Zápisnica z mimoriadnej schôdze október 2020

ZÁPISKY

 

zo zasadnutia OZ dňa 27.10.2020

 

  1. Zástupca starostu otvoril rokovanie OZ a privítal prítomných

 

Zástupca starostu privítal prítomných poslancov.

Predniesol program OZ

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Jozef Maščák,

 

Hlasovanie za rokovanie podľa predloženého programu:

Za: 7 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, , Ing. František Nosáľ,  Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

  1. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa

Návrhová komisia:

Marek Rabada

František Nosáľ

 

Za: 7 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, , Ing. František Nosáľ,  Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Za: 7 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas,  Ing. František Nosáľ,  Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

  1. Návrh na schválenie prijatia návratných zdrojov financovania poskytnutých vládou SR vo výške výpadku podielových daní

Zástupca starostu predniesol návrh na schválenie prijatia návratných zdrojov financovania poskytnutých vládou SR.

 

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach

 

SCHVAĽUJE

 prijatie návratných zdrojov financovania poskytnutých vládou SR vo výške výpadku podielových daní, t. j. 53 977,00 Eur na rok 2020 za nasledovných podmienok:

 a) návratnú finančnú výpomoc určenú na krytie výdavkov na výkon samosprávnych pôsobností s povinnosťou použitia do konca roka 2020

 b) bezúročná návratná finančná výpomoc

 c) sedemročná splatnosť návratnej finančnej výpomoci, splácanie v rovnomerných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024

 

 SCHVAĽUJE

Prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 53 977,00 za nasledovných podmienok:

Návratné zdroje financovania budú použité na

a) Kapitalový výdavok   rozšírenie siete kamerového systému, zateplenie KD, oprava strechy, oprava odvodnenia v obci Rozhanovce.

b)7-ročná splatnosť úveru, splácanie v rovnomerných splátkach po 13 494,25 € ročne, pričom prvá splátka bude uhradená  januárom 2024.

SCHVAĽUJE

Financovanie kapitálového výdavku obce Rozhanovce na rozšírenie siete kamerového systému v obci  Rozhanovce.

BERIE NA VEDOMIE

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prijatiu návratných zdrojov financovania.

 

SPLNOMOCŇUJE

 

Starostu obce Rozhanovce na podpísanie úverovej zmluvy  s Ministerstvom financií SR na prijatie návratných zdrojov financovania poskytnutých zo štátnych finančných aktív na financovanie vyššie uvedených aktivít v obci Rozhanovce.

 

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania

podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Hlasovanie:

Za:  7 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, , Ing. František Nosáľ,  Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)                       

Proti:0

Zdržal sa: 0

  1. Rôzne

Bez príspevku

 

  1. Záver

Bez príspevku, ukončené o 17:05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Milan Kič                                                                       Viktor Gazdačko

    prednosta                                                                                   starosta