Zápisnica zo stavebnej komisie - Február

Zápisnica zo stavebnej komisie - Február

Zápis z komisie stavebnej a životného prostredia zo dňa 2.2.2022

 

 

Pritomní členovia:

Matúš Adamčík           František Nosáľ           Jozef Maščák               Milan Tóth                  

Hostia:

Milan Kič              Aneta Nedbalová             Marek Vašiga

Starosta:              Viktor Gazdačko

 

Agenda stavebnej komisie zo dňa 2.2.2022

 

 1. Prerokovanie žiadostí na riešenie žiadostí:

Adamčík – žiadosť bytový dom Školská 1 – prebudovanie parkoviska a spevneniť plochu smerom ku škole

 • Pozemok čiastočne vo vlastníctve majiteľov bytov
 • Návrh skultúrniť a objednať projektovú dokumentáciu a štúdiu konzultovať s vlastníkmi/verejnosťou
 • Nosáľ – doplniť lavičky a parkovanie smerom ku škole a celkovo riešiť priestor
 • Starosta súhlasí s návrhom objednať projektovú dokumentáciu

 

 1. Informácia starostu o vykonaných a objednaných prácach prípadne prípravách na stavebnú činnosť

 

Starosta

 • Územný plán bude prerokovaný s polsancami po doplnení všetkých pripomieniok, časový horizont cca 2 týždne potrebuje projektant na dokreslenie
 • Objednal projekt na nový zberný dvor a kompostáreň na obecnej pracele pri čističke riešiť to chce cez enfirofond
 • Kultúrny dom, práce na zateplení sú ukončené, čaká sa ešte na nábytok do severnej prístavby a knižnice, projekt ku knižnici ešte kontroluje ÚVO
 • Objednaný projekt na nový chodník MČT až k úradu okolo amfiteátra, je na to eurfondová výzva projekt treba podať do konca februára je to prioritizované u projektanta
 • Lesná projekt je pripravený na dokončenie opravy cesty a odvodnenia, projektant ho dokončí keď pripraví papiere k projektu chodníka MČT - úrad
 • Objednávame aj nové okná na obecný úrad + dvere pre zlý stav je nutná výmena
 • Váha na zberný dvor pre váženie odpadu je objednaná, čakáme dodanie v najbližších dňoch
 • Budeme osádzať koše na psie exrementy lebo situácia s psíčkačmi je už neúnosná
 • Koše už sú zakúpenéň
 • Verejné osvetlenie – objednal firmu na kontrolu poruchovosti VO, našli niekoľko problémov kde umiestnili rozpery, na niektorých miestach ale bude treba urobiť výmenu káblov lebo rozpery nebolo možne umiestniť, keď firma škončí s kontrolou navrhne riešenia a cenovú ponuku
 • pribudne obecný erb v parčíku

 

Maščák – KD – realizácia klimatizácie. Bolo by dobré ju dokončiť. Keďže severná nadstavba je už ukončená vrátane podlahy, vyvedenie kondenzátu z klimatizácie cez severnú stranu už nebude možné. Potrubia klimatizácie bude teda nutné vyviesť zrejme južnou nadstavbou.

 

Starosta – najprv dokončí statik posudok kde je možné vyrobiť otvory pre rozšírenie sály zo spodných nevyužitých priestorov, až potom sa naplánuje inštalácie rozvodov na klímu, na posudku už pracuje

 

 1. Návrhy a podnety od prítomných

 

 • Maščák – L. Sekerák sa nemohol zúčastniť, zasiela ale podnety do stavebnej komisie:
 • Premaľovanie zábradlia lávky cez Hýľovský potok na západnej strane
 • Oprava asfaltovej plochy vjazdu do stavebnín Helam
 • Vyasfaltovanie plôch okolo domu smútku

 

 • Maščák – Došli 3 ponuky na riešenie obloženia lavíc, alebo sedadiel na amfiteátri. Montovali by sa na jestvujúce kovové lavice. Na realizáciu všetkých lavíc amfiteátra to vychádza v závislosti na type zvoleného prevedenia na cca 10 000 – 15 000€. Je na zváženie, či sa to zrealizuje celé, po etapách, alebo zatiaľ nie. Podľa zadaných rozmerov lavíc to vychádza na kapacitu cca 1000 miest.
 • Návrh na vybudovanie plnohodnotného murovaného WC v areáli amfiteátra na mieste niekde v rohu pri transformátore, kde vedie i kanalizačné potrubie. Nebolo by už nutné riešiť objednávanie mobilných WC počas spoločenských podujatí a v prípade realizácie jednoduchého kovového schodiska sa bude k WC možné dostať i od domu smútku.

