ZÁPISNICA zo zasadnutia OZ dňa 24.03.2022

ZÁPISNICA zo zasadnutia OZ dňa 24.03.2022
 

 

 
 
 
 

ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ dňa 24.03.2022
1. Starosta otvoril rokovanie OZ a privítal prítomných
Starosta privítal prítomných poslancov a HK
Predniesol program OZ
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: Ing. Tóth
Vyzval na doplnenie programu:
starosta navrhuje: bod 3 priestor pre občanov
Ing. Adamčík navrhuje doplniť bod 4 - prerokovanie žiadosti o dotáciu
Hlasovanie za doplnenie programu:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga)

Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia:
Ing. Marek Rabada
Mgr. Matúš Dugas
Ing. Jozef Maščák
Overovatelia zápisnice:
Ing. Marek Vašiga
Ing. František Nosáľ

 

Zapisovateľ:
Mgr. Katarína Pružinská
Hlasovanie za zloženie komisií:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga)

Proti: 0
Zdržal sa: 0


3. Priestor pre občanov
JUDr. Kažimír zastupuje p- Hrickovú, ktorá požiadala o zmenu funkčného využitia parcely,
pozemok vedľa nehnuteľnosti p. Hrickovej, zaujíma sa v akom časovom horizonte by bolo
reálne zmeniť funkčné využitie pozemku

starosta žiadosť prišla po termíne na podávanie žiadostí o zmenu územného plánu ZaD 09,
v tomto štádiu by sa už nemala robiť zmena funkčného využitia, ale ak dostane mandát od
poslancov, dalo by sa to realizovať

Ing. Nosáľ je škoda, že si to majiteľka nevšimla skôr, verí, že poslanci to podporia ako
výnimku

poslanci vyjadrili súhlas so zapracovaním požiadavky na zmenu územného plánu
v Zmenách a doplnkoch č. 09

Hlasovanie o vybavení žiadosti p. Hrickovej o zaradenie žiadosti do ZaD 09
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga)

 

4. Žiadosť o dotáciu pre OZ Lokalita pri cintoríne
- žiadosť o dotáciu na premostenie Hyľovho potoka 10 000 eur
Hlavná kontrolórka dozoruje dodržiavanie zákonnosti pri poskytovaní dotácií
- žiadosť bola podaná v decembri, ešte pred vznikom OZ, doplnenie žiadosti bolo
podané dňa 25.02.2022

- z obsahu žiadosti o dotáciu musí byť jasné, kto žiada o dotáciu a na aký účel,
HK vymenovala účely dotácie na ktoré je možné podľa zákona dotáciu poskytnúť
- neodporúča poskytnutie dotácie z dôvodu účely, ktorý nie je v súlade so zákonom ani
s platným VZN

Ing. Adamčík ako príklad uvádza poskytnutie dotácie pre obyvateľov ul. Mlynskej, ktorý
taktiež dostali dotáciu na realizáciu premostenia, obyvatelia sú na OZ už po niekoľkýkrát,
navrhuje schválenie

 
 
 
Ing. Nosáľ súhlasí s Adamčíkom, na poslednom OZ neboli naplnené podmienky na
poskytnutie dotácie a poslanci sú tu nielen preto, aby stali na strane zákona, ale aby aj
pomohli občanom

- taktiež navrhuje zmeniť VZN o dotáciách
- bude potrebné informovať aj občanov, aby podávali žiadosti v zmysle VZN
Ing. Nedbalová tým, že občania boli navedení na zriadenie občianskeho združenia, skôr by
sa bavila o výške poskytnutia dotácie

Ing. Vašiga je za poskytnutie dotácie, súhlasí čo bolo povedané predtým ( p. Adamčík, p.
Nosáľ)

JUDr. Mgr. Sekerák nestotožňuje sa s touto žiadosťou, zahlasuje za z dôvodu, že sa vec
naťahuje už pár rokov a nepovažuje za spravodlivé teraz to zastaviť keďže už sa raz
povedalo, že sa žiadosti vyhovie, ale je to nebezpečné do budúcnosti

Ing. Maščák nemá problém, aby sa dotácia poskytla, ale zaujíma ho, či stále vybudovanie
cesty blokuje 1 vlastník?

p. Rusnáková p. Barnová, ale geometricky je pozemok spojený na vybudovanie
komunikácie

Ing. Rabada je za poskytnutie dotácie
Mgr. Dugas zaujíma sa u občanov, či chcú využiť tieto stavebné pozemky pre svoje deti
alebo sú určené na predaj?

občania je to určené pre deti, na výstavbu rodinných domov, pozemky nie určené na
predaj

Ing. Nedbalová dostala e-mail, od občianky, ktorá nesúhlasí s touto výstavbou
Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Rozhanovce vo výške 10 000,- € pre
Občianske združenie lokalita pri cintoríne Rozhanovce na vybudovanie spevnenia svahu
a premostenie Hyľovho potoka.

Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga)

proti: 0
zdržal sa: 0
p. Rusnáková patrilo by sa poďakovať, ale musí konštatovať, že za 5 rokov sa obec
nepodieľala vôbec, aby pomohla občanom pri tejto výstavbe, zaujíma sa, či sa obec chce
podieľať na výstavbe inžinierskych sietí v tejto lokalite?
Ing. Rabada navrhoval a aj v súčasnosti navrhuje nové VZN, aby sa určili pravidlá pri
výstavbe nových ulíc, akým systémom poskytnúť pomoc občanom

starosta je to otázka na budúce OZ a budúci rozpočet, obec môže byť nápomocná pri
vybavovaní náležitosti u poskytovateľov sietí

starosta pýta si občanov, akú spoluúčasť obce si predstavujú?
p. Rusnáková od dodávateľov sietí sú upozornení, že v tejto veci má konať obec a starosta
Ing. Nedbalová obec má schválený poplatok za rozvoj, z tohto výťažku sa môžu budovať
cesty, rozhlas ale nie je to určené na budovanie inžinierskych sietí

- obec má veľa výdavkov, musí zabezpečovať pre občanov veľa služieb
- sedí v poslaneckom zbore, ale tiež jej obec nevybudovala cestu, aj prípojky si realizovali
sami a má vecné bremeno na svojom pozemku kanalizáciu, ktorú aj sami čistia pri
upchatí

- ak by obec poskytla financie jednej skupine obyvateľov, tak by chceli všetci
6. Správa o kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka - správu dostali poslanci vopred kontrola o dotáciách, navrhuje
schvaľovať dotácie až po predložení vyúčtovania dotácie

- upozorňuje na chyby aj v predkladaní príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie-
čestných vyhlásení

- prosí o lepšiu disciplínu pri dodržiavaní VZN
- navrhuje zmenu VZN o dotáciách do júnového zasadnutia OZ
JUDr. Mgr. Sekerák namiesto zmeny doterajšieho VZN o dotáciách navrhuje prijať nové
VZN o dotáciách ako bod od, od ktorého by do budúcnosti platili nové pravidlá

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Rozhanovce v zmysle §18f ods. 1, písm. d) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
za obdobie od ostatného zasadnutia obecného zastupiteľstva a správu v zmysle § 18f ods. 1,
písm. e) zák. o obecnom zriadení.

Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga)

proti: 0
zdržal sa: 07. Účtovná závierka PO Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o.
Hlavná kontrolórka - valné zhromaždenie spoločnosti Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o.,
teda Obecné zastupiteľstvo musí schváliť účtovné závierky za jednotlivé roky

Hlavná kontrolórka prečítala hospodárske výsledky za roky 2019, 2020, 2021
JUDr. Mgr. Sekerák zaujíma sa, či v hosp. výsledku - strata cca 3000 eur je zapracovaná aj
dotácia od obce

HK áno s dotáciou je strata cca. 23 tisíc eur
Ing. Nosáľ cieľ je, aby ambulancia vedela byť ekonomicky životaschopná
prednosta v súčasnosti je kapitovaných je 816 pacientov a v priebehu 3-4 rokov by sa mohla
ambulancia dostať do zelených čísel

starosta aj keď doplácame na chod ambulancie, tak je prvoradé, že tu máme zdravotnú
starostlivosť pre našich občanov

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach podľa § 11 ods. 4 písm. zákona 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje účtovnú závierku za rok 2019
spoločnosti Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o.

Hlasovanie:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga)

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach podľa § 11 ods. 4 písm. zákona 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje účtovnú závierku za rok 2020
spoločnosti Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o.

Hlasovanie:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga)

Proti: 0
Zdržal sa: 0Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach podľa § 11 ods. 4 písm. zákona 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje účtovnú závierku za rok 2021
spoločnosti Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o.

Hlasovanie:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga)

Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Rozpočtové opatrenia starostu obce
Hlavná kontrolórka - v 2 prípadoch ide o rozpočtové opatrenie starostu, predniesla
rozpočtové opatrenia

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach podľa § 11 ods. 4 písm. zákona 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie rozpočtové opatrenia
starostu obce.

Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga)

Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Zmluva o spolupráci medzi obcou a ZMOS
starosta Združením miest a obcí Slovenska bol zriadený transparentný účet, na ktorý môžu
prispievať občania, ale aj obce, následne ZMOS prerozdelí vyzbierané prostriedky podľa
potreby

starosta je potrebné uzatvoriť so Združením zmluvu o spolupráci a navrhuje poskytnúť
1000 eur na tento transparentný účet, z položky reprefond

Ing. Nedbalová navrhuje nechať si rezervu aj pre ďalšiu pomoc
Ing. Nosáľ je za adresnejšiu pomoc
Ing. Maščák ak by to bolo možné, navrhuje použiť prostriedky v prospech tých, ktorých
máme v obci (fara+zariadenie SOU)

Ing. Vašiga je za podpis zmluvy, ale nie je podľa jeho názoru nutné, hneď poukazovať
prostriedky z obce
starosta okolité obce poskytli cca 400 500 eur
Mgr. Dugas navrhuje, tak ako sa dohodlo na kultúrnej komisii, výťažok z AFS bol
poskytnutý na pomoc pre Ukrajincov

starosta navrhuje schváliť zmluvu a podľa potreby poslať financie na transparentný účet
Ing. Maščák akým spôsobom sa poskytne pomoc?
Ing. Nedbalová poskytuje sa iba na nákup tovarov a služieb
prednosta po skúseností s občanmi Ukrajiny, ktorí boli na Obecnom úrade, nepotrebujú
momentálne pomoc materiálnu, skôr pomoc pri vybavovaní náležitostí na ÚPSVaR

Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov schvaľuje Zmluvu o spolupráci medzi obcou Rozhanovce a Združením
miest a obcí Slovenska s dotáciou vo výške 500,- €.

Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga)

proti: 0
zdržal sa: 0
10. Návrh na odpredaj pozemku p. Ongaľ
HK ide o prihradenú parcelu - 171 m², na základe znaleckého posudku za cenu 15,49 €/ m²
a žiadateľ zaplatí sumu za vyhotovenie znaleckého posudk a návrh na vklad

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach schvaľuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, priamy predaj pozemku
parcelu KN „C“ č. p. 79/3, druh pozemku: Záhrady o výmere 171 m² zapísaného na LV č.
3215, okres Košice okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce, SNP 48, 044
42 Rozhanovce do vlastníctva Ongaľ Dušan, za kúpnu cenu 15,49 €/m², vo výške spolu: 2 649,- Eur slovom
(dvetisícšesťstoštyridsaťdeväť Eur). Oddelený pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti vo
vlastníctve fyzickej osoby.

Uvedený prevod sa realizuje priamym predajom ako majetko - právne vysporiadanie pozemku
obce Rozhanovce, pozemok sa nachádza v intraviláne obce Rozhanovce a je pre obec
vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný. Na pozemku nie je možné budovať
samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemok dlhodobo riadne stará a užíva ho.

za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga)
proti: 0
udržal sa: 0
11. Návrh na kúpu pozemku Mária Nohajová
Hlavná kontrolórka ide o podiel v pozemku futbalové ihrisko, ktorý sa nemohol odkúpiť
z dôvodu prebiehajúceho dedičského konania

Návrh na uznesenie:
OZ v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov schvaľuje kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú.
Rozhanovce, zapísaného na LV 3232, parcela registra „C“ č. p. 696/2, ostatná plocha
s výmerou 12036 m² a parcela zapísaná na LV 1597, registra „C“ č. p. 1366/284, orná pôda
s výmerou 3172 m², spolu výmera 15 209 m² za cenu 20, 00 €/m² vo veľkosti podielu 1/28 od
spoluvlastníčky:

Mária Nohajová, rod. Hertnekyová, nar. 07.02.1962, r. č. 625207/6655, za cenu 10 862,85 €
v prospech obce Rozhanovce.

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Marek Vašiga)

proti: 0
zdržal sa: 2 (Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák)
12. Návrh na odpredaj pozemku Ján Vandžura
HK ide o prihradenú parcelu - 81 m², na základe znaleckého posudku za cenu 27,54 €/ m²
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach schvaľuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, priamy predaj pozemku
parcelu KN „C“ č. p. 380/11, druh pozemku: Záhrady o výmere 81 m² zapísaného na LV č.
748, okres Košice okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce, SNP 48, 044
42 Rozhanovce do vlastníctva Vandžura Ján, za kúpnu cenu 27,54/m², vo výške spolu: 2 230,74 Eur slovom
(dvetisícdvestotridsať Eur 74 euro centov). Oddelený pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti
vo vlastníctve fyzickej osoby.

