Téma: zápsiky z poslednej schôdze OZ konanej 3.3.2016

Téma: zápsiky z poslednej schôdze OZ konanej 3.3.2016
 • Schôdza začala s miernym omeškaním a asi prvý krát sme sa riadili vopred pripraveným program bez zmeny. Prítomní boli všetci poslanci, starosta, kontrolórka, ekonómka a prednosta.
 • Na úvod len zhodnotím, že toto zastupiteľstvo bolo relatívne krátke a konečne sme dostali všetky materiály pred schôdzov. Tak isto boli zapracované návrhy do programu. Veľmi pozitívne hodnotím spoluprácu s novým prednostom, novou ekonómkou a obecným úradom. Ak by som nemusel 20 minút argumentovať o Mlynskom potoku a vysvetľovať nehospodárnosť pri objednávaní služieb verejného obstarávania tak by sme skončili za dve hodinky. Dúfam, že na budúce na takéto veci nebude dôvod a počkáme si na výsledok reklamácie. Tak isto pridám samostatný článok s dokumentom k vysvetleniu programového rozpočtu obce na čok 2016, je veľmi dobre a zrozumiteľne spracovaný. Vyzerá to, že po roku sa konečne veci začínajú hýbať tak, ako to malo byť už dávno.

K priebehu schôdze:

 

Pripomienky a podnety občanov, občan Dancák sa pýtal na:

 • Retardéry, prečo chýba dopravná značka na 19. januára – bez odpovede, v kontexte starosta zabudol odpovedať.
 • Upozornil na poškodený odtok z potoka na ulici SNP – starosta si to zapísal.
 • Detské ihrisko v areáli školy po ohradení, cez víkend sa tam nedá dostať – za ZRPŠ sa vyjadril poslanec Rabada informoval o tom, že škola momentálne hľadá dodávaľa na časový zámok tak aby sa tam rodičia dostali aj cez víkendy, keď je areál uzavretý. Rada ZRPŠ po schválení zakúpi toto riešenie, snažia sa to vyriešiť v čo najkratšom možnom čase.
 • Ďalej sa pýtal na svoju sťažnosť na zamesnakyňu obce – Kontroĺorka upozornila, že jej žiadna sťažnosť nebola doručená. Starosta to napraví a obecný úrad ho bude informovať.

 

 • Občan z robotníckej olice sa pýtal či budú rozmiestňované veľkokapacitné kontajnery – starosta odpovedal, že áno tesne po veľkej noci.
 • Ďalej priepust na Robotníckej odporúča reklamovať – starosta odpovedal, že to rieši so správou ciest tak isto ako všetky rigoly popri hlavnej ceste so správou ciest už mal konkrétne jednania.

 

 • Občianka z Robotníckej sa pýta na park pri ZŠ – starosta informoval, že tam bude parkovisko a nasledujúci týždeň príde projektantka na obhliadku a merania k vypracovaniu štúdie. Štúdia nového parku bude zverejnená na pripomienkovanie, žiadne stromy sa neplánujú rúbať.

Starosta prešiel k svojej správe z činnosti od posledného zastupiteľstva v decembri v nasledujúcom znení:

 • Okrem bežného chodu zabezpečil za posledné tri mesiace, zimnú údržbu, umiestnil nové svetlo na Rybársku, zabezpečil odchyt dvoch spov, následne poďakoval poslancom Nedbalovej a Husnajovi a novej pani ekonómke za zabezpečenie ročnej uzávierky, pretože pani účtovníčka ukončila pracovný pomer pred tým ako urobila uzávierku, ďalej riešil prípojku k bytovke na ulici SNP, zabezpečoval opravu strechy na nájomnych bytoch, orpavu altánkov pri amfiteátri, elektrické prípojky na nájomných bytoch ešte rieši silnejšie vedenie, parkovanie pre nové vozidlo na družstve, rokoval s KSK kvôli projektu na chodníky naprieč obcou a dospel k súhlasnému stanovisku. Rigoly okolo cesty by mali vyčistiť, prípadne zabezpečiť materiál betónové kocky na svojpomocnú opravu s občanmi, potom riešil odpad popri ceste, robotníci odpratávali kroviny z Mlynského potoka pri Poľnej ulici, dal aktualizovať kartu civilnej ochrany, obecný úrad riešil štatistické výkazy pre odpadové hospodárstvo, pokúšal sa pozháňať kronikárku lebo už 15 rokov nikto nepíše kroniky obce, s KC Abov bolo stretnutie kvôli folklórnym slávnostiam, bolo aj stretnutie so spracovateľom zmien a doplnkov č. 7 v územnom pláne obce, prevzal byt od neplatičov nad zdravotným strediskom /P. Migač/, riešil kolaudácie, zabezpečoval voľby atď. to je asi všetko.
 • OZ zobralo na vedomie

Správa Hlavného kontrolóra

 • Hlavná kontrolórka predstavila svoju správu o kontrole, kontrolovala dotácie poskytnuté v roku 2015 a správa z dane tu bol termín predlžený do 31.3.

