Zápisnica z decembrovej schôdze OZ

Zápisnica z decembrovej schôdze OZ

ZÁPISNICA /DOPLNENÁ O ZÁPISKY v kurzívach/
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rozhanovce dňa 13.12.2019
1. Otvorenie rokovania OZ
Starosta privítal prítomných poslancov a Hlavnú kontrolórku.
Predniesol program OZ.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Vyzval prítomných poslancov na doplnenie programu.
Poslanci: bez pripomienok
Hlasovanie - program:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia:
Ing. Aneta Nedbalová
Ing. Marek Rabada
Ing. Milan Tóth
Ing. Marek Vašiga - návrh na určenie za overovateľa zápisnice
Overovatelia zápisnice:
Ing. František Nosáľ .................................
Ing. Marek Vašiga .................................
Zapisovateľ:
Mgr. Katarína Pružinská
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Dopyty občanov
Bez prítomných občanov.
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa starostu o činnosti od ostatného zasadnutia OZ
Pán starosta predniesol kontrolu plnenia uznesení a správu o činnosti od predchádzajúceho zasadnutia OZ:
- Činnosť v predchádzajúcom období bola hlavne zameraná na spustenie ambulancie všeobecného lekára (vybavovanie povolení RÚVZ, Zdravotné poisťovne ...) Poďakoval sa všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii ambulancie. Zabezpečil tiež prípravu zmlúv pre pani dr. a sestričku a tiež upratovanie ambulancie.
- Obec obdržala ponuku Slovenského pozemkového fondu, ktorý vysporiadáva pozemky v ich správe. Malo by ísť o prevedenie predmetných parciel do majetku obce, vyčlenili sa parcely, o ktoré sa jedná, žiadosť sa zaslala na SPF, bol určený termín 30 dní, s nutnosťou zabezpečiť geometrický plán a ostatné náležitosti. Obec požiadala o predĺženie termínu, z dôvodu krátkosti času na vybavenie náležitostí.
- Pracovný výjazd v obci Ražňany, ktorá prevádzkuje kompostáreň
- Jednanie s p. Vilinským – AT Abov, kde spoločnosť uvoľní priestor buď na rozšírenie zberného dvora alebo na zrealizovanie kompostárne
- Návšteva vo firme, ktorá zabezpečuje dovoz japonských malotraktorov, ktorý by bol vhodný na údržbu chodníkov, rôzne komponenty na využitie. Pri najbližšom snehu je dohoda o ukážke práce malotraktora v podmienkach obce.
- Osadenie zrkadla na križovatke pri ZŠ, ktoré nenamŕza.
- P. Titl – dopravný inžinier, dohodnutá objednávka na štúdiu riešenia križovatky pri ZŠ
- Vybavovanie žiadostí na osadenie zrkadla na križovatke ulíc SNP/SOU – účelová komunikácia, čaká sa na vyjadrenie správcu komunikácie.
- Jednanie so Štátnou ochranou prírody – chránený strom pagaštan konský – Gaštanová, po sťažnostiach občanov bývajúci blízko stromu navrhli riešenie, posúdili do akých zásahov by sme mohli ísť. Tiež odišla žiadosť na finančnú pomoc pri riešení stromu.
- Kontrola z okresnej prokuratúry – slobodný prístup k informáciám- dopadla dobre.
- Príprava volieb do NR SR 2020
- Výmena radiátorov, výmena podlahy a nábytku v priestoroch Obecného úradu
- Ukončenie nájmu v nájomných bytoch – p. Nedbalová a pridelenie novým nájomcom
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie správu starostu o činnosti od ostatného zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Správa kontrolóra o kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka - bola predložená v písomnej podobe. Zaoberala sa kontrolou platieb za TKO. Prečítala predpisy platieb a nedoplatky na poplatkoch za odpad. V správe uviedla aj iné činnosti, ktoré na Obecnom úrade vykonáva.
Odporúča aktualizovať Zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré sú z ešte z roku 2008.
Vyzvala poslancov na otázky.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo podľa § 25 ods. 9 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie správu o výsledku kontroly.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7a. Zrušenie uznesenia č. 37/2019 zo dňa 25.04.2019
Hlavná kontrolórka – jedná sa o predaj prihradenej nehnuteľnosti – ul. Školská, pán Husnaj. Keďže znalecký posudok je už po platnosti je potrebné prijať nové uznesenie.
