Zápisnica z poslednej stavebnej komisie

Zápisnica z poslednej stavebnej komisie

Zápis z komisie stavebnej a životného prostredia zo dňa 7.8.2019

 

 

Pritomní členovia:

Matúš Adamčík           František Nosáľ           Jozef Maščák               Milan Tóth                   Lukáš Sekerák            

 

Hostia:

 

Viktor Gazdačko               Milan Kič             Marek Rabada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda stavebnej komisie zo dňa 7.8.2019

 

  1. Prerokovanie žiadostí na riešenie žiadostí:

a./ prebratie cesty pod obec lokalita Karamy, Hyľovská, Košická + dobudovanie ciest

- odporúčania členov

Starosta: Košická su ochotni investovať, každý žiadateľ nech predloži projektovú dokumentáciu a systém spolufinancovania spolu s petíciou

Hyľovská – komisia odporúča majiteľom združiť finačné prostriedky po dopredaji všetkých pozemkov a s žiadosťou a spolufinancovanie sa obrátiť na obec aj s projektovou dokumentáciou

- Karamy – detto – doriešiť problém s vlastníčkou

 

b./ pomoc pri riešení projektu 32 parciel medzi Robotníckou a Zámočníckou

- odporúčania členov

Adamčík: v spomínanej lokalite pomáhal pri zmene územného plánu, obec v minulosti vydala stavebné povolenie na pôvodnom vyústení cesty na Zámočnícku. Treba pomôcť vlastníkom min rovnakou formou ako na Mlynskej. Dať prerokovať žiadosť odkúpiť pozemok k prístupu na SNP a zokruhovaniu tejto lokality alebo ju potom treba ponechať ako slepú. Vlastníci nech deklarujú dohodu s p. Gazdom. Do vtedy neodporúča viac instovať do rozvoja lokality. Podieľať by sa mali hlavne vlastníci budúcich 32 parciel, navrhuje poskytnúť finančnú podporu ako na Mlynskej, verejné osvetlenie ako na Hyľovskej, stavebný materiál z recyklátu /drť/ a vybaviť dotáciu na siete VSD, VVS, SPP ak im ostane plyn. Odporúča im plyn v lokalite nebudovať. Mostík bude lacnejšie budovať vo vlastnej réžii v príspevkom od obce ako na Mlynskej. Odporučil kontaktovať Tempus aby zistili ako to riešia oni.

Maščák: Čo sa týka podpory zo strany obce pri riešení predĺženia Mlynskej ulice obec financovala stavebný materiál ( armatúry, nosníky a betón ) vo výške okolo 1600 € na realizáciu mostíka cez Mlynský potok. Stavebné práce boli realizované svojpomocne  z radov niektorých vlastníkov pozemkov v tejto lokalite. Projekt mostíka dal vyhotoviť p. M. Tóth na vlastné náklady. Obec sa tiež podieľala na financovaní realizácie verejného vodovodu a to zemných prác.  Všetky ostatné výdavky, t.j. geometrický plán, vlastnícke vysporiadanie a poplatky s tým spojené, projekt verejného vodovodu,  projektovú dokumentáciu cesty, projekt plynu, realizáciu plynu, domové prípojky na plyn, elektrinu, vodu a kanalizáciu si financovali vlastníci pozemkov sami. Podobný kľúč by mal byť použitý na  i v ďalších prípadoch.

 

Nosáľ: Odporúča vyžiadať od p. Kolára projekt na most cez Hyľov potok, kvôli jeho aktuálnemu naceneniu. Zároveň pripomína, že ak vlastníci spomínaných pozemkov budú mať cestu majetkovo vysporiadanú a projektovo zvládnutú, obec túto cestu preberie do svojej správy a bude sa finančne podieľať na jej vyasfaltovaní pri určitom stupni zastavanosti.

 

Odporúčania komisie  – dopracovat celkové požiadavky vlastníkov na vysporiadanie parciel k rokovaniu OZ

 

2. Informácia prednostu OcÚ o aktuálne vykonaných a plánovaných krokoch k otvoreniu obecnej ambulancie všeobecného lekára.

- informácia prednostu – s.r.o. je založená, vybavujú sa povolenie, s MUDr. Vargovou dohodol druhy nábytku na vybavenie ordinácie, rozbiehaju sa stavebné úpravy pred budovou na bezparierovosť. Predbežne je dohodnutá sestrička na plný úvazok, doktorka kým sa nazbiera dostatočný stav kariet na polovičný úvazok. Predpokladaný termín otvorenia je október.

