Zápisnica z júnovej schôdze dostupná

Zápisnica z júnovej schôdze dostupná

ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ dňa 27.06.2019
1. Starosta otvoril rokovanie OZ a privítal prítomných
Starosta privítal prítomných poslancov a HK
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ing. Adamčík – navrhuje zmenu a doplnenie programu podľa predloženého návrhu
Hlasovanie za doplnenie programu:
Za: 7 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia:
Ing. Rabada
Ing. Nedbalová
Ing. Tóth
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Dugas ................................................
Ing. Nosáľ ................................................
Zapisovateľ:
Mgr. Pružinská
Hlasovanie za zloženie komisií:
za: 7 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth)
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Dopyty občanov
p. Kolesár – zastupuje občanov , ktorí majú záujem vybudovať cestu súbežne s ulicou SNP, navštívil projektanta, ktorý zhotovuje projektovú dokumentáciu . Na dokončenie má ešte jedna požiadavku. Pôvodne mala byť novo vzniknutá ulica ulica zokruhovaná s ulicou Robotníckou a Zámočníckou. Keďže v ceste je postavený dom - ul. Zámočnícka, tak náhradný plán je na dokončenie využiť pozemok Rusnákových , ktorý ale nemôžu darovať v celej šírke obci. Zatiaľ investovali do projektovej dokumentácie cca. 10tis eur. Očakávajú vyjadrenie OZ, akým spôsobom sa to dá riešiť?
Starosta- navrhuje sformulovať žiadosť pre Obecné zastupiteľstvo, kde sa aj OZ oboznámi s touto problematikou a následne sa vyjadrí .
Vedúca ŠJ Tóthová – bola rozposlaná žiadosť pre poslancov na prevod prostriedkov z rezervného fondu, aby sa mohla zabezpečiť strava pre všetky deti od septembra
- predniesla zápisnice od RÚVZ ohľadom kapacity jedálne a kuchyne
Ing. Nedbalová – v zápisnici sa neuvádza, že kapacita je postačujúca. Žiadosť bola podaná neskoro, najskôr sa musí urobiť úprava rozpočtu a následne prevod prostriedkov z rezervného fondu sa môže uskutočniť v septembri. Na predošlom stretnutí sa dohodlo, že ak je potrebné vybaviť kuchyňu, tak sa urobí úprava rozpočtu.
Ing. Adamčík – je treba sa stretnúť ešte v auguste alebo v septembri, aby sa urobila úprava rozpočtu
- ak bude vôľa sa stretnúť v auguste, tak nevidí problém
Tóthová – dá sa pripraviť uznesenie z dnešného rokovania, aby sa mohlo začať verejné obstarávanie?
Starosta – berie sa na vedomie požiadavka ZŠ s MŠ o žiadosti na prevod prostriedkov na vybavenie kuchyne z rezervného fondu
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení berie na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ Rozhanovce o dovybavenie zariadeniami Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Rozhanovce vo výške 28 720,-
Hlasovanie:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Maščák, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Občan Šula– upozorňuje na rigol na ulici SNP, ktorý je upchatý a voda pri prudkých lejakoch zateká do rodinných domov. Pýta sa na systémové riešenie?