Je potrebná 3/5 väčšina poslancov.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov ruší uznesenie č. 37/2019 zo dňa 25.04.2019.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7b. Návrh na odpredaj majetku obce – pozemku v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pre pána Miroslava Husnaja
Návrh na uznesenie
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemku časť parcely KN- C č. 383/20, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 2605 m² ( novovytvorená parcela 383/216, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m² v zmysle geometrického plánu na rozdelenie pozemkov na parc. reg. C KN č. 383/212-2018 a 434/26, číslo plánu 11/2018, vedeného na mapovom liste č. Košice 2-8/23, vyhotoveného firmou Ing. Marek Baran – GlobalGEO, Potočná 693/5, Rozhanovce, dňa 26. 03. 2018, vyhotovil Ing. Marek Baran, autorizačne overil Ing. Karol Petrovský dňa 27. 03. 2018, úradne overeného Okresným úradom Košice - okolie, katastrálny odbor dňa 25. 05. 2018 Ing. Martina Olexová, pod číslom 430/2018, zapísaného na LV č. 748, okres Košice – okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce, vedenom na Okresnom úrade Košice – okolie, katastrálny odbor, vo vlastníctve obce Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce pre Miroslav Husnaj, rodený Husnaj, narodený xxxxx, bytom Hanojská 3, Košice za kúpnu cenu vo výške 1262,32 € ( slovom tisícdvestošesťdesiatdva eur a 32 eurocentov) t. j. 20,36 € za m2.
Oddelený pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzickej osoby.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Návrh na odpredaj majetku obce – pozemku v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pre pána Milana Tótha
Hlavná kontrolórka - p. Milan Tóth požiadal o odpredaj pozemku
Osobitný zreteľ – pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti FO, ide o verejnoprospešný zámer, predaj poľnohospodárskych produktov z dvora. Je potrebná 3/5 väčšina hlasov poslancov OZ
Ing. Tóth – má osobný zámer – žiadateľ o odpredaj je jeho otec.
Ing. Vašiga – zaujíma ho, či bol zvažovaný dlhodobý prenájom, ktorý navrhol na predchádzajúcom zasadnutí OZ?
HK – zaoberala sa tým, no na obec nebola doručená žiadosť o dlhodobý prenájom
Starosta – pôvodný skorší návrh pána Tótha bol dlhodobý prenájom. Konzultoval to s Hlavnou kontrolórkou, ako aj s inými právnikmi, ktorí vypracovali právnu analýza, záverom ktorej je, že hlasovať môže aj poslanec, ktorý je v príbuzenskom vzťahu s kupujúcim.
HK – v prípade žaloby na súde sa podujíma bezplatne zastupovať pána Tótha. Dovolí si tvrdiť, že prípadný spor vyhrá.
Ing. Nosáľ – nie je osobne zainteresovaný, no oslovil p. starostu s tým, že žiada o právnu analýzu - kde sa právnici vyjadrili, že poslanec v príbuzenskom vzťahu môže hlasovať, pokiaľ sa schváli 3/5 väčšinou poslancov dôvod hodný osobitného zreteľa
Starosta – v prípade hlasovania o odkúpenie pozemku pod futbalovým ihriskom – takisto poslanci v príbuzenskom vzťahu k predávajúcim vlastníkom podielov môžu hlasovať, pretože sa nejedná o predaj obecného pozemku ale o kúpu
Ing. Maščák – jeho stanovisko je známe, nemení ho, nepozdáva sa mu to už od začiatku, nemyslí si , že ide o verejnoprospešný zámer, nemyslí si, že v prípade predaja pozemkov napr. LIDLu, alebo Kauflandu sa to rieši ako verejnoprospešný záujem a ako prípad hodný osobitného zreteľa. Nemyslí si že poslanci tu prišli na to, aby riešili pre seba kúpu obecných pozemkov. Nesúhlasil by s tým, ani keby sa jednalo o jeho vlastného syna. Ale necháva to na zváženie každému poslancovi.
Starosta – vyzval poslancov na pripomienky
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, z dôvodu hodného osobitného zreteľa schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemku parcelu KN – „E“ č. 3146/14, druh pozemku: orná pôda o výmere 269 m² zapísaného na LV č. 3215, okres Košice – okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce pre Milana Tótha, rodený Tóth, narodený xxxxxx, bytom Slovenského národného povstania 422/91, 044 42 Rozhanovce,
za kúpnu cenu 20,36/m² vo výške spolu: 5476,84 Eur, slovom (päťtisícštyristosedemdesiatšesť Eur osemdesiatštyri euro centov).
Oddelený pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzickej osoby. Verejnoprospešný záujem – ide o predaj poľnohospodárskych produktov z dvora, z vlastnej produkcie.
