Zápisnica z posledneho rokovania OZ zo dňa 28.4.2021

Zápisnica z posledneho rokovania OZ zo dňa 28.4.2021

ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ dňa 28.04.2021
1. Starosta otvoril rokovanie OZ a privítal prítomných
Starosta privítal prítomných poslancov.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Predniesol program OZ a vyzval prítomných poslancov na doplnenie programu.
Starosta – navrhuje doplnenie - bod 6. Schválenie podpisu zmluvy s NDS a. s.
Hlasovanie za doplnenie programu
Za: 9
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia:
Ing. Milan Tóth
Ing. Marek Vašiga
Ing. Marek Rabada
Za: 9
Overovatelia zápisnice:
Ing. Aneta Nedbalová .................................................
Ing. Jozef Maščák .................................................
Za: 9
Zapisovateľ:
Mgr. Katarína Pružinská
Hlasovanie:
za: 9 proti: zdržal
3. Schválenie rozsahu prác na ZaD č. 09 Územného plánu obce Rozhanovce, na základe doručených pripomienok občanov
Starosta – oboznámil prítomných poslancov o potrebe prijatia uznesenia o rozsahu prác na ZaD 09
- doplnená požiadavka Marek Rabada – p. č. 1388, doplnený bod 24. – ul. Lesná, pán Babka, bod 25. a bod 26. – priestor zberného dvora a kompostárne
Ing. Adamčík – pán Spišiak doručil žiadosť, nevšimli si, že spol. Tempus si vytvorila novú parcelu, tým znemožnili prístup na parcely rodiny Spišiakovcov. Tempus odmieta vydať vecné bremeno na prechod, navrhuje pridať im tam obslužnú komunikáciu, dostali sa do situácie, že prišli o prístup k svojim pozemkom
Ing. Adamčík - navrhuje doplniť bod 27. – pridať obslužnú komunikáciu cez ich parcelu, teda vrátenie prístupovej komunikácie k parcelám podľa ÚP – ZaD č. 07, pôvodná parcela je 1371/140 a nová je 1371/203.
Gazdačko – problém je známy, ťahá sa už asi rok
Ing. Maščák – doplnenie požiadavky do ÚP nezaručí Spišiakovcom dohodu s Tempusom, ale je za doplnenie toho bodu, aby mali Spišiakovci vačšiu šancu na dohodu
Ing. Adamčík – je tam vydané stavebné povolenie na komunikácie pre spol. Tempus
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach schvaľuje v súlade s § 30 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obstaranie zmien a doplnkov č. 9 územného plánu obce Rozhanovce, v rozsahu prílohy č. 1 tohto uznesenia
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Rabada, Ing. Marek Vašiga, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Kúpa pozemku, p. č. 645/2
Starosta – podarilo sa dohodnúť kúpu pozemku s rodinou Spišákových, veľký podiel má na tom pán Maščák, dohoda je 50 € za m², je pripravený geometrický plán na odčlenenie parcely, po podpise zmluvy sa urobí aj nové oplotenie. Do budúcna bude potrebné poriešiť aj zastávku podľa dohody.
Ing. Maščák – tlmočí prosbu Spišákovcov, nevadí im umiestnenie zastávky v tomto priestore, ale skôr fyzicky zastávka – prístrešok
Starosta – je už možné hýbať so zastávkou, pripravuje sa aj projekt dopravného značenia, ktorý by mal zohľadniť aj zastávku, mali by byť spokojní Spišákovci aj ľudia
Ing. Adamčík – nie je žiadna pochybnosť, že tento pozemok patrí im – čo sa týka minulosti?
Ing. Maščák – videl katastrálnu mapu z r. 1965, ktorá potvrdzuje ich vlastníctvo
Ing. Rabada – je rád, že sa to podarilo, aj ďakuje za vybavenie
Starosta – je potrebné poriešiť aj pozemok popri dome Spišákovcov, aby im neparkovali autá až na dome
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje kúpu nehnuteľnosti – pozemku parcely reg. „C“ č. p. 645/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 254 m², zapísaného na LV č. 153, okres Košice okolie, obec Rozhanovce, kat. územie Rozhanovce, vedenom na Okresnom úrade Košice okolie, katastrálny odbor, s veľkosťou podielu 1/1 od predávajúcej Márie Spišákovej, rod. Mačangovej, nar. 28.07.1943, bytom Blatná 220/3, 044 42 Rozhanovce za cenu 50,00 €/m².
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Rabada, Ing. Marek Vašiga, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Schválenie sobášiaceho
Starosta – je záujem o sobášenie zo strany poslanca Ing. Matúša Adamčíka
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine schvaľuje poslanca Ing. Matúša Adamčíka ako sobášiaceho pre toto volebné obdobie.
Hlasovanie:
Za: 8 (Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Rabada, Ing. Marek Vašiga, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. Matúš Adamčík)
6. Schválenie podpisu zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou a. s.
Starosta – ide o bezodplatný prevod od NDS, následne po prevzatí je potrebné sa starať sa o tento kanál
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje podpis zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosť a. s. o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – stavebný objekt SO 523-00 Odvodňovacia priekopa v km 6.1 D1.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Jozef Maščák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Rabada, Ing. Marek Vašiga, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nosáľ – prístupové pomocné cesty okolo diaľnice, prejdú majetkovo pod obec?
Starosta – postupne sa budú prevádzať do majetku obce
Starosta – ukončil rokovanie o 17:30
Mgr. Milan Kič Viktor Gazdačko
prednosta starosta

 

Viac tu - https://www.rozhanovce.com/zasadnutia-a-uznesenia.html