Zápisnica z posledného rokovania OZ za december + video

Zápisnica z posledného rokovania OZ za december + video

ZÁPISNICA zo zasadnutia OZ dňa 10.12.2020

 

Video z posledného rokovania nájdete tu

 


1. Starosta otvoril rokovanie OZ a privítal prítomných
Starosta privítal prítomných poslancov a HK a prítomných hostí.
Starosta predniesol program OZ
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák
Starosta : vyzval na doplnenie programu.
HK – navrhuje vsunúť bod 15. pred bod 14.
Hlasovanie za doplnenie programu:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Rabada, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia:
Ing. Marek Rabada
Ing. Milan Tóth
Ing. Marek Vašiga
Overovatelia zápisnice:
Ing. Jozef Maščák ................................................
Ing. František Nosáľ ................................................
Zapisovateľ:
Mgr. Katarína Pružinská
Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice:
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Rabada, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Odovzdanie odmeny držiteľom Diamantovej Jánskeho plakety za darcovstvo krvi
Starosta – predniesol poďakovanie za bezplatné darcovstvo krvi pre občanov z obce Rozhanovce, ocenených Diamantovou Jánskeho plaketou.
Darcovia si prevzali ďakovný list a peňažnú odmenu:
Anna Tóthová
Peter Tóth
Ing. Jozef Maščák
Ing. Marek Rabada
Stanislav Rabada
4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta – neviazalo ho žiadne uznesenie z predchádzajúceho OZ.
Návrh na uznesenie:
Návrh na uznesenie OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Rabada, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Správa o činnosti starostu a Obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia OZ
Starosta-
- koordinácia prác obecných pracovníkov
- Výber dodávateľa na zákazku stavebno – rekonštrukčné práce - prístavba KD, hasičská zbrojnica - garáž
- výber dodávateľa kamerového systému - Antik telekom s.r.o.
- odchod pani dr. Vargovej – s tým riešenie súvisiacich administratívnych problémov, ordinuje MUDr. Krupová, zachová sa aj ambulancia v K. Oľšanoch
- jednanie s firmou Skanska - chodník Rozhanovce – K. Oľšany, dohodol sa postup, kým sa vybaví stavebné povolenie, zrealizuje Skanska na nájazdoch prípravu na chodník
- zabezpečenie nového geometrického plánu na odpredaj kaštieľa – kúria SNP, pripraví sa nové kolo verejnej obchodnej súťaže
- zabezpečenie statického posudku ohľadom rozšírenia KD, predbežná informácia, nemal by byť problém s týmto rozšírením z hľadiska statiky
- zabezpečenie organizácie a materiálneho vybavenia celoplošného testovania COVID 19
- zabezpečenie zmluvy s ÚPSVaR – 66 percent mzdy sa nám bude refundovať na novú pracovníčku
- nové ozvučenie sály KD a osvetlenie pódia
- zabezpečenie rekonštrukcie verejného osvetlenia od ulice Družstevnej až po Školskú a Poľnú, výmena stĺpov
- rekonštrukcia lavičiek na ihrisku pri OcÚ
- distribúcia kalendárov do domácnosti
- odvodnenie ulice Jarnej a Blatnej
- osadenie dopravných značiek na ulici Krátkej
- zabezpečenie adventného venca
- čistenia Mlynského potoka
- vianočná výzdoba
- podanie žiadosti cez Enviroportál - žiadosť na kúpu vozidla na čistenie chodníkov a ulíc
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie správu o činnosti starostu a obecného úradu od ostatného riadneho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Rabada, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Zrušenie uznesenia č. 31/2020 a schválenie uznesenia o kúpe spoluvlastníckych podielov na pozemkoch zapísaných na LV č. 3232 a LV č. 1597
HK – vráti sa k zasadnutiu minulého OZ, uznesenie bolo neprofesionálne napísané, navrhuje ho zrušiť a schváliť nové uznesenie, aktuálne skontrolovala stav LV odkupovaných nehnuteľností, podľa katastra, či nie je vyznačená plomba, prípadne či podielnici nie sú dĺžníkmi voči obci
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov ruší uznesenie č. 31/2020 z 12.11.2020.