Hlasovanie:
Za: 6 (Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Matúš Adamčík, Ing. František Nosáľ, Ing. Milan Tóth, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Marek Rabada)
proti: 2 (Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák)
zdržal sa:1 (Ing. Marek Vašiga)
9. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
Hlavná kontrolórka - vypracovala nové zásady z dôvodu zmeny zákona od 1.4.2018 a 1.2.2019, ktoré sú v zásadách zapracované. Necháva na zváženie jednotlivé sumy na odmeňovanie poslancov.
Za účasť na rokovaní OZ – doteraz bolo 13 €
Ing. Nedbalová – navrhuje ponechať najnižšiu sumu podľa zákona - 25 €
Mgr. Dugas – navrhuje nechať najnižšie sumy
Ing. Rabada – navrhuje 20 eur
Ing. Vašiga – bol v tom, že minulé Obecné zastupiteľstvo sa vzdalo odmien, myslel si, že to platí aj pre toto Obecné zastupiteľstvo.
Ing. Nedbalová – každé OZ si schvaľuje svoje zásady, každý poslanec v predchádzajúcom Obecnom zastupiteľstve sa vzdal odmien na celé volebné obdobie.
HK – neposlancovi, ktorý je členom stálej komisie je odmena 10 €
Mgr. Dugas – navrhuje – 10 €
Ing. Maščák – navrhuje aj 15 €, v komisii má neposlancov, ktorí riešia zložité spory a sťažnosti.
HK – za občiansky sobáš pre sobášiaceho je odmena 20 €
Ing. Nedbalová – navrhuje 20 €
Mgr. Dugas – 20 €
Ing. Nosáľ – poznámka – poslanec, ak sa vzdá odmien, tak doba vzdania sa odmien platí od podania na podateľni
HK – r. 2019 ide podľa starých zásad odmeňovania
Ing. Nosáľ – ide o zmeny na r. 2020
- nebude hlasovať v tejto veci, keďže sa vzdal odmien na celé volebné obdobie
Ing. Maščák – chcel sa vzdať odmien za r. 2019. Podľa uvedeného to teda nie je spätne možné?
HK – Nie je to možné. Vzdať sa odmien musí vopred v danom kalendárnom roku.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 písm. k), § 15 ods. 4 a ust. § 25 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva Rozhanovce.
Hlasovanie:
Za: 7 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Vašiga)
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
Hlavná kontrolórka – návrh bol doručený písomne. Bude sa venovať kontrole hospodárenia v ZŠ, keďže 40 % z podielových daní ide do ZŠ, vypracuje odborné stanovisko k záverečnému účtu, môže tiež vykonať kontroly z vlastného podnetu alebo podnetu starostu.
Hlavná kontrolórka – vyzvala na prípadné otázky
Ing. Adamčík – pýta sa na Územný plán - VZN ZaD 08, je rozpor s tým čo je schválené a tým čo je na stavebnom úrade.
HK – vysvetlila situácia, ako došlo k zmene a prijaté opatrenia.
Ing. Nedbalová – pripomína tiež nutnosť aktualizovať Zásady hospodárenia s majetkom obce
Starosta – obec nemá určenú cenu za prenájom
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 18f ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Prerokovanie žiadosti o prenájom KD pre účely pastorácie Gréckokatolícka cirkev
Starosta – žiadosť predložil p. farár Pacák – žiada o prenájom priestorov knižnice pre účely pastorácie
- nie je naklonený tejto aktivite, vidí možnosť využívať priestory v klube – farská budova, ktorú vlastní Rímskokatolícka cirkev
Ing. Rabada – zaujíma, aká by bola cena za prenájom, keďže v žiadosti nie je suma uvedená
- na jednej strane by bolo dobré, aby sa využil priestor, ale bolo by potrebné určiť podmienky
JUDr. Mgr. Sekerák – bolo by treba určiť nejaké hodiny, v akom rozsahu si predstavuje prenájom
Starosta – Gréckokatolícka cirkev zároveň žiada o dotáciu 3500 € na vybavenie - zariadenie tejto miestnosti
Ing. Adamčík – navrhuje na stavebnej komisii prejednať túto žiadosť za účasti aj p. farára
Ing. Rabada – navštevuje klub, ale priznáva, že je tam potrebná rekonštrukcia, navrhuje spojiť sily, opraviť a ponúknuť na využívanie aj pre ostatné cirkvi
