Zápisnica zo stavebnej komisie

Zápisnica zo stavebnej komisie

Zápis z komisie stavebnej a životného prostredia zo dňa 16.10.2019

 

 

Pritomní členovia:

Matúš Adamčík           František Nosáľ           Milan Tóth                   Marek Vašiga

 

Ospavedlnení:

Jozef Maščák                     Lukáš Sekerák

 

Hostia:

 

Aneta Nedbalová             Marek Rabada

 

 

Program:

Návrhy členov k zapracovaniu projekto pre prípravu rozpoču na rok 2020

Diskusia

 

Zhrnutia:

 

 • Líniové stavby – návrh doasfaltovanie prístupovej cesty areál MŠ a parkovisko s cestou pri zdravotnom stredisku. Ďalšie ulice nie je vhodné rekonštruovať pre očakávanu výmenu plynovodov v réžii SPP. Výtlky na cestách – Slobody. Vyčleniť ťiež peniaze na rekonštrukciu plochy a zastávky autobusu ZŠ-KE. Na jar bude prekopaná a už teraz je v zlom stave pre vykládky stavebného materiálu. Zároveň jednať s majiteľom parcely pre jej odkúpenie a vysporiadanie.

Odporúčanie: prednosta nech zabezpečí meranie potrebného počtu štvorcov /obrubníkov/ a odhad ceny podľa cien súťažených v tomto roku kvôli odhadu ceny a dohodnúť stretnutie s majiteľom parcely zastávky pri ZŠ k prerokovaniu požadovanej ceny. Zároveň opraviť výtlky v obci s infražiaričom.

 • Rekonštrukcia interéru škôlky – je potrebné počítať s projektovou dokumentáciu a výkazom výmer na rekonštrukciu interérov v škôlke vrátane elektroinštalácie. Odp. osloviť p Račkovú kvôli odhadu cenz.

Odporúčanie: prednosta nech osloví p. Račkovú k odhadu ceny za takýto projekt

 • Dozateplenie KD min. Severná stena – pre opravu ihriska je nutné dokončiť aspoň časť zateplenia a podlahy v kuchni. Tak isto cenové ponuky na klimatizáciu.

Odporúčanie: prednosta nech zabezpečí výmeru na zateplenie a predbežnú cenu na základe minulých súťaží k odhadu potrebných financii, tak isto osloviť firmz na AC aby dodali cenové ponuky k montáži klimatizácie.

 

 • Hospodárenie s odpadom – k pripravovaným zmenám nech do ďalšej schôdze každý navrhne riešenie označovania zberu komunálneho odpadu napr. QR kód, alebo ročné nálepky. Počet bední rapídne stúpa a málo sa separuje je potrebné okamžite regulovať systém zberu.

Odporúčanie: členovia SK/prednosta pripraviť novelu VZN podľa vzoru z inej obce po dohode. Prednosta zabezpečiť v deň zvozu brigadné alebo v rámci kapacít ľudí ktorí zevidujú počet bedien na odpad na jednotlivých adresách a pripraviť report.

 

 • Vyčleniť finančné prostriedky k riešeniu dažďovej vody – sťažnosti p. Láslofy, Dembický. Ako podklad použit materiál od F. Nosáľa.
 • Pozemok futbalové ihrisko – Urbariát zaslal požiadavku na vyplatenie kúpnej ceny jednorázovo cca 300 tisíc eur. Je nutné sa k tejto žiadosti vzjadriť na ďalšej schôdzi OZ. FK si zatiaľ dohaduje náhradné plochz aspoň pre mládež.
 • Nákup zametacej technikz a údržby – je potrebné riešiť mechanizáciu na zametanie a údržbu obecných ciest.

Odporúčanie: prednosta/starosta – osloviť firmu Kosit prípadne inú k prezentácii techniky či krátkodobému nájmuj pre posúdenie či by bolo vhodné takúto techniku zakúpiť alebo prenajať.