Sekerák: pýta sa starostu resp. prednostu OÚ: „Je medzi obcou a novozaloženou obecnou s.r.o. uzatvorená nájomná zmluva na nebytové priestory v budove zdravotného strediska, nakoľko ide o dve rôzne subjekty? Pri predpokladanom nájomnom za 1 € by bol pravdepodobne potrebný súhlas OZ, aký je stav?

Maščák: navrhuje masivnu informačnú kampaň o ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, hlavne čo sa týka spôsobu a mechanizmu prechodu od jedného lekárovi k inému .

Adamčík: MUDr. Vargová už informovala, že bude spúšťať kampaň cez sociálne siete + samozrejme letáky, sms, internet atď, môže spraviť ordinácii webovu stránku ak treba.

 

3. Stručná informácia o vykonaných a plánovaných prácach na líniových stavbách

- informácia prednostu – niečo sa ušetrilo zmenou systému žľabu na SNP, doasfaltuje sa za to chodník ku kostolu aby sa uľahčila aj zimná údržba. Ostatné práce sa budú dokončovať do odpustu.

Starosta: z dotácie dá osvetliť prechody lepším osvetlením.

4. Stručná informácia o vykonaných prácach na hasičskej zbrojnici

- informácia prednostu – včera absoloval obhliadku priestorov zbrojnice –

Adamčík: sú tam nedostatky pri osadení garážovej brány brány – navrhuje reklamovať.

- odporúčania členov – pokosiť areál zbrojnice, po dočistení jarkov.

5. Stručná informácia prednostu o stave zokruhovnaia Rybárskej ulice

- informácia prednostu –

Rabada – rozprával s majiteľmi. Je urobený geometrák na parcely, ktoré treba previesť na obec.

Na ulici býva 80 obyvateľov, je tam problém s úzkou cestou, problém pre hasičov, smetiarov aj zimnej údržbe. Pri stavebných prácach sú obyvatelia uväznený. Treba tam vysporiadať 271 metrov štvorcových, majitelia majú záujem sa s obcou dohodnúť, ale keďže investovali do asfaltu aj odkúpenia pozemkov požadujú primeranú náhradu. Dokopy ide o vyrovnanie vo výške cca 10 000 eur. Financovať by sa to dalo z výberu miestnej dane za rozvoj alebo z predaja prihradených pozemkov. Viacerí sa rozhodli darovať podiel na budúcej ceste, niektorí ktorí do ciest investovali zo svojho chcú len adekvátnu náhradu.

Maščák: Nie je proti vysporiadaniu parciel a nespochybňuje, že zokruhovanie Rybárskej ulice pomôže aktuálnej dopravnej situácii v tejto lokalite, no nestotožňuje sa z názorom, že všetky náklady spojené s odkúpením pozemkov od vlastníkov, ktorí  tam realizovali cestu, tiež náklady na vysporiadanie ďalších pozemkov ako vypracovanie geometrického plánu, úradné poplatky, projekty a ďalšie s tým spojené poplatky má financovať len obec. Mali by sa finančne spolupodieľať  hlavne tí vlastníci, ktorým vzniknú stavebné pozemky, teda všetci za Kristanovcami. Odporúča ešte rokovať o výške sumy, za ktorú by boli vlastníci ochotní predať pozemky, do ktorých už investovali.

Adamčík: nie je to tak veľa peňazí a tejto lokalite to výrazne pomôže, ide o bezpečnosť ak sa niečo stane aj komfort pri bývaní mať zokruhovanú cestu. Je tam problém z minulosti že obec tam potiahla cez pozemky kanál vodárne si ťarchy neriešili a je logické ak sa chceme cez nejaký pozemok dostať že si minimálne nárokujú to čo do neho investovali, môžeme byť radi že sa vôbec chcú dohodnúť, mohli sa otočiť chrbtom. Za tú sumu nie je o čom viac diskutovať.

Nosáľ – odporúča získať súhlas od všetkých dotknutých majiteľov pozemkov, cez ktoré bude cesta prechádzať, na základe takéhoto písomného súhlasu určite treba zaplatiť to spomínané finančné vysporiadanie, aby sa cesta mohla zokruhovať.

Sekerák: „Poukazuje na „históriu problému“ - prečo došlo k takejto situácii?“ Prípadné financovanie zo strany obce je potrebné dobre zdôvodniť, aby bol takýto postup obhájiteľný aj pri iných žiadateľov a aby nedošlo k vytvoreniu „precedensu“. Pred realizáciou je potrebné zabezpečiť prísľub všetkých dotknutých vlastníkov (okrem tých, ktorý už svoju časť pozemku na vlastné náklady vyasfaltovali), že sú ochotní ich na obec previesť bezodplatne.