Ing. Nosáľ – navrhuje poskytnúť dotáciu do klubu a využívať ho viacerými cirkvami
Starosta – navrhuje stavebnú komisiu, s p. farárom gréckokatolíckej aj rímskokatolíckej cirkvi a obec následne môže prispieť na obnovu klubu, kde sa môžu stretávať všetci
Ing. Maščák – nemyslí si, že by mal byť problém s pánom farárom Veľasom pri jednaní v tejto veci
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi a odporúča stretnutie stavebnej komisie a všetkých zástupcov cirkví pôsobiacich na území obce Rozhanovce.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Žiadosti o dotácie
Rímskokatolícka cirkev
Starosta – žiadajú 600 € na financovanie detského letného tábora
Ing. Rabada – navrhuje schváliť, keďže Rímskokatolícka cirkev už dlho nežiadala dotáciu
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje dotáciu vo výške 600 € pre Rímskokatolícku farnosť Sedembolestnej Panny Márie Rozhanovce na projekt „Detský kresťanský tábor 2020“.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ Klub športu a kultúry Rozhanovce
Starosta – žiadajú sumu 7500 eur, vyzval na prípadné iné návrhy
Ing. Adamčík – suma, ktorú dostali minulý rok /6000/, pokryla iba časť nákladov /ROZHODCOVIA, AUTOBUSY/, preto majú aj nových sponzorov aby pokryli zvýšok, okolité obce dávajú napríklad oveľa viac. Pracujú s deťmi, je ich veľa, plánujú zakúpiť hliníkové bránky kvôli bezpečnosti, prebrali komplet kosenie celého ihriska, zohnali sponzora, ktorý kúpil kosačku, sami si perú lajnujú aj kosia, okolité obce na to platia správcov, bude rád za prípadné navýšenie dotácie, ale netrvá na tom vzhľadom na situáciu okolo ihriska. Sponzorov pozháňajú.
Ing. Nosáľ – nemá problém s touto čiastkou
Ing. Rabada – uznáva ich prácu, a to že pracujú s deťmi
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje dotáciu vo výške 7500 € pre Občianske združenie – Klub športu a kultúry Rozhanovce na účel uvedený v účelnom liste.
Hlasovanie:
Za: 8 ( Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti:0
Zdržal sa: 1 (Ing. Matúš Adamčík)
Evanjelická cirkev Budimír
Starosta - žiadajú 200 € na detský letný tábor, podložili to aj zoznamom detí z Rozhanoviec, ktoré sa zúčastnia tábora
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje dotáciu vo výške 200 € pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Budimír na detský letný tábor 2020.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o.
Starosta - dotácia vo výške 18000 eur určená na mzdy a prevádzku
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje dotáciu vo výške 18 000 € pre Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o. na mzdy a prevádzku.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Informácia Pozemkového spoločenstva Rozhanovce vo veci kúpy pozemkov pod futbalovým ihriskom
Starosta – na predchádzajúcom rokovaní OZ sa odsúhlasilo, že sa bude jednať s Pozemkovým spol., zaslali odpoveď, v ktorej žiadajú do konca roka podpísať zmluvu o budúcej zmluve a do apríla 2020 podpísať kúpnu zmluva
Ing. Nosáľ – prečítal odpoveď Pozemkového spoločenstva na žiadosť o kúpu futbalového ihriska
- súvisí to s návrhom rozpočtu na r. 2020, kde zatiaľ nie je zmienka o možnosti kúpy
- v rezervnom fonde je nevyčerpaných cca 75tis eur
- Prebytok hospodárenia by mal byť podľa prepočtov 192 tis eur, čo bude voľné až v 06/2020
- nevieme splniť vyplatenie kúpnej ceny do konca kvartálu
- zmluvu o budúcej zmluve vieme podpísať do konca roka, ale plnenie by malo byť až v mesiaci 06/2020
- podielnikov je cca 50 – 60
- ak by sa odsúhlasila kúpa, je potrebné vypracovať cca. 50 – 60 zmlúv kúpnych zmlúv
HK – keďže sa jedná o spoločenstvo vlastníkov pozemkov, pýta sa, či je oprávnené vo veciach konať za podielnikov. Ide o to, ako koncipovať zmluvu.