Hlasovanie:
Za: 6 (Ing. Matúš Adamčík, Ing. František Nosáľ, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Rabada, Ing. Aneta Nedbalová, Mgr. Matúš Dugas)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Ing. Marek Vašiga, Ing. Jozef Maščák)
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Rozhanovce, zapísaného na LV 3232, parcela registra „C“ č. p. 696/2, ostatná plocha s výmerou 12036 m2 a parcela zapísaná na LV 1597, registra „C“ č. 1366/284, orná pôda s výmerou 3172 m2, spolu výmera 15 208 m2, za cenu 20,00 €/m2, spolu za cenu 304 160,00 € od spoluvlastníkov:
1/ Meno a priezvisko: M. N., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € 2/ Meno a priezvisko: H. N., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € 3/ Meno a priezvisko: M. T., spoluvlastnícky podiel 2/28 za cenu 17 194,00 € 5/ Meno a priezvisko: R. M., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € 6/ Meno a priezvisko: M. H., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € 7/ Meno a priezvisko: P. N., spoluvlastnícky podiel 2/28 za cenu 17 194,00 € 8/ Meno a priezvisko: E. B., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8597,00 € 9/ Meno a priezvisko: Š. B., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € 10/ Meno a priezvisko: J. B., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € 11/ Meno a priezvisko: J. D., spoluvlastnícky podiel1/28 za cenu 8 597,00€ 12/ Meno a priezvisko: G. L., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € 13/ Meno a priezvisko: O. L., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 15/ Meno a priezvisko: D. M., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 €
16/ Meno a priezvisko: M. V., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € 17/ Meno a priezvisko: Ing. M. K., spoluvlastnícky podiel 1/84 za cenu 2865,00 € 18/ Meno a priezvisko: E. K., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € 19/ Meno a priezvisko: M. M., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € 20/ Meno a priezvisko: V. P., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € 21/ Meno a priezvisko: Š. B., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € 22/ Meno a priezvisko: M. T., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € 23/ Meno a priezvisko: P. R., spoluvlastnícky podiel 1/56 za cenu 4 298,00 € 24/ Meno a priezvisko: Ing. P. R., spoluvlastnícky podiel 1/56 za cenu 4 298,00 € 25/ Meno a priezvisko: R. P., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € 26/ Meno a priezvisko: F. N., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € 27/ Meno a priezvisko: M. T., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € 28/ Meno a priezvisko: A. D., spoluvlastnícky podiel 1/84 za cenu 2 865,00 € 29/ Meno a priezvisko: M. D., spoluvlastnícky podiel 1/84 za cenu 2 865,00 €
LV 1597, registra „C“ č. 1366/284, orná pôda s výmerou 3172 m2
1/ Meno a priezvisko: M. N., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2265,00 € 2/ Meno a priezvisko: H. N., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2265,00 € 3/ Meno a priezvisko: M. T., spoluvlastnícky podiel 2/28 za cenu 4 531,00 5/ Meno a priezvisko: R. M., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2 265,00 € 6/ Meno a priezvisko: M. H., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2 265,00 € 7/ Meno a priezvisko: P. N., spoluvlastnícky podiel 2/28 za cenu 4 531,00 € 8/ Meno a priezvisko: E. B., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2265,00 € 9/ Meno a priezvisko: Š. B., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2265,00 € 10/ Meno a priezvisko: J. B., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2 265,00 € 11/ Meno a priezvisko: J. D., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2 265,00 €