 

Odporúčania komisie  – dopracovat celkové požiadavky vlastníkov na vysporiadanie parciel k rokovaniu OZ

6. Žiadosti

- p. Jelč, pomoc pri susedskom vyrovnaní pozemku pre nové napojenie kanalizácie – s p. Jelčom

Nosáľ, podľa výpisu s katastra nemá pán Jelč dostatočný pozemok aby prekopak kanál cez svoj pozemok, jedine ak sa dohodne na ťarche so susedom, inak mu nevieme pomôcť

Nosáľ – pána Jelča upozornil na možnosť viesť kanál vzadu po zadnej stene, bez nutnosti kopania na pozemku suseda.

Maščák: Komunikoval o tomto probléme s p. Jelčom. Dohodli sa na stretnutí s dotknutou susedou s cieľom pokúsiť sa nájsť riešenie.

 

- p. Kozarová – oplotenie pri ZŠ žiada spoluúčasť  – starosta oznámil, že čaká na stretnutie s p. Kozárovou

- Dom služieb, žiadosť byty, stacionár, iné –

Adamčík: prišli žiadosti na výstavbu bytov, aby obec odpredala budovu resp pozemok a firma tam chce postaviť 24 bytov. S touto ponukou nesuhlásia okolité rodiny navyše 24 bytov je priveľa na takú lokalitu z hľadiska parkovania. Radšej budovu navrhuje podľa posudku zbúrať pretože odhady na rekonštrukciu podľa posudku sú na úrovni 850 tisíc eur a ponechať voľný pozemok. Druhá ponuka je odpredať budovu firme, ktorá chce v obci zriadiť zariadenie pre seniorov. Táto možnosť sa mu javí ako najlepšie možné využitie.

Nosáľ:Byty a obchody v tejto časti obce nie sú vhodné, kvôli problémom s nedostatkom parkovacích miest. Mala by sa tú ponúknuť nejaká služba pre obyvateľov, predbežná dohoda je na dome sociálnych služieb – senior centrum. Buď to obec zrealizuje v svojej réžii – investícia rádovo v stovkách tisíc eur a návratnosť v priebehu niekoľkých desaťročí, alebo ponúknuť tento pozemok firme, ktorá bude zmluvne zaviazaná k výstavbe a dlhodobej prevádzke senior centra, s preddohodnutým počtom miest pre miestnych obyvateľov.

Maščák: Prikláňa sa k zbúraniu tejto budovy vzhľadom na výšku predpokladaných nákladov na jej opravu. Všetko je na rozhodnutí poslancov no prikláňa sa do budúcna k tomu, aby sa pozemok využil na výstavbu domu sociálnych služieb pre seniorov.

 

Sekerák: je potrebné zvážiť asanáciu bývalej kúrie – predsa len ide o stavbu s určitou históriou. Navrhuje zvážiť vypracovanie projektu so zachovaním charakteru stavby. Uvedomuje si, vyššiu finančnú náročnosť a možné problémy v porovnaní s prípadnou novostavbou. Ponúka túto alternatívu len na zváženie.

 

- Hrehor,  Tóth odkúpenie pozemku –

Adamčík: p. Hrehor chce odkúpiť meter na vybudovanie novej kanalizačnej prípojky pri Kelcovej kúrii, odporúča mu len povoliť ťarchu bez nutnosti odkúpenia

Milan Tóth: vysvetľuje že jeho otec chce odkúpiť parcelu v severjnej časti obce pre zriadenie predaja zeleniny a výrobkov pretože susedí s jeho parcelou.

Sekerák: Poukazuje na skutočnosť, že pri prvom prerokúvaní a hlasovaní o žiadosti p. Tótha na ostatnom OZ sa jednalo o priamy predaj. Má za to, že priamy predaj blízkej osobe poslanca OZ vylučujú ustanovenia zákona o majetku obcí. V tejto veci kontaktoval mailom aj p. kontrolórku, ale doposiaľ odpoveď neobdržal. V súčasnosti je už ale situácia iná. Podľa najnovších informácii sa už jedná o predaj ako „prípad hodný osobitného zreteľa“, čo síce zákon umožňuje, ale podľa jeho názoru sa nejedná o takýto prípad – absentuje nejaký verejnoprospešný účel a pod. 

Adamčík: v tom prípade by neplatili ani iné prevody z minulosti. V prípade, že obec predaj zverejní a uplatní sa osobitý zreteľ, prevod je možný pri dodržaní zákona a osobitého zreteľa. Napríklad si takéto prípady treba preštudovať na stránke vyvlastnenie.sk. Záujemca deklaroval záujem o zriadenie predaja zeleniny, chápem to ako verejnoprospešný účel, vlastní vedľa susediacu parcelu pri pozemku. Treba si dohľadať na internete prípady osobitého zreteľa ktoré umožnili takéto predaje. Navyše nie je nutné predávať priamo ak sa prihlásia ďalší uchádzači ako v minulosti rodina namietajúceho poslanca Sekeráka ktorá susedí s pozemkom z opačnej strany, ale môže sa vyhlásiť súťaž.