Ing. Nosáľ – pýta sa prítomných poslancov, či je väčšinová vôľa kúpiť ihrisko
Ing. Maščák
- dúfa, že ostatné obce sa budú podieľať na spolufinancovaní prístavby školy, ak obce nebudú participovať na financovaní, je reálna možnosť čerpať úver 600tis eur, teoreticky sme schopní zafinancovať prístavbu školy
- je na poslancoch čo je pre nich priorita
- ak odkúpime ihrisko, budeme odkázaní na spolufinancovanie od okolitých obcí
- má informáciu od riaditeľa ZŠ – od budúceho roka hrozí dvojzmenná prevádzka na 1. stupni, iba tam je možná, dosť vážne to ovplyvní systém fungovania rodín
- obec je schopná sama zafinancovať prístavbu školy, no sám vyvinul aktivitu, aby aj okolité obce participovali na financovaní prístavby
- treba zvážiť hodnotovo odlišné veci
- v stredu sa ukončil zber podpisov v petícii na výstavbu prístavby ZŠ – podpísalo ju spolu 683 občanov, 430 občanov z obce Rozhanovce
Ing. Adamčík – petícia podľa neho nebola šťastná, adresoval ju sám sebe - OZ, obec urobila všetko čo sa dalo
Ing. Nedbalová – deti z Rozhanoviec sú obmedzované aj teraz voči dochádzajúcim deťom – aj pri obedoch, čakajú v dlhých radoch
Starosta – emócie nabok, školský obvod nám okresný úrad vráti, všetci boli za to, že pokiaľ nebudeme mať 100 % podporu okolitých obcí, tak nepôjdeme do toho
Starosta – obec nemusí mať ani podpísanú dohodu o školskom obvode, akt okresného úradu je nadradený nášmu VZN
HK – rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školy podpisuje riaditeľ, ktorého volí zriaďovateľ, čiže obec
JUDr. Mgr. Sekerák – uvádza, že kapacita ZŠ bude naplnená, ak sa naplní dvojzmenná prevádzka
Ing. Rabada – osobne je veľmi za prístavbu, osobne sa ho to dotýka, áno mali by sme na financovanie prístavby, ale okolité obce by sa nám smiali, že sme to nakoniec zafinancovali sami
Ing. Maščák – prosil úradníčku na školskom úrade, aby Okresný úrad vyvinul tlak na okolité obce, aby participovali na prístavbe ZŠ
Ing. Nosáľ - ak nebude súhlas na odkúpenie, tak od 1.1.2020 obec nemá futbalové ihrisko
Ing. Vašiga – bol tu nápad, že sa dá vybudovať ihrisko na obecnej parcele blízko čističky za podstatne nižšiu cenu. Je to už zavrhnuté?
Ing. Nosáľ – ihrisko by sa priamo dotýkalo diaľnice, vyhodnotilo sa to tak, že by to nebolo lacné riešenie
Ing. Maščák – Nie je na to žiaden znalecký posudok, ani vyjadrenie odborníka, takže je to len názor p. Nosáľa.
JUDr. Mgr. Sekerák – zdrží sa hlasovania, ak by hlasoval za kúpu ihriska, tak by nemal istotu, že sa zrealizuje prístavba ZŠ, čo mu teraz nevie nikto zaručiť
Ing. Maščák – Zaujíma rovnaké stanovisko ako p. Sekerák.
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje podpísanie zmluvy o budúcej zmluve vo veci kúpy pozemkov pod futbalovým ihriskom.
Hlasovanie:
Za: 6 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 3 (Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga)
14. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu pre rok 2020 a výhľadovo pre roky 2021,2022
Hlavná kontrolórka - stanovisko dostali osobne
- vyrovnaný rozpočet
- odporúča schválenie
- všetky požiadavky komisií boli zapracované
Vyzvala prítomných na pripomienky a otázky.
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 18f ods., 1, písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021,2022.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. Návrh rozpočtu pre rok 2020 a výhľadovo pre roky 2021, 2022
Starosta – rozpočet odzrkadľuje to, čo chceme budúci rok zrealizovať
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
a) schvaľuje
programový rozpočet pre rok 2020 podľa predloženého návrhu celkový rozpočet včítane FO vyrovnaný v objeme:
príjmy: 3 193 404,87 €
výdavky: 3 193 404,87 €
HV: 0,00 €
b) berie na vedomie
návrh programového rozpočtu pre roky 2021 – 2022 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16. Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 05/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
HK – návrh doplnku vyšiel z podnetu niektorých poslancov
- obec dopláca cca 30tis € ročne zo svojich prostriedkov za odvoz TKO
- navrhuje sa poplatok 30 € za rok
Ing. Nosáľ
- ročne stojí vývoz odpadu cca 78 tisíc €, suma zahŕňa vývoz TKO, vývoz veľkokapacitných kontajnerov na jar a jeseň a vývoz odpadov zo zberného dvora
- k dnešnému dňu je výber poplatku za odvoz TKO 53 tisíc €
- obec dopláca cca 30 tisíc € za rok za vývoz odpadu.