Starosta – zabezpečí sa vyčistenie rigola obecnými robotníkmi
Ing. Nosáľ – navrhuje zaslať oficiálnu žiadosť na obec a taktiež na KSK, ako správcu rigolov, aby sa spolupodieľali aspoň formou dodania materiálu na rigoly
Starosta – obec supluje KSK, ktorý sa má starať o rigoly
Šula – apeluje na OZ, v domnení, že obec má vyššiu vyjednávaciu schopnosť ako obča
4. Prerokovanie došlých žiadostí
Žiadosť Ing. Almáši
Ing. Almáši – doručil Obecnému úradu žiadosť o odkúpenie pozemku, jedná sa o odkúpenie pozemku, ktorý je pri nehnuteľností p. Almášiho
Starosta – jedná sa o pozemok pri jarku, je to prihradený pozemok, ktorý pán Almáši kúpil cca. pred 5 rokmi
HK – pozemok sa predáva sa cenu minimálne podľa znaleckého posudku
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí priamy predaj pozemku časť parcely KN – „E“ č. 736/102, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1586 m² (novovytvorená parcela diel 1 k parcele č. 685/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m² v zmysle geometrického plánu na zameranie parcely reg. C – KN č. 685/1 a určenie vlastníckeho práva, číslo plánu 24/2019, vedeného na mapovom liste č. Košice 2-8/14, vyhotoveného firmou Ing. Marek Baran – GlobalGEO, Potočná 693/5, Rozhanovce, dňa 07.03.2019, vyhotovil Ing. Marek Baran, autorizačne overil Ing. Karol Petrovský dňa 07.03.2019, úradne overeného Ing. Martina Olexová, pod číslom 319/2019 zo dňa 18.03.2019, LV k danej nehnuteľnosti nezaložený, okres Košice – okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie pre Ing. Gabriel Almáši, narodený 02.02.1973, bytom Polárna 1451/12, 04012 Košice za kúpnu cenu vo výške 515,00 Eur (päťsto pätnásť EUR).
Oddelený pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzickej osoby.
Hlasovanie:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Maščák, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť Milan Tóth
Pán Tóth žiada o odkúpenie parcely z dôvodu vlastníctva vedľajšej parcely, čím by vznikla väčšia plocha, kde by mohol realizovať predaj svojich produktov (predaj z dvor)
Ing. Tóth – pripomína, že je to žiadosť jeho otca
Ing. Maščák – budú musieť mať znalecký posudok, jedná sa o predaj majetku blízkej osoby poslanca, podľa zákona o majetku obcí, ale osobne s tým nemá problém
HK – funkcia poslanca je nezastupiteľná, stačí ak sa poslanec pred hlasovaním z dôvodu že je to blízka osoba vzdá hlasovania
HK – momentálne ide iba o schválenie zámeru a následne by prebehla analýza či je to možné odpredať
JUDr. Mgr. Sekerák – nestačil by dlhodobý prenájom?
Ing. Tóth – plánuje to zasypať, dať asfalt, tým by pozemok znehodnotil pri prenájme
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje zámer obce Rozhanovce predať nehnuteľnosť parc. č. 3146/14 o výmere 269 m² vedenom na liste vlastníctva č. 3215 v katastrálnom území Rozhanovce priamym predajom
Hlasovanie:
Za:7 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Maščák, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák)
Proti: 0
Zdržal sa : 1 (Ing. Milan Tóth)
Žiadosť Palaščákové
Pani Dana Palaščáková a Mgr. Agáta Palaščáková žiadajú o spoluúčasť obce na financovaní kanalizácie
- problém vznikol pri vypúšťaní splaškov z čističiek odpadových vôd, kde p. Prezbruchá podala sťažnosť, na vypúšťanie splaškových vôd do rigola, ktorý ústi na ul. Robotníckej, žiadosť bola posúdená zo strany Obecného úradu ako opodstatnená
- bola zaslaná aj na Okresný úrad Košice okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, kde bola majiteľkám čističiek udelená pokuta a tiež termín do kedy je potrebné sa pripojiť ku kanalizácii
- obci boli doručené aj stanoviská VVS – starosta prečítal stanovisko, kde sa konštatuje, že je povinnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu
- je možnosť buď napojiť sa na kanalizáciu, ktorá odvádza odpadové vody z ul. Severnej, s tým že by majitelia ulice súhlasili alebo čistička odpadových vôd, ktorá by fungovala tak ako má