Rozpočet

 • Stanovisko k rozpočtu, ktorý odporúča schváliť
 • Starosta odpručil ponížiť dotáciu pre DHZ Rozhanovce z 5000 eur na 2000 eur pretože DHZO ako samostatná jednotka zriadená obcou má vyčlenené prostriedky.
 • *Toto by som rád vysvetlil, podľa príslušného zákona musí mať obec zriadenú obecnú hasičsku jednotku pod názvom DHZO, DHZ Rozhanovce je samostatné združenie združujúce hasičov za účelom súťaže, ale aj zásahov, jednoducho majú vlastný subjekt v ktorom sú aj detské oddiely. Pod DHZO smú byť len členovia nad 18 rokov. Ak chcú byť zaradení do integrovaného systému v kategórii B na čísle 112 musia byť zriadení obcou nie ako samostatný subjekt. Iba tento subjekt môže žiadať o dotáciu od ministerstva vnútra vo výške 2000 eur a iba takýto subjekt môže získať majetok ako hasičské auto, vyradené auto od ministerstva vnútra, prebytočný majetok ministerstva vnútra, protipovodňový vozík a podobne.
 • Pre spomenuté dôvody ako aj samostatnosť v činnosti DHZ a detského oddielu plameň som odporučil tieto prostriedky ponechať v rozpočtovanej výške, pre slabú pružnosť a spoluprácu so starostom počas roka 2015 aj s ohľadom na to ako v obci pomáhajú pri kultúrnych podujatiach a ochrane majetku.
 • Následne boli prejednané priority obce k realizácii v roku 2015 – Zástupca starostu informoval, že v pondelok 7.3. majú byť odovzdané podklady k súťaži na chodníky popri SNP a 1.mája, tak isto súťaž na dodávku okien do materskej školy, následná priorita je odvodnenie a rekoštruckia vozoviek na uliciach napojených na Dúhovú ulicu, bude potrebná súžať cez vestník = rovnaký postup ako pri chodníkoch pre výšku odhadovaných nákladov. Pre okná stačí prieskum trhu, k dnešnomu dňu máme asi 7 ponúk na podlimitnú zákazku na základe nich ude zverejnená súťaž počas nasledujúceho týždňa.
 • Výmena okien, Rekonštrukcia chodníkov, Úprava vozovky Dúhová, Záhardná atď., Krátka ulica, Údržba miestnych komunikácii - výtlky, Parkovisko pri ZŠ, Parkovisko Školská, Rekonštrukcia strechy MŠ, úprava vozovky na Družstevnej.
 • Poslanci schválili rozpočet jednohlasne s drobnými zmenami, prebytok bol presunutý na chodníky.
 • Prerokovala sa zmluva o prenájme pozemkov na poľnohospodárske účely pre AT Abov už uzavretá starostom v Januári 2015, zverejnenej v Novembri 2015. Starosta bez uznesenia obecného zastupiteľstva podpísal zmluvu o prenájme na 10 rokov, bez možnej výpovednej lehoty. Kontrolórka ozrejmila legislatívu, kde aj na základe podnetu finančnej komisie starosta pridal tento bod do programu na schválenie OZ, čo je podmienkov pre nájom. alebo predaj obecného majetku. Za 6, zdržali sa 3 /Záviš, Husnaj, Adamčík/
 • Schvaľovanie žiadosti:
 • Predložili DHZ Rozhanovce, Klub športu a kultúry Rozhanovce /Futbal/, Tanečné štúdio Adriany Vrbovej, Greckokatolícka farnosť. Tie predniesol prednosta úradu Mgr. Kič.
 • KŠKaK oz. žiada na činnosť športového klubu – 3500 eur. Poslanec Adamčík vysvetlil na čo použil klub v minulomroku dotáciu 3400 eur a predstavil rozpočet klubu ktorý je 7000 eur a na tento rok by klub od obce checl 3500 eur zatiaľ čo zvyšok pokryjú sponzori s ďalší potencionálny sponzori. Starosta obce odporúčil navýšiť sumu prostriedkov na 5000 eur. Po porade bola schválena 8 za, zdržal sa 1 /Adamčík/. *Okolité obce dávajú na futbal 7 resp 8 tisíc eur plus náklady na správcu ihriska.
 • DHZ Rozhanovce žiada 5000 eur na činnosť – schválené
 • Tanečné štúdio žiadalo 3500 eur na činnosť – schválené
 • Greckokatolícka cirkev 2200 eur na ozvučenie chrámu – schválené
 • Žiadosť o odpredaj pozemku na Školskej – pre nejasnosti presunuté stavebnej komisii pre obhliadku v spoločnosti zástupcov vlastníkov bytov. Predbežne sa poslanci vyjadrili, že tak veľký pozemok viacerí nechceli odpredať. Starosta predstavil žiadosť resp zápisnicu vlastníkov bytov, tí žiadajú tieto pozemky v pôvodonom stave, pretože sa o tieto pozemky riadne viac ako 10 rokov starajú. Poslanci túto žiadosť zobrali na vedomie a o odpredaji sa ďalej nejednalo.
 • Ďalšia žiadosť bola k súhlasnému stanovisku na zriadenie strelnice v katastri obce Rozhanovce. Nachádzať by sa mala na parcelách v katastri pri odbočke na beniakovce na hlavnej ceste smer Vajkovce. Poslanci si vyžiadali projektovú dokumentáciu a hlukovú či bezpečnostnú štúdiu a zobrali ju na vedomie. Strelnicu chce podnikateľ budovať niekde v tejto lokalite.
 • Ďalší bod prerokovanie odmien pre Hlavnú kontrolórku obce 30 percent mesačného platu. Po diskusii bolo povedané, že práca hlavnej kontrolórky má vysokú úroveň a od jej príchodu sa viaceré veci zmenili k lepšiemu. Návrh bol schválený jednohlasne.

