Výzva: na predloženie cenovej ponuky: "Líniové stavby Rozhanovce 2018"

Výzva: na predloženie cenovej ponuky: "Líniové stavby Rozhanovce 2018"

Cenovú ponuku je možné predložiť poštou na adresu Obecný úrad Rozhanovce, SNP č. 48, 044 42  Rozhanovce, alebo osobne do podateľne OcÚ Rozhanovce s adresnou pečiatkou uchádzača v čase úradných hodín v uzatvorenej obálke s označením Neotvárať - Súťaž "Líniové stavby Rozhanovce 2018" do 26.04.2018 do 12:00 hodiny.

 

Nové povrchy ciest sa budú súťažiť na 19.januára, Krátkej, SNP pri bytovke, opraví sa Poľná a chodník pri bytovkách, Parkovisko na Školskej a dostavia sa lávka cez Hyľov potok k novému chodníku na Robotníckej s opravami plôch. K presunu chaotickej zastávky na autobus môže dôjsť až po ukončení časového limitu na eurofondy, za ktoré bola postavená.

 

Viac tu

 

pridané 11.4.2018