12/ Meno a priezvisko: G. L., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2265,00 € 13/ Meno a priezvisko: O.L., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2265,00 € 15/ Meno a priezvisko: D. M., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2265,00 € 16/ Meno a priezvisko: M.V., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2 265,00 € 17/ Meno a priezvisko: Ing. M. K., spoluvlastnícky podiel 1/84 za cenu 755,00 € 18/ Meno a priezvisko: E. K., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2 265,00 € 19/ Meno a priezvisko: M. M., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2 265,00 € 20/ Meno a priezvisko: V. P., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2 265,00 € 21/ Meno a priezvisko: Š. B., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2 265,00 € 22/ Meno a priezvisko: M. T., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2 265,00 € 23/ Meno a priezvisko: P. R., spoluvlastnícky podiel 1/56 za cenu 1 132,00 € 24/ Meno a priezvisko: P. R., spoluvlastnícky podiel 1/56 za cenu 1 132,00 € 25/ Meno a priezvisko: R. P., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2 265,00 € 26/ Meno a priezvisko: F. N., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2 265,00 € 27/ Meno a priezvisko: M. T., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 2 265,00 € 28/ Meno a priezvisko: A. D., spoluvlastnícky podiel 1/84 za cenu 755,00 € 29/ Meno a priezvisko: M. D., spoluvlastnícky podiel 1/84 za cenu 755,00 €
Spolu za podiely na parcelách parcelného čísla 1366 a p. č. 696/2
1/ Meno a priezvisko: M. N., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € + 2265,00 € = 10 862,00 € 2/ Meno a priezvisko: H. N., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € +2 265,00 € = 10 862,00 € 3/ Meno a priezvisko: R. M., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € + 2 265,00 € = 10 862,00 € 4/ Meno a priezvisko: M. H., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € + 2 265,00 € =10 862,00 € 5/ Meno a priezvisko: P. N., spoluvlastnícky podiel 2/28 za cenu 17 194,00 € +4 531,00 € = 21 725,00 €
6/ Meno a priezvisko: E. B., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8597,00 € + 2 265,00 € =10 862,00 € 7/ Meno a priezvisko: Š. B., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € + 2 265,00 € = 10 862,00 € 8/ Meno a priezvisko: J. B., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € + 2 265,00 € = 10 862,00 € 9/ Meno a priezvisko: J. D., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00€ + 2 265,00 € = 10 862,00 € 10/ Meno a priezvisko: G. L., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € + 2 265,00 € = 10 862,00 € 11/ Meno a priezvisko: O. L., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 + 2 265,00 € = 10 862,00 € 12/ Meno a priezvisko: D. M., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € + 2 265,00 € = 10 862,00 € 13/ Meno a priezvisko: M. V., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € + 2 265,00 € = 10 862,00 € 14/ Meno a priezvisko: Ing. M. K., spoluvlastnícky podiel 1/84 za cenu 2865,00 € + 755,00 € = 3620,00 € 15/ Meno a priezvisko: E.K., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € + 2 265,00 € = 10 862,00 € 16/ Meno a priezvisko: M. M., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € +2 265,00 € = 10 862 € 17/ Meno a priezvisko: V. P., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € + 2 265,00 € = 10 862,00 € 18/ Meno a priezvisko: Š. B., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € + 2 265,00 € = 10 862,00 € 19/ Meno a priezvisko: M. T., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € + 2 265,00 € = 10 862,00 € 20/ Meno a priezvisko: P. R., spoluvlastnícky podiel 1/56 za cenu 4 298,00 € +1 132,00 € + 1 132,00 € = 6 562,00 € 21/ Meno a priezvisko: Ing. P. R., spoluvlastnícky podiel 1/56 za cenu 4 298,00 € 22/ Meno a priezvisko: R. P., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € +2 265,00€ = 10 862,00 €
