrovnať aspoň časť od novej príjazdovej cesty kde by boli stáť aspoň 3 autá.

Navrhuje obhliadku budovy bývalej kúrie a prediskutovať jej prípadné zbúranie pre zlý technický stav, podľa znaleckého posudku horzí zrútenie. Odhady na rekonštrukciu sú cca 700 000 eur, na zbúranie cca 50 000 eur.

Záver: stavebná komisia vykoná obhliadku budovy.

 

Prihradené pozemky a navrhované zámeny

Adamčík: informoval členov komise o pozemkoch na Kostolnej, ktoré navrhuje odpredať ako prihradené majiteľom susedných parciel a získať tak peniaze do rozpočtu podľa ceny znaleckého posudku.

Zároveň infomoval o nutnosti zámeny a vysporiadania pozemku na tzv. Čiernej uličke z Košickej na SNP.

Záver: stavebná komisia odporúča prednostovi pripraviť vzor žiadosti o odkúpenie pozemkov a tie doručiť občanom ktorých sa to týka aby čím skôr požiadali o ich vysporiadanie. Zároveň starostovi vstúpiť odporúča vstúpiť do rokovania so sťažovateľkou a dohodnúť riešenia vysporiadania pozemku na uličke od SNP po Košickú.

 

Prístavba základnej školy

Adamčík: predstavil štúdiu a projekt na prístavbu ZŠ, náklady na realizáciu sú cca 600 000 na čo by si obec musela vziať úver. Navrhuje len požiadať o stavebné povolenia a čakať na výzvu, obec by to nemala zo svojho ani úveru financovať.

Nosáľ, Tóth: navrhuje aby sa táto stavba nefinancovala z rozpočtu obce, obec môže brať len úver len do výšky 60 percen svojích príjmov čo nás značne limituje do budúcna, treba sa pýtať či nám to treba

Maščák: treba prizvať riaditeľa aby vysvetlil podrobnosti ohľadom tohto projektu.

 

Záver: stavebná komisia odporúča stretnutie starostu, poslancov a riaditeľa ZŠ ku konzultácii k tomuto projektu.

 

Zdravotné stredisko

Adamčík, Nosáľ: sú sťažnosti od občanov na ordinovanie lekárky, tá ordinuje dočasne s K. Oľšan kvôli zatekaniu do ambulancie po poruche kanalizačeného potrubia z bytu nad ambulanciou. Po obhliadke a konzultácii s lekárkou odporúča väčšie investície do zdravotného strediska. Je nespokojná aj s výškou nájmu.

Nosáľ navrhuje vypracovať projekt celkovej rekonštrukcie a dohodnúť najdôležitejšie opravy s ostatnými lekármi a vyčleniť na tento projekt viac peňazí. Pýta sa prednostu prečo obec neriešila opravu potrubia skôr.

Kič: starosta riešil opravu, bolo ťažké nájsť zdroj zatekania, už by to malo byť v poriadku.
 

Záver: stavebná komisia odporúča vstarostovi urýchlene jednať z nájomcami priestorov a spísať prípadné ďalšie nedostatky tak aby ordinovali lekári bez problémov.

 

 

Vyhotovil  Adamčík

 

 

Pridané 22.1.2019