Téma: zásady odmeňovania poslancov a neposlancov

Téma: zásady odmeňovania poslancov a neposlancov

Pre doplnenie zápiskov zo schôdze k odmenám aby si niekto nemyslel, že je to nejaké terno. Aj keď výkon funkcie mnohých z nás stojí nemálo času, telefonovania a vybavovania, väčšina poslancov sa do októbra má vyjadriť či si odmenu vo výske 13 eur za rokovanie OZ ponechá alebo nie. Tak isto za členstvo v komisii pre poslancov alebo neposlancov ktoré činí 9, 8 resp. 5 eur za rokovanie. Pre úplnosť dodám, že ja som sa svoji odmien vzdal čestným vyhlásením.

 

Znenie platných zásad odmeňovania:

 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva V ROZHANOVCIACH, predsedov a ČLENOV komisií

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia

1.    Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie poslanca.

2.    Tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v ROZHANOVCIACH upravujú odmeňovanie:

a) poslancov obecného zastupiteľstva,

b) predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva z radov poslancov,

c) poslanca, ktorého starosta obce podľa § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril svojim zastupovaním – zástupca starostu,

d) členov komisií obecného zastupiteľstva neposlancov z radov občanov obce Rozhanovce, ktorý majú na území obce Rozhanovce trvalý pobyt.

3.    Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach  sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.

4.    Odmena slúži zároveň ako náhrada skutočných výdavkov, ktoré poslancovi vznikli v súvislosti s výkonom tejto funkcie (§ 25 ods. 5, tretia veta a § 25 ods. 6, štvrtá veta zákona č. 369/1990 Zb.). V prípade, že si poslanec uplatňuje od obce náhradu skutočných výdavkov, odmena podľa týchto zásad odmeňovania OZ, sa bude krátiť o sumu vyplatenej náhrady skutočných výdavkov.  

5.    Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové pomery a odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisom  (zákon č. 253/1994 Z.z.  o  právnom  postavení  a  platových  pomeroch  starostov  obcí  a  primátorov miest  v znení neskorších zmien a doplnkov). 

6.    Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie kontrolóra obce. Platové pomery a odmeňovanie kontrolóra obce sú upravené osobitným právnym predpisom ( § 18 c odst. 1 až 6 v znení zákona č. 369/1990  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ).

 

 

Čl. 2

Odmeňovanie poslancov

1.    Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý sa zúčastnil na celom zasadnutí obecného

zastupiteľstva patrí odmena v sume 13,00 Eur.

2.    V prípade, že účasť poslanca na rokovaní je kratšia ako polovica času trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu.

3.    Poslancovi za neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva odmena nepatrí.

4.    Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý sa zúčastnil na inom pracovnom rokovaní poslancov, ktoré je zvolané starostom obce patrí odmena v sume 9,00 Eur.

5.    Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý sa zúčastnil na „mimoriadnom“ zasadnutí obecného zastupiteľstva patrí odmena v sume 6,50 Eur.

6.    Poslancovi - sobášiacemu  prináleží odmena vo výške 10,00 € za jednu akciu.

7.    Poslancovi za prednesenie smútočného prejavu pri pohrebných obradoch prináleží odmena vo výške 10,00 € za jednu akciu.                

8.    Podkladom  pre  vyplatenie  odmeny  poslanca  sú  prezenčné  listiny  zo  zasadnutia  OZ, vyhodnocovanie ktorých vykonáva starosta obce.

9.    Ospravedlnenie  svojej  neúčasti  oznámi  poslanec  starostovi  obce  osobne,  telefonicky  alebo emailom najneskôr do 3 dní od zasadnutia OZ.

10.  Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu podľa čl. 7 týchto zásad.

11.  Poslancovi patrí odmena aj v prípade neúčastí na zasadnutí obecného zastupiteľstva

v  prípade,  že poslanec sa nezúčastnil na rokovaní zastupiteľstva z dôvodu poverenia a plnenia úloh určených obecným zastupiteľstvom, resp. starostom obce, alebo z iných vážnych dôvodov uznaných starostom obce. 

12.  V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov obecné zastupiteľstvo       neuznášania schopné, patrí prítomnému poslancovi odmena len vo výške 20% z odmeny podľa § 2 ods. 1 Zásad odmeňovania poslancov OZ Rozhanovce.

13.  Odmena sa vypláca 1x ročne a bezhotovostne.

 

 

Čl. 3

Zástupca starostu obce

1.   Poslancovi, ktorého starosta obce podľa § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril svojim zastupovaním – zástupca starostu patrí okrem poslaneckej odmeny podľa čl. 2 týchto zásad aj odmena vo výške 116,18 € za každý kalendárny mesiac výkonu funkcie.

2.   Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, tak patrí plat starostu obce určeného podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov.

