ZÁPISNICA z posledného zasadnutia OZ dňa 12.11.2020

ZÁPISNICA z posledného zasadnutia OZ dňa 12.11.2020

ZÁPISNICA z posledného zasadnutia OZ dňa 12.11.2020

1. Starosta otvoril rokovanie OZ a privítal prítomných
Starosta privítal prítomných poslancov.
Predniesol program OZ.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Starosta vyzval prítomných poslancov na doplnenie programu.
Program bol schválený bez pripomienok.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia:
Ing. František Nosáľ
Ing. Marek Vašiga
Ing. Milan Tóth
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Matúš Dugas .........................................
JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák .........................................
Zapisovateľ:
Mgr. Katarína Pružinská
Hlasovanie – zloženie komisie a overovateľov zápisnice
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. František Nosáľ)

 

3. Návrh na zmenu uznesenia č. 21/2020 z 24.09.2020
Hlavná kontrolórka – predniesla návrh uznesenia – vypúšťa sa veta - s doplnením transferu pre ZRPŠ, žiadosť na kúpu auta bola doručená zo Základnej školy a transfer bol schválený pre ZRPŠ
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov mení uznesenie č. 21/2020 zo dňa 24.09.2020 takto: z textu sa vypúšťa „s doplnením transferu 5000 € pre ZRPŠ“
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Jozef Maščák, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Milan Tóth, Ing. Marek Vašiga)

 

4. 4. úprava programového rozpočtu obce Rozhanovce
Hlavná kontrolórka – predniesla návrh na 4. úpravu rozpočtu obce Rozhanovce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ust. § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje 4. úpravu programového rozpočtu podľa predloženého návrhu
v objeme: príjmy: 3 330 885,17 €
výdavky: 3 309 742,91 €
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Jozef Maščák, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga, Ing. Milan Tóth)
Proti:0
Zdržal sa:0
5. Schválenie úveru – kúpa pozemkov pod futbalovým ihriskom
Hlavná kontrolórka – informovala ohľadom svojho stanoviska k prijatiu úveru, najvýhodnejšie ponuka bola od OTP banky. Úver by bol vo výške 304 000 eur celková suma,
úroková sadzba 0,65 ročne, 300 eur je poplatok za vypracovanie úverovej zmluvy, za vedenie úverového účtu 6 eur mesačne.
Pripravila návrh na uznesenie
Ing. Maščák – je zafixovaný úrok pri tejto výške úveru
Ing. Nedbalová – zo skúsenosti sa úroková sadzba väčšinou nemení
Starosta – je to OTP banka, podielové dane prichádzajú na účet do OTP, berú nás ako dobrého klienta, máme tam vedené viaceré účty
Ing. Nosáľ – má pripomienku, program je iba z pol taký ako sa dohodlo, v programe mal byť aj bod, kde sa malo odsúhlasiť aj odkúpenie ihriska, navrhuje, aby sa tento návrh uznesenia pripravil, aby sa OZ nemuselo stretávať po 4. krát kvôli ihrisku
starosta – týmto uznesením o schválení úveru, je možné podpísať úverovú zmluvu
Hlavná kontrolórka – pán starosta je týmto uznesením splnomocnený na podpis úverovej zmluvy
Ing. Nosáľ – nevidí dôvod odkladať schválenie odkúpenia pozemkov pod ihriskom na ďalšie zastupiteľstvo
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
PREROKOVALO Prijatie úveru na kúpu pozemkov parciel reg. “C” č. 696/2 - ostatná plocha o výmere 12036 m2, zapísaných na LV č. 3232 pre okres: Košice okolie, obec: Rozhanovce, k.ú. Rozhanovce a to vo veľkosti spoluvlastníckych podielov, spoluvlastníkmi parciel reg. „C“ č. 1366/284 orná pôda o výmere 3172 m2 zapísaných na LV č. 1597 pre okres: Košice - okolie, obec: Rozhanovce, k.ú. Rozhanovce, a to vo veľkosti spoluvlastníckych podielov uvedených na LV č. 3232 a LV 1597.
SCHVAĽUJE
Prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 300 000 za nasledovných podmienok: Návratné zdroje financovania budú použité na kúpu pozemkov . a) parcely reg. „C“ č. 696/2 ostatná plocha o výmere 12036 m2zapísaných na LV č. 3232 pre okres: Košice okolie, obec: Rozhanovce, k.ú. Rozhanovce a parcelách reg. „C“ č. 1366/284 orná pôda o výmere 3172 m2 zapísaných na LV č. 1597 pre okres: Košice okolie, obec: Rozhanovce, k.ú. Rozhanovce. b) 15-ročná splatnosť úveru, splácanie v rovnomerných mesačných splátkach po 1 667,00 € vždy k 21. dňu v mesiaci, pričom prvá splátka bude uhradená 21. 01. 2021. Úroková sadzba: Variabilná 3MEuroboir +0,65% p. a. ,( poplatok za poskytnutie úveru vo výške 0,1 % z výšky úveru, poplatok za vedenie úverového účtu 6,00€ mesačne).

 

SCHVAĽUJE
Financovanie kapitálového výdavku obce Rozhanovce na kúpu pozemkov pod futbalovým ihriskom
BERIE NA VEDOMIE
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prijatiu návratných zdrojov financovania
SPLNOMOCŇUJE
Starostu obce Rozhanovce na podpísanie úverovej zmluvy s bankou, ktorá ponúkne obci najvýhodnejšie podmienky poskytnutia úveru.
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Ing. Vašiga – nebude hlasovať za ani proti, má dôvod, že v tejto situácii nechce zaťažiť obec úverom, keď nevieme čo bude ďalej, ale uznáva, že cena za pozemok je dobrá
Hlasovanie:
Za: 6 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Marek Rabada, Ing. František Nosáľ, Ing. Milan Tóth)
Proti: 1 (JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák)
Zdržal sa: 2 (Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Vašiga)
Ing. Adamčík – osvojuje si návrh doplniť do programu - bod návrh uznesenia o kúpe pozemku
Návrh na uznesenie:

 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje kúpu pozemkov parc. reg. „C“ č. 696/2 ostatná plocha o výmere 12 036 m² zapísaných na LV č. 3232 pre okres Košice okolie, obec Rozhanovce, k. ú. Rozhanovce a parcelách reg. „C“ č. 1366/284 orná pôda o výmere 3172 m² zapísaných na LV č. 1597 pre okres Košice okolie, obec Rozhanovce, k. ú. Rozhanovce od vlastníkov zapísaných pod číslom 1-30 vo veľkosti podielov ako je uvedené na LV č. 3232, pozemku parc. č. 696/2 o výmere 12036 m² a podielov ako je uvedené na LV č. 1597, pozemku č. 1366/284 o výmere 3172 m².
Hlavná kontrolórka – na schválenie je potrebná 3/5 väčšina poslancov.
Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. Marek Rabada, Ing. František Nosáľ, Ing. Milan Tóth)
proti: 1(JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák)
zdržal sa: 1 (Ing. Jozef Maščák, Ing. Marek Vašiga)
starosta – informácia na záver, začína sa odvodnenie ul. Blatnej, Jarnej, z dôvodu prívalových dažďov, dokončuje sa nadstavba kultúrneho domu, kamerový systém – z dotácie od MF SR, v N. Myšli sa boli pozrieť na pilotný projekt kamerového systému, kamery budú umiestnené aj na koncové body v obci
Starosta ukončil rokovanie o 17:45
Mgr. Milan Kič Viktor Gazdačko
prednosta starosta