Ing. Maščák – zberná kanalizačná prípojka v nehnuteľnosti p. Hoľana - bol by potrebný cca. 80 m úsek rúry po ich nehnuteľnosti
- Čističky odpadových vôd sa nepovoľujú, ak je v obci fungujúca kanalizácia
- Každoročne by museli dokladovať rozbor z akreditovaného laboratória o kvalite vypúšťaných vôd
Ing. Maščák – navrhuje osloviť p. Hoľana, či by súhlasil s napojením na jeho dvore
- vodnú stavbu môže realizovať iba firma na to oprávnená
Ing. Rabada – súhlasí s touto pomocou od obce, ak sa vyjde v ústrety Palaščákovým, tak to bude potrebné urobiť aj u ostatných, napr. na ulici Lesnej
Starosta – bude im doručené vyjadrenie, že majú vyjednať s p. Hoľanom súhlas o napojení
Ing. Adamčík – p. Tischler sa technicky nevedel napojiť, tak mu VVS umožnila odčerpávanie zadarmo, treba ich osloviť aj s touto možnosťou
Ing. Nosáľ – osloviť ho p. Jelč, ktorý má takisto problém s napojením, konkrétne s neochotou susedy vpustiť ho na svoj dvor, a tak zrealizovať kanalizačnú prípojku
Pozemkové spoločenstvo
Jedná sa o predaj pozemku ihriska, požadujú žiadosť o odkúpenie pozemku, ktorá bude prerokovaná na valnom zhromaždení Pozemkového spoločenstva.
Ing. Nosáľ – navrhuje odpoveď formulovať v zmysle, že podpis zmluvy sa zrealizuje tohto roku + zaplatí sa 10% kúpnej ceny a každý rok ďalších 30%, takže do konca volebného obdobia sa pozemok prevedie do vlastníctva obce
Ing. Maščák – podľa neho bol ďalší krok na Pozemkovom spoločenstve, či súhlasia s týmto návrhom
Starosta – boli zvolení noví predstavitelia predstavenstva Pozemkového spoločenstva, tak žiadajú oficiálnu žiadosť, aby vedeli, že obec má záujem to odkúpiť
Ing. Adamčík – obec má možnosť odkúpiť za veľmi dobrú cenu veľkú plochu, odhliadnuc od futbalu
- navrhuje dať hlasovať za uznesenie odoslať urbariátu žiadosť o odkúpenie
Ing. Nosáľ – buď to chceme kúpiť a odhlasuje sa to alebo nie
Starosta – dá hlasovať o tom, že Pozemkovému spoločenstvu sa doručí žiadosť, že obec má záujem kúpiť pozemok ihriska za tých podmienok, ktoré boli dohodnuté
JUDr. Mgr. Sekerák – záväzné sa to stane, až pri hlasovaní o odkúpení
Ing. Nedbalová – navrhuje zaslať ešte raz žiadosť pre Pozemkové spoločenstvo v zmysle zápisnice a uznesenie
Starosta – dáva hlasovať za to, kto je za zaslanie žiadosti o odkúpenie pre Pozemkové spoločenstvo
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje zaslanie oficiálnej žiadosti o odkúpenie pozemku – futbalového ihriska pre Pozemkové spoločenstvo Rozhanovce.
Za: 6 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada)
Proti: 0
Zdržal sa 2 (Ing. Jozef Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Sekerák)
5. Kontrola plnenie uznesení
Starosta – z predchádzajúceho OZ mu vyplynula úloha pripraviť VZN týkajúce sa školského obvodu, bolo pripravené a zverejnené.
6. Správa o činnosti obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia OZ
- koordinácia VPP
- zabezpečenie projektovej dokumentácie na prekládka stĺpa na ulici Kostolnej, kvôli chodníku
- podpis zmluvy s VVS a VSD na pripojenie hasičskej zbrojnice
- podpísanie zmluvy s firmou, ktorá bude realizovať prekládku stĺpa
- realizácie vodovodnej prípojky – hasičská zbrojnica
- materiálno technické zabezpečenie Abovských folklórnych slávností
- zabezpečenie sochy do amfiteátra
- označenie ulíc pod cintorínom
- osadenie značiek o obmedzení rýchlosti
- oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia, našla sa chyba, ktorá spôsobovala, že pri silnom vetre vypadávalo osvetlenie
- zabezpečenie novej lekárky do zdravotníckeho zariadenia
- p. Tancoš, nový zamestnanec, ktorý bude platený z dotácie ÚPSVaR
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Maščák, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení berie na vedomie správu o činnosti obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Maščák, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Prerokovanie zriadenia obecnej ambulancie formou obecného podniku
Starosta - od zajtra 28.6. 2019 končí MUDr. Vávrová odovzdaním ambulancie.
