Zápisnica z posledného OZ

Zápisnica z posledného OZ


ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ dňa 25.05.2022
1. Starosta otvoril rokovanie OZ a privítal prítomných
Starosta privítal prítomných poslancov a HK
Predniesol program OZ
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Vyzval na doplnenie programu:
starosta navrhuje: bod 7 – Dopyty poslancov
Hlasovanie za doplnenie programu:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, Ing. Milan Tóth, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing.
Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia:
Ing. Marek Rabada
Ing. Milan Tóth
Ing. Marek Vašiga
Overovatelia zápisnice:
Ing. Aneta Nedbalová ..........................................
Mgr. Matúš Dugas ..........................................
Zapisovateľ:
Mgr. Katarína Pružinská
Hlasovanie za zloženie komisií:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, Ing. Milan Tóth, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing.
Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. 1. úprava programového rozpočtu r. 2022
Ing. Bombová – návrh bol poslancom zaslaný elektronicky, upravili sa položky:
- dotácia od Slovenského futbalového zväzu- dobudovanie futbalovej infraštruktúry
- údržba nájomných bytov
- výdavky na energie
- stravovanie zamestnancov – zmeny výšky cestovných náhrad
- plánovaná výmena okien na OcÚ
- Rozhanovské folklórne slávnosti, rekonštrukcia okolia Domu smútku
Ing. Rabada – čo sa plánuje na futbalovom ihrisku?
Ing. Adamčík – zámer je dotiahnuť pitnú vodu a z tiež z dotácie refundácia nákladov za už
urobené veci (rekonštrukcia spŕch)
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov schvaľuje
1. úpravu programového rozpočtu podľa predloženého návrhu v objeme:
príjmy: 2 712 174,86 €
výdavky: 2 712 174,86 €
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, Ing. Milan Tóth, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing.
Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Návrh kúpnej zmluvy – Národná diaľničná spoločnosť a. s.
starosta – návrh kúpnej zmluvy dostali poslanci vopred elektronicky, ide o predaj parcely, kde
je vybudovaný odvodňovací rigol smerom do Torysy
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov schvaľuje podpis kúpnej zmluvy č. 30803/KZ-
071/2022/Rozhanovce/0029/VavGa s Národnou diaľničnou spoločnosť a. s. pre potreby
úplného majetkovoprávneho vysporiadania stavby Diaľnice D1 Budimír – Bidovce.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, Ing. Milan Tóth, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing.
Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Návrh Zásad za úhrady poskytované obcou Rozhanovce
starosta – pýta sa prítomných poslancov na výhrady k navrhovaným cenám
starosta – navrhuje na podnet Ing. Adamčíka doplniť aj položku za prenájom futbalového
ihriska na komerčné aj nekomerčné účely
návrh – 100 € na komerčné a 30 eur na nekomerčné účely
Ing. Maščák – zaujíma sa o vratnú kauciu za veľkú sálu 200 €, bude sa to týkať aj prenájmu
malej sály?
Ing. Nedbalová – navrhuje, aby sa to týkalo prenájmu všetkých priestorov aj s kuchyňou
poslanci sa zhodli na účinnosti Zásad od 01.06.2022
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov schvaľuje Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Rozhanovce
s účinnosťou od 01.06.2022 so zapracovaním pripomienok.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, Ing. Milan Tóth, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing.
Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Rozhanovské folklórne slávnosti - príprava
Mgr. Dugas – informuje, že predajcovia na slávnosti už boli vybratí, ide hlavne o domácich
a regionálnych predajcov, ďalej o remeselných výrobky a tiež s témou folklór
starosta – informuje o tímoch, ktorý sa budú podieľať na varení špecialít:
Ing. Adamčík informuje: sobota – hasiči - gemerský guľáš, grilované pochúťky - Fedor,
mexické špeciality
nedeľa - poľovníci, hasiči a tiež možno zam. AT Abov?
Mgr. Dugas - čo sa bude vyrezávať z kmeňa, ktorý je pripravený
starosta – zatiaľ sa nevie, je to úloha pre rezbára
úlohy ohľadom RFS - sa budú rozdeľovať tesne pred konaním RFS
Ing. Nosáľ - grant v hodnote 5000 eur, neuspel v projekte na realizácie na ukladanie kameňa
- navrhuje vyskladať z kameňa v rámci plenéra rezbárskeho aj kamenný výtvor, ktorý sa bude
dať podľa potreby dať aj rozobrať
7. Dopyty a interpelácie poslancov
Ing. Nedbalová – zaujíma sa o aktuálny stav Územného plánu
starosta - spracovávajú sa stanoviská Okresného úradu do grafickej podoby u Ing.
Malinovského a následne sa to odošle na definitívne schválenie na OÚ . Termín schválenia
OZ by mal byť september 2022
Ing. Nosáľ - nepodporí schválenie ÚP, z toho dôvodu, že nebolo možné dotiahnuť vymazanie
obchvatu z územného plánu, bol v minulosti aj iniciátorom petície za zrušenie obchvatu
Ing. Maščák - hlasuje sa za celý ÚP, takže ak by sa to dalo oddeliť, tiež by mal iný postoj
k obchvat v územnom pláne, keďže tiež podporil petíciu
Ing. Nedbalová - zeleň pri ZŠ – úprava parku, zaujíma sa o termín realizácie?
starosta - rieši sa to už postupne prostredníctvom Záhradníctva KaK
Ing. Adamčík – bola spustená výzva o malé granty cez VÚC – odporúča podanie buď na
výmenu sedadiel na amfiteátri alebo detské preliezky
starosta - bola podaná žiadosť cez e-grant na dotáciu na Rozhanovské folklórne slávnosti
starosta – predniesol žiadosť Správy ciest KSK, ktorá aktuálne hľadá pozemok na stredisko
zimnej údržby 3000-5000 m2, išlo by buď o prenájom alebo odkúpenie. Navrhoval by
pozemok pri diaľnici.
Ing. Nosáľ - schvaľuje tento zámer
Ing. Adamčík - navrhuje zaslať pozitívnu spätnú väzbu a vyvolať jednanie zo Správou ciest
KSK, ale len v prípade že vozidlá nebudú chodiť cez obec ale po obslužných komunikáciách
diaľnice, v opačnom prípade to vyvolá viac škody ako úžitku.
starosta - zvolá sa stretnutie aj s účasťou poslancov
starosta ukončil rokovanie o 18:30
Mgr. Milan Kič Viktor Gazdačko
prednosta starosta