23/ Meno a priezvisko: F. N., spoluvlastnícky podiel 1/28 za cenu 8 597,00 € + 2 265,00 € = 10 862,00 € 24/ Meno a priezvisko: A. D., spoluvlastnícky podiel 1/84 za cenu 2 865,00 € + 755,00 € = 3 620,00 € 25/ Meno a priezvisko: M. D., spoluvlastnícky podiel 1/84 za cenu 2 865,00 € + 755,00 € = 3 620,00 € 26/ Meno a priezvisko: M. T., spoluvlastnícky podiel 2/28 za cenu 17 194,00 + 4 531,00 + 8 597,00 + 2 265,00 = 32 587,00 € u k l a d á Obecnému úradu v Rozhanovciach zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy Hlasovanie:
Za: 6 (Ing. Matúš Adamčík, Ing. František Nosáľ, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Rabada, Ing. Aneta Nedbalová, Mgr. Matúš Dugas)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Ing. Marek Vašiga, Ing. Jozef Maščák)
7. 5. úprava programového rozpočtu r. 2020
HK- úprava súvisí s čerpaním úveru na kúpu nehnuteľnosti, ekonómka spracovala 5. úpravu rozpočtu, odporúča schváliť
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ust. § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje 5. úpravu programového rozpočtu podľa predloženého návrhu
v objeme: príjmy: 3 630 885,17 €
výdavky: 3 609 742,91 €
Hlasovanie:
Za: 6 (Ing. Matúš Adamčík, Ing. František Nosáľ, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Rabada, Ing. Aneta Nedbalová, Mgr. Matúš Dugas)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Ing. Marek Vašiga, Ing. Jozef Maščák)
8. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 01/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia na kalendárny rok 2021
Prednosta – predniesol návrh dodatku č. 4 k VZN č. 01/2017, financie na originálne kompetencie pre ZŠ
V zmysle pandemickej situácie bolo ťažké dostať sa k týmto číslam, odporúča schváliť.
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Dodatok č.4 k VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na kalendárny rok 2021.
Hlasovanie:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Rabada, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Návrh VZN č. 02/2020 o ochrannom pásme cintorína
Starosta – doposiaľ platilo ochranné pásmo cintorína 50 m, po novele zákona sa ochranné pásmo zrušilo, obec musí určiť ochranné pásmo prijatím VZN, aby sa zabezpečilo pietne miesto cintorína, 15 m sa navrhuje v tomto VZN
Ing. Nosáľ – priamy sused cintorína, ak by sa prijalo navrhovaných 15 m, by na voľnej ploche pri svojom dome, mal možnosť postaviť napr. altánok? Aby nedošlo k obmedzeniu vlastníckych práv
Ing. Maščák – pochopil to tak, že sa to vzťahuje na všetky novovznikajúce stavby, existujúce stavby a pozemky by do toho nespadali, je to citlivá vec. Chápe to tak, že to bude vplývať na stavby vyžadujúce si stavebné povolenie.
HK – v ochrannom pásme navrhovaných 15 m by sa nemalo stavať nič, ani drobná stavba
Starosta – dá sa riešiť podľa svetových strán? Určiť rôzne šírky ochranného pásma?
HK – malo by byť jednotné
Ing. Maščák – navrhuje 2 metre, čo je aj zákonom daný odstup.
Starosta – navrhuje ochranné pásmo zmeniť z navrhovaných 15 m na 2m z dôvodu rešpektovania vlastníckych práv.
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.02/2020 o ochrannom pásme cintorína na území obce Rozhanovce so zapracovaním návrhu na šírku ochranného pásma.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
HK – návrh plánu kontrolnej činnosti dostali poslanci písomne, rada prijme podnety od poslancov na doplnenie kontrolnej činnosti.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Návrh dodatku č. 2 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene NDS
Starosta – doba nájmu sa predlžuje z dôvodu predĺženia výstavby diaľnice o ďalší polrok, za sumu € 3118,12
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene č. 30201/NzaZOVB-007/2013/Rozhanovce/029/Geoplán v znení dodatku č. 1.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Správa o kontrolnej činnosti
HK – kontrolovala obecnú s. r. o., príjmy boli veľmi nízke
Okresná prokuratúra vykonala previerku – odpredaj podielov – pozemkov, nezistila žiadne nedostatky, akurát v jednom prípade nebol uvedený osobitný zreteľ v uznesení. Taktiež dostala podnet od Úradu pre verejné obstarávanie na vykonanie kontroly na výber dodávateľa na stavebno rekonštrukčné práce.