- je predbežná dohoda s p. dr. Vargovou, ktorá by mala nastúpiť na jej miesto
- po dohode s p. dr. Vargovou – je ochotná tu ambulovať, obec zabezpečí založenie s.r.o., ktorá by zabezpečovala poskytovanie zdravotníckych služieb, doktorka a tiež sestra by bola zamestnanec
- bude nutná propagácia po obci, aby si občania preniesli zdravotnú dokumentáciu od dr. Vavrovej
Ing. Nosáľ – pár mesiacov sa intenzívne venovali tejto veci a dospeli k stanovisku, že s tým, že nemáme kmeňový stav pacientov, nemáme čo lekárovi ponúknuť, sro je jediná možnosť ako zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, verí v pozitívny výsledok
JUDr. Mgr. Sekerák – možnosť, aby do toho šla sama je pasé?
Starosta – ak by ten kmeňový stav pacientov narastal, tak by uvažovala aj o svojej sro
Ing. Nosáľ – kapitácia bude zo začiatku prichádzať na účet obce, čísla sa budú pozorne sledovať
Starosta – je stotožnený s fungovaním sro do konca roka, ideme do rizika
Ing. Nedbalová – aký je postup k zriadeniu sro?
HK – pripravila návrh uznesenia, musí sa určiť názov spoločnosti,
Ing. Nosáľ – navrhuje názov Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o.
HK – iné návrhy?
Ing. Maščák – pýta sa, či sa bude rátať aj s inými službami
HK – súhlas s názvom Zdravotné služby s.r.o
Ing. Nosáľ – navrhuje za konateľa pána starostu a pána prednostu
Ing. Maščák – starosta
JUDr. Mgr. Sekerák – starosta
Ing. Nedbalová – starosta
Ing. Adamčík – navrhuje starostu
HK – predbežne v septembri sa dá zmena rozpočtu - 35000,-
Ing. Maščák – sú tam zarátané aj náklady na účtovnícke služby?
HK – áno, cca 100 eur mesačne
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje v súlade s ust. § 105 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení založenie spoločnosti s ručením obmedzeným:
Názov spoločnosti: Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o.
So sídlom: SNP 48, 044 42 Rozhanovce
So základným imaním 5 000,00 €
Predmet podnikania: Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: Všeobecná ambulancia pre dospelých
schvaľuje za konateľa spoločnosti Viktora Gazdačka, nar. 08.08.1956, rodné číslo 560808/6352, bytom Blatná 423/16, Rozhanovce
a Mgr. Milana Kiča, nar.03.02.1958, rodné číslo 580203/7175, bytom Košická 9, Rozhanovce, ktorí za spoločnosť konajú samostatne.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva: 9
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Jozef Maščák, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth)
proti: 0
zdržal sa: 0
9. Vyhodnotenie riešenia podnetov z aplikácie odkaz pre starostu
UL. Lesná znečistenie – chlapi pozametali, ale ťažká technika, tam navozí kamene, pokiaľ sa cesta neurobí, problém bude pretrvávať
Ul. Jarná žľab - znečistenie – chlapi ho vykosili a ešte sa vyčistí nános bahna, pri veľkých dažďoch sa hromadí voda na Jarnej,
Ul. Jarná neorezaný strom – je problém orezať ho, sú tam telekomunikačné káble, spoločnosť Telekom nerieši preventívne tieto problémy
Starosta – je to dobrá aplikácia, len je problém v tom, že nedá sa všetko zrealizovať hneď, sú aj podstatnejšie problémy
Ing. Nosáľ – komunikácia je najväčší problém, nie je mu jasné, kto to má na starosti a nepripisujú sa komentáre
Ing. Adamčík – navrhuje , že to môže obsluhovať lebo akosi to neplní účel, stav riešenia dá na schválenie starostovi
- p. Kapko ho oslovil, ul. Kvetnú si zabezpečujú sami a dá sa objednať dodávateľsky
Ing. Nosáľ – navrhuje výkaz plôch, urobiť VO - cenovú ponuku na zimné pozametanie, na základe ceny by sa odrazili k tomu, ak by pán prednosta súhlasil, tak by mohol urobiť súťaž na údržbu po zime