 

 

 • Starosta – budeme sa venovať prioritne oprave ciest ako Lesná atď.

 

 • Vašiga – opätovne odvodňovací rigol pri Milg Agro napojiť na BG Žľab ulica SNP

 

 • Adamčík – čo nové v prípade odvolanie na ÚK bytovka na SNP

 

 • Starosta - povolenie bolo zamietnuté Krajským stavebným úradom, vyhovelo sa sťažovateľom
 • Adamčík – tiež navrhuje osadiť čiapky na múrik pri obecnom úrade, už to bolo aj na minulej komisii, keď bude na to priestor + opraviť bráničku a osadiť svetlo na pomník
 • Info vypracovaný a podaný projekt na dotáciu na rekonštrukciu ihriska zo SFZ
 • VÚC možnosť zapojiť sa do výzvy na mále projekty dotácia od 500-3000 posunie kultúrnej komisii
 • Čo nové so zásielkovňou resp balíkomatom „Packeta“– mešká dodanie
 • V akom stave je projekt na prístavbu MŠ

Starosta – je rozpracovaný počíta sa s dvoma triedami a prístavbou, bude volať projektantom ako dlho to ešte potrvá. Projektčná kanc. Ing. Zvara.

 • Adamčík - Konzultoval s Riaditeľom ZŠ - Prístavba ŽŠ – podľa matriky máme 35 detí do prvého ročníka a riaditeľ plánuje otvoriť dve triedy po 25, čiže naše deti budú uspokojené, výzvy na projekt rozšírenia kapacít zatiaľ výhľad len pre dvojsmenné prevádzky tých je na Slovensku momentálne cca 50
 • Dokúpiť náhradné rošty a BG žľaby viacero je poškodených napr. Pred Bálinta 1.mája a pri obecnom úrade chodník ako je domček pre chodníku
 • Do plánu práce robotníkov a VPP zahrnúť komplet premaľovanie zábradlí už si pýtajú náter napr. Na Poľnej zábradlie je ohrdzavené nevyzerá to dobre.
 • Orezať strom na MČT ktorý už z polovice obrástol lavičku nedá sa na nej sedieť...
 • K projektu na parkovisku pri Bytovke navrhuje dopracovať aj výkaz k oprave potoka na Poľnej lebo je v zlom stave, neustále sťažnosti a obavy susedných domov
 • Návrhuje dokúpiť mobilné oplotenie a posunúť plot pri kúrii na SNP tak aby nestáli autá na tráve lebo vynášajú blato na chodník a cestu. Napoak ak by sme zbúrali holubáreň vznikli by miesta pre parkovanie zatiaľ aspoň provizórne. Holúbáreň žiada zbúrať aj susediaci dom. Plus dokúpené mobilné oplotenie navrhuje doplniť aj okolo zbrojnice pre neusátle znečisťovanie okolia.
 • Starosta – je záujemca o pozemok firm R Metal hľadá väčší pozemok pre prevádzku

Nosáľ – návrhy

 • KD – klimatizácia a rozšírenie sály, dokončenie interiéru na južnej strane na poschodí, zriadenie foayer na západnej strane
 • Oplotenie obecnej parcely pri čističke
 • Rekonštrukcia budovy v amfiku
 • Projekt revitalizácie priestoru amfiteátra – súvislosť s chodníkom z MČT
 • Projekt pre odvodňovací rigol, chodník a vstupy do dvorov na SNP a 1. Mája
 • Škôlka a ZŠ podľa výziev
 • Úprava celého areálu futbalového ihriska, prípojka vody a odvodnenie podmáčanej časti, resp. jej využitie
 • parkovisko pri bytovke na Školskej....aj pre vykladanie žiakov ZŠ
 • Deň obce, resp. festival Rozhanovce 

 Maščák – retardéry a sťažnosti na ne

 

 • Starosta – niektoré sme museli odstrániť pre problémy v zimnom období, niektoré sú už poškodené budeme ich montovať skoro na pôvodné miesto opäť keď ich zreparujeme

 

Ukončenie schôdze 17:50