Ing. Maščák – v čom bol problém - podnet od ÚVO
HK – jeden súťažiaci podal sťažnosť na výber dodávateľa na stavebno rekonštrukčné práce, odoslala odpoveď, kde konštatuje že zákon bol dodržaný
Ing. Nosáľ – chcel by upriamiť pozornosť na Zdravotné služby Rozhanovce s. r. o., do 15.10.,
- vysvetlil ako fungujú platby od poisťovní, nechápe význam kontroly, nekonštatovalo sa to v správe, že nie sú prijaté všetky platby od poisťovní z dôvodu ich neoverenia od konateľov spoločnosti
HK – všetko viazlo na predchádzajúcej pani dr., ktoré nerobila svoju prácu korektne, ale v správe nenavrhovala súdny spor s pani doktorkou
prednosta – boli dané úlohy pri zakladaní s. r. o., dostala plnú moc od pána starostu, že zabezpečí všetky úkony v kontakte s poisťovňami, postupne sa zistilo, že s.r.o. má veľmi malé príjmy, je tam veľa neporiadku, dobropisy neboli potvrdené, je indícia, že si postupne otvárala novú ambulanciu, verí, že všetky neduhy budú vysporiadané
Ing. Nosáľ – nechápe prečo je problém za jednotlivé mesiace odkontrolovať a oparafovať tieto platby u konateľov
Prednosta – po overení garanta – MUDr. Krúpovej sa doplatia všetky platby od poisťovní
Starosta – o peniaze s.r.o. nepríde
Ing. Nosáľ – komunikoval s poisťovňami, čudoval sa prečo nežiadame o svoje platby, navrhuje, na báze mesačnej odsledovať s.r.o., či prichádzajú platby od poisťovní
HK – bude informovať na každom OZ o výsledkoch kontroly
HK – bol problém nájsť lekára v začiatkoch, dúfa, že už to bude efektívnejšie
Ing. Maščák – vyjadruje súhlas s HK, myslí si, že treba urobiť hrubú čiaru, verí že sa dajú do poriadku veci zbabrané, pre nás sú to neznáme vody – nikto z vedenia s tým doteraz nepracoval, je treba to uzatvoriť a ísť ďalej
Ing. Rabada – ak dostaneme peniaze za predchádzajúce mesiace, je treba to uzavrieť a ísť ďalej
Starosta – čakáme na novú sestričku, ktorá kvôli pandémii – núdzovému stavu nemôže odísť z doterajšieho pracoviska
Ing. Maščák – prosí o čísla ohľadom ambulancie, príjmy a výdaje
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Rozhanovce v zmysle § 18f ods. 1, písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti o ostatného zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13.Stanovisko HK k návrhu programového rozpočtu obce Rozhanovce na rok 2021
HK – kapitálové výdavky na r. 2021 pôjdu z rezervného fondu
HK – zobrať na vedomie, škole neodchádza 40% podielových daní, ale ide im o 20 tis. viac, chce poprosiť, aby sa počas roka myslelo na to, pri prípadných požiadavkách od ZŠ
HK – nemá výhrady k ostatným veciam
Ing. Nedbalová – dotácie neboli zapracované do návrhu rozpočtu, prejdú sa teraz
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Rozhanovce v zmysle §18f ods. 1, písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022, 2023.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Schválenie dotácií z rozpočtu obce Rozhanovce na rok 2021
Prednosta - bolo doručených 5, 1 žiadateľ nedoložil žiadosť v zmysle VZN, ani napriek výzve nedoložil
Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie - 800 eur,letný tábor pre deti
KŠK Rozhanovce – 7000,-eur na fungovanie futbalového klubu
Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o. – 75 000,- eur -chod ambulancie
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Budimír 300,- eur - letný tábor pre deti
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Rozhanovce vo výške 800,- € pre Rímskokatolícku farnosť Sedembolestnej Panny Márie Rozhanovce na účel uvedený v bode č. 9 Žiadosti o poskytnutie dotácie.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Rozhanovce vo výške 7 000,- € pre Občianske združenie Klub športu a kultúry Rozhanovce na účel uvedený v bode č. 9 žiadosti o poskytnutie dotácie.