Starosta – pokiaľ by sa dalo, dať urobiť cenovú ponuku aj na údržbu cintorína
Ing. Maščák – navrhuje aj cenu na zimnú údržbu a tiež iné služby podľa ponuky
10. Správa o kontrolnej činnosti
11. Návrh na odpis pohľadávky – DELUSO s.r.o.
HK – už na predchádzajúcom OZ sa predkladala táto pohľadávka, JUDr. Treščák navrhuje odpísať pohľadávku ako nevymožiteľnú
HK – venovala sa zúčtovaniu dotácie pre futbalový klub Rozhanovce, došla k sume 3271,-chýba 731,- €, časový nesúlad použitia prostriedkov, dotácia z roku 2013
Ing. Adamčík – ide o dotáciu pre klub pána Migáča, ktorý je vo výkone trestu
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie Správu z kontroly vyúčtovanie dotácie poskytnutej občianskemu združeniu MFK Rozhanovce v roku 2013.
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje odpis pohľadávky firmy DELUSO s.r.o. na dani z nehnuteľnosti za rok 2009 vo výške 515,40 € na dani z nehnuteľnosti za rok 2010 vo výške 515,40 €, na dani za psa za rok 2009 v sume 9,95 €, spolu v sume 1 040,75 €.
Hlasovanie:
Za:8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Jozef Maščák, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019
HK – upozorňuje na výber daní – je koniec júna a nie sú vyrubené dane a tiež poplatok za odpad
- predniesla plán kontrolnej činnosti
Návrh n uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019.
Hlasovanie:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Jozef Maščák, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Stanovisko HK k záverečnému účtu
14. Záverečný účet
HK – poslancom bola písomne doručené stanovisko HK, bola dodržaná informačná
Záverečný účet - bol doručený, zverejnený,
Ing. Nosáľ – zostatok v rezervnom fonde po odrátaní líniových stavieb je 296 000 €
HK – z rezervného fondu by išli financie na zriadenie sro, vybavenie ambulancie, vybavenie kuchyne ŠJ
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a) berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018
b) berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o vykonanom audite za rok 2018
c) schvaľuje
Záverečný účet obce Rozhanovce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad
d) potvrdzuje
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 323 429,14 €
e) potvrdzuje
Schodok kapitálového rozpočtu – 325 841,93 €
f) potvrdzuje
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu – 57 582,14 €
g) potvrdzuje
Prebytok finančných operácií 381 011,28 €
h) schvaľuje
Odvod skutočného prebytku za rok 2018 t. j. 279 724,71 € upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov do rezervného fondu
Hlasovanie:
za:8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Jozef Maščák, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth)
proti: 0
zdržal sa: 0
15. Informácia o rozpočtových opatreniach
Ing. Bombová – poslanci dostali informáciu vopred
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení berie na vedomie Informáciu o rozpočtových opatreniach starostu za obdobie od 01 – 06/2019.