 

 • Žiadosti IBV – pri rokovaní s dopravným inšpektorátom majú majitelia problém pri novoplánovanej lokalite Robotnícka – Zámočnícka – SNP s nesúhlasným stanoviskom KDI a novou križovatkou. Predseda SK upozorňuje, že VZN zmeny a doplnky na stavebnom úrade nekorešponduje so znením schváleným OZ v januári tohto roku a podnet odovydal hlavnej kontrolórke k šetreniu.

Odporúčanie: prednosta/starosta nech vysvetlí prečo máme zverejnené iné VZN ako bolo schválené, a nech kontaktuje spracovateľa ÚP nech podá vysvetlenie a stanovisko KDI k územno plánovacej dokumentácii v lokalite Robotnícka – Zámočnícka - SNP.

 

 • Čistenie cintorína – v rámci úprav židovského cintorína bude treba uvažovať nad jeho oplotením. starosta navrhol kznologický arál na susednom pozemku pri cintoríne.

 

Odporúčanie: prednosta nech zistí či bude súhlas majiteľov prípadne požadovaný nájom za pozemok.

 

 • Križovatka pri ZŠ – stretnutie s odborníkom p. Titl zamietol riešenie kruhovým objazdom pre nedostatok miesta. Navrhuje dopravnú štúdiu a projekt na semafór. Odhadovaná cena za riešenie semafórom 40 000 eur.

Odporúčanie: starosta nech objedná štúdiu dopravného zaťaženie ktorú je treba  k vypracovaniu projektu na semafór.

 

 • Odkúpenie pozemkov – na základe žiadosti p. Rimarčík ako aj miestneho zisťovania treba odkúpiť parcelu pri zastávke ZŠ a vysporiadať ju v prospeh obce. Problém na poštovej – zlý výmer a zápis v katastri. Požadovaná cena podľa ZP 12-14 eur.

 

Odporúčanie: prednosta/starosta dohodnúť ceny k prerokovaniu na ďalšie rokovanie OZ.

 

 • Krátka ulica – podnet od občanov z Hyľovskej, voľný retardér zo Školskej domontovať na Krátku pred križovatku s Hyľovskou pre neprehľadnosť a často sa bicyklujúce deti, ktoré sa púšťajú dole kopcom z poza neprehľadného plota.

 

Odporúčanie: prednosta nech poverí p. Gedru montážou a značením.

 

 • Zrkadlá – žiadosť viacerých občanov z SNP/odkazprestarostu.sk/, p. Mirek /Polna – Druzstevna/. o umietnení nových zrkadiel a vyhrievaných zrkadiel pri ZŠ, staré použiť na iných miestach.

 

Odporúčanie - prednosta nech informuje v akom stave je obstaranie vyhrievaných zrkadiel.

 

 • Zokruhovanie Rybárska – počiatočný odhad na odkúpenie pozemkov je 13 000 eur, po finálizácii dohody pripraviť návrh na schválenie do OZ tak isto prirátať k odhadu rozpočtu na nákup pozemkov.

 

 • Výzvy na zadržiavanie vody – prednosta nech zistí možnosti zapojenia sa.

 

 • Doplnenie detského ihriska – vyčleniť aspoň 5000 eur na doplnenie preliazok a vybavenia detského ihriska pri ZŠ.

 

 • Vyčleniť peniaze na opravu oplotenia ihriska pri OÚ aspoň 3000 eur

 

 

Okrem toho SK požaduje vysvetlenia resp. Inforáciu prednostu OÚ resp. Starostu:

 

 • Sťažnosť MŠ prerážanie zápachu z kanalizácie – vykonať obhiadku a zabezpečiť nové veká či opravu.
 • Informovať o stave zriadenia ambulanie, ktoré povolenie mešká a ako bola dohodnútá propagácia a kedy sa začne
 • Výmena softvéru na dane – v akom je to stave? Kedy sa to bude realizovať?
 • KSK dotácia na folklórne aké sú informácie?
 • Kosenie cintorína a správa či už je pripravená súťaž na dodávateľa ako sa konalo v tejto veci a ako bude zabezpečovaná zimná údržba?
 • VUCKE, či už išla žiadosť na programovaciu obdbie čerpania fondov a čo bolo jej obsahom.

 

 

Zapísal Adamčík.