 

Interpelácie:

Interpelácie Adamčík

 • Žiadal odpovede na žiadosti podľa infozákona a iné dokumenty podľa žiadosti z 5.10.2015, starosta si vyžiadal viac času.
 • Ďalej predložil podnet od občana na zriadenie špeciálneho kontajnera na papier ako tomu bolo na začiatku aby to bolo pod strechov, následne papier ponúknuť základnej škole na zber, keď na ten papier mať miesto doma. Tak isto označiť odbočku na zberný dvor k lepšej identifikácii areálu.
 • Ďalej podal žiadosť na reklamáciu prác na asfaltových výspravkoch po oprave plynovodu /vybavené a opravené nasledujúci deň/. Pri zastávke pri ZŠ.
 • Požiadal o zaradenie do komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi - Schválené 8 za zdržal sa 1 /Adamčík/
 • Požiadal o aktualizáciu cenníka na prenájom nehnuteľností a služieb v obci a následne ich propagácie za účelom zvýšenia príjmu do obecnej kasy. Prednosta informoval že to zabezpečí.
 • 7. krát interpeloval vo veci kedy bude vyriešené uznesenie z apríla 2015, kde OZ odporučilo zabezpečiť odtok vody zo Záhradnej ulice, kde po navození vozovky stojí po daždoch voda a do dnešného dňa s tým nič nerobil. Starosta povedal, že do 20. marca to vyrieši.
 • Interpeloval starostu prečo finančná komisia nedostala písomné stanovisko na základe zápsinice a žiadosti odovzdanej na úrade v úvode mesiaca Február. Starosta odpovedal, že tak učiní do týždňa.
 • Interpeloval starostu vo veci dôsledného riešenia opravy pozemkov a vozoviek o opravách pretože dlhodobo správcovia energetických sietí nerealizujú opravu v náležitej kvalite, ako tomu bolo pri oprave vodovodu na Dúhovej, kde viac ako pol roka bola odfrézovaná cesta a nebolo to riešené. V tejto veci pri bytovke na SNP podal sťažnosť, ale do dnešného dňa nedostal písomné stanovisko. Tak isto toto nie je prvý raz, čo niekto pošle nejakú žiadosť či sťažnosť a obec na ňu absolútne neodpovedá a toto treba okamžite riešiť. Starosta priznal pochybenie a s prednostom úradu zabezpečia nápravu a dôslednú evidenciu a riešenie týchto vecí v budúcnosti.
 • Trafostanica pri bytovke, kedy sa tam opraví terén. Starosta informoval až keď sa na jar upraví parkovanie pri bytovke.
 • Interpelácia Vodárne – budúci týždeň sa má konať jednanie o odpredaji, potvrdí to poslancom počas týždňa, za prítomnosti kontrolórky.
 • Ďalšia sťažnosť z Košickej ulice o vytekajúcich splaškoch v konkrétnom mieste, ktorú preposlal Adamčík na úrad pred troma mesiacmi. Starosta o nej nevedel, ale má ju preposlať.
 • Interpelácia sa týkala projektov a dotácii – pýtal sa do akých výziev na eurofondy a dotácie sa obec zapojí. Starosta informoval, že viac informácii bude vedieť podľa výsledku volieb. Tak isto sa pýtal prečo nebolo so stavenou komisiou prejednané vypracovanie projektu na envirofond pre zateplenie kultúrneho domu. Starosta informoval, že to riešil ešte predošlý prednosta a žiakudosť bola na envirofonde zamietnutá. Žiadali sme vyše 130 000 eur na zateplenie kultúrneho domu. *Informáciu som našiel náhodou na internetovej stránke enviroportálu...
 • Adamčík informoval o stretnutí s obyteľmi z lokality pod cintorínom vo veci osvetlenia – starosta informoval, že osvetlenie je zakúpené a bude realizované. Okrem toho sa na stretnutí riešila aj vozovka na Krátkej, to bude prejednané na stavebnej komisie.
 • K zimnej údržbe ktorú starosta riešil v zimnom období vyjadril nespokojnosť s posypom mostíka v lokalite 1.mája a celkovo aj v iných lokalitách. Pre nasledujúce obdobie odporučil zlepšenie posypávania a úrdžby chodníkov.
 • Interpelácia zamestnanci – starosta sľúbil, že všetky pracovné pozície bude obec zverejňovať spolu s nárokmi na uchádzača, tak aby prebehol kvalitný a hlavne tranparetný výber zamestnancov, čo sa minimálne v nasledujúcich dvoch prípadoch od tohto sľubu nekonalo. Starosta sa konkrétne k tejto téme nevyjadril.
 • Odporučil starostovi vyjednať nové podmienky v bankách kvôli účtom vzhľadom na to že platíme veľke poplatky. Starosta informoval, že niektoré musia jednoducho byť zvlášť a preto bude riešiť aspoň tie čo sa dá.
 • Ďalej odporučil aby sa tento rok udelila cena starostu obce, pre konkrétnych obyvateľov za dlhoročnú reprezentáciu obce v oblasti folklóru a aby sa z toho stala každoročná tradícia. K jednanie na ďalšie OZ.
 • Ďalej interpeloval vo veci podozrenia z predraženej zákazky na prečistenie Mlynského potoka a poukázal na jednotlivé položky. Starosta informoval, že práce bude reklamovať.
 • V závere predstavil prehľad výdavkov za verejné obstarávanie, kde predstavil návrh obmedziť využitie týchto služieb pre nehodpodárnosť a slabé výsledky. Obec v roku 2015 nevysúžaťila ani jednu zákazku z vysodkou hodnotou a všetky podlimitné si mohla realizovať využitím vlastných zamesnancov na základe platnej smernice. Resp. mohla za takú sumu zamestnať zamestnanca na plný úvazok a poslať ho alebo ju na školenie na elektronické trhovisko. Starosta zobral ne vedomie a o ďalšie obstaranie nízkych zákazok sa postará prednosta obecného úradu, alebo starostom poverená osoba. Náklady na VO rozoberiem v samostatnom čase.