Hlasovanie:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Jozef Maščák, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16. Návrh VZN č. 3/2019 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Rozhanovce
Prednosta – dlhšie sa zaoberali touto problematikou
- na termín dohody o spolufinancovaní okolité obce nereagovali
- mal pripravené VZN, ktoré by riešilo aj spoločný obvod pre okolité obce, ale keďže nebol záujem okolitých obcí, tak vypracoval toto VZN
- každá obec musí zabezpečiť školskú dochádzku pre svoje deti
- v čl. 4 je zadefinované ako sa správať pri prijímaní žiakov do ZŠ
- realizovať sa bude v šk. roku 2020/2021
Ing. Rabada – chcel vo VZN vidieť jeho účinnosť, ale podľa zákona je to dané
- je za to, aby sme tlačili okolité obce, aby prispeli na prístavbu ZŠ s MŠ
Ing. Nedbalová – zúčastnila sa OZ v Čižaticiach, bol tlak rodičov na OZ
- OZ nesúhlasia s tou sumou
- chcú mať záruku, že budú mať dostatok miesta pre svoje deti pri náraste počtu žiakov
- chcú záruku, napr. zapísané vecné bremeno,
- Otázky na iné obce, ako sa k tomu postavia
Ing. Nosáľ – kapacita sa prístavbou zvýši na 500 žiakov, do naplnenia kapacity 500 žiakov vieme garantovať
- musí skončiť naplnenie kapacity prijímaním žiakov z iných obvodov
Ing. Rabada – navrhuje zaslať im list, že sa prijalo VZN o určení školského obvodu, deklarovať to, že sme otvorení dohode
JUDr. Mgr. Sekerák – týmto VZN nanovo staviame obvod, legalizujeme ho
HK – nápor je na ministerstve financií, vydalo pokyn, pretože obce sa bránili, že nemožno investovať do obecného majetku, záver, ktorý dalo k tejto problematike, že nie je právna prekážka pre obce investovať do cudzieho majetku
Ing. Maščák – s výnimkou že sa obec nesmie zadlžovať alebo zvyšovať svoj dlh
- na minulých rokovaniach vyjadril sa že nie je za rozbitie školského obvodu
- predstavitelia obcí odišli od rokovacieho stola a písali na ministerstvá, nezachovali sa férovo
- dnes zahlasuje za toto VZN
Starosta – je ústretový, ale nechá sa obce trocha podusiť, inú možnosť nemáme ako riešiť situáciu obvodu
Ing. Nosáľ – dohody s obcami neboli, nebol problém s kapacitou, tak ako sa to teraz pripravilo, je to správne, je presvedčený že do 1 roka, máme všetky obce naspäť v obvode
Ing. Maščák – stotožňuje sa s názorom, že VZN a prístavba sú 2 rôzne záležitosti, vidí potrebu realizovať prístavbu
Ing. Nedbalová – urobilo sa možné aj nemožné aby sa to riešilo
Starosta – starostovia sú si vedomí, že rodičia sú voličská základňa, takže musia tak konať
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje VZN obce Rozhanovce č. 03/2019, ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rozhanovce.
Hlasovanie:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Jozef Maščák, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17. Návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka
HK – návrh VZN bol doručený, predložila pripomienky - režijné náklady sa prenášajú na rodičov detí
JUDr. Mgr. Sekerák – doteraz neboli vôbec zahrnuté?
HK – vôbec neboli zahrnuté, nie je to vysoká čiastka
Ing. Nosáľ – žiadať od úrady vládu refundáciu nákladov spojených s obedmi zadarmo od septembra
- Už sa objavili aj komentáre o zvýšení nákladov pre rodičov detí navštevujúcich ZŠ s MŠ
HK – vždy sme dali až o 50% prostriedkov pre ZŠ naviac ako sme mali
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje predložené VZN č. 04/2019 obce Rozhanovce zo dňa 27.06.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rozhanovce so zapracovaním pripomienok.