3.   Poslanca, ktorého starosta obce podľa § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril svojim zastupovaním – zástupca starostu patrí odmena:

           a)  za  súčinnosť so starostom obce a prednostom OcÚ na príprave interných

               predpisov,

           b)  za súčinnosť na rokovaniach samosprávy,

           c)  za prípravu, v spolupráci s prednostom OcÚ podkladov a dokumentov v oblasti

                 civilnej ochrany obyvateľstva a obrany a zabezpečuje ich vykonanie,

           d) za vedenie obecného zastupiteľstva počas neprítomnosti starostu obce.

 

Čl. 4

Odmeňovanie predsedov a členov komisií

 

1. Poslancovi, ktorý je súčasne predsedom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 8,00 € za účasť na jednom zasadnutí komisie.

2. Poslancovi,  ktorý  je  súčasne  členom  komisie  obecného  zastupiteľstva  patrí  okrem  inej  odmeny  podľa týchto zásad aj odmena vo výške 5,00 € za účasť na jednom zasadnutí komisie za podmienok:

a) komisia sa stretne minimálne 1x za štvrťrok a na stretnutí sa bude riešiť konkrétna úloha uložená Obecným zastupiteľstvom obce Rozhanovce alebo starostom  obce  alebo  vykonanie  kontroly  v  teréne,  prerokovanie  priestupkov,  žiadostí,  vypracovanie, posúdenie alebo schválenie odporúčania, resp. prípravy iniciatívneho návrhu na predloženie na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

b) maximálny počet zaplatených stretnutí je 6 x za kalendárny rok.

3.  Poslancovi, ktorý je súčasne členom viacerých komisií patrí odmena iba ako členovi  

     jednej komisie.

4.  Poslanec môže byť predsedom iba jednej stálej komisie.  

5. Členovi komisie obecného zastupiteľstva z radov občanov – neposlancovi  patrí odmena vo výške 5,00 € (1 zasadnutie).

  

Čl. 5

Mimoriadna odmena poslanca

 

1.  Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce, alebo aktívne spolupracuje  pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou, môže byť v kalendárnom roku priznaná jednorazová odmena vo výške do 150,00 €.

2.  Návrh  na  schválenie  jednorazovej  odmeny môže  podať  výlučne  starosta  obce,  poslanec  alebo  skupina poslancov obecného zastupiteľstva, a to najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva.

3.  O priznaní a výške odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia

 

Čl. 6

Vzdanie sa odmeny poslanca

 

1.  Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca.

2.  Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní  sa odmeny poslanca musí byť  zaslané na  

     obecný úrad v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku.

 

Čl. 7

Spoločné ustanovenia

 

1.  Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, alebo člena komisie, ktorí sú

     povinný dodať čísla osobných účtov na obecný úrad do konca mesiaca október

     príslušného kalendárneho roka.

2.  Vedenie evidencie účasti poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva bude

     zabezpečovať starosta obce na základe zápisníc a prezenčných listín.

3.  Starosta obce v mesiaci november príslušného kalendárneho roka vypracuje       

     písomný podklad pre učtáreň obecného úradu s uvedením výšky odmeny každému      

     poslancovi na základe splnenia podmienok. Uvedený doklad bude schválený

     starostom. Podklady za členov komisií dodajú predsedovia jednotlivých komisií do

     konca mesiaca november príslušného kalendárneho roka.

3.  Účasť na zasadnutí komisie je preukázaná vtedy, ak je starostovi obce odovzdaná 

     písomná zápisnica vrátane prezenčnej listiny.

4. Odmeny poslancom sa vyplácajú  1xročne vo výplatnom termíne mesiaca december príslušného kalendárneho roku. Odmena vyplácaná poslancom obecného zastupiteľstva za prácu v jednotlivých orgánoch obce sa sčítava.

5. Členom komisií sa odmeny vyplácajú  raz ročne .

6. Uvedené  zásady môže OZ kedykoľvek meniť  formou dodatku k  týmto  zásadám, 

     alebo prijatím nových zásad. Na prijatie  týchto zásad, alebo na  ich zmenu  sa

     vyžaduje  súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

7. Na  prijatie  uznesenia  podľa  článku  7  ods.1,  týchto  zásad  sa  vyžaduje 

    nadpolovičný  súhlas  väčšiny prítomných poslancov.

 

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Rozhanovce a členov

    stálych komisií obecného zastupiteľstva boli schválené uznesením Obecného

    zastupiteľstva v Rozhanovciach č. ....................... zo dňa: ......................

2. Zásady nadobúdajú právoplatnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom  a

    účinnosť od ..................

3. Schválením týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov v obci      

    Rozhanovce  schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach

    č. 5/2010  zo dňa 30.09.2010.

 

 

pridané 23.9.2015