 

Interpelácie Nedbalová

 • V akom stave sa nachádzal byt po vráteni nájomcom nad zdravotným – Starosta odpovedal, že v dobrom.
 • Kedy obec prečistí potok na M.Č.T – snažia sa ale máme len troch robotníkov a málo ľudí na VPP.
 • Auto odstavené na M.Č.T odstavené a bez pohybu na verjenom priestanstve – prenechané komisii pre verejný poriadok.
 • Stanica polície – starota informoval, že za minimálnu cenu sa to bude dať odkúpiť projekt aj doklady boli podané na polícii.

 

Interpelácie Koribská

 • Pýta sa kedy sa odstránia nelegálne vylepené predvolebné plagáty – bude sa to postupne odstraňovať. Pri prichytení páchateľa by sa dal riešiť páchateľ.

 

Časť Rôzne

Zástupca starostu Ing. Kolár predstavil písomnosť so žiadosťou resp. sťažnosťou občana z inej obce.

 • Išlo o sťažnosť na starostu obce od občana Štefka, kvôli poskytnutiu kamerového záznamu. OZ zobralo na vedomie jeho vystúpenie. Nie celkom bolo jasné čo pán žiadal, vec nebola v kompetencii obecného zastupiteľstva.

 

Poslanec Husnaj odporúčal riešiť okamžite výtlky na miestnych komunikáciach a aby starosta určil niekoho zodpovedného na určenie lokalít. Pri obstaraní by mala postupovať obec samostatne podľa predlohy z poslednej akcie realizovanej v objeme 100 štvorcových metrov. Prednosta potvrdil, že pripraví podklady.

 

Záver niečo po 20 tej hodine

 

Pridané 6.3.2016