Zápisnica z rokovania stavebnej komisie

Zápisnica z rokovania stavebnej komisie

Zápis z komisie stavebnej a životného prostredia zo dňa 18.5.2021

 

 

Pritomní členovia:

Matúš Adamčík           František Nosáľ           Jozef Maščák               Milan Tóth                   Lukáš Sekerák            

 

Hostia:

 

Viktor Gazdačko               Milan Kič              Marek Rabada                   Matúš Dugas                      Marek Vašiga

 

Program:

 1. Informácie starostu o prebiehajúcich projektoch a prácach
 2. Návrhy prítomných členov a poslancov na projekty zmeny do rozpočtu

 

 1. Starosta informoval členov o prebiehajúcich prácach a ukončených projektoch
 • Finalizácie montáže kamerového systému Antik, k spusteniu už len treba posledné kroky od VSD, zábery sa doladia po oživení systému predpoklad v priebehu Júna
 • Jačná – chodník je hotový odvodnenie ešte potrebuje doladiť zhotoviteľ pred vpustom a  domom p. Macej, dorobí ešte jeden žľab a nájazdový obrubník z Dúhovej
 • VS na zhotoviteľa projekt semafor pri ZŠ – pozemok už je odkúpený vyhodnotia sa ponuky podľa smernice
 • Overenie si výmeny rozvodov plynu na novom sídlisku – podľa SPP neplánujú s výmenou začať skôr ako v roku 2025 /Adamčík – zavolať SPP k výkonu prevernívnych meraní na potrubiach starších ako 40r, je nutné urobiť aspoň mierovú ulicu a jej chodník keď že je v dosť zlom stave, tak isto Košická/Viničná /Prednosta zavolá SPP k meraniam
 • Odkúpenie pozemku futbalové ihrisko – jeden z účastníkov konania nepodpísal návratku preto sa to zdrži o 14 dní
 • Ďalej starosta informoval že KSK opravi priepust na Robotníckej a to do konca júna
 • Odstráňuje sa starý plot okolo ihriska, nahradí sa živým plotom
 • Dohodol projekt na rozšírenie kapacity MŠ formou nadstavby – vyčleniť krytie do rozpočtu
 • Zlepšujúce sa čisla na obecnej ambulancii už takmer pokrývajú náklady, dobrá práca novej lekárky a sestirčky
 • Ukončené plošné testovanie v obci

 

 1. Návrhy prítomných

J. Maščák – navrhuje urobiť investície do domu smútku aspoň nevyhnutné, výmena dverí, opatrenia na chóre, stavebné úpravy na veži. Starosta informoval, že zistí možnosti u kontrolórky akou formou to bude možné financovať, pravdepodobne dotáciou.

Ďalej navrhuje zvážiť možnost umiestniť sedadlá na amfiteáter.

Premiestniť lavičky z niektorých miest kde sú nevyužité.

 

Starosta – vzhľadom na cenu novej lavičky skôr výjde lepšie dokúpiť nové, treba doručiť návrhy na miesta osadenia.

 

Starosta navrhuje v tomro roku dokončiť stavebné práce na KD, zateplenie alebo nadstavba.

Vyčleniť do návrhu rozpočtu.

58000 eur je odhad dokončenia nadstavby aj bočným schodiskom.

Zateplenie západnej a južnej strany KD cca 50 000 eur ale ceny materiálov výrazne stúpajú.

 

Tiež dokončenie kanalizácie a podpichov pod cestu Robitnícka - Severná odhad je 32 000 eur všetky povolenia už sú zabežpečené a vyrieši sa kopec sporov v lokalite. Projekt je tiež hotový.

 

M. Vašiga – navrhuje do línivých stavieb pridať rozšírenie odvodnenia bg žľabom Rybárska Milk AGRO smer na SNP.

Ďalej dolepiť cestu na nový most k Hrašovíku – navýšiť údržbu ciest.

 

M. Rabada – pokračovanie chodníka nadjazd na diaľnicu po prvého mája – termín a cena?

Starosta informoval predbežná cena od Skanska 20500 eur – navrhuje zahrnúť do rozpočtu.

Navrhuje domaľovať čiary zakazujúce parkovanie pri ondrušovi na križovatke.

Starosta – policajti pokutujú ale ľudia parkujú ako sa im zachce. Navrhuje to riešiť po rekonštrukcii vozovky a osadenie značenie, alebo navrhnúť VZN ako poslal M. Dugas ale upraviť ho pre podmienky obce, privíta návrhy.

 

M. Tóth – navrhuje stretnutie s AT Abov a zistiť či budeme musieť skôr presunúť zberný dvor.

F. Nosáľ informuje že strentuie už je dohodnuté na nasledujúci deň.

 

F. Nosáľ – vyčleniť peniaze na pD na zriadenie nového zberného dvora aj s kompostovickom na obecnom pozemku pred čističkou.

 

M. Adamčík - Klimatizácia návrh – dať do rozpočtu podľa CP centrálna jednotka 15 000 eur

Odpady a značenie nádob – návrh ukončít značenie aj PO a objednať čipovanie.

Starosta dá ešte jeden zber čas na doplatky následne objedná čipovanie, tak isto čaká za zápisnicami zo schôdze bytovkárov ako chcú riešiť odpad.

 

Návrh začleniť viac peňazí na kapitálky a znížiť rezervu ak prejdú projekty na rozšítenie MŠ alebo ZŠ aby bolo na spoluúčasť.

Vyčleniť viac peňazí na PD budeme potrebovať parkovisko pri tretej bytovke s drop off zónou pre rodičov detí ktoré tam nosia deti do školy, vyniká tam blato, vynáša sa na cestu.

Návrh na drobené zmeny a úrpavy – oprava svetla pri chodníku pri ihrisku ZŠ, domontovať svetlo pri soche pomník bitky pri úrade.,

D. Značenie - vymeniť značky na MČT pri studničke je naklonená a padá, Mlynská/Blatná daj prednosť v jazde vzmeniť, alebo prefarbiť nevidno už dobre, stopka zo severnej na Robotnícku, už vyblednutá.

Natrieť zábradlia v obci pri potokoch aj na zdravotnom stredisku.

Dolepiť čiapky na plot okolo obecného úradu.

Vymeniť koše s odlomenými krytmi napr ihrisko pri obecnom úrade.

Vyčistiť jarček pri pošte pred vjazdom na Poštovú je zanesený štrkom, skontrolovať priepusty kamerou či sú čísté a budú stíhať prívalové dažde aspoň pre istotu.

Vyšleniť peniaze na PD parkovisko pri bytovke, odvodnenie a oprava Lesnej a aspoň Mierovej.

 

Kosenie – chlapi majú priveľa kosenia nestíhajú navrhuje osloviť dodávateľa služby kosenia cena sa pohybuje od 7 centov za m2.

 

Vyčleniť peniaze na nové nerezové stoly a vybavenie kuchyne do KD aspoň 5000 eur.

 

Na základe info odoslať podklady účtovníčke k spracovanie návrhu rozpočtu s rezervným fondom cca 250 000 eur.

Záver

Schôdza trvala od 17:00 do 18:15 na OcÚ.