- podľa zákona o odpadoch má obec zabezpečiť taký výber poplatku, aby to pokrylo náklady na likvidáciu TKO
- v roku 2020 nás bude stáť skládkovanie odpadu 24 €/t, tento rok to je 12 €/t
Ing. Nosáľ - navrhuje zmenu VZN č. 21/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
- je potrebné definovať vo VZN rozmiestnenie VKK na jar a jeseň a tiež vývoz VKK zo zberného dvora
Starosta – na zberný dvor by sa mala zakúpiť váha
Ing. Rabada – ak sa to schváli, tak VKK na jar a jeseň nebudú?
Ing. Nosáľ – zo zákona je povinnosť umiestňovať VKK v obci 2x do roka, ale nie je definované koľko a kde majú byť umiestnené
Ing. Maščák – zvážiť formuláciu VZN, dať do VZN možnosť rozhodovať o umiestnení VKK, aby sme sa vyhli vzniku čiernych skládok
Starosta – navrhuje teraz schváliť poplatok a VZN prebudovať na budúci rok
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 01/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na kalendárny rok 2020
Prednosta - každý rok je potrebné upraviť sumy, ktorými obec prispieva na prevádzku školských zariadení. Je to navrhnuté podľa požiadavky Základnej školy.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Dodatok č.2 k VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na kalendárny rok 2020.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
18. Majetkoprávne vysporiadanie pozemku na ul. Poštovej
Starosta - p. Rimarčík navrhuje odpredaj parcely, ktorá je v jeho vlastníctve a teraz slúži ako obecná komunikácia.
Ing. Adamčík – bolo to prejednávané na stavebnej komisii, pán Rimarčík navrhuje cenu 2500 € za celú parcelu
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Rimarčíka a žiadosťou sa bude zaoberať po predložení všetkých náležitostí k vypracovaniu kúpnej zmluvy.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
19. Rôzne
Žiadosť HS Medik s.r.o.
Starosta – doručili žiadosť o odkúpenie starej kúrie na vybudovanie denného stacionára a domova seniorov
Ing. Maščák – nemá sa na základe čoho sa rozhodnúť, prikláňa sa k možnosti nepredať, je to strategický pozemok v strede obce, jeho osobný postoj je zobrať vec na vedomie
Ing. Nosáľ
- navrhuje vyžiadať ponuku spoločnosti, konkrétnu
- treba zvážiť či chceme získať z predaja financie alebo ošetriť čo tam vznikne po predaji kúrie, predať to za 1 euro a zadefinovať v zmluve následné využitie
Ing. Adamčík – navrhuje nechať vypracovať znalecký posudok, aby sme vedeli približnú cenu
Ing. Maščák – zvažovať, aby obec zriadila niečo vo vlastnej réžii
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie žiadosť spoločnosti HS Medik s.r.o.
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Jozef Maščák, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť p. Miroslav Lenhardt
Starosta – žiadosť o darovanie parcely do vlastníctva obce, ide o parcely pod komunikáciou ul. Hyľovská, ktorá zatiaľ nie je vo vlastníctve obce
Ing. Vašiga – na cestách , ktoré nie sú vo vlastníctve obce robíme údržbu?
Starosta – odhŕňa sa sneh, vyváža sa smetie a svieti sa
Ing. Rabada – potvrdzuje svoj názor, že všetky cesty by mali byť obecné
Ing. Maščák – vzhľadom na fakt že odkúpenie predĺženia Mlynskej ulice minulé zastupiteľstvo schválilo, bolo by z jeho pohľadu férové, aby sa tak stalo i v tomto prípade
Ing. Tóth – navrhuje dať podmienku, skolaudovať všetky stavby a zmeniť si trvalý pobyt všetkých obyvateľov ulice
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie žiadosť p. Lenhardta a podmieňuje prevzatie daru podmienkou trvalého pobytu obyvateľov bývajúcich na ulici Hýľovskej
Ing. Adamčík – ambulancia Dr. Vargová si chce do budúcnosti zaistiť predkupné právo v prípade predaja ambulancie, prijatie uznesenia alebo iná forma
Starosta – zabezpečí sa to prostredníctvom právnika
Ing. Adamčík – na základe sťažnosti obyvateľov ul. Školskej – málo osvetlená, je potrebná výmena solárnych svietidiel za klasické
Starosta – áno, môže sa to zrealizovať