Hlasovanie:
Za: 8 ( Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. Matúš Adamčík)
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Rozhanovce vo výške 75 000,- € pre Zdravotné služby Rozhanovce s. r. o. na účel uvedený v bode č. 9 žiadosti o poskytnutie dotácie.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Rozhanovce vo výške 300,- € pre Cirkevný zbor Evanjelickej Cirkvi na Slovensku Budimír na účel uvedený v bode č. 9 Žiadosti o poskytnutie dotácie.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ing. Maščák – prikláňa sa k tomu, aby sa aspoň nejaká čiastka schválila pre Gréckokatolícku cirkev
HK – v žiadosti od Gréckokatolíckej cirkvi je uvedené, že žiadajú na režijné náklady, nie je možné poukázať na to dotáciu z rozpočtu obce
Ing. Maščák – bude komunikovať s pánom farárom Pacákom
15.Návrh programového rozpočtu na rok 2021
Ing. Nedbalová – navrhuje presunúť z položky dávka v hmotnej núdzi – na položku – dotácie pre náboženské spoločnosti - 1100 eur, na položke HN, tak ostane 400 eur
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ust. § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
a)schvaľuje programový rozpočet pre rok 2021 podľa pozmeňujúceho návrhu celkový rozpočet včítane FO prebytkový v objeme:
Príjmy: 2 458 140,78 €
Výdavky: 2 457 934,10 €
HV: 206,68 €
b) berie na vedomie návrh programového rozpočtu pre roky 2022-2023 podľa predloženého návrhu
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16. Plán zasadnutí OZ na I. polrok 2021
Starosta navrhuje, aby sa OZ uskutočnili v tých termínoch:
04.03.2021
03.06.2021
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje plán zasadnutí na I. polrok r. 2021 v termínoch 04.03.2021 a 03.06.2021.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17. Dopyty a interpelácie poslancov
Ing. Adamčík – pripomína žiadosť pána Orosza – chodník pri škole a jeho osvetlenie
Starosta – realizuje sa to, tak cca o týždeň by to malo byť hotové
Ing. Nosáľ – nové znalecké ohodnotenie kúrie, či by nebolo vhodné upozorniť záujemcov o úprave ceny
- otvára otázku sociálneho podniku
- odvodnenie ulíc Jarnej a Blatnej, upozorňuje, že sa nerieši, kam tá voda odtečie, vodu z Jarnej ulice navrhuje napojiť na rigol okolo diaľnice, tiež navrhuje vyzvať k jednaniu spoločnosť AT Abov a urbariát
Ing. Rabada – kúpa pozemkov – futbalové ihrisko, aký je časový plán realizácie, či je reálne, že predávajúci dostanú peniaze do konca roka
Starosta – do budúceho týždňa by mali jednotliví predávajúci doniesť čísla účtov na čestnom vyhlásení a JUDr. Treščák vypracuje zmluvu
Starosta – peniaze z úveru na účet obce neprídu, banka pošle príslušné sumy na účet priamo predávajúcim
Ing. Rabada – navrhuje znova požiadať o bankomat, navrhnúť prechodné obdobie, kedy by sa obec čiastočne podieľala sa na nákladoch na zriadenie,
Starosta – 2x už bolo žiadané u všetkých bánk, zo všetkých prišli zamietavé stanoviská, nevie si predstaviť ako by sme sa mohli podieľať na financovaní nákladov
