Zápisnica z poslednej schôdze OZ

Zápisnica z poslednej schôdze OZ

ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ dňa 04.08.2021
1. Starosta otvoril rokovanie OZ a privítal prítomných
Starosta privítal prítomných poslancov a občanov.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Predniesol program OZ
Starosta navrhuje doplniť bod programu, bod 3. priestor pre občanov obce.
Vyzval na doplnenie programu prítomných poslancov.
Hlasovanie za doplnenie programu:
Za: 6 (Ing. Matúš Adamčík, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Milan Tóth, Ing. Jozef Maščák. Ing. Marek Vašiga)
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia:
Ing. Milan Tóth
Ing. František Nosáľ
Ing. Jozef Maščák
Overovatelia zápisnice:
Ing. Matúš Adamčík ........................................
Ing. Marek Vašiga ........................................
Zapisovateľ:
Mgr. Katarína Pružinská
Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Matúš Adamčík, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Milan Tóth, Ing. Jozef Maščák. Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Priestor pre občanov
p. Kažimírová – zišli sa z dôvodu vyjadrenia nespokojnosti a nesúhlasu s výstavou bytového domu vedľa kultúrneho domu
Starosta – pripomína stav domu, ktorý stál na tomto mieste a v akom stave bol. Bola tu snaha o kúpu obyvateľov z Pavloviec nad Uhom. Po zistení možností terajší majiteľ pozemok odkúpil a vypracoval PD na stavbu bytového domu. Prebehol celý proces územného konania. Boli vyzvaní susedia priamo dotknutý výstavbou, bol čas na vyjadrenie. Bude to riešiť Krajský stavebný úrad, nadriadený stavebný orgán.
Ide o stavbu max. 18 bytov, kde môže ale prísť aj k úprave zo strany investora.
Ing. Šeňo – ako je to s územným plánom v tejto lokalite?
Starosta – v územnom pláne je to definované ako pozemok určený na zmiešanú funkciu bývania
p. Kažimírová – pozýva poslancov na návštevu domov, aby sa presvedčili, akým spôsobom stratia súkromie, keďže balkóny budú otočené k nim do dvora
Ing. Maščák – o tomto probléme počuje prvýkrát, celú stavebnú agendu spracováva spoločný stavebný úrad, ktorý zastrešuje stavebné veci pre viaceré obce
Starosta – ak je všetko v súlade so zákonom, obec nemá dôvod nevydať stavebné povolenie
Dr. Komanová – ak sú nejaké právne možnosti na zredukovanie tejto výstavby, prosí pána starostu o ich využitie
Občan – problém je v komunikácii medzi developerom a občanmi, je potrebné nájsť kompromis, veľmi záleží na tom, ako je spracovaný projekt, je to v rukách developera. Navrhuje komunikovať s developerom, aby sa našlo riešenie.
Starosta – navrhuje zorganizovať stretnutie s developerom, na základe požiadavky občanov, aby sa vyjadril k otázkam občanov.
4. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 04/2019 o určení výšky mesačného
starosta – návrh dodatku bol doručený poslancom, zverejnený na úradnej tabuli obce Rozhanovce.
Návrh uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN obce Rozhanovce č. 04/2019 zo dňa 27.06.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rozhanovce.
Hlasovanie:
Za: 6 (Ing. Matúš Adamčík, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Milan Tóth, Ing. Jozef Maščák. Ing. Marek Vašiga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Rôzne
Starosta – obec reagovala na výzvu, rozšírenie kapacity MŠ, robili sa sondy k základom v pavilóne A, staticky – nadstavbu nie je možné urobiť, nasledoval pavilón D, takisto nespĺňa normy, nie je možná nadstavba.
Starosta – prichádza do úvahy výstavba nového pavilónu, kde by sa rozšírila kapacita o 40 detí, 20 detí na prízemí a 20 detí na poschodí
Nie je možné uvažovať o zateplení aj o stavbe nového pavilónu. Skôr navrhuje rozšíriť kapacitu a neskôr zrealizovať zateplenie.
Ing. Vašiga – zaujíma ho lokalita kde by sa to malo stavať?
.
Starosta – sú 2 možnosti výstavby, buď v severnej časti alebo na ploche v zadnej časti, no zatiaľ nevieme aká by bola spoluúčasť obce na financovanie. Momentálne sa zvýši kapacita o cca 15 detí, využitím cvičebne, ale je to len dočasné riešenie.
Ing. Tóth – navrhuje zatepliť existujúce budovy, zatiaľ sa nechystá stavba veľkého počtu domov a s tým súvisiaci vyšší počet prihlásených detí do MŠ. Zatiaľ nás netlačí kapacita.
Ing. Maščák – dá sa stihnúť vypracovať aspoň približný rozpočet do budúceho OZ?
Ing. Nosáľ – ak by sa realizovalo zateplenie je potrebná veľká spoluúčasť obce.
Ing. Adamčík – máme vypracovaný projekt, ktorým sme žiadali o eurofondy, podľa tohto projektu navrhuje naceniť zateplenie aspoň dvoch pavilónov
Prednosta – dalo by sa uvažovať aj o možnosti rozširovať kapacitu školy, kde napr. prípravný ročník by mohol byť umiestnený aj v škole
starosta – dá sa vypracovať projekt na zateplenie budov z vlastných projektov, v rozpočte máme vyčlenených 30 tisíc eur na projekty
starosta – navrhuje stretnutie s projektantmi a urobí sa z toho záver
Ing. Tóth – pán riaditeľ nedrží slovo, prijíma aj deti mimo školského obvodu
Ing. Nosáľ – informuje ohľadom memoranda uzavretého s Mestom Košice, ktorého je obec súčasťou – bolo zadefinovaných 7 oblastí, nepriaznivý stav ovzdušia, odpadové hospodárstvo. zníženie energetickej náročnosti - nebytové priestory, vodné hospodárstvo, zamedzenie hlučnosti, zmeny vo využívaní zelene, rozvoj automobilovej infraštruktúry.
Skládka v Rozhanovciach – evidujú nás ako potencionálneho príjemcu
Ing. Nosáľ – zaujíma sa o realizáciu ďalšej časti chodníka smerom na Košické Oľšany?
Starosta – do konca augusta by sa mal zrealizovať
Ing. Nosáľ – zaujíma ho stanovisko obce k zaberaniu verejných priestranstiev – sklady stavebného materiálu, spol. Bauska parkuje autá na ulici Družstevnej, tiež ulica 19. januára a Košická je problematická s parkovaním
Ing. Nosáľ – kamerový systém Antiku, spustenie?
Starosta – pracuje sa na nastavení kamier
Ing. Nosáľ – termín pre dokončenie úprav pri ihrisku?
Starosta – v najbližšej dobe sa bude realizovať výsadba - pán Kolár
Ing. Nosáľ – aké verejné obstarávanie sa plánuje realizovať do konca roka?
Prednosta – robí sa obstarávanie – výmena podlahy v knižnici, zateplenie steny KD, ukončená výzva na chodník smer Košické Oľšany
Ing. Nosáľ – deň obce zrejme padá, s daným termín 21.8.2021?
Starosta – áno, je možné zrealizovať vatru, prípadne sa dohodnú ďalšie akcie
Starosta ukončil rokovanie o 18:00
Mgr. Milan Kič Viktor Gazdačko
prednosta starosta