Zákaz využívania lesov verejnosťou - odvolanie

 
 

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Oddelenie lesného hospodárstva
,____________________________________________________________________________________
Číslo spisu
OU-KS-PLO2-2022/012818-005 22. 08. 2022
Rozhodnutie
Zákaz využívania lesov verejnosťou - odvolanie
Výrok
odvoláva v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch
zákaz využívania lesov verejnosťou
dňom 22.08.2022
nakoľko dôvod na vydanie zákazu využívania lesov v okrese Košice –okolie pominul.
Správcovi lesov ukladá:
- na vstupoch do lesa zabezpečiť oznámenie o odvolaní zákazu tabuľami resp. predmetným odvolaním zákazu
- zabezpečiť zverejnenie tohto odvolania vhodným spôsobom, za účelom informovania čo najširšej verejnosti
(webové stránky, informačné tabule)
Obciam v okrese Košice-okolie ukladá:
- zverejniť odvolanie na úradnej tabuli obce resp. mesta a obecným rozhlasom
Poučenie
Na konanie o vydaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov verejnosťou nevzťahuje všeobecný
predpis o správnom konaní.
Ing. Gabriel Vukušič
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 101142 / 4
Doručuje sa
Obec Baška, Baška 71, 040 16 Baška, Slovenská republika
Obec Bačkovík, Bačkovík , 044 45 Bačkovík, Slovenská republika
Obec Belža, Belža 80, 044 58 Belža, Slovenská republika
Obec Beniakovce, Beniakovce 44, 044 42 Beniakovce, Slovenská republika
OBEC Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce, Slovenská republika
Obec Blažice, Blažice 53, 044 16 Blažice, Slovenská republika
Obec Bočiar, Bočiar , 044 57 Bočiar, Slovenská republika
Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce, Slovenská republika
Obec Boliarov, Boliarov 25, 044 47 Boliarov, Slovenská republika
Obec Budimír, Budimír 19, 044 43 Budimír, Slovenská republika
Obec Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Bukovec, Slovenská republika
Obec Bunetice, Bunetice 5, 044 47 Bunetice, Slovenská republika
Obec Cestice, Cestice 89, 044 71 Cestice, Slovenská republika
Obec Buzica, Buzica 130, 044 73 Buzica, Slovenská republika
Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa, Slovenská republika
Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce, Slovenská republika
Obec Čečejovce, Buzická 55, 044 71 Čečejovce, Slovenská republika
Obec Čižatice, Čižatice , 044 47 Čižatice, Slovenská republika
Obec Chorváty, Chorváty 57, 044 02 Chorváty, Slovenská republika
Obec Chrastné, Chrastné 86, 044 44 Chrastné, Slovenská republika
Obec Debraď, Debraď 147, 045 01 Debraď, Slovenská republika
Obec Drienovec, Drienovec 368, 044 01 Drienovec, Slovenská republika
Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 137/38, 044 31 Družstevná pri Hornáde, Slovenská republika
Obec Ďurďošík, Ďurďošík , 044 45 Ďurďošík, Slovenská republika
Obec Ďurkov, Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov, Slovenská republika
Obec Geča, Kostolná 382/8, 044 10 Geča, Slovenská republika
Obec Dvorníky-Včeláre, Dvorníky - Včeláre , 044 02 Dvorníky-Včeláre, Slovenská republika
Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov, Slovenská republika
Obec Hačava, Hačava , 044 02 Hačava, Slovenská republika
Obec Háj, Háj , 044 02 Háj, Slovenská republika
Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska, Slovenská republika
Obec Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany, Slovenská republika
Obec Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21 Hodkovce, Slovenská republika
Obec Hrašovík, Hrašovík 36, 044 42 Hrašovík, Slovenská republika
Obec Hosťovce, Hosťovce 101, 044 02 Hosťovce, Slovenská republika
Obec Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Hýľov, Slovenská republika
Obec Janík, Janík 135, 044 05 Janík, Slovenská republika
Obec Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov, Slovenská republika
Obec Kalša, Kalša 128, 044 18 Kalša, Slovenská republika
Obec Kecerovský Lipovec, Kecerovský Lipovec 56, 044 47 Kecerovský Lipovec, Slovenská republika
Obec Kecerovce, Kecerovce 92, 044 47 Obeckov, Slovenská republika
Obec Kokšov - Bakša, Kokšov - Bakša 20, 044 13 Kokšov - Bakša, Slovenská republika
Obec Kechnec, Kechnec 19, 044 58 Kechnec, Slovenská republika
Obec Komárovce, Komárovce 22, 044 55 Komárovce, Slovenská republika
Obec Kostoľany nad Hornádom, Košická 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, Slovenská republika
Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka, Slovenská republika
Obec Košické Olšany, Košické Olšany 118, 044 42 Rozhanovce, Slovenská republika
Obec Košický Klečenov, Košický Klečenov 9, 044 45 Košický Klečenov, Slovenská republika
Obec Kráľovce, Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce, Slovenská republika
Obec Kysak, Kysak 146, 044 81 Kysak, Slovenská republika
Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida, Slovenská republika
Obec Milhosť, Milhosť , 044 58 Milhosť, Slovenská republika
Obec Mokrance, Hlavná 38/42, 045 01 Mokrance, Slovenská republika
Obec Mudrovce, Mudrovce , 044 47 Mudrovce, Slovenská republika
Obec Nižná Hutka, Ortášska 85/8, 040 18 Nižná Hutka, Slovenská republika
Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 60, 044 45 Nižná Kamenica, Slovenská republika
Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa, Slovenská republika