Ing. Tóth – prosí o vyhlásenie v miestnom rozhlase z dôvodu zimnej údržby ciest, aby ľudia parkovali vo svojich dvoroch
- pýta sa na zoznam detí, ktorý mal poskytnúť pán riaditeľ, aby bolo jasné, koľko detí je z obvodu obce Rozhanovce a koľko mimo obvodu
prednosta – deti boli prijímané iba v zmysle nariadenia okresného úradu - z Hrašovíka, Beniakoviec, Čižatíc a Košických Oľšian
Ing. Rabada – ak by bol priestor navrhuje zorganizovať s pánom riaditeľom a pani zástupkyňou stretnutie ohľadom prijímania detí do materskej školy na budúci školský rok, aby sa určili jasné pravidlá
Ing. Nosáľ – ZŠ dostala dotáciu na vybudovanie nových odborných učební, ktorú má do určitého termínu minúť, je potrebné to prediskutovať s pánom riaditeľom, ako si predstavuje zriadenie týchto učební
Ing. Maščák – je treba to odkomunikovať to s pánom riaditeľom
Ing. Nosáľ – školský úrad nám bude vždy vracať deti z obvodu, ak bude voľná kapacita školy
Ing. Nedbalová – žiadosti, ktoré boli prejednávané na minulom zastupiteľstve ohľadom odkúpenia kúrie, odpovedalo sa im?
Starosta – bude ešte jedno kolo verejnej súťaže a záujemcovia sa môžu prihlásiť, tak išla odpoveď
Ing. Nebalová – stihne sa minúť finančná výpomoc od Ministerstva financií – 53000,- eur
Prednosta – použije sa na kamerový systém, rekonštrukciu KD a odvodnenie ulíc
Starosta – stihne sa to do konca roka
Ing. Nosáľ – mimoriadne priaznivé ohlasy na kalendáre, ktoré boli doručené obyvateľom
Ing. Admačík – uvíta nápady a príspevky do občasníka Rozhanovčan
Starosta – predniesol situáciu s problémovou osobou v obci, žiada poslancov o posunutie informácií aj od občanov, aby sa predišlo problémom
Ing. Maščák – je treba to riešiť, nevie sa, či je táto osoba pod lekárskym dozorom, ale treba to určite riešiť, nemá dobrý pocit z tohto pána
Starosta – oznamuje poslancom, že sa rieši situácia s križovatkou pri ZŠ, bola podaná žiadosť na VSD ohľadom zriadenia odberného miesta na križovatku
- prosí poslancov o počet zasadnutí jednotlivých komisií z dôvodu vyplatenia odmien za celý rok 2020
Ing. Maščák – navrhuje pritlačiť na SPP – križovatka pri ZŠ, aby sa skompletizovali úpravy terénu
Ing. Nosáľ – upozorňuje na rozkopávku na ulici Blatnej pri futbalovom ihrisku, navrhuje ju aj vysypať vo vlastnej réžii aj z dôvodu parkovania počas futbalu
Ing. Maščák – chce sa poďakovať za osadenie zrkadiel, ktoré sa požadovali a tiež navrhuje vytvoriť finančnú rezervu. Zdôrazňuje, aby sa myslelo na to že ešte nás úplne nepostihli dopady pandémie.
starosta – je ešte požiadavka na osadenie zrkadiel, na ulici Poľnej a pri dome smútku
Ing. Vašiga – upozorňuje na bieleho rómskeho psa, ktorý pobehuje po dedine už dlhšie, je treba to poriešiť, napr. zavolať odchytovú službu
Starosta – sťažuje sa aj pán Lechman, že voľne pobehujú psy po obci
Ing. Nosáľ
- sídlisko pod cintorínom – navrhuje rozšírenie rozhlasu, je to možné?
