Zmena územného plánu č. 9

Zmena územného plánu č. 9

Dôležitá informácia pre tých ktorí si podali žiadosť o zmenu územného plánu.

Jeho prvá verzia je pripravená na pripomienkovanie v grafickej aj v záväznej časti nájdete regulatívy.

Viac informácií nájdete tu: https://www.rozhanovce.com/oznamy/prerokovanie-navrhu-zmien-a-doplnkov-c-09-uzemneho-planu-obce-rozhanovce.html

 

Obec Rozhanovce ako obstarávateľ zmien a doplnkov č.9 územného plánu obce Rozhanovce oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením §31 ods.2)a §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

prerokovanie

Zmien a doplnkov č.9 územného plánu –

Návrh obce Rozhanovce

uskutoční v čase od 11.10.2021 do 12.11.2021

Prerokovanie „Návrhu zmien a doplnkov č.9 ÚPN obce Rozhanovce“ s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční v sále Kultúrneho domu dňa:

14.10.2021 o 18.00hod

Návrh zmien a doplnkov č.9 územného plánu obce  je uložený na obecnom  úrade. Návrh  zmien a doplnkov územného plánu obce je taktiež zverejnený od 11.10.2021 na internetovej stránke https://www.ZaDRozhanovce.UzemnyPlan.sk

Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokovania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská.

Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr 

do 12.11.2021 na obecný úrad v Rozhanovciach.