Hlasovanie:
Za:8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Jozef Maščák, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
18. Dopyty a interpelácie poslancov
Ing. Adamčík – navrhuje zakúpiť kosačku pre chlapov na vysokú trávu ako poslal mailom a tiež osloviť p. Gedru čo by sa im ešte hodilo lebo nestíhajú kosiť
- pýta sa v akom stave je dodávka kompostérov a rekonštrukcia škôlky
Starosta
- čaká sa na distribúciu kompostérov, od podpisu zmluvy, by kompostéry mali dodať do 6 mesiacov
- Rekonštrukcia škôlky - beží kontrola dokladov, s firmou GB stav sa ukončí zmluvný vzťah,
- Úrad pre VO našiel pochybenia, kde by sme museli vracať prostriedky, príp. by prišlo ku korekcii prostriedkov, takže prebehne nové verejné obstarávanie
Prednosta – požiadali sme o predĺženie z dôvodu, že sa robí nové VO
- Prostriedky by sa mali vyčerpať cca 8-9/2020
- Bude treba dohodnúť podmienky, aby narušenie prevádzky MŠ bolo čo najmenšie
Ing. Nosáľ – navrhuje dohodnúť s rodičmi ukončenie školského roka o mesiac skôr
Ing. Rabada – rodičia sú na tú tému citliví, jeden mesiac oželieť, ale stihnúť termín
Prednosta:
- je vysúťažená firma na chodník Kostolná a prekládku stĺpa,
- bola zverejnená výzva na dodávateľa , Líniové stavby Rozhanovce 2019– Strabag s dodaním prác do 40 dní, v najbližšej dobe by sa mala podpísať zmluva
- prekládka stĺpa – prevzaté stavenisko, stĺp sa posunie sa do záhradky Lengyelovcom, aby neprekážal v telese chodníka
- zástupcovia VSD musia 4 týždne zo zákona čakať, kým dotiahnu káble na nový stĺp
- požiadaviek na opravy je viacero, Kostolná by sa mohla celá zrekonštruovať aj s chodníkom
- vysúťažené sú práce za 103 tis so spoločnosťou Strabag
- požiadali sme MVSR na vybudovanie garáže pri hasičskej zbrojnici, bola odoslaná žiadosť minulý týždeň
- ukončujú sa práce rekonštrukcie, prebiehajú napojenie na siete
Ing. Nosáľ – DHZO vyvíjajú nejakú činnosť?
Ing. Adamčík – kontrolujú napr. rigoly pri silných dažďoch, starajú sa keď treba, pomáhali aj na AFS
Starosta – obec im vytvára podmienky, zabezpečiť dostupnosť hasičov sa mohlo urobiť aj formou dohody s profesionálnymi hasičmi v Bidovciach, kúpila sa nehnuteľnosť, je to rezerva pre situácie v núdzi, ukončí sa aj úprava areálu
Starosta – pani ministerka začala rozdávať autá pre hasičov
Ing. Rabada - informácia o VO prístavby k základnej škole?
Starosta – výber realizovala komisia, na ktorej sa nemohli zúčastniť, má iba kusé informácie
Ing. Nosáľ – pani Ing. Arch. Račková je predsedníčkou komisie, mala by mať ucelenejšie informácie
- výberová komisia, ktorej bol členom, iba odobrila výsledok výberu
Ing. Rabada – pýta sa na zokruhovanie ul. Rybárskej ulice, či je to oficiálne, či môžu podniknúť ďalšie kroky
Starosta – bola otázka pána Kolesára, keď sa ide robiť Rybárska ul., a prečo nie SNP?
Starosta – oslovil projektanta, ak bude mať voľnú ruku, môže ho osloviť s požiadavkou na projektovú dokumentáciu
- na ul. Rybárskej sú aj pozemky, ktoré patria Slovenskému pozemkovému fondu, tak obec ich má možnosť previesť do vlastníctva, ale až vo fáze ak bude územné konanie
JUDr. Mgr. Sekerák – o ktoré parcely sa jedná, ktoré bude treba odkúpiť
Ing. Nedbalová – ide iba o parcely, ktoré sú zaasfaltované
Ing. Maščák – chýbajú mu informácie ohľadom ul. Rybárskej, má vlastnú skúsenosť s predĺžením ulicou Mlynskou, sami si financovali projekt, geometrický plán, celé sa to scelilo, to isté čo spomínal p. Kolesár
- riešila už obec nejaké kroky?