starosta – áno je to možné zrealizovať
Ing. Nosáľ – upozorňuje na neohľaduplné správanie vodičov aj tiež firiem, ktoré vykonávajú stavebnú činnosť v lokalite pod cintorínom – osadenie informačných panelov, kde by upozorňovali vodičov na možný stret s deťmi
Ing. Nedbalová – upozorňuje na nezodpovedných rodičov z tejto lokality, deti sa nemôžu tváriť, že ulica je dvor
Ing. Maščák – navrhuje to riešiť oficiálnou značkou v zmysle vyhlášky
Ing. Nosáľ – zaujíma ho, či sa vyžiadalo stanovisko dopravného inšpektorátu – ohľadom bilboardov pri vstupe a výstupe z obce
Starosta – zatiaľ nie, na stretnutie napriek pozvaniu neprišiel zástupca dopravného inšpektorátu
Ing. Nosáľ – oslovujú ho obyvatelia, ohľadom problému čo s lístím a konármi, ktoré nemajú kam umiestniť
- prečo sa nerieši zriadenie malej kompostárne, keď aj priestor je vyčlenený
starosta – je treba jednať s Okresným úradom, odbor životného prostredia, ktorý by to mal schváliť
Ing. Nosáľ – je možné požiadať o stanovisko okresný úrad?
Starosta – požiadal o pomoc Ing. Vargovú, ktorá sa venuje tejto oblasti
Ing. Nosáľ – chýba mu bod o množstevnom zbere – VZN, ako sa bude evidovať množstvo vyseparovaných položiek
- cintorín a dlhodobá udržateľnosť, prípadný dom smútku, nové hrobové miesta, navrhuje prijať usmernenie, ako udržať jednotnú architektúru cintorína
starosta – ešte je možnosť pochovávať na starom cintoríne a nový cintorín už využiť na jednotné pochovávanie napr. iba do zeme, prípadne na urnový háj. Navrhuje to riešiť jednotne aj s domom smútku aj s novými hrobovými miestami.
Ing. Maščák – súhlasí s návrhom nového projektu na dom smútku, nakoľko jestvujúci návrh uvažuje o čiastočnom zapustení budovy DS do terénu
Ing. Nosáľ – prebieha rekonštrukcia KD do ďalších rokov navrhuje zriadiť polootvorený priestor v zadnej časti KD, ktorý by slúžil na vydýchanie, príp. fajčenie
- knižnica, prenájom priestorov, vypratať aspoň jednu miestnosť knižnice za účelom iného využitia
Ing. Nosáľ – bola zverejnená výzva- terra incognita, propaguje KSK, z akého dôvodu sme nepožiadali o nenávratný príspevok
Mgr. Dugas – rozprával sa s pánom prednostom ohľadom tejto výzvy, nebol pripravený projekt a prednášané projekty by neprilákali dostatok návštevníkov
Prednosta – kontaktoval človeka, ktorý to posudzuje, sú nápady na realizáciu, podmienkou je to, že realizácia musí byť na pozemku obce, musí byť hotový projekt, prípadne dlhodobý prenájom
- bývala ľadovňa – urobiť projekt a popritom by sa zrealizovali aj WC potrebné k amfiteátru
- kontroluje výzvy – drvivá väčšina je určená pre marginalizované rómske komunity
Ing. Nosáľ – na predchádzajúcich OZ sa dohodlo, že k termínu OZ sa pošle zoznam výziev a po vyhodnotení sa pouvažuje do ktorých sa obec zapojí
- či nám neunikajú finančné prostriedky, ktoré by sa dali potencionálne využiť
starosta – upozorňuje na fakt, aby sme sa nevybíjali na výzvach, kde úspech je minimálny, je treba sústrediť sa na to, čo najviac potrebujeme a čo máme kryté v rozpočte
starosta – ale je treba rešpektovať túto požiadavku, ak príde výzva, tak sa prepošle na všetkých poslancov
Ing. Nosáľ – v rozpočte je schválená položka nákup komunálnej techniky, z akého dôvodu sa odstúpilo od kúpy tejto techniky
Starosta – nevie dať odpoveď, neriešilo sa to popri iných záležitostiach
Starosta ukončil rokovanie o 20:30
Mgr. Milan Kič Viktor Gazdačko
prednosta starosta

 

pridané 19.12.2020