Uvedený prevod sa realizuje priamym predajom ako majetkovo - právne vysporiadanie
pozemku obce Rozhanovce, pozemok sa nachádza v intraviláne obce Rozhanovce a je pre
obec vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný. Na pozemku nie je možné budovať
samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemok dlhodobo riadne stará a užíva ho.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga)

proti: 0
udržal sa: 0
13. Návrh na odpredaj pozemku Ladislav Nagy a Gabriela Nagyová
HK ide o prihradenú parcelu - 71 m², na základe znaleckého posudku za cenu 27,54 €/ m²
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach schvaľuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, priamy predaj pozemku
parcelu KN „C“ č. p. 380/7, druh pozemku: Záhrady o výmere 71 m² zapísaného na LV č.
748, okres Košice okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce, SNP 48, 044
42 Rozhanovce do vlastníctva Ladislav Nagy a Gabriela Nagyová, za kúpnu cenu 27,54/m², vo výške spolu: 1 955,34 Eur slovom
(tisícdeväťstopäťdesiatpäť Eur 34 euro centov). Oddelený pozemok sa nachádza pri
nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzickej osoby.

Uvedený prevod sa realizuje priamym predajom ako majetko - právne vysporiadanie pozemku
obce Rozhanovce, pozemok sa nachádza v intraviláne obce Rozhanovce a je pre obec
vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný. Na pozemku nie je možné budovať
samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemok dlhodobo riadne stará a užíva ho.

Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga)

proti: 0
udržal sa: 0
14. Návrh na odpredaj pozemku Imrich Vavruš
HK ide o prihradenú parcelu - 95 m², na základe znaleckého posudku za cenu 27,54 €/ m²
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach schvaľuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, priamy predaj pozemku
parcelu KN „C“ č. p. 380/8, druh pozemku: Záhrady o výmere 95 m² zapísaného na LV č.
748, okres Košice okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce, SNP 48, 044
42 Rozhanovce do vlastníctva Imrich Vavruš,
a kúpnu cenu 27,54/m², vo výške spolu: 2 616,30 Eur slovom (dvetisícšesťstošestnásť Eur 30
euro centov). Oddelený pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzickej osoby.

Uvedený prevod sa realizuje priamym predajom ako majetko - právne vysporiadanie pozemku
obce Rozhanovce, pozemok sa nachádza v intraviláne obce Rozhanovce a je pre obec
vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný. Na pozemku nie je možné budovať
samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemok dlhodobo riadne stará a užíva ho.

Hlasovanie:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga)

Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. Návrh na odpredaj pozemku Ing. Peter Čonka a Ing. Júlia Čonková
HK ide o prihradenú parcelu - 87 m², na základe znaleckého posudku za cenu 27,54 €/ m²
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach schvaľuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, priamy predaj pozemku
parcelu KN „C“ č. p. 380/12, druh pozemku: Záhrady o výmere 87 m² zapísaného na LV č.
748, okres Košice okolie, obec Rozhanovce, katastrálne územie Rozhanovce, SNP 48, 044
42 Rozhanovce do vlastníctva Ing. Peter Čonka a Ing. Júlia Čonková, , za kúpnu cenu 27,54/m², vo výške spolu: 2 395,98 Eur, slovom
(dvetisíctristodeväťdesiatpäť Eur 98 euro centov). Oddelený pozemok sa nachádza pri
nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzickej osoby.

Uvedený prevod sa realizuje priamym predajom ako majetko - právne vysporiadanie pozemku
obce Rozhanovce, pozemok sa nachádza v intraviláne obce Rozhanovce a je pre obec
vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný. Na pozemku nie je možné budovať
samostatne stojace stavby a žiadateľka sa o pozemok dlhodobo riadne stará a užíva ho.