Ing. Adamčík – rozdiel medzi Rybárskou a SNP je v tom, že na Rybárskej sú staršie domy, kde je problém s prístupom a údržbou a SNP je nová lokalita
Ing. Rabada – situácia na Rybárskej je neúnosná, v územnom pláne je cesta už 20 rokov zokruhovaná, tak prečo to neriešiť
- sú aj vlastníci - 3 rodiny, ktoré si nehnuteľnosti kúpili aj s podielom cesty a chcú ich preto aj odpredať, nie darovať
Ing. Maščák – prekážala by mu to, ak by vybudovaním cesty získali stavebné pozemky a ešte by chceli za to zaplatiť od obce
Starosta – navštívili ho občania, ktorí tam majú pozemky, chcú stavať domy, je to v územnom pláne, čo pre to starosta vie urobiť
- Je potrebné vyriešiť Rusnákovcov, Kristanovcov a p. Henzelyho
- Je potrebné zvolať občanov na OCÚ a vyjednať podmienky
Starosta – navrhuje stretnutie s občanmi, osloviť najprv tých, čo majú záujem darovať,
- pošlú sa pozvánky pre všetkých účastníkov
Ing. Nosáľ – nechápe prečo to nie je dôležité aj pre p. Kristana, prečo nedarovať obci podiel
Ing. Maščák – navrhuje, aby tým občanom, ktorým sa zhodnotia pozemky, sa náklady s vybudovaním cesty zarátali
Ing. Nedbalová – pýta si na obecný byt a obhliadku, koľkí sa zúčastnili?
Starosta – zúčastnili sa 2, ešte sa bude konať 2 obhliadka a následne dražba
Ing. Rabada - pýta sa na možnosť investovania do KD, svetlá a ozvučenie KD a tiež klimatizáciu a zabezpečenie opony
Starosta – treba to do budúcna poriešiť
Ing. Nosáľ – čo sa týka robotníkov na obci , koľko v čistom dostane pracovník
Ing. Bombová – v čistom je to cca. 430 eur
Ing. Nosáľ – atraktivita tejto pozície je aj v tom, aký pracovný prostriedok dostanú do ruky, či dostanú kosačku, alebo metlu, lopatu
Starosta – ak by sa zmluvne zabezpečila údržba plôch, tak by už nebolo potrebných viac pracovníkov
Starosta – pokiaľ človek nemá záujem o prácu, ani navýšenie platu to nezmení
Ing. Maščák – na min. OZ sa pýtal na konkrétny termín riešenie križovatky pri ZŠ, išli nejaké listy na kompetentné inštitúcie
Starosta – nešli
Ing. Maščák – prosí o zabezpečenie
- pokiaľ si predstaví kruhový objazd v Bidovciach, podľa neho by bol vhodný aj v Rozhanovciach
- rád by vedel nejaké stanovisko projektanta, čo je tam možné zrealizovať
- z jeho iniciatívy vzišli aj častejšie hliadky polície pri križovatke ZŠ
- prosí o oslovenie projektanta opätovne
Ing. Nosáľ – súhlasí s Ing. Maščákom, ale pokiaľ sa nespustí diaľnica, tak nebude jasná dopravná kapacita cez Rozhanovce, dovtedy to žiadny projektant nepovie
Ing. Maščák – nevidí problém v kapacite alebo množstve áut, ale v tom, že hneď sa vyvalí auto do križovatky bez predchádzajúcej nutnosti spomaliť
- Dr. Pirická – oslovila ho s požiadavkou na rekonštrukciu priestorov ambulancie a čakárne
- Prosí o osadenie miestneho rozhlasu k domu pán Rusina, pretože nepočujú rozhlas
Starosta – dr. Pirickej išla odpoveď, že sa to bude realizovať v letnom období
19. Rôzne
20. Záver
Starosta ukončil rokovanie o 21:15.

 

pridané 3.7.2019