Ing. Adamčík – navrhuje premaľovať prechody pre chodcov v obci
Ing. Maščák – pripomína značku STOP pri parkovisku pri škole, navrhuje umiestniť ju bližšie ku križovatke
Ing. Tóth – navrhuje dať zábradlie k ploche pri zastávke pri ZŠ
Ing. Maščák – navrhuje osadiť zábradlie tiež po celej dĺžke po chodníku SNP pri starej kúrii
- kontaktoval Ing. Titla, ako to vyzerá s dopravnou štúdiou – križovatka ZŠ, prisľúbil do konca roka 2019
Ing. Rabada
- navrhuje umiestniť zábradlie okolo zastávky, ale počkať na štúdiu, aby sa to nemuselo prerábať
- chodník k ZŠ – šmýka sa, navrhuje umiestniť madlá
- osvetlenie KD – pódium javiska + akustika
- navrhuje lepšie osvetlenie cintorína – v súčasnosti je veľmi slabé osvetlenie
- zvolať zač. roka obecné zastupiteľstvo, ktoré by sa zaoberalo systémom separovaného odpadu, zaviesť motivačný systém pre občanov
Mgr. Dugas – príprava na zajtrajšie vianočné trhy finišuje. hasiči a futbalisti budú variť kapustnicu, v ponuke bude varené víno a detský punč
Ing. Nosáľ
- K odpadom – jednanie s firmou KOSIT – vyjasnenie prístupov, analýza zloženia KO, úprava zberu na dočasnom úložisku odpadov, dotrieďovanie komodít, úprava haly, spustenie projektu malá kompostáreň, preveriť možnosť zmeny VZN o odpadoch – zber na ZD a dotrieďovanie
- Súhlasné stanovisko AT ABOV s vydaním obecnej parcely do užívania obci, jednanie s firmou SKANSKA a navýšení parcely o zvyšnú hlinu v jarných mesiacoch – spustiť povoľovacie konanie na závoz zeminy spolu s urbariátom, po zavození parcely – oplotenie....príprava na budúce využitie – kompostáreň
- Uzávera obslužných ciest okolo diaľnice pre vjazd automobilov – cesty majú slúžiť pre prístup k pozemkom pre užívateľov parciel, zamedzenie vzniku skládok..., súčinnosť so subjektami vykonávajúcimi poľnohospodársku a poľovnícku činnosť,
- termín opatrení a realizácia uzáver okamžite po odovzdaní od NDS – v letných mesiacoch 2020
- Informácia o realizácii skúšobného strojového zametania miestnych komunikácii po zimnej údržbe – príprava VZN o trvalo parkujúcich vozidlách brániacich vykonávaniu zimnej aj jarnej údržby – návrhy riešení....
- Zváženie nákupu malotraktora s príslušenstvom pre údržbu komunikácii
- Riešenie priestoru križovatky pri ZŠ – majiteľ žiada vydanie svojho pozemku...navrhnúť zámenu pozemku
- Zadanie na vypracovanie projektu na chodník a odvodnenie okolo hlavnej cesty – SNP, ul.1. Mája – postupná realizácia podľa možností
- Správa z VÚC zo zasadania o zriaďovaní vodných rád
- Do konca roka je potrebné zaslať na VÚC zámer na čerpanie eurofondov pre programové obdobie 2021 – 2027 – aké sú návrhy ?
- Preveriť výšku napätia na trafostanici pre sídlisko okolo zdravotného strediska – praskajú a skoro vyhárajú žiarovky – info od občanov
- Návrh finančnej pomoci Prešovu – 1000 Eur
Ing. Maščák – navrhuje zabezpečiť malotraktor s kabínou, kde sa nebude dať traktorom dostať, tak sa dočistí ručne
Ing. Adamčík – samosprávy posielajú Prešovu väčšinou 1euro za obyvateľa
Poslanci navrhujú zaslať 1000 eur z repre fondu starostu.
Ing. Vašiga – zaujíma sa, ako v akom režime funguje zberný dvor, keďže v posledných týždňoch bol často zatvorený. Navrhuje potom zatvoriť zberný dvor v zimnom období a pripraviť nové VZN, kde by sa podmienky upravili.
Starosta – navrhuje tiež zaktualizovať VZN o odpadoch.
Ing. Vašiga – pýta sa aká je zastupiteľnosť pracovníčok na OcÚ?
Prednosta – zastupiteľnosť je zabezpečená neustále. Vo výnimočných prípadoch sa mohlo stať, že kvôli nepredvídateľným okolnostiam nebola v niektorej z kancelárií prítomná pracovníčka.
Ing. Vašiga – zaujíma sa o odovzdanie diaľnice, pýta sa, či nie je jedno dielo? Niektoré veci v okolí diaľnice ostali nedokončené.
Ing. Nosáľ – sú veci, ktoré nebránia sprejazdneniu diaľnice, a tie by mali byť dokončené do konca júna 2020.
Ing. Vašiga – p. Česláková uviedla vo svojej správe, ktorú zaslala poslancom, že prevádzkovateľ systému DCOM sľubuje kompletné elektronické služby. Čo to obnáša?