Maščák: Zo stanoviska katastra a vyjadrenia advokátov je jednoznačné stanovisko: nie je možné odpredať obecný pozemok poslancovi OZ, alebo jemu blízkej osobe.

Adamčík: Ak má takéto stanoviská treba ich oficiálne predložiť, tak isto vyjadrenia a mená právnikov inak sú to len rečnícke prieky.

Sekerák: po tomto bode opustil rokovanie komisie.

 

7. Kontrola riešenia podnetov z minulých schôdzi

- Brána Jarná ulica – stará brána z cintorína sa presunie na Jarnú v dohľadnej dobe

- Vyhrievané zrkadlá ZŠ – prednosta zisťuje cenové ponuky, mali by prísť čoskoro, treba potom rozhodnúť či kupujeme

- Park pri ZŠ náter na steny na kreslenie – starosta súhlasí s náterom

- Radar Hyľ – ako sme pokročili so sťažnosťou p. Prednosta – na VÚC neustále len sľubujú, že to dajú do poriadku no nič sa nedeje. Adamčík – tak sa budeme informovať na VÚC či im to príde normálne

- Nákup techniky – prednosta- kosačka na vysokú trávu bola zakúpená

Nosáľ: navrhuje zakúpiť stroj na čistenie ciest a chodníkov, ojazdený napr Multicar Tremo

 

- Prihradené pozemky Kostolná – prednosta - oslovia sa majitelia

- Križovatka ZŠ – Maščák navrhuje zavolat p. Titla aby navrhol jej riešenie čo sa týka bezpečnosti

Adamčík – navrhuje doobjednať premaľovanie prechodov pri značení nového prechodu pri kostole a domaľovať výstražne trojuholníky na cestu ako vodorovné značenie ako je to pri výjazde z SNP smer KVP v Košiciach – starosta súhlasi s návrhom

- Vymaľovanie dom smútku – starosta informoval, že práce pokročili vyzera to omnoho lepšie.

 

8. Návrhy členov

- Nosáľ – navrhuje vypracovanie výkazu koľko ciest a chodníkov máme. Následne skúsiť osloviť firmy koľko by stála zimná údržba, alebo zametanie.

Nosáľ: Využitie obecnej parcely pri diaľnici – starosta informoval že na jeseň si ju môžeme riešiť a viac tam siať nebudú.

Nosáľ: osadiť billboardy na vstupe do obce – navrhuje spustiť súťaž na dodanie motívu, cena by mohla byť napr vecná. Starosta súhlasisl s návrhom.

Nosáľ: pripraviť kampaň pre novú lekárku – v riešení, spustí sa keď bude jasný deň otvorenia

 

Maščák:  sa pýta na dom pri kultúrnom dome – starosta, parcela už je údajne predaná investor plánuje výstavbu, tento dom by už nemal špatit okolie.

 

Marek Rabada navrhuje doplniť  zábradlie pri chodníku pri Zš – Park

Maščák navrhuje zábradlie pri Lengyelových nový chodník jedno zábradlie aj okolo cesty na opačnej strane – prednosta bude tlmočiť zhotoviteľovi.

 

Rabada - žiada na opraviť diery na Rybárskej aj po obci. Starosta reaguje, že žiaľ nestíhajú majú málo ľudí a po dažďoch čistia jarky a kosia. Hneď ako budú môcť začnú aj s opravami.

Ďalej sa pýta na škôlku kedy začne rekonštrucia – starosta informoval, že pre problémy pri VO mu bolo odporučané odstúpiť od zmluvy a vyhlásiť súťaž na novo čo aj urobil a súťaž vyhlási. Peniaze sú zabezpečené a neprepadnú žiaľ súťaž sa bude musieť zopakovať.

Maščák: kedy prídu kompostéry. Starosta informoval že tento mesiac následne musí urobiť minimálne dve školenia lebo je to podmienka projetku a kompostéry sa budú vydávať bezplatne. Podmienky zverejní čoskoro.

 

9. Protipovodňové opatrenia

- Nosáľ – vypracoval plán možných úprav na zlepšení situácie s prívalovými dažďami na Košickej, Viničnej a Družstevnej ulici. Komisia ich preberie na ďalšom rokovaní.

Adamčík – prejednal sťažnosť p. Dembická a p. Ondruš, prejednanie nápravy necháme na ďalšiu stavebnú komisiu.

 

 

Záver

Schôdza trvala od 17:00 do 20:15 na OcÚ.