Zápisnicu zo septembrovej schôdze OZ nájdete tu

Zápisnicu zo septembrovej schôdze OZ nájdete tu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ dňa 22.09.2022
1. Starosta otvoril rokovanie OZ a privítal prítomných
Starosta privítal prítomných poslancov.
Predniesol program OZ.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený:
Ing. Matúš Adamčík
Doplnenie programu: starosta navrhuje zmenu v programe, keďže nie sú prítomní občania,
ako bod 3. navrhuje - voľba prísediaceho pre Okresný súd Košice okolie.

Hlasovanie:
Za: 7
Zdržal sa:
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia:
Mgr. Matúš Dugas
Ing. František Nosáľ
Ing. Marek Vašiga
Overovatelia zápisnice:
Ing. Aneta Nedbalová .................................................
Ing. Jozef Maščák .................................................
Zapisovateľ:
Mgr. Katarína Pružinská

 

3. Voľba prísediaceho pre Okresný úrad Košice okolie
Starosta oznámil, že v tomto roku končí funkčné obdobie prísediaceho na Okresnom súde
Košice okolie, kde túto funkciu vykonávala Ing. Mária Pašková. Starosta navrhuje aj na
ďalšie funkčné obdobie Ing. Paškovú.

Ing. Nedbalová prejavila záujem o pokračovanie v tejto funkcii?
Starosta áno, aj naďalej má záujem vykonávať túto funkciu.
Návrh na uznesenie:
OZ v Rozhanovciach v zmysle ustanovení § 140 zákona SNR č. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich v znení zmien a doplnkov volí do funkcie prísediaceho pre Okresný súd Košice
okolie, na funkčné obdobie 2023 2026 Ing. Máriu Paškovú, nar. 06.02.1952, bytom 19.
januára 485/25, Rozhanovce.

Hlasovanie:
Za: 7 (Mgr. Matúš Dugas, Ing. Aneta Nedbalová, Ing. František Nosáľ, Ing. Marek Rabada,
Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák, Ing. Marek Vašiga)

Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Správa o činnosti starostu a Obecného úradu od posledného OZ
Starosta:
- koordinácia VPP
- príprava verejných obstarávaní na rozšírenie sály KD, chodníky ulice 19 január,
Mierová a Košická, rekonštrukcia ulice Lesnej a tiež na garáž v hasičskej zbrojnici
a klimatizácie do KD

- realizácia výmeny okien na Obecnom úrade a rekonštrukcia fasády
- Výmena vykurovacích telies na Obecnom úrade
- Rekonštrukcia vstupu v
- Výmena podláh v knižnici
- KD rekonštrukcia archívu
- rekonštrukcia (náter) lavičiek v centrálnej zóne a zábradlia pri chodníku na SNP
- príprava akcie Vatra zabezpečenie dreva a slamy
- realizácia odvodnenie ul. Rybárskej
- zabezpečenie znaleckého posudku potrebného na predaj pozemku pre
Gréckokatolícku Cirkev

- rokovanie s VVS a. s. o možnosti predĺženia kanalizačnej siete na ulici Lesnej
- Zdravotné stredisko rekonštrukcia podláh, výmena WC a maľovanie v ordinácii
detskej lekárky

- v spoločných priestoroch nájomných bytov oprava výlezu na povalu, oprava dverí
a plánuje sa inštalácia termoregulačných hlavíc a tiež elektrozámok na vchodové dvere