Hlasovanie:
Za: 8 (Ing. Matúš Adamčík, Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ,
Ing. Marek Rabada, Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga)

Proti: 0
Zdržal sa: 0
16. Dopyty a podnety poslancov
Ing. Adamčík kúria na SNP, navrhuje kontrolu aspoň raz za mesiac, v streche je diera a tiež
komín sa rozpadáva, aby sa náhodou nezrútil na okolostojace autá
Ing. Nosáľ navrhuje osloviť starostu obce Budimír prevádzkujú sociálny podnik získať
názor ako človeka, ktorý sa pohybuje v tejto oblasti, praktická skúsenosť, podnik zamestnáva
cca. 20 ľudí

Ing. Adamčík
- navrhuje púšťať oznamy ohľadom vypaľovania odpadov a trávy
- osadiť čiapky na múr pri Obecnom úrade
- informuje, že je podaná žiadosť na Slovenský futbalový zväz, po schválení by mohol
poskytnúť dotáciu na rekonštrukciu ihriska

- priestor pre bicykle trať - Fond na podporu športu
Ing. Nosáľ eviduje sťažnosti od viacerých občanov ohľadom otváracej doby pobočky pošty,
navrhuje zaslať z obce žiadosť na prípadnú nápravu - požiadavka na personálne posilnenie na
pošte, jedna otvorená priehradka s jednou zamestnankyňou to podľa obyvateľov nemôže
stíhať, aj keď sa maximálne snaží, čakacie doby sú pomerne dlhé,

Ing. Nosáľ - chodník medzi obchodom Milk agro a starým kostolom, nájazd na chodník je
problematický navrhuje opraviť

Ing. Nosáľ prepadnutá cesta na ulici Blatnej, zaujíma sa, či bola vyzvaná VVS a.s. na
nápravu z dôvodu poruchy na vodovode

starosta cesta sa prepadáva ďalej, v pondelok sa to bude riešiť s riaditeľom vodární
Ing. Nosáľ skládka na ceste okolo diaľnice, ako to riešiť
- fotopasce alebo osadiť rampy?
Ing. Nosáľ navrhuje menšie opravy v areáli amfiteátra, z dôvodu usporiadavania AFS
starosta ďakuje za organizovanie zbierky Ing. Nosáľ, Ing. Adamčík
- sponzorsky sa vybavila dodávka vody, s ktorou sa tiež pomohlo občanom Ukrajiny
JUDr. Mgr. Sekerák vyčistenie rigola popri chodníku ul. SNP
- pri realizáciu chodníka z ulice M. Č. Trenčianskeho otvorenie amfiteátra a vyrezanie tují,
možno by sa tým eleminovali nočné návštevy

- rád by sa zúčastnil stretnutia pri kúrii na SNP so starostom z Budimíra
- stav pri firme Helam - vjazd do areálu medzera medzi chodníkom
starosta diera pri Helame bola zasypaná, ale v 1. rade by na tom malo záležať majiteľom
Ing. Maščák viackrát už navrhoval vymaľovanie ambulancie a taktiež rekonštrukciu
podlahy v ambulancii MUDr. Pirickej
- zaujíma sa, či sa ráta s asfaltovaním v okolí domu smútku?
- zábradlie aj zo strany okolo cesty?
starosta nie je možné zrealizovať zábradlie od cesty
Ing. Vašiga pýta sa na rigol na ulici Rybárskej a taktiež na nastavenie kamier po obci
starosta rigol sa bude v najbližšej dobe realizovať a čo sa týka kamier, je potrebné ešte
doladenie a nastavenie každej kamery

Ing. Nedbalová tiež navrhuje rampu na cesty okolo diaľnice
Ing. Vašiga zaujíma sa o zakúpenú váhu na zbernom dvore, je už sfunkčnená?
starosta bude sa osádzať na terajšom zbernom dvore a pán prednosta má za úlohu
naštudovať manuál k váhe

Ing. Nosáľ v najbližšej dobe by mala byť dodaná ponuka na evidenciu váženia odpadov na
zbernom dvore, na základe stretnutia so zástupcom firmy na Obecnom úrade

Ing. Rabada pýta sa nájom na cenník na KD?
starosta navrhne sa úprava cenníka a následne na nasledujúcom OZ sa schváli
Ing. Nosáľ v súvislosti s Abovskými folklórnymi slávnosťami navrhuje možnosť
zrealizovať WC na západnej strane KD

Ing. Maščák navrhoval už v minulosti zriadenie v priestoroch amfiteátra, v priestoroch
okolia Domu smútku, aj z hľadiska toho, že v Dome smútku nie je zriadené WC

Ing. Vašiga komunálny odpad aký je systém zberu, váženia?
starosta zatiaľ nie je sumár na celú dedinu, z dôvodu, že Kosit ešte nevie zabezpečiť váženie
všetkých zberov

starosta ukončil rokovanie o 19:30