Prednosta – program sa nainštaloval na základe kontroly z NKÚ, kde nám vytkli niektoré veci, ktoré nám chýbali. V rámci programu sú výstupy, ktoré vedia zjednodušiť prácu, žiaľ zatiaľ niektoré nefungujú, ale ak by fungovali, tak by to bolo len prínosom pre prácu na úrade.
HK –po minulom obecnom zastupiteľstve sa pýtala na názor p. Česlákovej, ktorá sa nakoniec prikláňa k zachovaniu programu DCOM.
Starosta - Navrhuje termíny na zasadnutie OZ v prvom polroku r. 2020
12.3. 2020
25.6. 2020
Starosta – informuje o ukončenej petícii za vybudovanie prístavby ZŠ, podpísalo ju 683 občanov z Rozhanoviec, ale aj zo širšieho okolia. Odovzdaných bolo 43 petičných hárkov.
Podpísalo ju konkrétne 437 občanov z Rozhanoviec, 87 z Košických Oľšian, 51 z obce Beniakovce, 34 z obce Čižatice, 6 z Hrašovíka a 68 občanov zo širšieho okolia. Petíciu podpísala veľká časť z obce Rozhanovce. Žiada sa o prerokovanie na nasledujúcom OZ obce
Rozhanovce. Podpísaní Mgr. Ľuboš Takács, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Vašiga. Bola zaslaná na vedomie aj do obcí K. Oľšany, Beniakovce, Hrašovík, Čižatice.
Ing. Nosáľ
Pristúpili sme k riešeniu participácie okolitých obcí, ktorých žiaci navštevujú základnú školu v Rozhanovciach, na finančnom podieľaní sa na prístavbe tejto školy. Požadujeme od okolitých obcí, ktorých deti navštevujú tunajšiu ZŠ, aby sa podľa počtu svojich žiakov podieľali na tejto, na pomery Rozhanoviec mimoriadne veľkej investícii 800.000 Eur.
Vzhľadom k tomu, že v obci aktuálne prebehla petícia za prístavbu školy, ktorá je formálne, podľa mňa nelogicky adresovaná na obec Rozhanovce, rád by som uviedol aktuálne reálne údaje o zložení žiakov, navštevujúcich ZŠ Rozhanovce.
Z týchto počtov následne vyplývajú finančné podiely jednotlivých obcí na celej investícii, ktorá by všetkým zúčastneným obciam vyriešila problém zabezpečenia základného vzdelania deťom ich obyvateľov, občanov a voličov.
OZ Rozhanovce jednomyseľne a jednohlasne už viackrát deklarovalo, že pokiaľ uvedené obce preukázateľne zabezpečia finančné krytie svojich investičných podielov, môže sa spoločne začať s požadovanou prístavbou ZŠ podľa už pripraveného projektu, dokonca už prebehlo aj výberové konanie dodávateľa, z ktorého bola vygenerovaná uvádzaná cena prístavby. Pri rozložení splátok na napr. 10 rokov vychádzajú ročné splátky jednotlivých obcí tak, ako sú uvedené v tabuľke, s tým, že čiastka za žiakov mimo obvodu by bola priradená k podielu Rozhanoviec.
Uvažovaná investícia 800.000 eur pri celkovom počte žiakov 383 predstavuje čiastku 209 eur na 1 žiaka na 1 rok. Percentuálne podiely sú dané počtom žiakov jednotlivých obcí, konkrétne finančné čiastky sa upresnia na základe úročenia a presného stanovania ceny zákazky.
Pokiaľ by boli zverejnené nejaké výzvy na rozširovanie kapacít ZŠ, sme pripravení okamžite podať žiadosť s hotovým projektom na financovanie z mimorozpočtových zdrojov.
Obec
počet žiakov
podiel v %
1 rok
10 rokov Rozhanovce 222 57,96% 46 369,14 € 463 691,40 €
Košické Oľšany
65
16,97%
13 576,55 €
135 765,50 € Beniakovce 33 8,62% 6 892,71 € 68 927,10 €
Čižatice
27
7,05%
5 639,49 €
56 394,90 € Hrašovík 9 2,35% 1 879,83 € 18 798,30 €
mimo obvodu
27
7,05%
5 639,49 €
56 394,90 € spolu 383 100,00% 79 997,21 € 799 972,10 €
Ing. Nosáľ – uvádza, že za neho prístavba ZŠ áno, ale za spoluúčasti dotknutých obcí a nie len na úkor Rozhanoviec.
Starosta ukončil rokovanie OZ o 21:50
Mgr. Milan Kič Viktor Gazdačko
prednosta starosta
-

 

PRIDANÉ 3.1.2019