Zápisnica zo zasadnutia komisie stavebnej a životného prostredia

Zápisnica zo zasadnutia komisie stavebnej a životného prostredia

Zápisnica zo zasadnutia komisie stavebnej a životného prostredia

 

Otvorenie zasadnutia – 13.10.2021 - 17:00

Prítomní členovia komisie – Matúš Adamčík, Jozef Maščák, Lukáš Sekerák, Milan Tóth, František Nosáľ

Hostia – Aneta Nedbalová, Viktor Gazdačko, Matúš Dugas

 

Program:

1. Územný plán ZaD č. 9

2. Návrhy pre investičné akcie na rok 2022 pre finančnú komisiu

3. Rôzne

 

  1. Územný plán - M. Adamčík informoval o nezrovnalostiach v návrhu ÚP, grafická časť aj regulatívy. Príklad bytová výstavba pri kultúrnom dome.

Starosta informoval, že to projektant opraví a vysvetlí chybu na prerokovaní s verejnosťou.

 

 

  1. Návrhy pre investičné akcie 2022

 

F. Nosáľ – navrhuje dokončiť rekonštrukciu KD a klimatizáciu.

Ďalej navrhuje vyčleniť peniaze na PD pre nový zberný dvor pri čističke na obecnom pozemku. Pýta sa aj na čipovanie bední.

V. Gazdačko – čipovanie sa uskutoční 18.10.2021 od 6:00

 

J. Maščák – dom smútku vyčleniť peniaze podľa možnosti, zatiaľ opravili schody a vymenia vstupné dvere. Chceli by opraviť aj vežu, zistia cenové ponuky, tiež navrhuje opraviť asfalt v okolí a opraviť osvetlenie vonku. Na amfiteáter navrhuje kúpiť plastové sedadlá. Zistí cenu. Pozemok pri čističke si myslí, že nie je vhodný pre umiestnenie kompostoviska pre záplavovú zónu /100 r. voda/

 

M. Dugas – súhlasi s návrhom na dokončenie kultúrneho domu – rekonštrukcie.

Tiež navrhuje vyčleniť peniaze na opravy domu smútku.

 

  1. Nedbalová – min rok boli vyčlenené peniaze na renováciu sobášnej miesntosti a nič sa s tým neurobilo, navruhuje presunúť na ďalší rok rovnaku sumu alebo začať s renováciou už teraz.

 

Milan Tóth – pýta sa na to ako bude zabezpečená zimná údržba.

V. Gazdačko informoval, že to bude riešiť hľadaním ďalšieho dodávateľa.

 

M. Adamčík – navrhuje presunúť všetky investične nevyčerpané prostriedky na nerealizované projekty na budúci rok. Dotácie ak požiadajú na mostík vlastníci z projektu „Rybárska SNP“ vyčleniť podľa ústnej dohody. Projekt navyše navrhuje dokončiť parkovisko aj pred poslednou bytovkou na Školskej ulici a spevniť povrch.

Žiada objasniť ako to je s investičnými akciami na tento rok a ktoré ešte budeme realizovať. Treba tiež dokúpiť kartotéku do ambulancie na ďalších 200-300 kariet lebo už je plná.

 

V. Gazdačko – vysúťažil dodávateľa na opravu Mierovej ulice - dostane nový asfalt, pokračovanie Jarnej ulice, na Lesnú ešte nie je hotový projekt odvodnenia zatiaľ projektant spracoval výškopisy – navrhuje ju urobiť na Jar. Opraví sa aj úsek na Hrašovík pred mostom. Navrhuje dokúpiť kompostéry resp vyčleniť na to peniaze v rozpočte. Tiež zadal realizáciu projektu na prístavbu MŠ ako samostatného objektu aj s prepojovacou chodbou. Nadstavba po sonde do základov nie je možná, pripravíme sa na výzvu, ktorá príde pravdepodobne na jar.

 

Schôdza bola ukončená o 17:50.

 

Príloha prezenčná listina